Hz. Muhammedin katıldığı savaşlar

'Dini Bilgiler' forumunda HazaN tarafından 7 Mayıs 2010 tarihinde açılan konu


 1. Peygamber efendimizin katıldığı savaşlar hangileridir?

  Bedir Savaşı (624)
  Mekke ileri gelenlerinden Ebu Süfyan idaresindeki Kureyş kervanı, Şamdan dönüşte büyük bir savaşa sebep oldu. Bu büyük ticaret kervanının kanyla Kureyşliler gittikçe kuvvetlenen Müslümanlan ortadan kaldırmak için savaş mühimmatı alacaklardı! Hz. Peygamber (S.A.V.) Kureyşin can damarı olan bu kervanı takip etmek üzere önce Hz. Talha ve Hz. Saed Ibni Zeydi gönderdi.

  Daha sonra da kendisi 324 kişilik Müslüman kafilesiyle birlikte Ramazanın üçüncü Cumartesi günü Medineden çıktı Enfal Suresinin 42. ayetinde buyurulduğu gibi, maksad büyük bir harp değil islamın ve Müslümanların gücünü göstererek 50 kişi civannda bir Kureyş birliği tarafından korunan kafileye gözdağı vermekti.

  İki ordu, Bedir Köyü yakınında karşı karşıya geldi. Kureyş ordusu, daha önce davranarak su başmı tutmuş, Müslümanlar ise suya uzak ve kumluk bir yerde karargah kurmuşlardı.

  Savaş kazanılıp Allaha şükür ve senalar yapıldıktan sonra, ganimet mallan Hz. Peygamber tarafından Müslümanlara paylaştırıldı. İzinli sayılanlara ve şehitlere pay ayrıldı.

  Bedirde esir edilen müşriklerin zengin olanlanndan kurtuluş akçesi alındı. Parası olmayanlardan da her birinin 10 Medineliye okumayazma öğretmesi karşılığında serbest bırakılması kararlaştırıldı. Okuryazar olmayan fakirler, karşılık beklemeden salıverildi.

  Uhud Savaşı (625)
  Kureyşliler, Bedirden mağlup ve perişan dönmüştü. Yakınlannı kaybedenler Ebu Süfyana vanp Müslümanlardan intikam alınmasını istediler. Ebu Süfyan kervanının sağladığı elli bin altınlık kar ile Araplardan asker toplayıp harp hazırlığı yapmaya başladı.

  Bedirde babası Utbe, amcası Şeybe ve kardeşi Velidi kaybeden Ebu Süfyanın karısı Hind ve diğer Kureyş kadınlarının teşviki ile kabileler arasına gönderilen bazı şairlerin propagandası sonunda kuvveüi bir ordu hazırlandı. Ebu Süfyanın komutasındaki müşrik ordusu Medinenin yakınındaki Uhud Dağına gelmiş ve savaş düzenine girmişti.

  Hz. Peygamber zırhlanıp silahını kuşanarak ordusunun başına geçti. 700 kişilik İslam ordusu Uhud Dağına arka verip Medineye karşı saf teşkil etti. Geriden çevrilme tehlikesini önlemek için, tepenin solunda bulunan Hüneyn Boğazına Hz. AbduUahIbni Cübeyri 50 okçu ile birlikte yerleştirdi. Ve savaş kazanılsa dahi kendisinden emir gelmedikçe yerlerini bırakmamaları tembihinde bulundu.

  Müslümanlar bu savaşta yetmiş şehit verdi. Hz. Hamzanın mübarek vücudu çok feci şekilde parçalanmıştı. Müslüman ölüleri ikişer, üçer gömüldükten sonra Medineye dönülmüştü. Hz. Muhammed yarasına ve elindeki kuvvetin çok az olmasına rağmen dönüşün ertesi günü yola çıkarak düşmanı takip etmişti.
  Uhud Savaşının Müslümanlar için en önemli sonucu, Hz. Peygamberin emir ve isteğine uymamanın verdiği kötü sonuç idi. Cenabı Hak, Ali imran sûresinin birinci ayeti Kerimesini Ubud şehitleri için indirdi.

  Hudeybiye Barışı (628)
  Müslümanların çoğu (Muhacirler) beşaltı yıldan beri doğdukları şehirden (Mekke) uzak olmanın hasreti ile yanıp tutuşuyorlardı. Hz. Muhammed Hendek Savaşından bir yıl sonra Kabeyi tavafa karar verdi. Bu habere Müslüman muhacirler epey sevindi. Peygamberimiz bin beş yüz kişilik bir kafileyle Mekkeye doğru yola çıktı (Mart 628). Müslümanların Mekkeye yaklaşması müşrikleri telaşlandırdı.

