İngilizce 7. sınıfta fiillerin ikinci halleri

'Etüt Merkezi' forumunda Merve tarafından 15 Şubat 2012 tarihinde açılan konu


 1. İngilizce 7. sınıfta fiillerin ikinci hallerini yazarmısınız?

  Cevap: İngilizce 7. sınıfta fiillerin ikinci halleri

  I.HALİ II.HALİ

  be (am,is,are) —– was,were (vas,vör)

  begin (bigin) —– began (bigen) —— başlamak

  bite (bayt) —– bit (bit) —— ısırmak

  break (breyk) —– broke (brok) —— kırmak

  bring (bring) —– brought (brout) —— getirmek

  catch (kecıh) —– caught (kout) —— yakalamak

  come (kam) —– came (keym) —— gelmek

  cut (kat) —– cut (kat) —— kesmek

  do (du) —– did (dit) —— yapmak

  drink (dirink) —– drank (drank) —— içmek

  drive (drayv) —– drove (drov) —— araba sürmek

  eat (iit) —— ate (eyt) —— yemek yemek

  fall (fool) —— fell (fel) —– düşmek

  feed (fiid) —– fed (fed) —— beslemek

  fell (fiil) —– felt (felt) —— hisetmek

  fight (fayt) —– fought (faut) —— kavga etmek

  find (faynd) ——- faund (found) —– bulmak

  fly (flay) ——- flew (filivu) ——- uçmak

  forget (forget) —— forgot (forgat) —– unutmak

  get (get) ——- got (gat) —– almak

  give (giv) ——- gave (gevy) —– vermek

  go (go) ——- went (vent) —— gitmek

  grow (grov) ——- grew (griv) —– büyümek

  have (hev) ——- had (hed) —– elde etmek

  hear (hir) ——- heart (hört) —— duymak

  hurt (hört) ——- hurt (hörd) —– incinmek

  knov (nov) ——- knew (niv) —— bilmek

  leave (live) ——– left (left) —— ayrılmak

  light (layt) ——– lit (lit) —— mum yakmak

  lose (lus) ——– lost (lost) —— kaybetmek

  make (meyk)——- made (meyd) —— yapmak

  meet (mit) ——- met (met) —– karşılaşmak,tanışmak

  put (put) ——- put (put) —- koymak

  read (rid) —– read (red) —– okumak

  ride (rayd) —– rode (rod) —– bisiklet,at,vs sürmek

  run (ran) —— ran (ren) —— koşmak

  say (sey) —– said (sed) —– söylemek

  see (si) —– saw (sav) —– görmek

  sell (sel) —– sold (sold) —– satmak

  send (send) —– sent (sent) —– göndermek

  sing (sing) —— sang (seng) —– şarkı söylemek

  sit (sit) —– sat (set) —– oturmak

  sleep (slip) —– slept (sılept) —– uyumak

  speak (spik) —– spoke (spok) —– konuşmak

  stand (stend) —– stood (sıtuud) —- ayakta durmak

  steal (sıtil) —– stole (sıtol) —- çalmak

  swim (sivim) —- swam (sıvem) —- yüzmek

  take (teyk) —– took (tuk) —- almak

  teac (tiic) —- taught (taugt) —- öğretmek

  tell (tel) —- told (told) —- söylemek

  think (tink) —- thought (tought) —- düşünmek

  throw (tırow) —- threw (trıuv) —- fırlatmak

  understand (andırstend) understood (undırstuud) anlamak

  wear (viir) —- wore (vor) —- giyinmak

  write (ride) —- wrote (rote) —- yazmak
    2. lent krew made
    3. awake awoke awoken uyanmak
  be was, were been olmak
  beat beat beaten vurmak
  become became become olmak
  begin began begun başlamak
  bend bent bent bükmek
  bet bet bet bahse girmek
  bid bid bid emretmek
  bite bit bitten ısırmak
  blow blew blown esmek
  break broke broken kırmak
  bring brought brought getirmek
  broadcast broadcast broadcast yayımlamak
  build built built inşa etmek
  burst burst burst patlamak
  burn burned/burnt burned/burnt yakmak
  buy bought bought satın almak
  catch caught caught yakalamak
  choose chose chosen seçmek
  come came come gelmek
  cost cost cost değer biçmek
  creep crept crept emeklemek
  cut cut cut kesmek
  deal dealt dealt anlaşmak
  dig dug dug kazmak
  do did done yapmak
  draw drew drawn çekmek
  dream dreamed/dreamt dreamed/dreamt rüya görmek
  drive drove driven sürmek
  drink drank drunk içmek
  eat ate eaten yemek yemek
  fall fell fallen düşmek
  feed fed fed beslemek
  feel felt felt hissetmek
  fight fought fought dövüşmek
  find found found bulmak
  flee fled fled firar etmek
  fly flew flown uçmak
  forbid forbade forbidden yasaklamak
  forget forgot forgotten unutmak
  forgive forgave forgiven affetmek
  freeze froze frozen donmak
  get got gotten elde etmek
  give gave given vermek
  go went gone gitmek

  grow grew grown büyümek
  hang hung hung asmak
  have had had sahip olmak
  hear heard heard duymak
  hide hid hidden saklamak
  hit hit hit durmak
  hold held held tutmak
  hurt hurt hurt yaralanmak
  keep kept kept saklamak
  know knew known bilmek
  lay laid laid yaymak
  lead led led rehberlik etmek
  learn learned/learnt learned/learnt öğretmek
  leave left left ayrılmak
  lend lent lent ödünç vermek
  let let let izin vermek
  lie lay lain yalan söylemek
  lose lost lost kaybetmek
  make made made yapmak
  mean meant meant anlamına gelmek
  meet met met buluşmak
  pay paid paid ödemek
  put put put koymak
  read read read okumak
  ride rode ridden binmek
  ring rang rung çalmak
  rise rose risen yükselmek
  run ran run koşmak say
  said said söylemek
  see saw seen görmek
  sell sold sold satmak
  send sent sent göndermek
  show showed showed/shown göstermek
  shut shut shut kapamak
  sing sang sung şarkı söylemek
  sit sat sat oturmak
  sleep slept slept uyumak
  speak spoke spoken konuşmak
  spend spent spent harcamak
  stand stood stood ayakta durmak
  swim swam swum yüzmek
  take took taken almak
    4. ya siz enjoy un ve right ın 2. halini vermemişsiniz bana onlar lazım
    5. Infinitive (V1) Past Tense (V2)
  arise (ortaya çıkmak) arose
  be (olmak) was/were
  bear (dayanmak,doğurmak) bore
  begin (başlamak) began
  bite (ısırmak) bit
  blow (esmek,üflemek) blew
  break (kırmak) broke
  bring (getirmek) brought
  buy (satın almak) bought
  catch (yakalamak) caught
  choose (seçmek) chose
  come (gelmek) came
  creep (sürünmek) crept
  dive (*suya* dalmak) dived/dove
  do (yapmak) did
  drag (sürüklemek) dragged
    6. Grow topia oynuyan varsa ulkeme gelin adı (nott):f30::f91::f75:
    7. güzel ama ingilizce
    8. teşekkür