Hz muhammedin tarih şeridi

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Aderito tarafından 4 Ara 2012 tarihinde açılan konu

 1. hz muhammedin tarih şeridi nedir

  HZ. MUHAMMED'İN HAYATI

  PEYGAMBERİMİZİN SOYU:

  Hz. İbrahim, Hz. İsmail Adnan (21. batın)... Fihr, Gaalib, Luey, Kâb, Mürre, Kilâb, Kusay, Abdulmenaf, Haaşim, Abdulmuttalib, Abdullah, HZ. MUHAMMED MUSTAFA (s.a.v.)


  M.S. 571

  Fil Olayı. Habeşistan'ın Yemen Valisi Ebrehe, Kâbe'ye saldırdı.

  20 Nisan 571

  İnsanlığın en büyük önderi Hz Muhammed (s.a.v.) doğdu.

  575

  Dört sene süt annesi Halime'nin yanında kaldıktan sonra ailesine dönüşü.

  576

  Annesi Amine ve hizmetçileri Ümmü Eymen ile birlikte Medine'ye gidip babasının mezarını ziyaret etmesi ve dönüşte Ebvâ'da annesinin vefâtı.

  578

  Dedesi Abdulmuttalib'in vefatı ve amcası Ebû Talib'in himâyesine girmesi.

  583

  Amcası Ebû Talib'le Suriye'ye ticaret kervanıyla gitmesi ve Busra'da Bahîra'nın, bu genç çocuğun beklenen son Peygamber olabileceğini sezmesi.

  588

  Diğer amcası Zübeyr ile Yemen seyahati.

  591

  Kureyş-Hevâzîn arasında dört yıl süren Ficar harbinde tarafsız kalması ve Hılfûl Fudûl Cemiyeti'ne girmesi, bununla hep iftihar etmesi.

  595

  Hz. Hatice'nin kervanını Şam'a götürmesi, Meysere'nin Hz. Muhammed'e hayranlığı.

  596

  Hz. Hatice ile evlenmesi, Ebû Talibin nikâh töreninde konuşması.

  598

  Oğlu Kasım'ın doğması. (Kendisine Ebul Kasım denilmesi).

  599

  Hz. Alinin doğması.

  600

  Kızı Zeyneb doğdu,

  604

  Kızı Rukiye doğdu,

  608

  Kızı Ümmügülsüm doğdu.

  608

  Muhammedül Emîn denilen Hz. Muhammedin Kâbe hakemliği.

  610

  Hira mağarasında (Ramazan ayında Kadir Gecesinde) ilk vahyin gelişi, peygamber oluşu.

  En yakınlarını İslâm'a davet etmesi.

  Hz. Hatice, Hz. Ebubekir, Hz. Ali ve Hz. Zeydin müslüman olmaları.

  Kızı Hz. Fatma'nın doğumu.

  613

  Üç yıl gizli davetten sonra Safâ Tepesine çıkıp açıktan davete başlaması.

  615

  Müşriklerin ağır baskıları üzerine Hz.Ömer liderliğindeki 14 müslümanın Habeşistan'a hicreti.

  Putperest müşriklerin zulüm ve işkencelerini iyice artırmaları üzerine müslümanların Dârul Erkama sığınmaları.

  616

  Hz. Hamza ve Hz.Ömer'in müslüman olmaları.
  İran Hükümdârı Pervizin, Suriye ve Mısır'ı zabtetmesi.

  617

  Hz. Ali'nin ağabeyi Cafer- i Tayyar liderliğindeki (13 kadın, 77 erkek) 90 müslümanın ikinci Habeşistan hicreti.

  Müşriklerin muhacirleri geri istemesi.
  Habeş Necâşîsinin, Hz. Câferin okuduğu ayetlerden etkilenerek, bunu reddetmesi.
  Kureyş kabilesinin Haşimoğulları'yla münâsebeti keserek boykot ilanı.