  Onlar Müslümanları Mekkeye sokmamak için HalidBin Velid ve ikrime Bin Ebu Cehili giriş yollarını tıkamakla görevlendirdiler. Hz. Muhammed Hudeybiyeye geldiğinde su kuyularının Halid Bin Velid tarafından tutulduğunu gördü. Kureyşlilere haber göndererek, savaş maksadıyla değil, umre (küçük hac) yapmak niyetiyle geldiklerini bildirdi. Kureyşliler onun bu talebini kabul etmediler.

  Bu arada islam kafilesine yaklaşarak ok ve sapanla zarar vermek isteyen Kureyşlilerin bir kısmı esir edildiyse de Hz. Peygamber maksadının savaş olmadığını ispat için çoğunu serbest bıraktı. Mekkeliler Hz. Muhammed in savaş için değil gerçekten de umre için geldiğini anladılar ve inandılar. Elçilerin karşılıklı gidip gelmelerinden sonra, nihayet prensiplerde anlaşmaya varıldı. Hz. Muhammed Müslümanların itirazına rağmen, Kureyş elçilerinin isteklerini kabul ederek Mekkelilerle on yıllık bir anlaşma yaptı.

  Müslümanların anlaşmadan bir yıl sonra Hz. Peygamberin başkanlığında büyük bir düzen ve disiplin içerisinde Kabeyi ziyaret etmeleri Mekkelilerin üzerinde çok iyi bir etki bıraktı. Bu olaydan sonra Halid Bin Velid ve Amr İbnülAs Müslüman olup İslamiyete büyük hizmetlerde bulundular.

  Hayberin Alınması (628-629)
  Medineden kovulan Yahudiler (Nadiroğullan), Medinenin 150 km kuzeyindeki Haybere yerleşmiş ve yönetimi ele geçirmişlerdi. Onlar Medineye dönmek için Kureyşlilerle Hendek Savaşında işbirliği yapmış ve ticaret yollarını tehdit etmeye başlamışlardı. Hayber Yahudileri, Bizansa,Gassani Devleüne ve müstahkem ve sağlam yapılı kalelerine güveniyorlardı.

  Hz. Peygamber Mekkeden, Hudeybiye Banşı sebebiyle zarar gelmeyeceğini düşünerek, bin altı yüz kişilik bir ordu ile Hayber üzerine yürüdü. Hz. Alinin büyük yararlıklar gösterdiği bu savaşta, Yahudi kaleleri tek tek düştü ve en son Hayber Yahudileri teslim alınarak siyasi varlıkları sona erdirildi. Böylece, Yahudiler Müslümanların buyruğu altına girdi.

  Mekkenin Fethi (630)
  Hz. Muhammed Islamın gücünü tanıtmak ve Islamiyeti Arabistan dışına yaymak maksadıyla Suriyeye üç bin kişilik kuvvet gönderdi. islam ordusu Muta mıntıkasında büyük bir Bizans ordusuyla karşılaştı. Müslümanlar Hz. Peygamberin evlatlığı olan Zeyd Bin Harisin komutasında büyük bir cesaretle savaştılar.

  Hz. Peygamber in tavsiyesi üzerine Zeydin şehadetinden sonra İslam ordusuna kumanda eden Cafer Bin Ebu Talib, ondan sonra da Revaha Bin Abdullah sırayla şehit oldular. Bunlardan sonra İslam kuvvetlerinin basma geçen Halid Bin Velid, gece karanlığından faydalanarak İslam ordusunu büyük bir ferasetle savaş alanından çekti ve mahvolmasını önledi. Medineye dönüşünde gösterdiği bu yararlıktan dolayı Hz. Muhammed ona Seyfullah sanım verdi.

  Muta olayı Mekkelileri sevindirmişti. Müşrikler Müslümanların ağır bir yenilgiye uğradıklarını sanarak Müslümanlardan korkmaya gerek olmadığını söylemeye başlamışlardı. Kureyşliler ve onların dostu olan Bekir kabilesi, Müslüman dostu olan Huzae kabilesinden yirmi üç kişiyi öldürmüşlerdi. Huzaelerin başkanı Medineye gelerek Hz. Muhammedden yardım istedi. Peygamberimiz, Mekkeye haber göndererek ölenlerin diyetinin ödenmesini, bu yapılmadığı takdirde Hudeybiye Anlaşmasının bozulmuş sayılacağını bildirdi.

  Mekkeliler korktular. Saldın olayından haberi olmayan Ebu Süfyanı Hudeybiye Anlaşmasını yenilemek üzere Medineye gönderdiler. Ebu Süfyan, kimseden yüz bulamadan eli boş olarak Mekkeye döndü.Hz. Peygamber, Ebu Süfyanın aynlmasından sonra gizli olarak savaş hazırlıklan yapmaya başladı.

