Jeoloji Terimleri Sözlüğü

'Ders notları' forumunda YAREN tarafından 25 Eki 2010 tarihinde açılan konu

 1. Jeoloji Terimleri,
  jeoloji terimleri sözlüğü ingilizce türkçe,
  jeoloji terimler sözlüğü


  Abyssal facies
  Derin deniz fasiyesi


  Abyssal plain
  Deniz tabanı


  Abyssal sediment
  Derin deniz çökeli


  Acidic Rock
  Asidik Kayaç


  Acoustic exploration
  Akustik arama


  Active fault
  Aktif fay


  Aegean Sea
  Ege Denizi


  Aerial Photogrammetry
  Hava Fotogrametrisi


  Aerial photography
  Hava fotoğrafcılığı


  Aftershock
  Artçı Sarsıntı


  Aging
  Yaşlanma


  Alkali Basalt
  Alkali Bazalt


  Allochthonous
  Allokton


  Alluvial Fan
  Alüviyal Yelpaze


  Alluvial Plain(Goemorphology)
  Alüviyal Ova(Jeomorfoloji)


  Alluvial Soil
  Alüviyal Zemin


  Alpine Orogeny
  Alpin Orojenezi


  Alteration of Strata
  Katmanların Ardalanması


  Aluminum Ore
  Alüminyum Cevheri


  Alunite
  Alünit


  Amount of Sediment
  Çökel Miktarı


  Amphibole
  Amfibol


  Amphibolite
  Amfibolit


  Analytical Photogrammetry
  Analitik Fotogrametri


  Andesite
  Andezit

  Anomaly
  Anomali


  Anthracite
  Taşkömürü


  Anticline
  Antiklinal


  Antimony
  Antimon


  Antimony Deposit
  Antimon Yatakları


  Antimony Ore

  Antimon Cevheri Apatite

  Apatit


  Aquifer
  Akifer


  Aral Sea

  Aral Denizi


  Arch Dam

  Kemer Baraj


  Arid Region

  Kurak Bölgeler


  Asbestos
  Asbest


  Aseismic Design
  Depreme Dayanıklı Tasarım


  Ash
  Kül


  Australia

  Avustralya


  Austria
  Avusturya


  Autochthonous
  Otokton


  Axial Load
  Eksensel Yük


  Axial Stress
  Eksensel Gerilme  Barite
  Barit


  Barite Deposite
  Barit Yatağı


  Basalt
  Bazalt


  Basaltic Magma

  Bazaltik Magma


  Basaltic Rocks

  Bazaltik Kayaçlar


  Base line survey
  Baz hattı ölçümü


  Base line (survey)
  Baz hattı (topografya)


  Basement layer

  Alt katman


  Basic Rocks

  Bazik Kayaçlar


  Basin(Geomorphology)

  Havza(Jeomorfoloji)


  Bathymetry
  Batimetri


  Bauxite
  Boksit


  Bay

  Körfez


  Beach erosion
  Kıyı erozyonu


  Bed material
  Yatak malzemesi


  Bedload transport
  Yatak yükü taşınması


  Bearing Capacity
  Taşıma Kapasitesi


  Benefication of Ore
  Cevher Değerlendirmesi


  Benthic Foraminifera

  Bentik Foraminiferler


  Beryllium

  Berilyum


  Biostratigraphy

  Biyostratigrafi


  Biotite

  Biyotit


  Bizmuth

  Bizmut


  Bituminous Coal

  Bitümlü Kömür


  Black Sea

  Karadeniz


  Blast Hole

  Patlatma Deliği


  Blasting Supplies

  Patlatma Malzemesi


  Blasting(Explosion)

  Patlatma


  Block movement

  Blok hareketi


  Block structure(geology)

  Blok yapısı (jeoloji)


  Boehmite

  Böhmit


  Borate Mineral

  Borat Minerali


  Borate(Salt)

  Borat(Tuz)


  Borax

  Boraks


  Borehole

  Sondaj kuyusu


  Boron

  Bor


  Bottom sediment survey

  Alt çökelti ölçümü


  Bouguer anomaly

  Bouguer anomalisi


  Brazil

  Brezilya


  Buried structure

  Gömülü yapı


  Buttress dam

  Payandalı baraj  Cadaster (map)
  Kadastro (harita)


  Cadastral survey

  Kadastro etütleri


  Calc-alcaline rock

  Kalk-alkalen kayaç


  Calc-alkali rock series

  Kalk alkali kayaç serisi


  Calcite

  Kalsit


  Calculation of ore reserves

  Cevher rezervlerinin hesabı


  Cambrian period

  Kambriyen dönem


  Canada

  Kanada


  Cap rock

  Örtü kayaç


  Carbon

  Karbon


  Carbonate mineral

  Karbonatlı mineraller


  Carbonate rock

  Karbonatlı kayaçlar


  Carbonate (salt)

  Karbonat (tuz)


  Carboniferous period

  Karbonifer dönemi


  Casing pipe

  Sondaj borusu


  Caspian Sea

  Hazar Denizi


  Catastrophe

  Katastrof


  Catchment area

  Kaptaj sahası


  Cave

  Mağara


  Cenozoic era

  Senozoik çağ


  Centrifugal pump

  Merkezkaç pompa


  Chalcopyrite

  Kalkopirit


  Channel flow

  Kanal akışı


  Chloride

  Klorür


  Chlorine

  Klor


  Chlorite (mineral)

  Klorit (mineral)


