Hukuk Sözlüğü (Hukuk Terimleri Sözlüğü)

'Güncel Bilgiler' forumunda cCasT tarafından 13 Kas 2010 tarihinde açılan konu

 1. Hukuk Terimleri Sözlüğü

  A

  Abes:Akla ve gerçeğe aykırı; gereksiz; yersiz; boş şey; saçma; anlamsız

  Abesle iştigal etmek:Boş şeylerle uğraşmak

  abideler ve asar-ı atika:anıt ve abideler

  Abluka:bir devletin dışarı ile olan ilişkilerini zor kullanarak kesmek

  Acar:Atılgan; gözü pek; yiğit; kabadayı; yılmaz; kabına sığmaz; güçlü; becerikli

  Acele itiraz:verilen kararın tefhim yada tebliğinden itibaren belirli bir süre içerisinde ( genellikle bir hafta ) yapılması gereken, kanunda açıkça sayılan itiraz türüdür. itiraz üzerine kararı veren makam değil itiraz mercii bir karar verir.

  Acenta:ticari mümessil ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak belirli bir bölge içinde daimi bir suretle ticari bir işletmeyi ilgilendiren akidlerde aracılık etmeyi veya bunları o işletme adına yapmayı mesle

  Açık artırma:bir malın, teklif veren kişiler arasında en yüksek bedeli öneren kimseye satılmasını sağlayan satış biçimi

  Açık çek:Üzerine para miktarı yazılmamış çek, mecazi: sonsuz güven

  Acir:kiraya veren kimse

  Aciz:Birinin borcunu vaktinde ödeyememesi durumu

  Âciz:Gücü bir işe yetmez olan; güçsüz; beceriksiz; kabiliyetsiz; zayıf

  Aciz vesikası:alacaklı alacağının tamamını alamamışsa kalan miktar için kendisine verilen vesika (İİK 143)

  Ada:çevresi yollarla sınırlandırılmış bulunan, çeşitli parselleri kapsayan arsa parçası

  Adab:Âdab; Töre; edepler; terbiyeler; utanmalar; yol yordam; yol yöntem

  Adad:Adâd; Adetler; sayılar; adem yokluk; hiçlik; ölüm
  Adalet:haklılık; hakka uygunluk

  Adalet divanı:Devletler arasındaki birtakım hukuk anlaşmazlıklarına bakan ve merkezi La Haye'de bulunan uluslararası mahkeme

  Adalet örgütü:Adliye teşkilatı.

  Adalet sarayı: Mahkemelerin bulunduğu büyük yapı

  Adem:Yokluk; hiçlik; ölüm ,

  Adem-i ifa:Adem-i ifâ - Yapmamak; bir görevi yerine getirmemek; bir borcu zamanında ödememek

  Adem-i iştirak:katılmamak

  Adem-i selahiyet:yetkisizlik

  Adem-i: vüsuk gercek olmamak

  Ademimerkeziyet:Yerinden yönetim

  Adi kira:kiraya verenin, belli bir ücret karşılığında bir şeyin kullanılmasını kiracıya bıraktığı sözleşme

  Adi şirket:iki veya daha çok kimsenin, ortak bir amaca ulaşmak için emeklerini ve mallarını birleştirmeyi kabul ettikleri sözleşme ile kurulan ortaklık

  Adi suçlu:Basit suçları işleyen kimse

  Adli:adaletle ilgili

  Adli kaza:Adlî kaza - Cezai, hukuki, ticari, nizalı, nizasız yargı

  Adli müzaharet:Adli yardım

  Adli sicil:Bir kimsenin mahkumiyetinin olup olmadığının anlaşılması için konulmuş olan kayıt yöntemi.

  Adli tatil:Her yıl 1 Ağustos ile 5 Eylül tarihleri arasında, kanunda yazılı durumların dışında, hiçbir adli işlemin yapılmadığı süre

  Adli tıp:Tıbbın adalete yardım eden kolu

  Adli zabıta:Bir suç sonrası sanığı ve suç delillerini adli yetkililere sunan kolluk kuvveti

  Afaki:Afakî - Belli bir konu üzerinde olmayan (konuşma); dereden tepeden söz; objektif; nesnel; yabancı

  Afet:Doğanın sebep olduğu yıkım; kıran; çok kötü; büyük felaket; belâ; çok güzel insan