  619

  Kureyşin üç senelik ablukayı kaldırması. Hz. Hatice ve hemen peşinden Ebû Talib'in vefatı.

  Müslümanlar üzüntülü dönemlerin başlaması (Hüzün Yılı).

  620

  Peygamberimizin İslâm'a davet için Taif'e gitmesi. Ağır hakaretlere uğrayarak Mutim bin Adiy himâyesinde geri Mekke'ye dönmesi.
  İsrâ ve Mi'rac Olayı. Allâhu Zülcelâlin Peygamberimizi onurlandırması.
  Peygamberimizin hac münâsebetiyle dışarıdan gelen yabancılarla görüşmesi.
  I. Akabe Biatı. Medineli (Yesribli)12 kişinin müslüman olması.

  Beş vakit namaz farz kılındı.

  621

  II. Akabe Biatı. Peygamberimiz geçen yıl Medinelilere İslâmı ve Kuranı öğretmek için Musab b. Umeyri göndermişti. Musabın gayretiyle 75 kişilik Evs ve Hazreçli, Peygamberimizle gizlice buluştu, Onu Medineye davet etti.

  622

  Hz. Muhammed'in, dostu Hz. Ebû Bekirle Mekke'den Medine'ye hicreti.

  Rasûlullah'ın Kuba Mescidi'ni yaptırması. Ranuna vadisinde ilk Cuma namazını kıldırması ve ilk hutbeyi okuması.

  Neccâr oğullarının Rasûlullahı Medineye götürmesi.
  Ebû Eyyûb el Ensârînin evinde 7 ay misafir kalması.
  Muhacirlerle Ensar arasında kardeşliğin kurulması.
  Mekkede nişanlandığı, Hz. Ebubekirin kızı Hz. Aişe ile evlenmesi.
  Bizanslıların Suriye ve Mısır'ı İrandan (Sâsânîlerden) geri alması.

  623

  Medine'de Mescid-i Nebevî'nin ve Hâne-i Saâdetin yedi ayda inşâsı.
  Ezanın meşrû kılınması. İlk nüfus sayımı.
  Mescidin önünde fakirleri barındırmak için Suffa yapılması.
  Kıblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'dan, Mekke-i Mükerremedeki Kâbe-i Muazzama'ya çevrilmesi.
  Müslümanlarla Yahudiler arasında vatandaşlık antlaşması.
  Medine İslam Şehir Devleti'nin ilk anayasasının hazırlanması.
  Medine Şehir (site) Devleti'nin kurulması. Yönetimin başına Allah Rasûlünün geçmesi.

  (Müslümanlar hicretle; ezilen horlanan bir cemaatten devlete geçmişlerdi. Hz. Muhammed (s.a.v.) Mekkede yalnızca bir peygamberdi. Şimdi ise hem peygamber, hem de bir devlet başkanı idi).
  Cihada izin verilmesi.

  624

  İslam'da ilk harb olan şanlı Bedir zaferi ve küfrün elebaşısı Ebû Cehil'in öldürülüşü (Yerine Ebû Süfyanın geçmesi).
  Ramazan orucunun ve zekâtın farz kılınışı. İlk bayram namazı.
  Peygamberimizin kızı ve Hz Osman'ın hanımı Rukiye'nin vefatı.
  Peygamberimizin kızı Hz. Fatma ile Ebû Talib'in oğlu Hz. Ali'nin evlenmesi.
  Yahudilerin müslümanlara karşı düşmanca harekete başlamaları, münâfıkların türemesi.

  625

  Uhud harbi, Hz. Hamza'nın şehid olması.
  Hz. Hasanın doğumu (Ramazan ayında)
  Peygamber Efendimizin Hz. Ömerin kızı Hafsa ile evlenmesi.
  Reci vakası: İslâma davet için çevre kabilelere gönderilen muallimlerden dördünün şehid edilmesi, Zeyd ve Hubeybin Mekkelilere satılması ve şehid edilmesi.
  Bir-i Maûne faciası: Necide gönderilen 70 muallimin şehâdeti.
  Benî Nâdir Gazvesi: Şımaran Yahudilerin sürgün edilmesi.
  Hz. Hüseyinin doğumu. (Şaban ayında)
  Tercüme işlerinde Yahudilere güven kalmadığından Hz. Peygamberin Zeyd b. Sabit'e İbrânice öğrenmeyi emretmesi.