  Chromate

  Kromat


  Chromite

  Kromit


  Chromium

  Krom


  Chromium ore

  Krom cevheri


  Civil engineering

  İnşaat mühendisliği


  Clastic rock

  Klastik kayaç


  Clastic sediment

  Klastik çökel


  Clay

  Kil


  Clay deposit

  Kil yatakları


  Clay mineral

  Kil mineralleri


  Clayey soil (engineering)

  Killi zemin


  Claypan

  Kil tabakası


  Claystone

  Kiltaşı


  Clinoptilolite

  Klinoptilolit


  Coal

  Kömür


  Coal deposit

  Kömür yatakları


  Coal field

  Kömür havzası


  Coal gas

  Kömür gazı


  Coal liquefaction

  Kömür sıvılaştırma


  Coal mine

  Kömür madeni


  Coal mining

  Kömür madenciliği


  Coal rank

  Kömürleşme derecesi


  Coal seam

  Kömür damarı


  Coal structure

  Kömür yapısı


  Coastal area

  Sahil alanı


  Coastal landform

  Kıyı arazi formu


  Coastal morphology

  Kıyı morfolojisi


  Coke

  Kok


  Compression

  Sıkıştırma


  Compression ratio

  Sıkıştırma oranı


  Compression test

  Basma deneyi


  Compressive strength

  Basınç dayanımı


  Compressive stress

  Basma gerilmesi


  Concrete dam

  Beton baraj


  Conglomerate

  Konglomera


  Contact metamorphic rock

  Kontakt metamorfik kayaç


  Contact metamorphism

  Kontakt metamorfizma


  Contact metasomatic deposit

  Kontakt metasomatik çökelti


  Contact metasomatism

  Kontakt metasomatizma


  Continental facies

  Karasal fasiyes


  Continental margin

  Kıta kenarı


  Continental rise

  Kara yükselmesi


  Continental shelf

  Kıta sahanlığı


  Copper

  Bakır


  Copper deposit

  Bakır yatakları


  Copper mine

  Bakır madeni


  Copper ore

  Bakır cevheri


  Country rock (mining)

  Anakaya (madencilik)


  Cross section

  Enine kesit


  Crude oil

  Ham petrol


  Crustal movement

  Kabuk hareketi


  Crustal strain

  Kabuk şekil değiştirmesi


  Crustal stress

  Kabuk gerilmesi


  Crustal structure

  Kabuk yapısı


  Crystal morphology

  Kristal morfolojisi


  Crystalline schist

  Kristalen şist


  Cyprus

  Kıbrıs  Dacite
  Dasit


  Dam

  Baraj


  Dam site

  Baraj alanı


  Darcy's law

  Darcy kanunu


  Deep drilling well

  Derin sondaj kuyusu


  Deep well

  Derin kuyu


  Deltaic sediment

  Delta çökeli


  Denmark

  Danimarka


  Deposit valuation

  Cevher yatağı değerlendirmesi


  Deposited silt

  Çökelmiş silt


  Desulfurization

  Kükürt giderme


  Devonian period

  Devoniyen dönem


  Diagenesis

  Diyajenez


  Diamond

  Elmas


  Digital image

  Sayısal görüntü


  Dike

  Dayk


  Dinosaur

  Dinazor


  Diorite

  Diyorit


  Directional drilling

  Yönlü delme


  Directional well

  Yönlü kuyu


  Disaster prevention

  Afet önleme


  Disseminated deposit

  Saçılımlı cevher yatakları


  Dissolution

  Çözünme


  Dolerite

  Dolerit


  Dolomite

  Dolomit


  Dolomitization

  Dolomitleşme


  Drainage

  Drenaj


  Drainage area

  Drenaj alanı


  Drainage canal

  Drenaj kanalı


  Drainage discharge

  Drenaj boşaltımı


  Drawdown (water level)

  Düşüm (su düzeyi)


  Drift (mining)

  Galeri (madencilik)


  Drilling

  Sondaj


  Drilling mud

  Sondaj çamuru


  Drilling parameter

  Sondaj parametreleri


  Drilling rate

  Sondaj hızı


  Drought

  Kuraklık


  Dry season (climate)

  Kurak mevsim


  Dust control

  Toz kontrolü
   
 2. Cevap: Jeoloji Terimleri Sözlüğü

  Earth crust

  Yer kabuğu


  Earth dam

  Toprak baraj


  Earth pressure

  Toprak basıncı


  Earth pressure distribution

  Toprak basıncı dağılımı


  Earth (the globe)

