İsimler (Adlar) Türleri Çeşitleri Özellikleri Örnekler

'Tarih Bölümü' forumunda EyLüL tarafından 6 Şubat 2012 tarihinde açılan konu


 1. İSİMLER

  Tanım: Canlı cansız bütün varlıkları, kavramları, hatta fiilleri de karşılayan, onları anmaya, tanımaya, birbirinden ayırmaya yarayan kelimelere isim (ad) denir: ağaç, su, deniz, Hasan, Anadolu, gidiş, dönüş vb.

  İsimler çeşitli yönlerden sınıflara ayrılır.

  A. Varlıklara Verilişlerine Göre

  İsimler ait oldukları varlığın veya kavramın eşi benzeri olup olmamasına göre ikiye ayrılır: Varlık veya kavram özelse (eşsiz, benzersiz) onun ismi de özel isim; cins ise (aynısından birden fazla) onun ismi de cins ismidir.

  1. Özel İsim:Kâinatta tek olan, tam bir benzeri bulunmayan varlıkları karşılayan kelimelere denir. Bütün özel isimler (özel ismi oluşturan her kelime ve onları niteleyen, tanıtan unvanlar) büyük harfle başlar. Büyük harfle başlamazsa cins ismi zannedilebilirler.

  Yavuz, Hasan, Kayseri, Acıpayam, Akdeniz, Alanya, Ulu Cami, Sultan Selim, Hatice, Küçük Ağa, Türkçe, Türk Dil Kurumu...

  Başlıca Özel İsimler
  1. İnsan isimleri: Ali, Meltem, Mehmet, Meral, Yasemin, Uğur, Barkın...

  2. Kurum, kuruluş, müessese, makam, üniversite isimleri: Mamak Anadolu Lisesi, Yeşilay Derneği, Türk Dil Kurumu, Ege Üniversitesi, Kars Valiliği, Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü...

  3. Millet, kavim, din, mezhep isimleri: Türk, Türkler, Yunan, İngiliz, Çeçen, Ruslar...
  Müslüman, Musevî, Hıristiyan...
  İslâm, İslâmiyet, Musevîlik, Hıristiyanlık...
  Hanefî, Hanefîlik, Şafiî, Alevî...

  4. Dil isimleri: Türkçe, Farsça, Fransızca, Macarca, Fince, Tibetçe...

  5. İl, İlçe, Semt, mahalle, cadde, bulvar, sokak isimleri: Sivas, Ankara, İstanbul, Mamak, Yenişehir, Şirinevler, Dikimevi, Atatürk Bulvarı, İvedik Caddesi, Gönül Sokak...

  6. Ülke ve bölge isimleri:
  Türkiye, Afganistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti...
  Batı Almanya, Batı Trakya, Güney Yemen, Doğu Avrupa, Doğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu (Bölgesi), Ege, Marmara...

  7. Kıta isimleri: Avrasya, Asya, Avrupa, Afrika, Amerika, Antarktika, Arktika, Avustralya.

  8. Deniz, okyanus, göl, akarsu, boğaz, geçit isimleri: Akdeniz, Karadeniz, Manş Denizi, Büyük Okyanus, Atlas Okyanusu
  Van Gölü, Hazar Denizi, Beyşehir Gölü, Kızılırmak, Yeşilırmak, Sakarya, Seyhan, Fırat, Nil, İstanbul Boğazı, Panama Geçidi, Süveyş Kanalı...

  9. Dağ, tepe, ova, yayla isimleri: Elmadağ, Uludağ, Ağrı Dağı, Erciyes (dağı), Everest Tepesi, Çukurova, Konya Ovası...

  "Konya Ovası, Van Gölü, Ağrı Dağı" gibi her iki harfi de büyük yazılan özel isimlere dikkat edilirse, birinci kelimenin zaten il olarak mevcut olduğu; ikinci kelime eklenince oluşan ismin o ile ait ama yeni ve özel bir varlığı karşıladığı görülür. Hâlbuki Hürriyet gazetesi, Nil nehri, Ankara şehri, Fırat nehri, Erciyes dağı gibi örneklerde birinci kelime büyük, ikinci kelime de küçük harfle başlamaktadır. Bunun sebebi bu kelimelere eklenen ikinci kelimelerle yeni bir özel isim oluşturulmuş olmamasıdır. Hürriyet zaten bir gazete adı; Nil zaten bir nehir adı; Ankara zaten bir şehir adı; Erciyes zaten bir dağ adıdır.