  Ağır ceza:Beş yıldan yukarı olan hapis cezaları

  Ağır hapis cezası: Yirmi yıl ve üstü veya ömür boyu hapis cezası

  Ağır kusur: dikkatsizlikten ve özensizlikten dolayı işlenen büyük hata

  Ağlep: Kuvvetli; büyük

  Ahar: Başkası; yabancı; üçüncü kişi

  Ahde vefa: Söze bağlılık, sözleşmeye bağlılık

  Ahir: Âhir - Son; sondaki; en son; en sondaki

  Ahiren: Âhiren - Sonradan

  Ahit: Söz verme

  Ahkam: hükümler

  Ahkamı huzuriyye: hakim önünde yargılanmayla ilgili yöntem hükümleri

  Ahkamı mahsusa: özel hükümler

  Ahkamı müteferia: ahkâmı müteferia - ayrıntılı hükümler

  Ahkamı mütehalife : ahkâmı mütehalife - aykırı değişik hükümler

  Ahval: ahvâl - durumlar; haller; vaziyetler

  Ahz : almak

  Aidiyet : âidiyet - ait olma durumu; ilişkinlik

  Aile hukuku : Aile ilişkilerini düzeneleyen hukuk kurallarıdır

  Aile hukuku : Aileyi oluşturan kişilerin karşılıklı hak ve görevlerini düzenleyen hukuk dalı

  Aile şirketi : bir ailenin bireylerinden oluşan ortaklık

  Aile yurdu: bir kimsenin, ailenin gereksiniminden büyük olmamak ve bizzat kendisinin veya ailesinin işletmesi ya da oturması koşuluyla, aile bireylerinin geçimi ve oturmasını sağlamak amacıyla ayırdığı taşınmaz ve ekleri

  Akar: taşınmaz mal; kiraya verilen ve gelir sağlayan şeyler

  Akaratı mevkufe: akarâtı mevkufe - vakfedilmiş, gelir getiren mallar

  Akdetmek: sözleşmek; kararlaştırmak; düzenlemek; bağlamak

  Akd-i mebhusünanh: sözü geçen akit, anlaşma, sözleşme

  Akd-i mezbur: sözü geçen akit, anlaşma, sözleşme

  Akd-i muvazaa: karşılıklı ödün verilerek yapılan akit, anlaşma, sözleşme

  Akd-i sahih: geçerli, doğru, kusursuz akit, anlaşma, sözleşme

  Akideyn: âkideyn - her akitte akdi yapan iki taraf

  Akidin: âkidîn - sözleşenler; sözleşme yapanlar

  Akit: âkit - bir işi karşılıklı olarak kararlaştırıp üstlerine alan taraflardan her biri; sözleşme veya mukavele yapan

  Akit vaadi: ön sözleşme

  Alahilaf'ül-kanun: alâhilâf'ül-kanun - kanun hilafına; yasaya aykırı olarak

  Alakadar: alâkadar - ilgili; ilişkili

  Alat : alât - aletler; araçlar

  Aledderecat : sırasıyla; derecesine göre

  Alelhesap: hesaplaşmak üzere; hesaba sayarak; sayışılmak üzere; doğan kârdan bir bölümünün ileride tamamı üzerinde hesaplaşılmak üzere önceden ödenmesi

  Ale-l-ıtlak: genel olarak; rasgele; bir sınır ile bağlı olmayarak

  Ale-l-umum: ale-l-umûm - genel olarak; umumi bir biçimde; bütün

  Alelusul: usulüne uygun; üstün körü

  Aleniyet: açıklık; kamuya açık olunması

  Alettakrib: takriben; yaklaşık olarak

  âm ve şamil: genel; herkese ait; geniş kapsamlı

  Amade : bir işi yapmaya hazır; hazırlanmış

  Amel: iş; edim; fiil

  Amele :işçi; emekçi, ırgat

  Ameli: amelî - işe dayanan; iş üstünde; tatbikî; pratik; uygulamalı

  Amenajman: doğal kaynakların işletilmesi, Devlete ve kişilere ait ormanların, önceden hazırlanıp kabul edilmiş esaslara uygun olarak işletilmesi

  Amil: âmil - yapan; etken; etmen; sebep; faktör

  Amir: âmir - emreden; buyuran; bir memurun vazife bakımından büyüğü; bir fiili yapmaya veya yapmamaya zorlayan, buna gücü yeten

  Amm: âmm - genel; umumi; herkese ait

  Amma: ammâ - ama; fakat; lakin; ancak; şu kadar; öyle ki

  Amme: kamu

  Amme hükmi şahsiyeti: âmme hükmî şahsiyeti - kamu tüzel kişiliği

  Amme intizamı: kamu düzeni

  Anagayrimenkul: Kat mülkiyetine konu olan taşınmazın bütünü

  Anayapı: Kat mülkiyetine konu olan taşınmazın esas yapı kısmı

  Anayasa: Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasi

  Angaje: sözle veya yazılı olarak bağlanan; bağımlı

  Ani edim: Bir anda yapılan belli davranış ya da davranışlarla yerine getirilen edim

