İngiliz Edebiyatı Temsilcileri Özellikleri

'Sorun Cevaplayalım' forumunda MeriH tarafından 10 Ocak 2012 tarihinde açılan konu


 1. İngİlİz Edebİyatı


  İngiliz Edebiyatı M.S. 5. yüzyılda Büyük Britanya adasını istila eden Tötön(Teuton) ırkına mensup insanların yazdıkları manzum parçalarla başlar. İngilizce, yazı dili haline geldikten sonra İngiliz edebiyatının yetiştirdiği en büyük sanatçı Chauer’dir. Chauer, Decameron öykülerini taklit ederek yazdığı Canterbury Hikâyeleri adlı eseriyle İngiltere’de Rönesans’ı müjdelemiştir.


  16.yüzyılın ikinci yarısı, İngiliz edebiyatının altın çağıdır. Shakespeare, Bacon, Milton ve Ütopya adlı eserin yazarı Thomas More bu yüzyılda yaşamıştır.


  17. yüzyılda ve 18. yüzyılda Klasisizmin etkisinde kalan İngiliz Edebiyatı Defoe, Swift, Feilding gibi sanatçılar yetiştirmiştir. Shelley ve Lord Byron romantik şiirleriyle, Walter Scott tarihi romanlarıyla, Charles Dickens, George Eliot, Oscar Wilde romanlarıyla tanınan yazarlardır.


  Rönesans Dönemi İngiliz Edebiyatı
  İngilizcenin yazı diline dönüşmesinde büyük katkıları olan ve Canterbury Hikâyeleri adlı eseri bulunan Chaucer (1340-1400) İngiliz edebiyatında Rönesans'a zemin hazırlayan yazarlardan birisidir."Elizabeth Dönemi "adı verilen XVI. yüzyılda tiyatro ve şiir türlerinde önemli eserler ortaya konmuştur.

  Rönesans dönemi İngiliz edebiyatının en önemli tiyatro yazarı Shakespeare(1564-1616)'dir. Shakespeare dram ve komedya türlerinde hem nazım, hem düzyazı, hem de her iki-sini birlikte kullanarak başarılı oyunlar yazmıştır. Oyunlarının tamamı beşer perdeden oluşur. Kin, aşk, dostluk, yükselme, öç alma gibi hemen hemen tüm insanî boyutları derinlemesine irdelemiştir.

  Başlıca dramları arasında Romeo ve Juliet, Hamlet, Macbeth, Othello, Kral Lear; en önemli komedyaları arasında da Venedik Taciri, Yanlışlıklar Komedyası sayılabilir. Marlowe (1564-1593) ve Ben Jonson (1573-1637) da dönemin önemli tiyatro yazarları arasında yer alırlar.İlk büyük İngiliz şairi olan Edmund Spenser (1552-1599) ise pastoral türde yazdığı şiirlerini Çoban Takvimi, alegorik bir destanını da Peri Kraliçesi adlı eserlerinde topladı. Tasvir ve ruh çözümlemelerinde başarılı olan ve üslûba önem veren dönemin son büyük şairi John Milton (1608-1674)'un en önemli eseri Kaybolmuş Cennet adlı konusunu Tevrat'tan aldığı dinî destanıdır .

  Montaigne gibi deneme türünde başarılı ürünler veren Bacon (1561-1626)'un en önemli eseri ise Denemeler'dir.


  Klâsik Dönem İngiliz Edebiyatı

  Klâsisizm akımı İngiltere'de çok kısa sürmüştür. Bu akımın İngiliz edebiyatında iki önemli temsilcisi vardır: Şiir ve oyunlarıyla Drydon (1631-1700) ve şiirleriyle Pope (1688-1744).


  Romantik Dönem İngiliz Edebiyatı
  İngiltere'nin kuzeybatısında yer alan göller bölgesinde bir süre yaşamış olan ve bundan dolayı kendilerine "Gölcüler" denilen Wordsworth (1770-1850), Coleridge (1772-1834) gibi sanatçılar, ayrıca Lord Byron (1788-1824), Shelley (1792-1822)ve Keats (1795-1821) gibi şairler bu akımın başlıca temsilcileri arasında yer alırlar.


  20. Yüzyıl İngiliz Edebiyatı
  20. yüzyılda İngiliz edebiyatı en çok roman türünde başarılı ürünler vermiştir. J. Conrad (1857-1941) macera ve deniz romanları yazmıştır. İrlandalı romancı James Joyce (1882-1941) ise klâsik roman kurallarını bir tarafa bırakarak, modern roman tarzının örneklerini vermiştir. Kronolojik zaman akışını değil, insanın bilinçaltının belirlediği zaman sistemini esas almıştır. İnsanın iç dünyasını kendi mantıkî gerçekliği içinde olduğu gibi sunmaya çalışır. Bir olaydan başka bir olaya, bir zamandan başka bir zamana atlar, kalemini çağrışımların emrine verir, bazen dilin gramatikal sistemini bozar, başka dillerden alıntılar yapar, kahramanların iç konuşmalarına geniş yer verir. Onun romanları alışılmış klâsik roman kurgusuna uymaz. Dublinler (1914) adlı eserinde on beş hikâye yer almaktadır. Üçü çocukluk, dördü genlik, dördü orta yaşlılık, dördü de sosyal hayatla ilgilidir. Kitap, bütün bir roman olarak da okunabilir. Diğer önemli eseri ise Ulysses (1922) adlı romanıdır. O bu romanında Dublin özelinde çağdaş dünyanın bir destanını verirken, asıl olarak modern bireyin zihinsel hayatını tüm yoğunluğu ve düşünce karmaşıklığı ile sunmak-tadır. Eserleri genellikle Dublin kenti etrafında yoğunlaşır.


