Kesin Mizanın E Beyan Yoluyla Gönderilmesi

'Sosyal Konular' forumunda Wish tarafından 4 Mar 2011 tarihinde açılan konu

 1. Kesin mizan bilgilerinin internet ortamında gönderilmesi


  Bilanço esasına göre defter tutan ve vergiye tabi bulunan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine kesin mizanın internet ortamından gönderilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanlar bu bildirimi vermek zorunda değildir.

  BİLDİRİMİN DÖNEMİ VE VERİLME ZAMANI :


  Bildirim verme zorunluluğu, 2010 döneminden itibaren başlatılmış olup, hesap dönemi takvim yılı olan gelir vergisi mükellefleri bildirimleri 1 Mart – 31 Mart tarihleri arasında, kurumlar vergisi mükellefleri ise 1 Nisan - 30 Nisan tarihleri arasında vereceklerdir. Özel hesap dönemine tabi mükellefler de bildirimlerini gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi içinde vermek zorundadırlar. Tasfiye, birleşme, devir, tam bölünme veya işin bırakılması gibi nedenlerle kıst dönem gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi verilmesinin gerektiği durumlarda da bildirimler, söz konusu beyannamelerin verilme süresi içinde gönderilmek zorundadır.

  BİLDİRİMİN ŞEKLİ VE GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR:


  -Bildirimin gönderilmiş sayılması için, verilmesi gereken sürenin son günü saat 24.00’e kadar onaylama işleminin tamamlanması şarttır.

  - Bildirimin Tebliğ ekinde yer alan formata uygun olarak yapılması gerekir.

  - Bildirime, defteri kebir hesaplarının üçlü koda uygun olarak yazılması gerekir. Kullanılmayan hesapların boş bırakılması gerekir, bunların karşılarına sıfır yazılmasına gerek bulunmamaktadır.

  -Bildirimlerin halen bağlı bulunan vergi dairesinin mükellefi olarak gönderilmesi gerekir. Bir başka ifade ile vergi dairesi de işen mükellefler, yeni vergi dairelerinin mükellefi olarak bildirimde bulunacaklardır.

  - Tebliğin yayımı ile birlikte bilanço esasına tabi gelir vergisi mükelleflerinin gelir vergisi beyannamesi ekinde yer alan "Performans Derecelendirme Bildirimi" ve kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde yer alan "Mali Bilgiler"bölümleri beyanname ekinden çıkarılmıştır.


  CEZAİ MÜEYYİDE VE DÜZELTME İŞLEMLERİ :


  Elektronik ortamda kesin mizan bildirimi gönderme zorunluluğuna uymayan, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355’inci maddesinin düzeltme bildirimlerine ilişkin hükümleri dikkate alınarak ceza uygulaması yapılacaktır.