  Anif'ül-beyan: ânif'ül-beyan - az önce beyan olunan, bildirilen

  Anmuhakemetin: muhakeme yaparak; yargılama yoluyla

  Antrepo: gümrüklere gelen ticari eşyanın konulduğu, korunduğu yer; ardiye; ambar

  Ara: âra - reyler; oylar

  Ara kararı: Bir davanın bakılmasını kolaylaştırmak için yargıdan önce önlem niteliğinde verilen karar, duruşma kararı

  Arama: Saklanan sanığın ve suç belgelerinin elde edilmesi için bir kimsenin evinde, iş yerinde, üzerinde veya eşyasında yapılan araştırma işlemi

  Arama izni: Yasa dışı ilişkilerle ilgili olarak delil toplamak, zanlı veya suçlu kişileri yakalamak için mahkemece güvenlik güçlerine verilen resmi izin

  Arama kararı: Arama yapılabilmesi için hakim tarafından verilmiş karar

  Arazi mahlule: mutasarrıfın mirasçı bırakmadan ölümü ile mahlûl olan arazi-i emiriyye

  Arazi-i emiriyye: rakabesi beytülmâle ait olarak devlet tarafından kişilere dağıtılan yerler, topraklar; beylik arazi

  Arazi-i haraciyye: haraca bağlı arazi

  Arâzi-i memlûke: mülk; timar toprağı; mülkiyet yolu ile tasarruf olunan yerler

  Arazi-i metruke: halkın gereksinimi ve kullanımı için terk edilen arazi

  Arazi-i mevat : hiç kimsenin tasarrufu altında olmayan ve halka terk ve tahsis edilmemiş bulunan,yüksek sesli bir kimsenin sesi işitilmeyecek derecede köy ve kasabalar gibi yerlerden uzak bulunan kıraç, taşlık gibi yerler

  Arazi-i mevkufe: geliri belirli bir konuya tahsis olunan yer; vakıf olunmuş arazi

  Arazi-i miriye : devlete ait arazi

  Arâzi-i öşriye: ürününden onda bir Devlet payı alınan ve üzerinde her türlü mülkiyet tasarrufları bulunan arazi

  âri : ...sız; boş; çıplak; soyut; arınmış; yüksüz

  Ariyet : ödünç; eğreti; ödünç sözleşmesi

  Arîz ve amîk : genişlik ve derinliğine; enine boyuna; uzun uzadıya

  Arsa: Belediye sınırları içinde, belediye tarafından parsellenerek üzerine inşaat yapmak için ayrılan arazi parçası

  Arsa payı: Kat mülkiyetinde arsanın, kanunda belirtilen esasa göre bağımsız bölümlere ayrılan ortak mülkiyet payı

  Arz: sunma; gösterme; bildirme; önüne koyma; anlatma (bir büyüğe)

  Arzuhal:dilekçe , istidal

  Asaleten atanma: Sürekli görev yapmak üzere bir göreve atanma

  Asgari: asgarî - en az; en aşağı; en azından; en düşük; en küçük

  Ashab-ı intikal: verasetin geçişinde hak sahipleri

  Aşikar: aşikâr - belli; açık; apaçık; meydanda olan

  Asri: asrî - zamana uygun; çağdaş; modern

  Ateh: bunama; bunaklık

  Ati : âtî - gelecek; gelen (kişi veya şey); gelecek zaman; istikbal

  Atıf : yollama; yöneltme; yükleme; bağlama; eğme; meylettirme; ilişkili bulma

  Avans : alacağına sayılmak üzere önceden yapılan ödeme; öndelik

  Avarız: avârız - kazalar; belalar; borçlanma ve hak kazanma yeterliliğini kısan veya yok eden haller

  Avdet: dönüş; geri gelme; dönme

  Avukat: Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse

  Ayn: para dışında, kazanılabilen bütün servet öğeleri

  Ayni: aynî - mala ilişkin; eşyaya bağlı; malın mülkiyeti ile ilgili; herkese karşı ileri sürülebilen

  Ayni haklar: üzerinde doğrudan doğruya mutlak egemenlik yetkisi veren ve herkese karşı ileri sürülebilen haklar

  Aza : âzâ - uzuvlar; üyeler; organlar

  Azade : âzâde - serbest; hür; özgür

  Azami : en çok; en büyük; en yüksek


  Azil : Verilen temsil yetkisinin ortadan kaldırılması

  Azimet:gidiş; yola çıkma
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 12 Ara 2012
 2. Cevap: Hukuk Sözlüğü (Hukuk Terimleri Sözlüğü)

  Bâ tapu : tapulu; tapu ile tasarruf olunan

  bab: bâb - kapı

  ba'dehû: daha sonra

  ba'de'l-isticar: kira sözleşmesinden sonra

  ba'de'l-istirdad: geri aldıktan sonra

  ba'de'l-mevt : ölümden sonra; öldükten sonra

  bâ'de'l-vefat :insan ölümünden sonra

  bâdî olmak: sebep olmak

  bağımsız bölüm: Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, ana gayrimenkulun ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya müsait bağımsız mülkiyete konu olabilen bölümleri

  bağıt :akit , sözleşme , anlaşma

  bâhir :bahir - belli; besbelli; açık; apaçık

  bahri :denize ait

  bahsetmek: bir konu üzerinde söz söylemek; konuşmak; sözünü etmek

  bahşetmek :bağışlamak; sunmak; eriştirmek; vermek

  Bâ-husus :Ba-husus - hele; özellikle; üstelik

  baîd :baid - uzak; ırak

  bâîs olmak: sebep olmak; göndermek; gerektirmek

  baki :sürekli; daimî; artan; kalan; kalımlı; kalıcı; ölümsüz; saklı duran


  bakiye :artan ; kalan

  bâlâ :yukarı; yüksek; üst; yüce

  baliğ :eren; varan; bulan; yetişen; toplam; büluğa; ergin; son mertebeyi bulan

  bâligân-mâbelâğ :baligan-mabelağ - ziyadesiyle; bol bol

  Balotaj kurulu :Kurum ve kuruluşlarda yeni üyelerin alınmasına karar veren kurul

  banknot :Devlet Bankası tarafından çıkartılan kağıt para bariz :açık; göze çarpan; belirgin

  basiret: doğru görüş; uzağı görüş; önceden görüş; seziş; uyanıklık; anlayış; kavrayış; dikkat; sağgörü

  batıl :doğru ve haklı olmayan; çürük; bozuk; sakat; boş; hukuken geçersiz; dayanaksız; temelsiz; beyhude; hüküm ifade etmeyen

  Batkı :İflas

  bayi :bazı maddeleri satma izni olan kimse; satıcı; satış yeri

  becâ :yerine; uygun; bedava; karşılıksız; parasız; emeksiz

  bedâyî: bedayi - sermayeler; anamallar

  bedel-i misil: emsaline uygun peşin para

  beden :canlı varlıkların maddi bölümü; gövde; vücut; cisim; ten

  bedialar: göze güzel görünen şeyler; estetik

  bedihî :bedihi - açık olan; besbelli; apaçık; akla; kendiliğinden gelen

  bediî :güzellik ölçülerine uyan; güzel; güzellik

  beher :her biri

  Bekleme süresi: Evliliği sona ermiş kadının yeniden evlenebilmesi için aradan geçmesi gereken süre - iddet müddeti (270 gün)


  belagat :iyi konuşma; sözle inandırma yeteneği; söz sanatlarını inceleyen bilim dalı

  beraat :aklanma

  berât :berat - rütbe, nişan ve imtiyaz verildiğini bildiren ferman

  beray :... amacıyla ; ... için

  berayı tetkik :berâyı tetkik - inceleyerek

  berhava :havaya gitmiş; kaybolmuş; uçurulmuş; yararsız; boş

  berî-üz-zimme : zimmetten kurtulmuş; aklanmış

  ber-mucib-i talep: talep mucibince; istem gibi

  ber-vech :eek:lduğu gibi; olarak

  ber-vech-i bâlâ : yukarıda olduğu gibi

  beşeri :beşerî - insanoğlu ile ilgili; insani; insana mensup

  betekrar :tekraren; tekrarla

  bey ü şira :almak ve satmak

  beyanname : Bir makama veya kamuoyuna yapılan açıklama belgesi

  bey'i :satım; satma; satış; satılma

  bey'i bât: kesin satış

  bey'i bi-l vefa :bey'i bi-l vefâ - kararlaştırılan süre içinde satılanı geri almak koşulu ile yapılan satış sözleşmesi

  bey'i mukayaza :malı mal ile değiştirmek; trampa

  bey-i sarf :parayı paraya satmak; para bozmak

  beyn :ara


  beyn'en-nas: beyn'en-nâs - halk arasında

  beytülmal: maliye hazinesi

  beyyine :bir olayın veya işlemin doğruluğunu ortaya koyabilmek için hakimi iknaya yönelik yöntem veya her türlü vasıta ; delil, şahit

  beyyine külfeti :mahkemede bir beyan ve iddiayı kanıtlama yükümlülüğü, ispat külfeti