  Peygamberimizin amcası Hz. Abbas, Ebu Süfyanı yanına alarak aman dilemesi için islam ordugahına getirdi.

  Hz. Muhammed Mekkeye ve Kabeye girdi. Kabede ve Mekke dolaylarındaki putların kırılmasını buyurdu. Ertesi gün Hz. Peygamber Kabeden Islamın emirleri, insan ve kişi hakları, eşitlik, faydalı iş yapma ve takva ile ilgili bilgileri ihtiva eden ayetleri açıkladı. (Bkz. Okuma parçası) Mekke halkından on yedi kişi hariç diğerlerini ve hatta amcası Hz. Hamzayı şehit eden Vahşi yi bile bağışladı.

  Huneyn Savaşı (630)
  Mekkenin Müslümanların eline geçmesini Havazin ve Tayf kabileleri iyi karşılamadılar. Bu iki kabile, Havazin kabilesinin başkanı Malik komutasında Mekke nin alınması için kuvvet toplamaya başladılar. Malikin topladığı kuvvet 20 ile 30 bin kişi arasındaydı. Hz. Muhammed, on iki bin kişilik bir ordu ile Mekkeden yola çıktı.

  Öncü kuvvetlere komuta eden Halid Bin Velid, ani bir saldırıya uğrayınca öncüler kaçtı, islam ordusunda panik başladı. Hz. Muhammedin yanında az bir kuvvet kaldı. Fakat Peygamberimizin amcası Hz. Abbas, söz söylemede etkili oldu ve o gür sesiyle, “Ey Akabe de biat edenler. Ey Hüdeybiyede geri dönmemek için yemin edenler. Nereye? Muhammed burada “diye bağırdı. Kaçanlar geri dönerek düşmana saldırdılar.

  Her savaşta büyük kahramanlık gösteren Hz. Ali düşmanın bayraktarını öldürerek maneviyatlannı sarstı. Düşman bozularak kaçmaya başladı. Malik karışıklıktan istifade ederek Taife kaçtı. Müslümanların eline çok miktarda ganimet ve esir geçti. Bir süre sonra Havazinler islamiyeti kabul ettiler.

  Taif Kuşatması (630)
  Taif, Mekkenin güneyinde, havası ve suyu serin, güzel bir şehir idi. Hz. Muhammed hicretten sonra Taife gitmiş fakat umduğunu bulamamış, hatta hakarete uğrayarak taşlanmıştı. Taifliler Hendek ve Huneyn savaşlarında müşriklerle yardımlaşmışlardı. öteden beri Taiflilerin gözü Hicaz liderliğindeydi.HzPeygamberin emri ile Taif kuşaüldı. Yirmi gün süren kuşatma ve saldırıların sonuç vermemesi ve Haram aylarının yaklaşması üzerine kuşatma kaldırıldı. Ertesi yıl Taifliler de islamiyeti kabul ettiler.

  Tebük Savaşı (631)
  Tebük, Şam ve Medine arasında olup, Bizans sınırının başlama yerine yakındı.Bizanslılar Islamiyetin yayılmasını önlemeye çalışıyorlardı. Suriyelilerin teşviki ile Nabatlılar, İslama karşı kuvvet toplamaya başladılar. O yıl Hicazda büyük bir kıtlık olmasına rağmen Hz. Muhammedin emri ve Müslüman zenginlerin büyük gayretleri ile sıkıntı ordusu adı verilen 30 bin kişilik bir gönüllü ordusu toplandı.

  Her türlü sıkıntı ve zorluğa rağmen İslam ordusu Tebiike vardı. Bizans, içişleri ile uğraştığından Müslümanlarla çatışmaya girmedi. Nabatlılar ve müttefikleri Hz. Muhammedin büyük bir ordunun başında geldiğini duyunca savaşmaya cesaret edemediler.

  Bu sırada Suriyede veba salgını bulunması ve havaların aşın derecede sıcak olması sebebiyle Tebükte 10 gün kalındı. Hz. Muhammed, Halit Bin Velidi “Dumetül Cendel emiri üzerine göndererek burayı ve bazı kabileleri vergiye bağladı. İslam ordusunun Tebiike kadar gelmesi Bizans ve İran baskısı altındaki kabilelere bir ümit ışığı oldu. Her taraftan Medineye elçiler gelmeye ve Müslümanlık daha geniş alanlara yayılmaya başladı.
    2. Cevap: Hz. Muhammedin katıldığı savaşlar

