Hz. Nuh Kaç Yıl Yaşamıştır

'Dini Bilgiler' forumunda ZORBEY tarafından 6 Tem 2011 tarihinde açılan konu

 1. Hz Nuh kaç yıl yaşadı
  Hz Nuh kaç yaşında öldü
  Hz Nuh Ne Kadar Yaşadı


  Kur'ân-ı Kerim'de Hz. Nuh (a.s.) yaşıyla ilgili olarak şöyle denilmektedir:

  "Andolsun ki. biz, Nuh'u kendi kavmine gönderdik de, O, dokuz yüz elli yıl onların arasında kaldı. Sonunda, onlar zulümlerini sürdürürken tufan kendilerini yakalayıverdi. Fakat biz, O'nu ve gemidekileri kurtardık ve bunu âlemlere bir ibret yaptık" (Ankebut süresi, 29/14 ve 15)

  Görüldüğü gibi âyette Hz. Nuh (a.s.) dokuz yüz elli yıl kavmiyle birlikte olduğu belirtilmiş; ancak bu sürenin onun bütün ömrünü, veya peygamberlik süresinin tamamını ya da tufana kadar olan safhasını içine aldığına işaret edilmemiştir. Dolayısıyla tarihçiler bu süre hakkında farklı görüşler ortaya atmışlardır. Meselâ, İbn Abbas, kendisinden aktarılan bir rivayette, bu rakamı onun bütün ömrü olarak kabul etmiştir.

  Buna göre o, kırk yaşında peygamberlik görevine getirilmiş, sekiz yüz doksan yaşında iken tufan meydana gelmiş ve bundan sonra altmış yıl daha yaşamıştır. İbn Kesir gibi, bu süreyi sadece tufan öncesi peygamberlik müddeti olarak düşünenlere göre ise, Hz. Nuh (a.s.)'ın yaşı bu rakamdan çok fazladır. Çünkü O, peygamberlik öncesi yaşadığı kırk yıl yanında, tufandan sonra da uzun süre hayatta kalmış ve peygamberlik görevini devam ettirmiştir.

  Hz. Nuh (a.s.) ömrü gibi kavminin ömürlerinin de uzun olduğu kuvvetle muhtemeldir. O asırlarda insanların azlığına karşılık ömürlerinin uzun olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Rasülullah (s.a.v.), bir hadislerinde, insanların ömürlerinin zamanla kısaldığına işaret etmişlerdir.(2)

  Dokuz yüz elli rakamı Tevrat'ta da geçmekte ve orada, bu müddetin onun bütün ömrünü içine aldığı, Hz. Nuh'un tufan sırasında altı yüz yaşında olduğu (Tekvin, 7/6), tufandan sonra üç yüz elli yıl daha yaşadığı ve dokuz yüz elli yaşında öldüğü zikredilmektedir.(3)