  bidayet :bidâyet - başlama; başlangıç; yerel

  bidayet mahkemesi :ilk mahkeme; davaları birinci derecede gören ve çözümleyen mercii

  bi-eyyi-hâl :herhalde; mutlaka; elbette

  bigüna :herhangi bir

  bi-hakkın :hakkıyle; hakkı olarak, gerçekten; tamamiyle

  bi-haseb-il verase :veraset nedeniyle; verasetten doğma

  bi-hükm'ül-kanun : kanun hükmü gereğince; yasa kuralı ile

  bila :... sız (olumsuzluk eki)

  bila kayd ü şart: kayıtsız ve şartsız

  bila tebliğ: tebligat yapılamadan

  bil-ahire: sonra; sonradan; belahere

  bilakis :tersine olarak; tam tersine; aksine; sonunda

  bila-müddet: süresiz

  bilanço :Bir kuruluşun, belli bir tarihte, alacaklı ve borçlu bulunduğu değerleri gösteren özet muhasebe cetveli; işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını gösteren tablo

  bila-sebeb :sebepsiz

  bilâtefrik :tefrik etmeksizin; ayırmaksızın


  bilbeyyine: delil ile; tanık ile; ispat ile

  bil-cümle: bütün; hepsi; tamamı

  bil-farz: tutalım ki; diyelim ki; sayalım ki; söz gelişi

  bilfiil :gerçekten; fiilen; hakiki olarak; iş olarak; iş
  edinerek

  bililtizam: bile bile

  Bilirkişi :Çözümlenmesi özel veya bilimsel bilgiye dayanan konularda düşüncesine başvurulan kimse, uzman, ehlihibre, ehlivukuf, eksper

  bilistirdad :geri alarak; geri alınarak

  bilmuvafakat :razı olarak

  bilmüzakere :müzakere ederek; üzerinde görüşüp tartışarak

  bilmüzayede: artırma ile; artırarak

  bi-l-rü'ye :görerek; görülerek

  bilumum: bütün; hep; kamu; -in hepsi

  bî-ma'nâ: manasız; anlamsız

  binâberin: bundan dolayı; bunun üzerine; bu nedenle

  binâen :(binaen) ...den dolayı; ...den ötürü; ...için;

  binâen-alâ-zâlik :bundan dolayı; bunun üzerine

  binâen-aleyh :bunun üzerine; dolayısıyla; bundan dolayı (binaenaleyh)

  bi-n-netîce :netice olarak; sonuç olarak

  binniyabe :naip eliyle; vekillik ile; vekaleten

  bırakıt: Miras , kalıt


  bitap :bîtâp - bitkin; güçsüz; takatsız; yorgun

  bî-taraf :bi-taraf - tarafsız; yansız

  bi-t-tabi :tabiatiyle; doğal olarak

  bloke çek : Keşideci tarafından anlaşmazlığın çözümüne kadar ödemenin durdurulduğu çek türü

  bölünebilir edim: Niteliğinde veya değerinde esaslı bir değişme olmaksızın, birden ziyade parçalara ayrılarak ifa edilebilen edim

  bölünemez edim : Niteliğinde veya değerinde esaslı bir değişme olmaksızın, birden ziyade parçalara ayrılarak ifa edilemeyen edim

  bono : Bir kimsenin diğer bir kimseye veya onun emir ve havalesine, belirlenen vadede, belirli bir tutarı ödeme taahhüdünü içeren, özel biçim ve hükümlere tabi ticari senet; emre yazılı senet

  borç ilişkisi : İki taraf arasında mevcut olup bir şeyin verilmesi,yapılması veya yapılmamasını öngören hukuki bağ

  boşanma davası :Eşlerden birinin evlilik birliğine son verecek kararı elde etmek için açtığı dava.

  boşanma ilamı :Mahkemenin boşanmayı kesin hükme bağladığını belirterek verdiği resmi belge.

  bünye: vücut yapısı; yapı, beden; vücut; yapılış; kuruluş

  bürûz ;belirme; ortaya çıkma (büruz)

  butlan : geçersizlik
   
 3. Cevap: Hukuk Sözlüğü (Hukuk Terimleri Sözlüğü)

  C

  câmi :cem eden; içine alan; içinde bulunduran; taşıyan; toplayan


  câmia :topluluk; zümre (camia)

  cânî :cani - cinayet işlemiş olan kimse

  canîb-i beytülmal :hazine tarafı

  canîb-i vakıf :vakıf tarafı

  canîp :canip, cenap -- yön; taraf; cihet; yan

  cari :uygulanan; yürürlükte olan


  çatma : Deniz hukukunda gemilerin çarpışması

  cây-i teemmül : etraflıca düşünülmeye değer; düşünülmesi yerinde olur


  cebrî :cebri, cebir -- zorla yapılan; zor kullanarak yaptırılan; zor altında; güç kullanarak


  cebri icra :kendi istekleriyle borçlarını ödemeyen borçluların, borçlarını Devlet kuvveti ile ödemelerinin sağlanması; ilgili icra dairelerinin, (gereğinde) zor kullanarak, borçluyu borcunu ödemeye zorlamaları


  cebri satım : Cebri satış - Malikinin isteğine bakılmaksızın, resmi makamlar tarafından yapılan satım