  626

  Dûmetül Cendel Gazvesi. Suriye'de toplanan eşkıyalar dağıtıldı.
  Peygamberimizin Ümmü Seleme ile evlenmesi.
  İçki ve kumarın haram kılınması.

  627

  Hendek (Ahzab) Harbi: Medine'yi kuşatan müşriklerin perişan olmaları.
  Hendek harbinde hainlik eden Benî Kureyza Yahudilerin cezalandırılmaları.
  Peygamberimizin, halasının kızı Cahş kızı Zeyneble evlenmesi.
  Müreysî (Benî Mustalık) Gazâsı: Bu kabile Medineye saldırmak istediğinden susturuldu.

  Dönüşte ifk (Hz. Aişeye iftira) dedikodusu yayıldı.
  Teyemmüm meşrû kılındı.

  628

  Hudeybiye Antlaşması. Bazı şartları ağır görülen bu antlaşma müslümanlar için siyâsî bir zaferdi. Çünkü, bu antlaşma ile Mekke müşrikleri İslam Devleti'ni resmen tanımış oluyorlardı. 10 yıllık ateşkes süresi içinde Peygamberimiz (s.a.v.) Kureyş tarafından emîn olarak tebliğ faaliyetlerini rahatça sürdürebilecekti. Bu sayede zamanın hükümdarlarını İslâma davet fırsatını buldu. Mektuplar göndererek onları İslâma çağırdı. (Bizans İmparatoru Herakliusa, İran Kisrâsı Pervize, Mısır Azîzi Mukavkısa, Habeşistan Necâşîsine, Yemen Vâlisi Bâzâna, Bahreyn, Umman, Dımeşk (Şam) ve Yemâme emirlerine elçiler ve mektuplar gönderdi. Yemen Vâlisi, Bahreyn ve Umman emîri, Habeş Necâşîsi (gizli) Müslüman oldu. Heraklius ile Mukavkıs elçilere iyi davrandı.)
  Hayber'in Fethedilmesi. Hz. Ali'nin dillere destan kahramanlıklar göstermesi, Yahudilerin baş cengâveri (savaşçısı) Merhab'ı bir hamlede yere sermesi.
  Fedek Yahudilerinin vergiye bağlanması.
  Bir Yahudi kadının Hz. Muhammed'i (zehirli etle) zehirleme girişimi.
  Peygamberimizin Hz. Safiyye ile evlenmesi.
  Muta nikâhının yasaklanması.
  Mekke'den Habeşistan'a göçmüş olan müslümanların Câfer-i Tayyar başkanlığında Medine'ye dönmeleri. Necâşi tarafından Peygamberimize gıyaben nikâhlanan Ümmü Habibe vâlidemiz de bu kafiledeydi.
  Bizans-İran savaşı. İranda müthiş veba salgını.

  629

  Hudeybiye Antlaşması hükümlerine göre müslümanların Kâbe'yi ziyaret etmeleri (Umretül Kazâ).
  Halid bin Velid ve Amr İbnül As'ın müslüman olup Medinede müslümanlara katılması.
  İranın Yemen Vâlisi Bazanın Müslüman oluşu.
  Mute Harbi. İslam sancaktarı Zeyd bin Hârise, Cafer-i Tayyar ve Abdullah bin Revâha'nın peşi peşine şehit olmaları. Halid bin Velidin askerî dirâyeti sayesinde üç bin kişilik İslam ordusunun, yüz bin kişilik Bizans ordusuna zor anlar yaşatması ve ordunun fazla zâyiat vermeden geri çekilmesi. Mute Savaşı, Suriyede müslümanların Bizans'la ilk karşılaşması idi.
  Zâtus-Selâsil Olayında Amr İbnül Asın kumandanlık etmesi.

