III. Selim Devrinde Yapılan Yenilikler – II.Mahmut Döneminde yapılan yenilikler

'Tarih Bölümü' forumunda Dark tarafından 24 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. III. Selim ve II.Mahmut Döneminde yapılan yenilikler ıslahatlar  Açık düşünceli ileri görüşlü ve yenilik taraftarı bir insan olan III.Selim yapılan savaşlarda yeniçerilerin yetersizliğini anlamıştır
  a-III.Selim yaptığı bütün ıslahatlara Nizam-ı Cedit (Yeni düzen) denir Nizam-ı Cedit aynı zamanda kurulan ocağında adıdır
  b-Bu ocağın masraflarını karşılamak üzere İrad-ı Cedit adında bir hazine kuruldu
  c-Ocağın eğitimi için Fransa’dan subaylar getirildi Selimiye kışlası kuruldu
  d-Dış siyasete önem verildi Sürekli büyükelçilikler açıldı
  e-Yabancı dil öğrenimine ve kültür hareketlerine önem verildi
  üIslahatları bazı çevrelerce iyi karşılanmayan III.Selim, Kabakçı Mustafa İsyanı sonunda tahttan indirildi (1807) IV Mustafa padişah oldu

  Islahat Hareketleri

  II.Mahmut Devri Islahatları

  Alemdar Mustafa Paşa, Anadolu ve Rumeli’de devlet aleyhine güç ve saygınlık kazanan Ayanları İstanbul’a çağırarak 1808’te Senedi İttifak sözleşmesini imzalamıştır Bu senet uygulanamamıştır
  Asker alanda Nizam-ı Cedit yerine Sekban-ı Cedit ordusunu kurdu
  IIMahmut Eşkinci Ocağını kurdu Yine yeniçeriler isyan edince halkın ve ulema sınıfının da desteğiyle yayınlanan bir hattı hümayunla tüm ülkede Yeniçeri Ocağını kaldırdı (1926)

  Dönemin ıslahatları:
  1-Asakir-i Mansure-i Muhammediye adında yeni bir ordu kurdu
  2-Sadece Deniz Mühendishanesi mezunlarının kaptan olması kararlaştırıldı
  3-Divan örgütü kaldırılarak bakanlıklar kuruldu
  4-Müsadere sistemi kaldırıldı
  5-Posta ve karantina örgütü kuruldu
  6-Askeri amaçlı ilk nüfus sayımı yapıldı
  7-Memurlar için kıyafet zorunluluğu getirildi
  8-Padişah portreleri devlet dairelerine asılmaya başlandı
  9-Medreselerin yanında çağdaş eğitim veren okullar açıldı İlköğretim zorunlu oldu Rüştüye (ortaokul) gibi orta dereceli okullar açıldı
  10-Memur yetiştirmek amacıyla Mekteb-i Maarif-i Adliye, Harp okulu, Tıp okulu gibi okullar açıldı
  11-1821’de Tercüme odası adı ile ilk yabancı dil okulu açıldı
  12-Eğitim amacıyla Avrupa’ya ilk kez öğrenci gönderildi
  13-İlk resmi gazete Takvim-i Vakayi çıkarıldı
  14-Çuha fabrikası kurulmaya çalışıldı
  15-IIMahmut ülkeyi tanımak amacıyla yurt gezisine çıkan ilk padişahtır