  çek :kanun ile belirlenen şekilde düzenlenen, keşidecinin emrinde para bulunan banka üzerinden çekilebilen havalesi


  çekince :Herhangi bir konuda ileriyi düşünerek çekinmeyi gerektiren sebep veya durum, rezerv, ihtiraz


  celesat-ı âti :gelecekteki celseler, oturumlar, atiye terkedilen duruşmalar


  celile : büyük; ulu


  celp :Çağrı belgesi , Getirtme, kendi üzerine çekme


  celpname :yargılamada,davacı,davalı,tanık,bilirkişi gibi kimseleri mahkemeye getirtmek için yapılan çağrı


  cemaat: bir dinden veya ırktan bulunanların topluluğu; toplum; topluluk; insan kalabalığı


  cem'an :ceman - toplam


  cemetmek toplamak; bir araya getirmek


  cemi ezmân : bütün zamanlar; zamanların toplamı


  cemiyet :toplum; topluluk; dernek


  cereme : başkası tarafından yapılan veya kaza sonucu ortaya çıkan zararı ödeme; para cezası  cerh :Bir düşünce, inanç veya iddiayı çürütme, yaralama  cerh ü iptal :çürütme ve yok sayma; geçersiz hale getirme  cevâmi' :camiler; mescitler; toplanılan yerler
  cevaz :izin; müsaade; caiz olma


  cevâz bahş : izin veren; müsaade eden


  cevher :maya; öz; değerli taş; elmas


  ceza :kanunun suç işleyen kimseye uygulanmasını öngördüğü yaptırım


  ceza hukuku :Suç kapsamı içine giren eylemler ile bunlara uygulanacak cezaları inceleyen hukuk dalı


  cezai şart :ceza şartı; ceza koşulu; alacaklının zararını karşılama şartı


  cezri :cezrî - asıl ile ilgili; kökle ilgili; kökten; temelden


  cibayet :cibâyet - alma; toplama; vergilerin ve başkaca devlet gelirlerinin tahsili


  cihaz :çeyiz; takım; alet; aygıt


  cihet :yön; taraf; amaç


  cins tashihi :Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın niteliğinin değiştirilerek kütüğe, başka bir nitelikte tescil edilmesi


  çıplak mülkiyet :Kuru mülkiyet - Yararlanma hakkı başkasının olan bir mal üzerindeki sahiplik durumu


  ciro :Çifte yetki veren havale; ticari senedin, arkasına yazılan yazı veya imza ile başkasına devri


  cismani :cisimle, bedenle ilgili; bedensel


  cism-i câmid : cansız cisim


  cürmiyet :suç hali; suçluluk


  cürmü meşhut : suçüstü hali ; göz önünde işlenen suç


  cürüm :suç


  cürüm tasnii : bir kimse hakkında cürüm (suç) uydurmak


  cüz :bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri; kısım; parça; bölük  cüzzi :düşük bir miktar
   
 4. Cevap: Hukuk Sözlüğü (Hukuk Terimleri Sözlüğü)

  D

  Delil: kanıt; tanıt; ipucu

  Demirbaş: Bir taşınmazın kiraya verilmesinde kiraya dahil olan, kiralamanın sonunda aynı cins ve değerde iade edilen veya değer eksilmesi kiracı tarafından tazmin edilen eşya

  Demokratik devlet: halkın devlet yönetimine katılması esasına dayanan devlet

  Deniz hukuku: Devletler hukukunda denizin türlü bölümlerinin durumunu düzenleyen ve devletlerin bu bölümler üzerindeki yetkilerini belirten antlaşma, gelenek vb. niteliğindeki kuralların bütünü

  Depozito: Bir sözleşmeden dolayı doğabilecek zararlara karşı verilen teminat; bir taahhüt sırasında yatırılan güvence parası

