Kolay Gazel Örnekleri

'En Güzel Şiirler' forumunda Merve tarafından 11 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu


 1. Basit Gazel Örnekleri

  Gazel Örnekleri Kolay

  Matla' Gitdün amma ki kodun hasret ile canı bile
  İstemem sensiz olan sohbet-i yârânı bile

  Hüsn-i matla Devr-i meclis bana girdâb-ı belâdur sensüz
  Mey-i zehrâb-ı sitem sâgar-ı gerdanı bile

  Bağa sensüz bakamam çeşmüme âteş görinür
  Gül-i handanı degül serv-i hırâmânı bile

  Hüsn-i makta' Sîneden derd ile bir âh ideyin kim dönsün
  Aksine çarh-ı felek mihr-i dırahşânı bile

  Makta' ve Talıallüs Hâr-ı firkatle Neşâtî-i hazînün vâ-hayf
  Dâmen-i ülfeti çâk oldı girîbânı bile

  Neşâtî

  ____________________________________________

  Dostum alem seninçün ger olur düşmen bana
  Gam degil zira yetersin dost ancak sen bana

  Aşka saldım ben beni pend almayıp bir dosttan
  Hiç düşmen eylemez anı kim ettim ben bana

  Can ü ten oldukça benden derd ü gam eksik degil
  Çıksa can hak olsa ten ne can gerek ne ten bana

  Gamze tigin çekti ol mah olma gaafil ey gönül
  Kim mukarrerdir bu gün ölmek sana şiven bana

  Ey Fuzuli çıksa can çıkmam tarik-i aşktan
  Reh-güzer-i ehl-i aşk üzre kılın medfen bana

  Fuzuli

  ___________________________________

  Ağyâre nigâh etmediğin nâz sanırdım
  Çok lutf imiş ol âşıka ben az sanırdım

  Gamzen dili rüsvâ-yı cihân eyledi
  Billâh ben ol âfeti hem-râz sanırdım

  Seyr eylemesem âyînede aks-i cemâlin
  Hüsn ile seni meh gibi mümtâz sanırdım

  Ma'mûr idügin bilmez idim böyle harâbât
  Mestâneleri hâne-ber-endâz sanırdım

  Sihr etdiğini senden işitdim yine Nef'î
  Yoksa sözünü hep senin i'câz sanırdım

  __________________________________________

  Benî candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
  Felekler yandı âhımdan murâdım şemi yanmaz mı

  Kamû bîmârınâ cânan devâ-yî derd eder ihsan
  Niçin kılmaz banâ derman benî bîmâr sanmaz mı

  Gamım pinhan dutardım ben dedîler yâre kıl rûşen
  Desem ol bî vefâ bilmen inânır mı inanmaz mı

  Şeb-î hicran yanar cânım töker kan çeşm-i giryânım
  Uyârır halkı efgaanım karâ bahtım uyanmaz mı

  Gülî ruhsârına karşû gözümden kanlu âkar sû
  Habîbım fasl-ı güldür bû akar sûlar bulanmaz mı

  Değildim ben sanâ mâil sen etdin aklımı zâil
  Bana tan eyleyen gaafil senî görgeç utanmaz mı

  Fuzûlî rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır
  Sorun kim bû ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı