İstanbul'un Fethi dönem ödevi

'Tarih Bölümü' forumunda Dark tarafından 28 Mar 2010 tarihinde açılan konu

 1. istanbulun fethi ödev,
  İstanbul'un Fethinin önemi,
  İstanbul'un Fethinin Ve Dünya Tarihi açısından önemi,

  İstanbulun Fethi (1453)
  İstanbul un fethinde;

  • İstanbula hakim olan Bizansın Osmanlı toprak bütünlüğünü bozması
  • Bizans İmparatorluğunun Anadolu beyliklerini kışkırtması ve Osmanlı yönetimine karşı ayaklanan şehzadeleri desteklemesi
  • Bizansın Hristiyan dünyasını kışkırtarak Haçlı Seferlerine neden olması
  • İstanbulun kara ve deniz ticareti bakımından önemli bir coğrafi konuma sahip olması
  • Hz.Muhammedin Müslüman komutanları İstanbulun fethi için teşvik etmesi
  etkili olmuştur.
  İstanbulun Fethinin Türk ve Dünya Tarihi Bakımından Önemli Sonuçları
  • Osmanlı Devletinin Asya ile Avrupa toprakları birleşmiş, böylece toprak bütünlüğü sağlanmıştır.
  • Karadeniz ile Akdeniz arasındaki su yolları Osmanlı Devletinin eline geçmiştir. İstanbulun fethinden sonra Kuzey ve Doğu Avrupadan gelen ticaret yolları bütünüyle Türklerin denetimine girmiştir.
  Boğazların savunulması kolaylaşmış ve Osmanlı Devleti tabii başkentine kavuşmuştur. Roma İmparatorluğunun son kalıntısının ortadan kalkması ile Türk sultanları büyük bir itibar ve saygıya ulaşmıştır.
  • Osmanlı Devleti merkeziyetçi, mutlak bir imparatorluk haline gelmiş ve devlet Yükselme Devrine girmiştir.
  • Karadeniz, Akdeniz ve Ege ticaretinin Türklerin eline geçmesi, Avrupa devletlerini Coğrafi Keşiflere yöneltmiştir.
  • Bizans İmparatorluğu yıkılmış, ticari çıkarları elden giden Venediklilerle Osmanlıların arası bozulmuştur.
  • İstanbulun fethi surların yıkılabileceğini göstermiştir. Bu durum Avrupada feodalitenin yıkılmasına ve merkeziyetçi devletlerin kurulmasına ortam hazırlamıştır.
  • İstanbulun fethi Ortaçağın sonu, Yeniçağın başlangıcı kabul edilmiştir.
  • İstanbuldan İtalyaya giden Bizanslı bilginler burada Rönesans hareketlerinin başlamasına katkıda bulunmuştur.
  • Türkler İstanbulu fethettikten sonra halka din ve vicdan hürriyeti tanımışlar ve Ortodoks Kilisesini koruma altına almışlardır. Böylece; Hristiyan dünyasının birleşmesinin engellenmesi, Katolik Kilisesine karşı güç oluşturulması ve halka hoşgörülü davranıldığının kanıtlanması amaçlanmıştır.
  Balkanlarda Fetihlerin Devam Etmesi

  İstanbulun fethi:
  Fetih nedenleri:

  — Peygamberin İstanbulu fetheden komutan ve askerlere övgüsü
  — Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki bağlantıyı sağlama
  — Taht kavgalarına karışması
  — Bizansın haçlı seferlerine sebep olması
  — Boğazların ticari önemi

  Fetih hazırlığı:
  — Rumelihisarı (Boğazkesen) yaptırıldı
  — Donanma güçlendirildi
  — Balkanlara ordu yerleştirildi
  — Büyük toplar döktürüldü

  Fethin sonuçları
  Türk tarihi açısından:

  — Yükselme devri başladı
  — Anadolu ve Rumeli toprakları birleştirildi
  — Boğaz ticaret yolu Osmanlıların eline geçti
  — Fener Rum Patrikhanesi Osmanlıların himayesine girdi.
  — II. Mehmede “Fatih unvanı verildi,
  — Osmanlı Devletinin İslam dünyasındaki saygınlığı arttı,
  *Dünya tarihi açısından:
  — Ortaçağın sonu Yeniçağın başlangıcı oldu,
  — Bin yıllık Bizans İmp.luğu sona erdi
  — Toplar, Avrupada derebeyliğin sona ermesine neden oldu,
  — İstanbuldan giden bilim adamları, Avrupada Rönesans ve Reformun başlama-sında etkili oldular,
  — Doğu ticaret yollarının Osmanlıların eline geçmesi ve teknolojik gelişmeler coğrafya keşiflerine neden oldu,

  İstanbul'un Fethi :
  Nedenleri :

  1- Siyasi Nedenler :


  Anadolu ve Rumeliye yayılan devletin ortasında Bizans'ın bulunması güvenliği engelliyor
  ve zorluk çıkarıyordu.( İmparatorluğu birleştirmenin en önemli noktası İstanbul'du)

  Bizans Osmanlı devletinin içişlerine karışmaya çalışıyordu.

  Osmanlılara karşı Haçlı seferlerinin oluşmasını sağlıyordu.

  ( Hristiyan Avrupa'nın doğudaki son kalesi görünümündeydi)

  Başkenti İstanbul olan bir Dünya İmparatorluğu kurma düşüncesi.

  2- Ekonomik Nedenler :

  Karadeniz ticaret yolu, dolayısıyla İpek yolu'na egemen olmak.

  3- Dini Nedenler :

  Hz.Muhammed'in İstanbul'u fethedecek asker için söylediği sözler

  Cihat yapma arzusu.

  Yapılan Hazırlıklar :


  Boğaz'da Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumelihisarı'nı yaptırarak , Karadeniz'den gelebilecek yardımları önledi.

  Avrupa'dan gelebilecek yardımları engellemek için Balkanlar'da askeri güç oluşturdu.

  Mora 'yı kontrol altına aldı.

  Büyük toplar, aşırtma gülle atabilen toplar döktürdü.Tekerlekli kuleler yaptırdı.

  400 parçalık güçlü bir Donanma oluşturdu.

  Kuşatma sırasında karadan Haliç'e 72 parçalık bir donanma indirerek, zayıf olan Haliç kenarı surları yıprattı.

  İstanbul'un Fethine toplum psikolojik olarak hazırlandı.

  6 Nisan'da başlayan kuşatma 29 Mayıs'ta İstanbul'un alınmasıyla son buldu.

  Fethin Türk Tarihindeki Önemi :


  Anadolu ve Rumeli toprakları kesintisiz olarak birleştirildi.

  Böylece Osmanlılar tam İmparatorluk konumuna ulaştılar.

  Kuruluş dönemi biterek Yükseliş dönemi başladı.

  İstanbul Osmanlı Devletinin değişmez başkenti oldu.

  Boğazların alınmasıyla, Karadeniz ticaret yolu egemenliği Osmanlılara geçti.

  Osmanlılar 'ın İslam dünyasındaki önemleri arttı.

  Fethin Dünya Tarihindeki Önemi :


  Ortaçağın sonu, Yakınçağ'ın başlangıcı.

  Bin yıllık Bizans İmparatorluğu sona erdi.

  Osmanlılar Ortodoksların hem egemeni hem koruyucusu oldular.

  Kale ve Sur'ların büyük toplarla yıkılabileceği görüldü.Dolayısıyla Ortaçağ Avrupa rejimi Derebeylikler yıkılarak

  yerine güçlü krallıklar kurulmaya başlandı.

  İpek yolu egemenliğinin Osmanlılara geçmesiyle Avrupalılar yeni ticaret yolları aramaya başladılar.

  İstanbul'un fethiyle İtalya'ya göç eden Bizans Bilim adamları Yaptıkları çalışmalarla

  Rönesans'ın başlamasına katkıda bulundular