  Yerküresi


  Earthquake

  Deprem


  Earthquake acceleration
  Deprem ivmesi


  Earthquake catalog

  Deprem katalogları


  Earthquake fault

  Deprem fayı


  Earthquake load

  Deprem yükü


  Earthquake motion

  Deprem hareketi


  Earthquake precursor

  Deprem habercisi


  Earthquake prediction

  Deprem tahmini


  Earthquake resistance

  Deprem dayanımı


  Earthquake response

  Depreme tepki


  Earthquake risk

  Deprem riski


  Earthquake source model

  Deprem kaynak modeli


  Earthquake source parameter

  Deprem kaynak parametresi


  Earthquake warning

  Deprem uyarısı


  East Germany

  Doğu Almanya


  East Mediterranean Sea

  Doğu Akdeniz


  Eastern Europe

  Doğu Avrupa


  Ecosystem

  Ekosistem


  Egypt

  Mısır


  Electrical exploration

  Elektriksel ölçme yöntemiyle arama


  Electrical resistivity

  Özdirenç


  Electromagnetic exploration

  Elektromanyetik ölçme yöntemiyle arama


  Energy resource

  Enerji kaynakları


  Engineering geological survey

  Mühendislik jeolojisi etüdü


  Enhanced oil recovery

  Geliştirilmiş petrol üretimi


  Environment

  Çevre


  Environmental conservation

  Çevre korunması


  Environmental damage

  Çevresel zarar


  Environmental effect

  Çevre etkisi


  Environmental impact

  Çevresel etki


  Environmental impact assessment

  Çevresel etkinin değerlendirmesi


  Environmental pollution

  Çevre kirliliği


  Environmental pollution control

  Çevre kirliliği kontrolü


  Environmental quality

  Çevre kalitesi


  Environmental quality index

  Çevre kalitesi indeksi


  Environmental quality standard

  Çevre kalitesi standardı


  Eocene epoch

  Eosen evre


  Epicenter

  Episantr


  Epigenetic

  Farklı zamanda oluşan


  Erosion

  Erozyon


  Eruptive activity

  Eruptiv aktivite


  Estimated reserves

  Tahmini rezervler


  Evaporation

  Buharlaşma


  Evaporation rate

  Buharlaşma hızı


  Evaporite
  Evaporitler


  Evapotranspiration

  Evapotranspirasyon


  Excavation

  Kazım


  Exploration (ore deposit)

  Arama (maden yatakları)  Facies analysis

  Fasiyes analizi


  Fault

  Fay


  Faulting

  Faylanma


  Feldspar

  Feldspar


  Ferromagnetism

  Ferromanyetizma


  Fill dam

  Dolgu baraj


  Flood control

  Taşkın kontrolü


  Flood forecasting

  Taşkın tahmini


  Flood frequency

  Taşkın sıklığı


  Flood plain

  Taşkın havzası


  Flood prevention

  Taşkın önleme


  Flotation

  Flotasyon


  Fluid inclusion

  Sıvı kapanımı


  Fluorescence

  Floresans


  Fluorite

  Florit


  Fluorite deposit

  Florit yatakları


  Fluvial facies

  Akarsu fasiyesi


  Fluvial sediment

  Akarsu çökeli


  Focal mechanism

  Odak mekanizması


  Fold

  Kıvrım


  Folding

  Kıvrılma


  Foraminifera

  Foraminifera


  Formation damage

  Formasyon hasarı


  Fossil

  Fosil


  Fossil facies

  Fosil fasiyesi


  Fracture

  Kırılma


  France

  Fransa


  Friction coefficient

  Sürtünme katsayısı  Gabbro
  Gabro


  Galena

  Galenit


  Gas reservoir

  Gaz yatakları


  Gastropoda

  Gastropoda


  Geobarometer

  Jeobarometre


  Geoaccumulation index

  Jeoakümülasyon indeksi


  Geodetic coordinate

  Jeodezik koordinat


  Geochemistry

  Jeokimya


  Geodetic line

  Jeodezik çizgi


  Geodetic satellite

  Jeodezi uydusu


  Geodetic survey

  Jeodezi


  Geographic information system

  Coğrafi bilgi sistemi


  Geoid

  Jeoid


  Geologic column

  Jeolojik kolon


  Geologic map

  Jeolojik harita


  Geologic process

  Jeolojik süreç


  Geologic time

  Jeolojik zaman


  Geological history

  Jeolojik tarihçe


  Geological province

  Jeolojik alan


  Geological sample

  Jeolojik numune


  Geological structure

  Jeolojik yapı


  Geological survey

  Jeolojik inceleme


  Geology

  Jeoloji


  Geomagnetic field

  Jeomanyetik alan


  Geomagnetic variation

  Jeomanyetik değişim


  Geomagnetism

  Jeomanyetizma


  Geomorphic element

  Jeomorfik öğeler


  Geomorphology

  Jeomorfoloji


  Geophysical exploration

  Jeofiziksel arama


  Geophysical logging

  Jeofizik log


  Geophysics

  Jeofizik


  Geopotential

  Jeopotansiyel


  Geosyncline

  Jeosenklinal


  Geotechnical fabric

  Jeoteknik örgü


  Geotechnics

  Jeoteknik


  Geotextile

  Jeotekstil


  Geothermal development

  Jeotermal gelişim


  Geothermal energy

  Jeotermal enerji


  Geothermal field

  Jeotermal alan


  Geothermal power generation

  Jeotermal enerji üretimi


  Geothermal well

  Jeotermal kuyu


  Geothermic

  Jeotermik


  Geothermometer

  Jeotermometre


  Germany

  Almanya


  Gibbsite

  Jipsit


  Glacial landform

  Buzul arazi şekilleri


  Glaciation

  Buzullaşma


  Glacier

  Buzul


  Gold

  Altın


  Gold bearing quartz vein

  Altın içeren kuvars damar


  Gold deposit

  Altın yatağı


  Gold mine

  Altın madeni


  Gondwana land

  Gondwana kıtası


  GPS (positioning)

  GPS (konumlama)


  Graben

  Graben


  Grade of ore

  Cevher tenörü


  Gradient

  Gradyent


  Grading (ranking)

  Derecelendirme


  Grain size analysis

  Dane boyu analizi


  Granite

  Granit


  Granitic magma

  Granitik magma


  Granitic rocks

  Granitik kayaçlar


  Granodiorite

  Granodiyorit


  Granulite facies

  Granülit fasiyez


  Graphite

  Grafit


  Gravity

  Yerçekimi


  Gravity anomaly

  Yerçekimi anomalisi


  Gravity dam

  Ağırlık barajı


  Gravity exploration

  Yerçekimi ölçme yöntemiyle arama


  Greece

  Yunanistan


  Ground water flow

  Yeraltı suyu akımı


  Ground water level

  Taban suyu seviyesi


  Ground water pollution

  Yeraltı suyu kirliliği


  Ground water pressure

  Taban suyu basıncı


  Ground water recharge

  Yeraltı suyu girdisi


  Ground water runoff

  Yeraltı suyu kaçağı


  Groundwater

  Yeraltı suyu


  Grounwater storage

  Taban suyu deposu


  Gypsum

  Alçı taşı
   
 3. Cevap: Jeoloji Terimleri Sözlüğü

  Hard water
  Sert su


  Head loss

  Hidrolik yük kaybı


  Heavy rainfall

  Şiddetli yağmur


  Hematite

  Hematit


  High latitude

  Yüksek enlem


  Historical earthquake

  Tarihi depremler


  Holocene epoch

  Holosen evre


  Hot spring

  Sıcak kaynak suyu


  Humidity

  Nemlilik


  Hungary

  Macaristan


  Hydrogeology

  Hidrojeoloji


  Hydrograph

  Hidrograf


  Hydrographic survey

  Hidrografik inceleme


  Hydrologic data

  Hidrolojik veri


  Hydrologic survey

  Hidrolojik inceleme


  Hydrological model

  Hidrolojik model


  Hydrology

  Hidroloji


  Hydrothermal alteration

  Hidrotermal alterasyon


  Hydrothermal deposit

  Hidrotermal yatak


  Hydrothermal process

  Hidrotermal süreç


  Hydrothermal reservoir

  Hidrotermal rezervuar


  Hydrothermal system

  Hidrotermal sistem


  Hygrometer

  Nemölçer  Igneous activity
  Magmatik etkinlik


  Igneous rock

  Magmatik kayaçlar


  Illite

  İllit


  Ilmenite

  İlmenit


  Impermeable layer

  Geçirimsiz tabaka


  Impermeable soil

  Geçirimsiz toprak


  In-situ test

  Yerinde deney


  Inclination (angle)

  Eğim açısı


  Inclinometer

  Eğim açısı ölçer


  Industrial waste

  Sanayi atıkları


  Industrial waste water

  Endüstriyel atık su


  Inflow

  Su girdisi


  Injection well

  Enjeksiyon kuyusu


  Inland water

  İç sular


  Intermediate rock

  Ortaç kayaç


  Internal frictional angle

  İç sürtünme açısı


  Internal temperature

  İç sıcaklık


  Interplanetary magnetic field

  Gezegenler arası manyetik alan


  Intrusive rock

  Sokulum kayaç


  Ion flotation

  İyon flotasyonu


  Ionosphere

  İyonosfer


  Iran

  İran


  Iraq

  Irak


  Ireland

  İrlanda


  Iron

  Demir


  Iron deposit

  Demir yatakları


  Iron ore

  Demir cevheri


  Irrigation

  Sulama


  Irrigation canal

  Sulama kanalları


  Island

  Ada


  Isopach map

  İzopak haritası


  Isotope

  İzotop


  Isotope dating

  İzotop ile yaş tayini


  Isotropic medium

  İzotropik ortam


  Isotropy

  İzotropi
   
 4. Cevap: Jeoloji Terimleri Sözlüğü

  Jet pump
  Jet pompa


  Jet (flow)

  Jet (akış)


  Jig (mineral dressing)

  Jig (mineral zenginleştirme)  Kaolinite
  Kaolen


  Karst landform

  Karst arazi şekli


  Kerogen*

  Kerojen*


  Kyanite

  Kyanit  Lacustrine facies
  Gölsel fasiyes


  Lacustrine sediment

  Gölsel çökel


  Lagoon

  Lagün


  Lake

  Göl


  Lake bed

  Göl tabanı


  Lake pollution

  Göl kirliliği


  Lake water

  Göl suyu


  Laminar flow

  Laminer akış


  Land

  Arazi


  Land use

  Arazi kullanımı


  Land use planning

  Arazi kullanım planlaması


  Landform

  Arazi şekli


  Landslide

  Yer kayması


  Large earthquake

  Büyük deprem


  Laterite

  Kırmızı kil


  Lava

  Lav


  Lava flow

  Lav akıntısı


  Layer

  Tabaka


  Lead

  Kurşun


  Lead-zinc deposit

  Kurşun-çinko yatakları


  Lead and zinc ores

  Kurşun ve çinko cevheri


  Lead deposit

  Kurşun yatağı


  Lead ore

  Kurşun cevheri


  Leveling network

  Nivelman ağı


  Leveling (surveying)

  Nivelman (topografya)


  Lignite

  Linyit

  Limestone deposit

  Kireçtaşı yatağı


  Limestone

  Kireçtaşı


  Limonite

  Limonit


  Lithofacies

  Litofasiyesler


  Lithologic character

  Litolojik özellikler


  Lithosphere (plate tectonics)

  Litosfer (levha tektoniği)


  Lithostratigraphy

  Litostratigrafi


  Long hole blasting

  Uzun delik patlatması


  Long term forecast

  Uzun dönemli tahmin


  Longwall mining

  Uzun ayak madenciliği


  Love wave

  Love dalgası


  Low grade ore

  Düşük tenörlü cevher


  Low temperature carbonization

  Düşük sıcaklık kömürleştirmesi


  Lower ionosphere

  Alçak iyonosfer


  Luxembourg

  Lüksemburg  Maar
  Maar


  Maghemite

  Maghemit


  Magma

  Magma


  Magma reservoir

  Magma rezervuarı


  Magmatic assimilation

  Magmatik asimilasyon


  Magmatic deposit

  Magmatik yatak


  Magmatic differentiation

  Magmanın farklılaşması


  Magnesite

  Manyezit


  Magnesium

  Magnezyum


  Magnetic anisotropy

  Manyetik anizotropi


  Magnetic anomaly

  Manyetik anomali


  Magnetic exploration

  Manyetik ölçme yöntemiyle arama


  Magnetic field

  Manyetik alan


  Magnetic separation (mineral dressing)

  Manyetik ayırma (mineral zenginleştirme)


  Magnetite

  Manyetit


  Magnetosphere

  Manyetosfer


  Main shock

  Ana sarsıntı


  Malachite

  Malahit


  Malachite

  Malahit


  Manganese

  Mangan


  Manganese deposit

  Mangan yatağı


  Manganese ore

  Mangan cevheri


  Map compilation

  Haritacılık


  Map

  Harita


  Marble

  Mermer


  Marine environment

  Deniz ortamı


  Marl

  Marn


  Massive deposit

  Masif yataklar


  Massive ore

  Masif cevher


  Maximum water holding capacity

  Maksimum su tutma kapasitesi


  Mean value

  Ortalama değer


  Mediterranean Sea

  Akdeniz


  Medium

  Ortam


  Melange

  Melanj


  Mercury deposit

  Civa cevher yatağı


  Mercury ore

  Civa cevheri


  Mesozoic Era

  Mesozoik Çağ


  Metamorphic aereole

  Metamorfik aerol


  Metamorphic deposit

  Metamorfik yatak


  Metamorphic facies

  Metamorfik fasiyes


  Metamorphic grade

  Metamorfik derecelenme


  Metamorphic rock

  Metamorfik kayaçlar


  Metamorphism

  Başkalaşım


  Metamorphosis

  Metamorfoz


  Metasomatism

  Metasomatizma


  Meteor

  Meteor


  Meteorite

  Meteorit


  Meteoritic mineral

  Meteoritik mineral


  Mica

  Mika


  Microearthquake

  Mikrodepremler


  Middle east (Asia)

  Ortadoğu (Asya)


  Migmatite

  Migmatit


  Mine

  Maden ocağı


  Mine conveying

  Maden nakliyatı


  Mine equipment

  Maden ocağı donanımı


  Mine haulage

  Maden ocağında taşıma


  Mine pollution

  Maden ocakları kirliliği


  Mine safety

  Maden güvenliği


  Mine valuation

  Maden değerlendirme


  Mine valuation elements

  Maden değerlendirme ögeleri


  Mine ventilation system

  Maden havalandırma sistemi


  Mineral paragenesis

  Mineral parajenezi


  Mineral spring

  Maden suyu kaynağı


  Mineral

  Mineral


  Mineralization (ore deposit)

  Cevherleşme (cevher yatakları)


  Mineralogy

  Mineraloji


  Mining

  Madencilik


  Mining industry

  Madencilik endüstrisi


  Mining machine

  Madencilik makineleri


  Mining operations

  Maden işletmeciliği


  Miocene epoch

  Miyosen evre


  Modeling

  Modelleme


  Molasse

  Molas


  Mollusca

  Mollusca


  Molybdenite

  Molibdenit


  Monzonite

  Monzonit


  Morocco

  Fas


  Mountain

  Dağ


  Mudstone

  Çamurtaşı


  Muscovite

  Muskovit
   
 5. Cevap: Jeoloji Terimleri Sözlüğü

  Nappe

  Nap


  Natural disaster

  Doğal afet


  Natural energy

  Doğal enerji


  Natural environment

  Doğal çevre


  Natural gas

  Doğal gaz


  Neogene period

  Neojen dönem


  Nigeria

  Nijerya


  Nitrate (salt)

  Nitrat (tuz)


  Nitrite

  Nitrit


  Nitrogen

  Azot


  Normal fault

  Normal fay


  North America

  Kuzey Amerika


  North Sea

  Kuzey Denizi


  Northeast Pasific Ocean

  Kuzeydoğu Pasifik Okyanusu


  Northern Africa

  Kuzey Afrika  Observation well

  Gözlem kuyusu


  Observatory

  Gözlemevi


  Obsidian

  Obsidiyen


  Ocean

  Okyanus


  Oceanic crust

  Denizel kabuk


  Oceanographic survey

  Oşinografik inceleme


  Oceanography

  Oşinografi


  Offshore platform

  Sahil ötesi platformları


  Oil field structure

  Petrol alanı yapısı


  Oil migration and accumulation process

  Petrolün göç ve birikim süreci


  Oil reservoir (geology)

  Petrol yatakları


  Oil shale

  Bitümlü şist


  Oil spill

  Petrol yayılması


  Oil trap

  Petrol kapanı


  Oil well

  Petrol kuyusu


  Oligocene epoch

  Oligosen evre


  Oligotrophic lake

  Oligotrofik göl


  Olistostrome

  Olistostrom


  Olivine

  Olivin


  Oolite

  Oolit


  Open pit mining

  Açık ocak madenciliği


  Opening up of drift

  Galeri açma


  Ophiolite

  Ofiyolit


  Ophiolitic melange

  Ofiyolitik melanj


  Ore

  Cevher


  Ore-forming fluid

  Cevher oluşturan akışkan


  Ore bed

  Cevher tabakası


  Ore deposit

  Cevher yatakları


  Ore dressing

  Cevher zenginleştirme


  Ore haulage

  Cevher taşıma


  Ore leaching

  Cevherden özütleme


  Ore mineral

  Cevher mineralleri


  Orogenic belt

  Orojenik kuşak


  Orogeny

  Orojenez


  Orthophotograph

  Ortofoto


  Outcrop

  Mostra


  Overburden

  Örtü tabakası (madencilik)


  Overconsolidation

  Aşırı konsolidasyon


  Overflow (water)

  Taşkın


  Ozone layer

  Ozon tabakası  P wave (elastic wave)

  P dalgası (elastik dalga)


  Pacific Ocean

  Pasifik Okyanusu


  Pakistan

  Pakistan


  Paleocene Epoch

  Paleosen Evre


  Paleoclimate

  Paleoiklim


  Paleocurrent

  Paleoakıntı


  Paleoecology

  Paleoekoloji


  Paleogene period

  Paleojen dönem


  Paleogeography

  Paleocoğrafya


  Paleomagnetism

  Paleomanyetizma


  Paleontology

  Paleontoloji


  Paleozoic Era

  Paleozoyik Çağ


  Palladium

  Palladyum


  Paramagnetism

  Paramanyetizma


  Peat

  Turba


  Pelagic sediment

  Pelajik çökel


  Percolation

  Süzülme


  Peridotite

  Peridotit


  Perlite

  Perlit


  Permian period

  Permiyen dönem


  Petrographic province

  Petrografik bölge


  Petrographic texture

  Petrografik doku


  Petroleum

  Petrol


  Petroleum characteristic

  Petrol karakteri


  Petroleum coke

  Petrol koku


  Petroleum fraction

  Petrol fraksiyonları


  Petroleum geology

  Petrol jeolojisi


  Petroleum industry

  Petrol endüstrisi


  Petroleum refining

  Petrol arıtımı


  Petroleum source rock

  Petrol içeren kayaç


  Petrology

  Kayaçbilim


  Phosphate

  Fosfat


  Phosphate deposit

  Fosfat yatakları


  Phosphate mineral

  Fosfat minerali


  Phosphate rock

  Fosfatlı kayaç


  Phospho-gypsum

  Fosfojips


  Phosphorite

  Fosforit


  Phosphorus

  Fosfor


  Phyllite

  Fillit


  Ozone layer

  Ozon tabakası


  Pillow lava

  Yastık şekilli lav


  Pipe flow

  Boruda akış


  Placer

  Plaser


  Placer deposit

  Plaser yatak


  Plagioclase

  Plajiyoklaz


  Planktonic foraminifera

  Planktonik foraminiferler


  Plate motion

  Levha hareketi


  Plate tectonics

  Levha tektoniği


  Pleistocene epoch

  Pleistosen evre


  Pliocene epoch

  Pliyosen evre


  Plutonic rock

  Plütonik kayaçlar


  Pollutant

  Kirletici madde


  Pollution

  Kirlilik


  Pore water pressure

  Gözenek suyu basıncı


  Porosity

  Gözeneklilik


  Porous medium

  Gözenekli ortam


  Portugal

  Portekiz


  Precambrian age

  Prekambriyen çağ


  Precious metal ores

  Değerli metal cevherleri


  Precipitation

  Yağış


  Prospecting by drilling

  Maden arama sondajları


  Pumice

  Pomza


  Pump

  Pompa


  Pyrite

  Pirit


  Pyroclastic material

  Piroklastik malzeme


  Pyroclastic rock

  Piroklastik kayaç


  Pyroxene

  Piroksen


  Pyroxenite

  Piroksenit
   
 6. Cevap: Jeoloji Terimleri Sözlüğü

  Quarry
  Taş ocakları


  Quarrying

  Taş ocakçılığı


  Quartz

  Kuvars


  Quartz vein

  Kuvars damarı


  Quartzite

  Kuvarsit


  Quaternary period

  Kuaterner dönem  Radioactive mineral

  Radyoaktif mineral


  Radioactivity exploration

  Radyoaktivite ölçme yöntemiyle arama


  Rainfall

  Yağmur


  Rainy season

  Yağmurlu mevsim


  Rare earth element

  Nadir toprak elementleri


  Raster

  Görüntü tarama verisi


  Recovery

  Geri kazanım


  Reef facies

  Resif fasiyesi


  Reflection survey

  Sismik yansıma yöntemiyle arama


  Refraction survey

  Sismik kırılma yöntemiyle arama


  Refuse (ore dressing)

  Atık (cevher zenginleştirme)


  Relative humidity

  Bağıl nem


  Remote sensing

  Uzaktan algılama


  Reservoir characteristic

  Rezervuar karakteristiği


  Reservoir operation

  Baraj işletmesi


  Reservoir rock

  Rezervuar kayaç


  Reservoir (petroleum geology)

  Rezervuar (petrol jeolojisi)


  Resistivity exploration

  Dirençlilik araştırması


  Retaining wall

  İstinat duvarı


  Reuse

  Yeniden kullanım


  Reynolds number

  Reynold sayısı


  Rhyolite

  Riyolit


  Rift zone

  Çöküntü kuşağı


  River

  Akarsu


  River basin

  Nehir havzası


  River bed

  Nehir yatağı


  River bed evolution

  Nehir yatağı evrimi


  River pollution

  Nehir kirliliği


  Roadway (mine)

  Galeri (maden)


  Roasting (mineral dressing)

  Kavurma (mineral işleme)