  10. Gezegen ve yıldız adları: Merih, Mars, Jüpiter, Venüs, Küçükayı...

  11. Dünya, güneş ve ay kelimeleri terim olarak (astronomi ve coğrafya terimi) kullanılıyorsa özel isim olduğu için büyük; diğer anlamlarında (gerçek, mecaz, yan, eş, deyim vb.) kullanılıyorsa cins ismi olduğu için küçük harfle başlar:
  Ay'ın yakından çekilmiş fotoğrafları insanlığı pek şaşırtmıştı.
  Yazın Güneş ışınları Dünya'ya dik olarak gelir.
  Türkiye'nin birçok yerinde insanlar Güneş tutulmasını seyretti.
  Sabahtan beri dünya kadar yer dolaştık.
  Şair sevgilisinin yüzünü aya benzetir. (ayın kendisine değil, görünüşüne)

  12. Kitap, gazete, mecmua, eser isimleri: Tercüman (gazetesi), Zaman (gazetesi); Nokta (dergisi), Aktüel (dergisi); Türk Dili (dergisi), Virgül; Yaprak Dökümü, Semerkant; Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Ansiklopedisi...

  13. Hayvanlara takılan özel isimler: Tekir, Karabaş, Yumoş, Minnoş, Pamuk...

  2. Cins İsmi: Aynı cinsten olan varlıkların ortak isimleridir. Dilin temel kavramları cins (tür) isimleridir.taş, yol, ağaç, ırmak, kitap, dergi, yaprak, ev, çocuk, su, sıra, hayal, düşünce, sıla, özlem, taraf, ceza...

  Başlıca Cins İsimleri
  1. Vücudun bölümleri ve organ isimleri: baş, kol, el, ayak...
  2. Akrabalık isimleri: ana, baba, kardeş, dayı, hala, teyze...
  3. Araç, eşya isimleri: kaşık, makas, bardak, iplik, iğne...
  4. Hayvan ve bitki isimleri: kedi, kartal, fındık, ceviz, kiraz...
  5. Kavramlar: düşünce, hedef, zekâ, temenni...
  6. İş, meslek; meslek sahibi simleri: öğretmenlik, öğretmen, avukat, işçi, memur, profesyonel, futbolcu...
  7. Giyecek isimleri: ceket, ayakkabı, gömlek, eldiven...
  8. Yiyecek isimleri: elma, yemek, ekmek, biber...
  9. İçecek isimleri: su, meşrubat, gazoz...
  10. Sayı isimleri: on, beş yüz, bir...
  11. Renk isimleri: sarı, kıpkırmızı, mor...
  12. Nitelik isimleri: büyük, kocaman, dairesel...
  13. Zaman isimleri: ay, saat, dakika, yıl...
  14. Soru. Kelimeleri: ne, kim, hangi...

  Bazı cins isimlerin özel isim olarak kullanıldığı görülür:
  tırmık: bir ziraat aleti.
  Tırmık: bir kedinin özel adı
  ozan: şair
  Ozan: erkek ismi

  B. Maddelerine Göre İsimler
  İsimler, karşıladıkları varlıkların beş duyu organından herhangi biriyle algılanıp algılanamamasına göre ikiye ayrılırlar.
  1. Somut İsim: Beş duyudan herhangi biriyle algılayabildiğimiz, kavrayabildiğimiz varlık ve kavramların isimleridir. Yani somut varlıkları karşılayan isimlere somut isimler denir. Bu isimler, herkes tarafından görülen, bilinen, hissedilen, cismi olan, varlığı kişiden kişiye değişmeyen varlıkları karşılarlar.

  su, toprak, ağaç, ses, televizyon, rüzgâr, sarı, mavi, duman, koku...

  2. Soyut İsim: Beş duyudan herhangi biriyle algılanamayan, madde hâlinde bulunmayan ve zihnimizle kavradığımız veya var olduğuna (akla, ruha, sezgiye, inanca bağlı olarak) inandığımız varlıkların isimleridir.
  sevinç, şüphe, tezat, Allah, cesaret, keder, korku, aşk, melek, ruh, şeytan...

  C. Varlıkların Sayılarına Göre İsimler
  1. Tekil isim:Tek varlığı belirten ve karşılayan, yapıca tekil olan (topluluk isimleri hariç) kelimelerdir. kendi, ben, çocuk, kalem, defter...

  Not: Tür adı olan her kelime, o türden tek varlığı anlattığı gibi; biçimce çoğullanmadığı hâlde o türün tümünü ya da bir bölümünü de anlatabilir. Bu durumda da tekil sayılırlar.

  İnsan, düşünen, konuşan bir varlıktır. (bütün insanlar)
  Çiçek, susuzluktan kurumuş. (herhangi bir çiçek)

  2. Çoğul isim: Yapısında, anlamında birden çok varlığı barındıran, çokluk eki almış isimlerdir. Cins isimlerinin çoğulu yapılır.

  onlar, evler, fikirler, merkezler, dünyalar, kuşlar, böcekler, kelebekler, arılar...