  Der-akap: hemen; arkasından

  Derç: sokma; arasına sıkıştırma; gazeteye yazma; toplama; biriktirme

  Derc etmek: araya sokmak; arasına sıkıştırmak, eklemek

  Derceb etmek: cebe atmak; kendine alıkoymak

  Derdest: Görülmekte olan dava

  Der-dest-i rü'yet: dava görülmek üzere ele alınan, eldeki dava

  Der-kâr: malum; aşikar; bilinen; belli

  Dermeyan etmek: ileri sürmek; öne sürmek; ortaya koymak; anlatmak

  Derogasyon: Ayrıklık

  Der-piş: derpiş - en önde; göz önünde bulunan; öngörü

  Der-pîş etmek: öngörme; göz önünde bulundurma

  Der-uhte: deruhte - üstüne alma; yüklenme; üstlenme; sağlama

  Desise: hile; oyun; entrika

  Devair: daireler

  Devlet Şurası: Danıştay


  Dîvân-ı Muhasebat: Sayıştay

  Donatan: gemisini gemi ticaretinde kullanan gemi sahibidir

  Dûçâr: düçar - tutulmuş; uğramış; yakalanmış

  Dûn: aşağı; aşağılık; altta; aşağıda

  Dûr: uzak

  Duruşma: Davacı ile davalının yargıç karşısında hazır bulundukları yargılama evresi, mahkeme, murafaa

  Düstur: düstûr - kanun; kaide; yasa; devlet yasalarını içine alan kitap; genel kural; başyasa; yasalar dergisi

  Düzenleme: Bir sözleşmeyi veya işlemi yapan kimsenin iradesini dinledikten sonra, iki tanık önünde ve yöntemine uygun olarak noter tarafından baştan sona kadar yazılarak, ilgililer ve hazır bulunanlar tarafından imzalanıp noter tarafından da onanan senet
   
 5. Cevap: Hukuk Sözlüğü (Hukuk Terimleri Sözlüğü)

  E

  ebniye:
  binalar; yapılar

  ecnebi: yabancı; bir devlete göre,kendi uyruğunda bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler

  ecr-i müsemma: taraflar arasında belirlenen ücret

  ecrimisil: bir malın kullanılmasından doğan yararların para ölçüleriyle takdiri

  eda: edim; borçlanılan şey; borcun konusu

  eda davası: davalının bir iş yapmaya,bir ifada bulunmaya veya bir iş yapmamaya,bir ifada bulunmamaya mahkum edilmesinin istenildiği dava

  edeb : iyi terbiye; naziklik; usluluk

  edim: Aralarındaki borç ilişkisi dolayısıyla alacaklının isteyebileceği, borçlunun da yerine getirmekle yükümlü bulunduğu bir davranış biçimi

  ef'âl: eylemler; fiiller, işler; ameller

  efrâd: fertler; bireyler

  ehemmiyet: önem; bir şeye verilen değer

  ehil: ehliyetli; hak sahibi; bir hukuki işlem yapabilme yeteneğine sahip

  ehl-i hibre: (ehlihibre) - bilirkişi

  ehl-i vukuf: ehl-i vukûf - bilirkişi

  ekalliyet: ( akalliyet ) - azınlık

  eklenti: Bir konutun veya bir binanın kullanılış amaçlarından herhangi birini tamamlayan ya da kolaylaştıran yapı

  ekser: daha ziyade; ençok; çoğu; çoğunca

  ekseriyet: çoğunluk

  elfaz: kelimeler; sözler

  elîm: elemli; kederli acılı

  elmen: eldeci , zilyet , elinde bulunduran

  el-yevm: bugün; şimdi; halen

  emlak vergisi: Konusu bina ve arazi olup, bu bina veya arazi malikinin, intifa hakkı sahibinin, her ikisi de yoksa malik gibi tasarruf eden kimsenin, bina ve arazinin değeri esas alınarak kanunda belirtilen oranlara göre ödediği vergi

  emlâk-i sirfe: yeri ve üzerinde binalar ve ağaçları mülk olan taşınmaz mallar

  emr-i makzî: hükme bağlanmış iş

  emtea: ticaret konusu her türlü mal

  emval: mallar; mülkler

  emvali menkule: (emvâli menkule ) - taşınır mallar;taşınabilir mallar

  enfüsi: öznel; subjektif

  enkaz: bina yıkıntıları; yıkıntı; moloz; eski hayvanların bakiyeleri

  erbaa: dört

  erbab: (erbâb) - ehil; becerikli; muktedir; yetenekler; sahipler; malikler

  erbâb-ı vukuf: bilirkişiler

  ergin: Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan (kimse), reşit

  esbab-ı mucibe: gerekçe; gerektirici sebepler

  eşcar: ağaçlar

  eshab: (eshâb) - sahipler; bir şeyin malikleri

  esham: pay senedi; hisse senedi

  eşhas: şahıslar; kişiler; kimseler

  eşkâl: biçimler; suretler; tarzlar , eşgal

  eslem: en selâmetli; en emin; en doğru; en sağlam

  evrâkı müsbite: ispat edici belgeler; tesbit edici yazılar; tapu kütüğünü tamamlayan belgeler