  630

  Mekke'nin Fethi, Kâbenin putlardan temizlenmesi. Gâlibin mağlupları toptan affederek dünyada eşine rastlanmayan bir büyüklük göstermesi. İşte İslâm İnkılâbı!..
  Ebû Süfyan ve oğlu Muaviyenin Müslüman oluşu.
  Huneyn Gazâsı ve Evtas Savaşı.
  Taifin muhasarası, putlarının Ebû Süfyan ve Mugîrenin eliyle yıkılması.
  Savaş esirleri arasında (Halimenin kızı) süt kardeşi Şeymâyı görünce serbest bırakması ve Hevâzîn heyetine bütün esirlerin serbest bırakıldığını bildirmesi.
  Savaş ganimetlerinden müellefe-i kulûba (kalpleri islâma ısındırılacak olanlara) hisse verilmesi.
  Çevredeki bazı Arap emirliklerine elçiler göndermesi.
  Kasîde-i Bürde şairi Kâ'b bin Züheyr'in Peygamberimizin huzuruna gelerek “Bânet Suâdü diye başlayan meşhur kasîdesini okuması ve "Peygamber etrafı aydınlatan bir meşaledir, her fenâlığı kökünden kazıyan Allah'ın kılıçlarından biridir" beytini söyleyince Efendimizin çok memnun olması ve Hırka-i Şerîfini hediye etmesi.
  Kızı Hz. Zeyneb'in vefatı. Eşi Mâriyeden oğlu İbrahimin doğumu.
  Mescid-i Nebevîde üç basamaklı bir minber yapılması.
  Tebük Seferi. Peygamberimizin son gazâsı. Bir çatışma olmadı ama çok zor şartlar altında dünyanın en büyük devleti olan Bizansa karşı 30 bin kişilik bir ordunun gönderilebilmesi askerî ve siyâsî bir zaferdir.
  Münafıkların Tebük Seferi'ne katılmaktan kaçınmaları ve toplandıkları fesat yuvası Mescid-i Dırar'ın yıktırılması.
  Sulh ve sükûn devresi. Elçiler yılı (Senetül Vüfûd). 70 kadar kabileye heyetler ve muallimler gönderilmesi, bütün kabilelerden gelen heyetlerin Müslüman olduklarını arz etmeleri.
  Sevgili oğlu İbrahim'in vefatı. Necâşî için gâib namazı kılması.

  631

  Hz. Ebubekirin hac emirliği.

  632

  Peygamberimizin (ilk ve son) Vedâ Haccı ve yüz bini aşkın hacıya yaptığı Vedâ Hutbesi. İnsan Hakları Evrensel Beyannâmesinden asırlarca önce insan haklarının ilânı.
  Müslümanlığın hemen hemen bütün Arabistana yayılması. (M. Hamîdullahın tahminine göre müslümanların sayısı bu sırada 400. 000 idi.)
  Peygamberimizin Bakî Mezarlığı'na esrârengiz bir ziyaret yaparak âhirete göçmüş mü'minleri selamlaması ve şehidlere duası.
  Vefâtından üç gün önce Hz. Ali ile Fahda dayanarak mescide gelip cemaate namaz kıldırması, ashâbına hayır temennîlerde ve son tavsiyelerde bulunması.
  Fazîlet dolu nurlu bir hayattan sonra bu fânî âlemden ebedî âleme göç etmeleri ve ruhunun Refîk-i Alâya (Yüce Dost'a) yükselişi.
  Salâtımız O'nadır, selâmımız O'na .. Rabbim bizi şefaatinden ayırmasın. (Amin)

  Erkan İsanmaz hocamızdan alıntıdır
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 6 Eyl 2014