  Rock

  Kaya


  Rock-forming mineral

  Kayaç oluşturan mineraller


  Rock fill dam

  Kaya dolgu baraj


  Rock fracture

  Kayaç çatlakları


  Rock mass

  Kayaç kütlesi


  Rock mechanics

  Kaya mekaniği


  Rock slope

  Kaya şevi


  Rock structure

  Kayaç yapısı


  Room and pillar mining

  Oda-topuk madenciliği


  Route survey

  Güzergah topografya ölçümü


  Runoff

  Yüzey akışı


  Runoff analysis

  Yüzey akış analizleri


  Runoff rate

  Yüzey akış hızı


  Rutile

  Rutil  Safety factor

  Güvenlik faktörü


  Salt water intrusion

  Tuzlu su girişimi


  Sand

  Kum


  Sand dune

  Kumul


  Sandstone

  Kumtaşı


  Sanitary sewage

  Septik atıksu


  Satellite image

  Uydu görüntüsü


  Saudi Arabia

  Suudi Arabistan


  Schistosity

  Şistozite


  Sea

  Deniz


  Sea pollution

  Deniz kirliliği


  Sea surface elevation

  Deniz yüzeyi yükselmesi


  Sea surface temperature

  Deniz yüzeyi sıcaklığı


  Sea water

  Deniz suyu


  Sea water temperature

  Deniz suyu sıcaklığı


  Seashore

  Deniz kenarı


  Sediment

  Çökel


  Sediment enrichment factor

  Sediman zenginleştirme faktörü


  Sedimentary basin

  Çökel havza


  Sedimentary cycle

  Tortul dönem


  Sedimentary deposit

  Tortul yatak


  Sedimentary environment

  Çökelme ortamı


  Sedimentary petrology

  Tortul kayaçbilim


  Sedimentary rock

  Tortul kayaçlar


  Sedimentary structure

  Tortul yapı


  Sedimentology

  Sedimantoloji


  Seismic activity

  Sismik aktivite


  Seismic analysis

  Sismik analiz


  Seismic damage

  Sismik hasar


  Seismic energy

  Sismik enerji


  Seismic exploration

  Sismik araştırma


  Seismic intensity

  Sismik şiddet


  Seismic observation

  Sismik gözlem


  Seismic profile

  Sismik kesit


  Seismic wave

  Sismik dalga


  Seismic wave propagation

  Sismik dalga yayılımı


  Seismic wave velocity

  Sismik dalga hızı


  Seismic zone

  Sismik bölge


  Seismicity

  Sismisite


  Seismogram

  Sismik kayıtlar


  Seismological observatory

  Sismik gözlemevi


  Seismology

  Sismoloji


  Seismotectonics

  Sismotektonik


  Self-potential exploration

  Doğal gerilim açma ölçümleri


  Shale

  Şeyl


  Shallow marine facies

  Sığ deniz fasiyezi


  Shallow marine sediment

  Sığ deniz çökeli


  Shield (mine)

  Kalkan (maden)


  Shock wave

  Şok dalgası


  Shortwall mining

  Kısa ayak madenciliği


  Siderite (mineral)

  Siderit (mineral)


  Silicate mineral

  Silikat mineralleri


  Sillimanite

  Silimanit


  Silt

  Silt


  Siltstone

  Silttaşı


  Silver

  Gümüş


  Silver deposit

  Gümüş yatağı


  Singapore

  Singapur


  Site condition

  Arazi koşulları


  Site selection

  Yer seçimi


  Slope failure

  Şev yarığı


  Slope protection

  Şev korunması


  Slope stability

  Şev stabilitesi


  Sludge

  Çamur


  Small stream

  Çay (akarsu)


  Snow cover

  Kar örtüsü


  Snowmelt

  Kar erimesi


  Soft rock

  Yumuşak kaya


  Soil compaction

  Zemin sıkışması


  Soil erosion

  Toprak erozyonu


  Soil mechanics and foundation engineering

  Zemin mekaniği ve temel mühendisliği


  Soil stabilization

  Zemin stabilizasyonu


  Soil (engineering)

  Zemin


  Solar energy

  Güneş enerjisi


  Solar magnetic field

  Güneş manyetik alanı


  Source of pollution

  Kirlilik kaynağı


  Source rock (petrology)

  Kaynak kayaç (petroloji)


  South America

  Güney Amerika


  South Australia

  Güney Avustralya


  South Korea

  Güney Kore


  Southeast Asia

  Güneydoğu Asya


  Southern Hemisphere

  Güney Yarımküresi


  Spain

  İspanya


  Specific gravity

  Özgül ağırlık


  Specific heat

  Özgül ısı


  Sphalerite

  Sfalerit


  Spillway

  Dolusavak


  Spit

  Kıyı dili


  Spillway channel

  Dolusavak kanalı


  Spring water

  Kaynak suyu


  Statistical method

  İstatistik yöntemler


  Statistics(science)

  İstatistik (bilim)


  Steady flow

  Kararlı akış


  Stratigrafic correlation

  Stratigrafik korelasyon


  Stratigraphic distribution

  Stratigrafik dağılım


  Stratigraphy

  Stratigrafi


  Stratovolcano

  Stratovolkan


  Strength

  Dayanım


  Strength of material

  Malzemenin dayanımı


  Stress (mechanics)

  Gerilme


  Strike-slip fault

  Doğrultu atımlı fay


  Structural control (ore deposit)

  Yapısal kontrol (cevher yatakları)


  Structural geology

  Yapısal jeoloji


  Subduction

  Batma


  Subsidence (structural geology)

  Alçalma (yapısal jeoloji)


  Subtropical zone

  Subtropik bölge


  Sulfate mineral

  Sülfat minerali


  Sulfate (salt)

  Sülfat (tuz)


  Sulfide mineral

  Sülfür minerali


  Sulfide ore

  Sülfür cevherleri


  Superposition

  Süperpozisyon


  Surface water

  Yüzey suyu


  Surveying network

  Jeodezik ağ


  Survey(topography)

  Yer ölçmesi (topografya)


