ihrama girme hazırlığı

'Dini Bilgiler' forumunda Semerkand tarafından 4 Mar 2012 tarihinde açılan konu

 1. ihrama girmeden önce
  ihrama girme hazırlığı
  İhrama Nasıl Girilir ?

  İhrama girmenin rüknü; niyyet ve telbiyedir. Bu ikisinin bir arada bulunması gerekir. Bunlar olmadan ihrama girme gerçekleşmez. Telbiye yapar, niyyet etmezse ihrama girmiş olmaz. Hanefi fûkahası; niyetle telbiyenin arasının açılamıyacağını, ikisinin bir arada bulunması gerektiğini esas almıştır.


  Nitekim Husâm-ı Şehidin; “İhrama niyetle girilir, ama bu telbiye ederek olur. Nasıl ki namaza niyetle girilir, ama tekbir almak şartı iledir. Sadece tekbirle girilmez hükmü mutemed kavil olarak beyan edilmiş. Yani; nasıl namaza niyet ve iftitah tekbiri ile başlanırsa; hacc ve umreye de; mikatlarda ihrama girerek başlanır. İhrama girmek de; niyyet ve telbiye ile olur.


  Niyet: “Niyet, yapılacak haccın şeklini kalben belirlemektir. Ayrıca lisanen söylenmesi müstehaptır. Burada temettu haccının yapılışı esas alındığına göre niyet umre için yapılacaktır.


  Şöyle niyet edilir:

  “Allahım umre yapmak istiyorum. Bunu kolaylaştır ve kabul eyle

  Telbiye: (Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk, innel hamde ven-nimete leke vel mülk lâ şerike lek) demektir.

  “Allahım! Davetine icabet ediyorum. Emrine boyun eğiyorum. Bütün varlığımla sana teslim oldum. Senin hiçbir ortağın yoktur. Tekrar tekrar davetine icabet ediyorum. Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet senindir mülk de senin. Senin hiçbir ortağın yoktur.


  Böylece niyet edilip telbiye söylenince ihrama girilmiş olur. Ancak ihrama girmeden önce, sünnet ya da müstehap olarak yapılması gereken hususlar vardır. İhrama girerken bunlara da riayet edilmelidir. Buna göre:

  İhrama girmek isteyen kimse, ön hazırlık olarak tırnaklarını keser. Gerekiyorsa koltuk altı ve kasık kıllarını temizler, saç ve sakal traşı olup bıyıklarını düzeltir. Mümkünse gusleder. Bu gusül temizlik amacıyla yapıldığı için özel durumda olan bayanlar da guslederler. Resûl-i Ekremin (s.a.v.) ihrama girmek için gusül abdesti aldığı rivayet edilmiştir.

  Nitekim İmam-ı Merginani; ihrama girerken gusül abdesti almanın hükmünün, tıpkı cuma namazına giderken alınan gusül abdesti gibi olduğunu beyan ettikten sonra: “İhram için gusül abdesti almak efdaldir. Zira temizliğin manası, onda eksiksiz bir şekilde zuhur eder. Ayrıca Resûl-i Ekrem (s.a.v.) de bunu ihtiyar etmiştir buyurmaktadır.

  Gusül mümkün olmadığında abdest alır. Varsa güzel koku sürünür. Giymekte olduğu normal giysilerini ve iç çamaşırlarını çıkarıp, sadece “izar ve “rida denilen iki parça ihram örtüsüne sarınır.

  Zira Resûl-i Ekremin (s.a.v.) (İhramı esnasında) izâr ve ridâ giyindiği bilinmektedir. Dikişli elbise giyilmesi menedilmiştir. Avretini örtmesi sıcak ve soğuktan korunması için, belden aşağısını izârla, belden yukarısını da ridâ ile örter. Feteva-ı Hindiyyede: “Avret yerlerinin örtülmesi şartı ile, ihramın bir parçadan ibaret olması caiz olur. Tatarhaniyyede de böyledir.

  İzâr; göbekten dizkapağına kadar olan yeri örten bir peştemaldır.

  Ridâ ise; sırta, omuzlara ve göğüse örtülen havludur. İzâr göbeğin üstüne bağlanır. İhramı iğne ile tutturmak veya iple bağlamak kötü bir iştir. Ancak böyle yapan kimseye de birşey gerekmez. Bahrur Raikte de böyledir.

  İhrama giren kimse; ridâsını sağ omuzunun altından alır ve sol omuz başına kor, böylece sağ omuzu açıkta kalır. Hizanetül Müftinde de böyledir hükmü kayıtlıdır .

  Başını açar, çoraplarını ve ayakkabılarını çıkarır. Terlik ve benzeri şeyler giyer. Bayanlar normal kıyafetlerini değiştirmezler.


  Bundan sonra, kerâhat vakti değilse iki rekat “ihram namazı kılar. Hz. Cabirden (r.a.) rivayet edilmiştir ki; “Resûl-i Ekrem (s.a.v.)Züll-Huleyfede ihrama girdikten sonra iki rekat namaz kıldı. Dolayısıyla mükellef, ihrama girdikten sonra iki rekat namaz kılar ve şöyle der :


  “Allâhümme innî ürîdül hacce feyesirhü lî vetekabbelhü minnî


  Manası: “Allahım!.. Ben haccetmek istiyorum, niyetim budur. Bunu bana kolay kıl ve benden kabul buyur.

  Hacca niyet eden kimse bunu söyler. Eğer “Umreye niyet ederse, hacc yerine umreyi söyler!..
  Daha sonra yüksek sesle Telbiye getirir. Bayanlar telbiye söylerken seslerini yükseltmezler. Telbiyeden murad şu duayı okumaktır :

  “Lebbeyk Allâhümme lebbeyk; lebbeyke lâ şerikeleke lebbeyk, innelhamde vennimete leke velmülke lâ şerîkeleke


  Manası: “Emrine hazırım!.. Allahım, emrine hazırım!.. Emrine hazırım, senin katiyyen şerikin (ortağın) yoktur!.. Emrine hazırım!.. Şüphe yok ki; hamd da, nimet de, mülk de, sadece sana mahsustur. Katiyyen Senin ortağın yoktur.


  İhrama niyyet etmeden; sadece telbiye söyleyen kimse “Muhrim olmaz. Serahsinin Muhıytinde de böyledir. Zira ibadet; ancak niyyet ile hasıl olur. Hem niyyet eden, hem de telbiye getiren mükellef “Muhrim durumdadır. Namazlarının sonunda, yüksek bir yere çıktığı, bir vadiye indiği veya bir kafile ile karşılaştığı zaman telbiye getirir. Ayrıca seher vakitlerinde yüksek sesle telbiye duasını okur. Hanefi fûkahası; her durum değişikliğinde telbiyenin yüksek sesle (Fakat, gırtlağı zorlamadan) okunmasının müstehab olduğu hususunda ittifak etmiştir.

  Niyet ve telbiyenin yapılmasıyla ihrama girilmiş ve “ihram yasakları başlamış olur.