  çok güzel olmuş :D
    3. Cevap: Hz. Muhammedin katıldığı savaşlar

  çok güzel performans ödevimi buradan yapacağım
  :)
    4. Cevap: Hz. Muhammedin katıldığı savaşlar

  hendek savaşını unutmuşsunuz
    5. hendek savaşını çok aradım ama bulamadım onu ututmuşz,sunuz heralde:)
    6. Cevap: Hz. Muhammedin katıldığı savaşlar

  Hendek Savaşı

  Hendek Muharebesi, 31 Mart 627 tarihinde gerçekleşmiştir. Mekkeli Müşriklerle Müslümanlar arasındaki üçüncü ve son muharebedir. Bu muharebe adını, Müslümanların savunma için kazdıkları hendekten almaktadır. Bu muharebede Müslümanların 3.000 savaşanı, müşriklerin ise 10.000 savaşçısı ve 600 atlısı vardı. Sonuçta kazanan Müslümanlar oldu.

  Nedenleri

  Mekkeli Müşrikler Uhud Muharebesi'nde kesin bir zafer kazanamamışlardı. Ayrıca Uhud Muharebesi'nden sonra Müslümanlar, Medine'nin doğusuna ve kuzeyine bazı seferler yaparak Mekke kervanlarının Mısır, Suriye ve Irak yolunu kapattırmışlardır.

  Hazırlıklar

  Mekkeli Müşrikler kendi birliklerinin yanı sıra, Ehabiş, Kinane, Tihame, Gatafan, Fezare, Beni Esed ve Necd kabilelerinden de paralı askerler aldılar.

  Mekkeli Müşriklerin harekete geçtiğini haber alan Müslümanlar, öncelikle savaş için strateji belirlediler. Buna göre açıkta savaşılmayacak, savunma savaşı verilecekti. Savunmayı kolaylaştırmak amacıyla Selman-ı Farisi'nin teklifiyle şehrin (Medine) bazı stratejik yerlerine hendekler kazılmasına karar verildi. Ayrıca kadın ve çocuklar da zarar görmemeleri için şehirdeki bazı kulelere yerleştirildiler.

  Savaş

  Sal dağında karargah kuran Müslümanlar, küçük gruplara ayrılarak hendeği korumaya ve muhtemel hendeği aşma girişimlerini engellemeye çalıştılar. Bir iki girişim dışında Müşrikler hendeği aşmayı denemediler. Savaş karşılıklı ok atışlarıyla geçti.

  Yiyecek stoklarının tükenmesi ve kuşatmanın etkisiz kalması nedeniyle Müşrikler, Beni Kureyze Yahudilerini savaşa katılmaları için razı ettiler. Buna göre, Muhammed'e saldırmazlık sözü veren Beni Kureyzelilar, Müslümanları arkadan vuracaklardı. Ancak durumu haber alan Muhammed, bazı ufak birlikleri bu yöne sevk etti. Bunu duyan Beni Kureyzelilar önemli bir girişimde bulunamadılar. Yalnızca bazı Yahudilerin, ailelerin bulundukları kulelere başarısız saldırma girişimleri oldu. Bunların birinde Muhammed'in halası Safiyye, kuleye tırmanan bir Yahudi'nin başını keserek diğer Yahudilerin önüne attı.

  Müşriklerin kuşatması 1 ay kadar sürdü. Soğukların artması, hatta çıkan bir fırtınanın çadırlarını dağıtması sebebiyle Müşrikler, kuşatmayı kaldırdılar. Böylece Hendek Muharebesi Müşrikler için bir hezimet olarak tarihe geçti.  kaynak:wikipedia
    7. Cevap: Hz. Muhammedin katıldığı savaşlar

  kısacası çok sağ olun......
    8. Cevap: Hz. Muhammedin katıldığı savaşlar

  Çok guzel olmus Proje Ödevimi Yaptum Teşekkurler :)
    9. Cevap: Hz. Muhammedin katıldığı savaşlar

  bn berfin süper yazmışsınız elinize sağlıkk :)
    10. çok güzel olmuş teşekkürler
   


 11. duk

  duk


  çok sagol
   


Similar Threads: Muhammedin katıldığı
Forum Başlık Tarih
Dini Bilgiler Hz. Muhammedin hayatı özet 20 Haziran 2017
Dini Bilgiler Hz.muhammedin hayatındaki olayların tarihi sırası 1 Şubat 2015
Dini Bilgiler Hz.Muhammedin erdemli davranışları maddeler halinde 28 Aralık 2014
Dini Bilgiler Hz.Muhammedin hayatı kronolojik sıralaması Kısaca 2 Aralık 2014
Dini Bilgiler Hz muhammedin(SAV) kıyafet temizliğine verdiği önem ve örnek olaylar 16 Kasım 2014