  V. Woolf (1882-1941) önemli bir İngiliz kadın roman yazarıdır. O da James Joyce gibi bilinç akımı tekniğine başvurmuştur. "Acı" ve "yalnızlık", "kadın sorunları" temalarına ağırlık vermiştir. Romanlarında insan zihninin herhangi bir günde algıladığı şeyleri aktarmaya çalışır. Eserlerinin başlıcaları Jacob'ın Odası (1922), Perde Arkası(1941), Mrs. Dalloway, Orlando, Dalgalar, Yıllar'dır.


  Wİllİam Shakspeare(1564–1616)


  İngiliz oyun yazarı ve şairidir. Oyunlarında seçtiği karakterleri tıpkı gerçek hayattaki benzerleri gibi canlı tipler olması onun eserlerinin en önemli özelliğidir. Özellikle soneleriyle tanınmıştır. Klasik tiyatro geleneğine aykırı oyunlarıyla dram türünün gelişmesini sağlamıştır.


  Eserleri:


  Trajedi: Julius Sezar, Hamlet, Othello, Kral Lear,Macbeht

  Komedi: Romeo ve Juliet, Yanlışlıklar Komedyası, Venedik Taciri, Veronalı İki Centilmen


  Charles Dİckens(1812–1870)


  [​IMG]
  İngiliz edebiyatının realist yazarlarındandır. İnsan karakterlerini çizmede çok başarılıdır. İngiltere’de 8 çocuklu bir ailenin 2. çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Genç yaşta gazetecilik yapmış, kendi yaşamından kesitler sunduğu David Coperfield adlı eseriyle tanınmıştır. Eserlerinde mizahi yön ağır basar. Aile, terbiye, hile ve haksızlıklar, fakir kesimlerin hayatını konu edinen eserler yazmıştır.


  Eserleri:

  Oliver Twist, David Copperfield, Antikacı Dükkânı, Pickwick’in Kâğıtları


  Danİel Defoe(1661–1731)

  [​IMG]

  Romancıdır. İngiliz romanının kurucusu sayılır. Serüven ağırlıklı roman yazmıştır. Gazetecilik, sigortacılık ve tuhafiyecilik yapmıştır. Sigortaladığı savaş gemilerinin batması üzerine iflas etmiştir. Romanlarını 60 yaşından sonra yazmaya başlamıştır.


  Eserleri:

  Robinson Crusoe, Veba Yılı, Kaptan Singleton’un Hayatı


  Jonathan Swİft (1677–1745)


  Roman yazarıdır. İngiliz edebiyatının hiciv utsalarındandır. Eserlerinde insanların bencilliği, kabalığı, siyasetin ikiyüzlülüğü, siyasetçilerin çıkarcılığı ve budalalığı, yönetenlerin zulmü gibi konulara değinmiştir. Eserleri; olayları yönüyle çocuklara, düşündürücülük yönüyle büyüklere hitap eder.


  Eserleri:

  Guliverin Seyahatleri, Fıçının Hikâyesi, Kitapların Muharebesi
  G. Bernard Shaw(1856–1950)

  [​IMG]

  Roman ve oyun yazarıdır. Genellikle komedi yazmıştır. O, komediyi eleştirilerini aktarmada en uygun araç olarak görür ve bunu eserlerinde kullanır. Düşünceye hitap eden oyunlarında toplumu değiştirme amacını güder. 1925’te Nobel ödülüne layık görülen yazar, ödülü reddetmiştir.


  Eserleri: Silahlar ve Kahramanlar, Candida, Bekâr Evleri, Jan Dark, Binbaşı Barbara


  J.Rudyard Kipling


  [​IMG]
  İngiliz şair, roman ve hikâye yazarıdır. Hindistan’da doğmuştur. İngiliz dilini ustalıkla kullanması, Hindistan'daki hayatı yazılarında konu alması, romantizmle realizmi birleştirmeyi başarması ona 1907 yılındaki Nobel Edebiyat Ödülünü kazandırdı. İki kez şövalyelik ödülüne layık görüldüğü halde kabul etmedi.


  Kipling, çocuklar için birçok kitap yazmış, tüm yazılarında hayata ve insanlara duyduğu bağlılık ve hayranlığı hissettirmiştir. Oluşturduğu tiplemeler ve öyküler sayesinde, insan yaşamının en derin yönlerini bir portre gibi betimlemeyi başarmıştır.


  Eserleri: Cengel Kitabı, Dilek Evi, Orman Çocuğu, Sönen Işık, Öylesine Hikâyeler