  Swamp

  Bataklık


  Swelling

  Şişme


  Syenite

  Siyenit


  Syngenetic

  Eş oluşumlu


  Syria

  Suriye  Tailing (mineral dressing)

  Cevher artığı


  Taiwan

  Tayvan


  Talc

  Talk


  Tectonic basin

  Tektonik havza


  Tectonic forms

  Tektonik formlar


  Tectonic history

  Tektonik tarihçe


  Tectonic line

  Tektonik hatlar


  Tectonic movement

  Tektonik hareket


  Tectonic regionalization

  Tektonik bölgeleme


  Tectonic zone

  Tektonik bölgeler


  Tectonite

  Tektonit


  Tensile stress

  Çekme gerilmesi


  Tensile test

  Çekme testi


  Tertiary period

  Tersiyer Dönem


  Tethys sea

  Tethys denizi


  Thermal conductivity

  Isıl iletkenlik


  Thermal power generation

  Termik enerji üretimi


  Thermoelectric power generation

  Termoelektrik enerji üretimi


  Tholeiite rock series

  Toleyitik kayaç serisi


  Three dimensional flow

  Üç boyutlu akış


  Till

  Buzul çökelleri


  Timbering (mining)

  Destekleme (madencilik)


  Titanium

  Titanyum


  Topographic map

  Topografik harita


  Topography

  Topoğrafya


  Transgression

  Transgresyon


  Transmissivity

  Geçirgenlik


  Triangulation

  Nirengi


  Triassic period

  Triyas dönemi


  Triaxial compression test

  Üç eksenli basınç deneyi


  Tsunamy

  Tsunami


  Tungstate mineral

  Tungstat minerali


  Tungsten

  Tungsten


  Tunnel

  Tünel


  Tunnel survey

  Tünel topografya ölçümü


  Tunneling

  Tünel açma


  Tunneling method

  Tünel açma yöntemi


  Tunneling work

  Tünel açma çalışması


  Turbidity

  Bulanıklık


  Turbidity current (sedimentology)

  Katı madde akımı (sedimantoloji)


  Turbulence

  Türbülans


  Turbulent flow

  Türbülanslı akış


  Turkey

  Türkiye  Ukraina

  Ukrayna


  Ultrabasic rock

  Ultrabazik kayaçlar


  Unconfined aquifer

  Sızıntısız akifer


  Underground

  Yeraltı


  Underground mining

  Yeraltı madenciliği


  Underground structure

  Yeraltı yapıları


  Upper mantle

  Üst manto


  Uranium deposit

  Uranyum yatakları


  Uranium mineral

  Uranyum minerali


  Uranium ore

  Uranyum cevheri


  USA

  ABD  Valley

  Vadi


  Vegetation

  Vejetasyon


  Vein deposit

  Damar yatak


  Velocity

  Hız


  Ventilating opening

  Havalandırma açıklığı


  Ventilation

  Havalandırma


  Ventilation control

  Havalandırma kontrolu


  Vermiculite

  Vermikulit


  Vertebrate

  Omurgalılar


  Viscosity
  Viskozite


  Viscous flow

  Viskoz akış


  Volcanic activity

  Volkanik etkinlik


  Volcanic glass

  Volkanik cam


  Volcanic landform

  Volkanik arazi şekli


  Volcanic product

  Volkanik ürünler


  Volcanic rock

  Volkanik kayaçlar


  Volcanic soil

  Volkanik toptaklar


  Volcanic vent

  Volkan ağzı


  Volcano

  Volkan


  Volume

  Hacim  Wall rock alteration

  Yan kayaç alterasyonu


  Washing (mineral dressing)

  Yıkama (mineral zenginleştirme)


  Waste

  Atık


  Waste disposal

  Atıkların uzaklaştırılması


  Waste disposal facility

  Atık döküm alanı


  Waste management

  Atık yönetimi


  Waste material utilization

  Atık malzeme kullanımı


  Waste treatment

  Atık arıtımı


  Waste water

  Atık su


  Waste water treatment

  Atık su arıtımı


  Waste (mining)

  Atık (madencilik)


  Water balance

  Su dengesi


  Water conservation

  Su koruma


  Water consumption

  Su tüketimi


  Water deficit

  Su açığı


  Water discharge

  Su boşalımı


  Water holding capacity

  Su tutma kapasitesi


  Water injection test

  Su enjeksiyon deneyi


  Water management

  Su yönetimi


  Water permeability

  Su geçirgenliği


  Water pollutant

  Su kirleticiler


  Water pollution

  Su kirliliği


  Water quality

  Su kalitesi


  Water quality management

  Su kalitesi yönetimi


  Water quality test

  Su kalitesi deneyi


  Water resources

  Su kaynakları


  Water sample

  Su örneği


  Water source

  Su kaynağı


  Water treatment

  Su arıtma


  Water treatment plant

  Su arıtım tesisi


  Water use

  Su kullanımı


  Watershed

  Havza


  Watershed characteristic

  Havza özellikleri


  Weather

  Hava (meteoroloji)


  Well control

  Kuyu kontrolü


  Well logging

  Kuyu logları


  Well test

  Kuyu testi


  Well water

  Kuyu suyu


  Well (ground water)

  Kuyu (yeraltı suyu)


  Well (oil and gas)

  Kuyu (petrol ve gaz)  Xenolith

  Ksenolit  Zeolite

  Zeolit


  Zinc

  Çinko


  Zinc base alloy

  Çinko alaşımları


  Zinc deposit

  Çinko yatakları


  Zinc ore

  Çinko cevheri


  Zirconium

  Zirkonyum