  Not: Şekil yönüyle çoğul olmadığı, çokluk eki almadığı hâlde anlamca çoğul olan kelimeler vardır.
  Seçmen, tercihini yarın ortaya koyacak.
  Asker, sınırları bekliyor.
  Genç yaşta saçı dökülmüş.

  Bu cümlelerde seçmen, asker ve saç kelimeleri tekil oldukları hâlde anlamca çokluk bildirmektedirler. Bunlar, topluluk isimleri değildir.

  Not: Bazı durumlarda özel isimlere de çoğul eki getirilir:
  1. Aile anlamı katar; -gil ekinin yerine kullanılır, yapım eki görevinde olduğu için ayrılmadan yazılır.

  Yarın Ahmetlere gideceğiz.
  İzmir'e, amcamlara/dedemlere/teyzemlere gideceğiz. (burada özel isme getirilmemiş.)
  Aliler bize gelecekler.

  2. Benzerleri anlamı katar, kesme işaretiyle ayırarak yazılır:
  Bu millet nice Fatih'ler, Kemal'ler yetiştirecektir.
  Bu topraklarda ne Çaldıran'lar, ne Ridaniye'ler yaşandı.

  3. Aynı ismi taşıyanları belirtir:
  Sınıftaki Ali'ler ayağa kalksın.
  Hüseyin'lerin hepsi buraya gelsin.

  4. Abartma anlamı katar: Çalışmak için ta Almanya'lara gitti.

  5. Topluluk, soy kavramı bildirir: Osmanlılar, Türkler, Yunanlar, Adanalılar, Konyalılar...

  3. Topluluk İsmi: Yapıca tekil, ancak anlam bakımından çoğul olan; aynı türe dahil birden çok varlığı anlatan isimlerdir. Teklerden oluşan topluluğu, çokluğu bildiren kelimelere denir.

  Ordu, sürü, orman, sınıf, okul, millet...

  Not: Topluluk isimleri de çokluk eki alabilir. Bu durumda aynı topluluktan birden fazla olduğu ifade edilmiş olur. Ordular, ormanlar, sürüler.

  D. Yapılarına Göre İsimler
  İsimler kaç kelimeden oluştuklarına ve yapım eki alıp almadıklarına göre de sınıflandırılırlar.

  1. Basit İsim: Herhangi bir yapım eki almamış, kök hâlindeki isimlere denir. Çekim eki almış hâlde kullanılabilirler. Türemiş ve birleşik kelimeler yaparken bunlara yapım ekleri getirilir.
  İnsan, kelebek, gölge, yaprak(lar), kağıt(ta), kuş(u), çiçek(ler), dağ(dan), bir(de), ...

  Basit isimlerimizin çoğu tek hecelidir, ama bütün basit isimler tek heceli zannedilmemeli.

  Basit isimler, daha küçük ve anlamlı parçalara ayrılamazlar. Meselâ "kelebek kelimesini kel-ebek şeklinde ikiye ayırıp "kel" diye anlamlı bir kelime bulabiliriz gibi bir düşünce yanlıştır. Çünkü parça ile bütün arasında her zaman -az ya da çok-bir anlam ilgisi bulunmalıdır.

  2. Türemiş isim: İsim veya fiil kök ve gövdeleriyle yansıma kelimelere bir yapım ekinin getirilmesiyle oluşturulmuş, şekil ve anlam olarak yeni isimlere denir.

  İsimden türeyenler: kömürlük, kitaplık, tuzluk, başlık, kulaklık, gecelik, gençlik, insanlık, Türklük, çocukluk, hanımlık, kardeşlik, Müslümanlık, kulluk, erkeklik, bilgelik, bayramlık, kışlık, akşamlık, gömleklik, iyilik, güzellik, küçüklük, öğretmenlik, doktorluk, veterinerlik, eczacılık, arıcılık, demircilik, kılavuzluk, rehberlik...

  Yansımalardan türeyenler:çıtır-tı, cızır-tı, şakır-tı, şıkır-tı, homur-tu, gıcır-tı, patır-tı

  Fiilden türeyenler: gel-mek, oku-mak, ye-mek, iç-mek, çalış-mak...
  yemek, çakmak, ekmek, ilmek, kaymak,
  başlama, okuma, yazma, nakletme, hasta olma, danışma, sevme, inanma...

  3. Birleşik İsim: Birleşik isimler, birden fazla kelimenin bir araya gelip yeni bir varlığı veya kavramı karşılayacak şekilde kalıplaşarak oluşturdukları, anlam ve şekil bakımından yeni isimlerdir.

  Birleşik ismi oluşturan kelimeler arasına herhangi bir ek veya kelime giremez; girerse bu kelime grubu birleşik isim olmaktan çıkar, belirtili isim tamlaması veya başka bir kelime grubu olur.

  Bu isimler anlam bakımından tam bir kalıplaşmaya uğradıkları için tek bir kelime olarak kabul edilir ve bu şekilde kullanılırlar.