İş GÜvenliği

'Sosyal Konular' forumunda HazaN tarafından 30 Ağustos 2010 tarihinde açılan konu


 1. İş güvenliğinin önemi
  İş güvenliği mevzuatı
  İş güvenliği eğitimi


  İŞ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUATIN ÖZETİ

  * T.C. Anayasasının, 50.55.56. maddeleri,-
  * Hafta tatili Kanunu,-Borçlar kanunu:İş sahiplerinin tehlikelere karşı gereken tedbirleri alacağını,
  * Belediyeler Kanunu:İşyerlerinde sağlık kurallarına uyulacağını,
  *1475 sayılı İş Kanunu:5. bölümü işçi sağlığı ve iş güvenliğine ait hükümleri. 73. maddesi işverenin işyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili her türlü tedbiri alacağını,anlatır.Bu kanuna dayalı olarak çıkarılan bazı tüzükler de vardır.
  * Umumi Hıfzısıhha Kanunu,
  * 506 sayılı SSK Kanunu:
  * Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı:1946 yılından beri iş ve çalışma hayatını
  *3308 Sayılı Çıraklık Mesleki Eğitim Kanunu geliştirmek,çalışma barışını korumak amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir

  Özet bir şekilde verdiğimiz iş güvenliğine ait mevzuatta, borçlar kanunun konumuzla yakın ilgisi olan bazı bölümleri vardır. Örnek; İşçi taahhüt ettiği şeyi ihtimam ile ifaya mecburdur. Diyor kanun, bir başka yerinde, zarar kasten ağır bir ihmal veya tedbirsizlikle yapılmamış olduğu ve tazmini de borçluyu ödemeye (müzayakaya) maruz bıraktığı takdirde hakim hakkaniyete tevfikan zarar ve ziyanı tenkis edebilir.

  İŞ GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ

  İş güvenliği kavramında,çalışanların can güvenliği,(yani sağlık)makine araç ve gerecin ,işyerinin,çevrenin,üretilen malın güvenliği yer almaktadır.Bu kapsamdan,iş dünyasında çalışan çok sayıda insan,büyük miktarlar tutan malzeme,makine ,araç ve gereçler,(yani para)çevre,ekoloji, iş dünyası ile ilgisi olmayan milyonlarca insanın hayatı ve mutluluğu anlaşıldığına göre iş güvenliğinin önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

  Bu nedenle denilebilir ki,bir iş yerinde değil, bir ülkede İş Güvenliği varsa orada sağlık ve mutluluk vardır. İş güvenliği yoksa,can kaybı,sakatlık, hastalık, para ve zaman kaybı vardır..O halde sözün burasında o sloganı hatırlamada fayda vardır. .önce iş güvenliği.

  İŞ GÜVENLİĞİNİN AMAÇLARI

  İş Güvenliğinin tanımı ve öneminden anlaşıldığı gibi amaçları şunlardır:

  1. Çalışanları korumak,
  2. Üretimin güvenliğini korumak,
  3. İşletmenin güvenliğini sağlamak,
  4. Ekolojik çevreye zarar vermemek.

  İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

  İş Güvenliğinin sağlanması ve iş kazalarının önlenmesi için,en etkili tedbirlerin başında eğitim gelir. Çalışmalar sırasında ve her fırsatta İş Güvenliği eğitiminin yapılması mümkündür. Usta, Ustabaşı, Teknisyen gibi teknik elemanlar, işçilere gerekli açıklamaları yapar, muhtemel tehlikeler hakkında bilgi verirler, iş güvenliğine ait araçlarını kullanmaları hakkında bilgi verirlerse kazaların azaltılması ve önlenmesi mümkün olur. Ancak bu şekilde verilecek eğitim yeterli değildir. Bunun için,bir eğitim programının hazırlanması gerekir.