İslamiyetten Önce Araplarda Din Ve İnanış

'Dini Bilgiler' forumunda EyLüL tarafından 4 Eylül 2012 tarihinde açılan konu


 1. İslamiyet Öncesi Araplarda Din Ve İnanış
  İslamiyetten Önce Araplarda Din Ve İnanışı Hakkında Bilgi

  Arapların ekserisi, muhtelif bölgelerde, birbirinden ayrı, karşılıklı nefret ve düşmanlık duyguları içinde, bedevî ve göçebe olarak yaşarlardı. Onları birleştiren bir vahdet ve kuvvetli bir hükümdar yoktu.

  İslamdan önceki cahiliye toplumunda Allah inancının bulunduğu bilgisi yeni ortaya konan bir şey değildir. Zaten Kuranda vurgulanan bir durumdur. Fakat Allah inancı dejenere edilmiş, birtakım ortaklar koşulmuş bir hal almıştı. Bu sebeple Kuranda iman etmeyen araplara Allaha inanmayanlar anlamındaki ateistler denmeyip müşrikler (Allaha ortak koşanlar) denmiştir.

  Araplar islam öncesinde putperest bir topluluktu. Tüm putperest ve çok tanrılı inanışlar hak dinin zamanla dejenerasyona uğraması, Allah'a bir takım ortaklar koşulması (şirk koşma) yoluyla edinilmiştir. Bu sebepledir ki bu inançlarda tüm putların ya da tanrıların üstünde en ulu ya da güçlü tek bir ilah ya da put bulunmaktadır.

  Arap topluluğu temellerini İbrahim peygamberin oğlu İsmail peygamberin attığı bir topluluktur. Dolayısıyla onların sahip olduğu çok tanrılı putperest inanış da İbrahim peygamberden gelen hak dinin (genel anlamdaki İslamiyet) dejenere olmuş şekli idi. Bu sebeple Allah'ın emirlerinden birçoğu az ya da çok değişmiş şekliyle bu inanışın içerisinde bulunuyordu.

  Buradan da anlaşılıyor ki putperestlik ve çok tanrıcılık ayrı bir din değil, hak dinin dejenerasyonu ile (Allah'a ortaklar koşulması ile) oluşmuş durumlardır.

  Hristiyanlık ve yahudilikteki tahrifat da benzer bir çizgide olmuştur. Hristiyanlıkta Bir peygamber olan Hz İsa ve Bir melek olan Cebrail (Kutsal Ruh) Allah'a ortak koşulmuştur.

  Arap putperestliği de diğer putperestliklerde olduğu gibi Allah inancından dejenere edilmiştir. Bir baş put ya da ilah ve genellikle meleklerden ve cinlerden dejenere edilmiş küçük ilahlar oluşmuştur.

  Rabbiniz, size oğulları tahsis etti de, kendisi meleklerden dişiler mi edindi? Gerçekten siz çok büyük bir söz söylüyorsunuz. 17/40 Onlar, Allah''a cinlerden de ortak koştular. Halbuki onları yaratan O'dur. Bilgileri olmadan O''na oğullar, kızlar uydurdular. O''nun şânı onların uydurdukları sıfatlardan münezzeh ve yücedir." 6/100 Onlar, Allah''a kızlar isnad ediyorlar. O, bundan münezzehtir. Kendilerine ise erkek çocukları isnad ederler. 16/57