  evsaf: vasıflar; sıfatlar; kaliteler; nitelikler

  evvela: birinci olarak; herşeyden önce; ilk önce

  evvel-be-evvel: herşeyden önce

  evvelemirde: herşeyden evvel; işin başlangıcında; ilk iş olarak

  ezcümle: özellikle; özet olarak; sözün kısası; toplucası

  ezmân: zamanlar, vakitler; anlar; çağlar
   
 6. Cevap: Hukuk Sözlüğü (Hukuk Terimleri Sözlüğü)

  F

  fahiş: (fâhiş) - aşırı; ağır; çok fazla

  fail: suç işleyen kimse , eden, yapan

  faili meçhul: Kimin yaptığı belli olmayan veya bilinmeyen

  failimuhtar: Yaptıklarından sorumlu olacak durumda ve yaşta olan (kimse), başına buyruk

  fariğ: bir şeyi veya hakkı başkasına devreden; ferağda bulunan; feragat eden; taşınmaz maldaki tasarruf hakkını başkasına bırakan kişi

  fariza: Şeriata uygun bir biçimde mirasçılara düşen pay. Ödev, görev.

  farz : zorunlu; baş koşul; boyun borcu; çok gerekli; varsayma


  fasıl: ayıran; bölen

  fâsıla: aralık; ara

  fasl etme: halletme; neticelendirme

  fehime: anlayış

  fek: kaldırma; bir hukuki sınırlamanın kaldırılması; sona erdirme; bitirme

  fer' î: bağımlı; ekli; eklentili; ikinci derecede olan

  ferağ: devir; devretme; bir hakkı birine geçirme; mirî veya vakıf arazinin yararlanma hakkının satışı

  feragat: (ferâgat) - vazgeçme; elçekme; dinlenme

  ferd: tek; yalnız olan şey; eşi olmayan; tek olan sayı

  ferdi: fertle ilgili , bireysel

  ferman: bir kararın yerine getirilmesi için padişahtan çıkan tuğralı emir

  fesâd: (fesad) - karıştırıcı; arabozucu; karışıklık; bozukluk; dolan

  fesh: bozma; bozulma; dağılma; dağıtma; kapatma; kaldırma

  fesih: fesih: Devam etmekte olan bir hukuki ilişkiyi, tek taraflı olarak ve ileriye dönük olmak üzere sonlandıran bozucu yenilik doğurucu irade beyanı

  fevkani:üst

  fevkinde:üstünde; aşan

  feyz: feyiz; bolluk; bereket; ilham; aşk

  fi-i cârî: geçer değer

  fiil: eylem; hareket; edim; iş

  fiil ehliyeti: Bir kimsenin, kendi eylemleriyle haklar ve yükümlülükler yaratması yeteneği


  filhakika:hakikatte; gerçekte; doğrusu

  fi-l-vâki: gerçi; gerçekten; vakıa

  firar: Bir sanık, tutuklu veya hükümlünün gözlem altından kurtulması

  fırka: Kanun maddelerinin kendi içlerinde satır başlarıyla ayrıldıkları ufak bölümlerden her biri, insan kalabalığı grubu; parti

  fıtrî: tabii; yaradılışındaki; doğasındaki

  formalite: Yöntem veya yasaların gerektirdiği işlem

  fuhûş:(fuhuş) - haddini aşma; kötülük; namusa aykırı hareket

  fürûht : satma; satım; satış

  fuzali işgal: bir taşınmaz malı sahibinin izin ve rızası olmadan ele geçirmek, kullanmak

  fuzuli : (fuzûlî) - boşuna; yersiz; lüzumsuz; haksız; boşboğaz
   
 7. Cevap: Hukuk Sözlüğü (Hukuk Terimleri Sözlüğü)

  G

  Gabin: aşırı yararlanma, Edimler arasında açık oransızlık, Alışverişte satın alınan mala ödenen karşılığın, malın değerinden çok fazla olması, alışverişte hile yapma.

  Gaî (gaiye): gaye, maksat ve netice ile ilgili; amaca ilişkin

  Gaip: görünmeyen; hazır olmayan; yitik; yok olan kişi; kaybolan ve kendisinden uzun zaman haber alınamayan kişi

  Gaiplik kararı : Bir kimsenin ölüm tehlikesi içinde kaybolması veya kendisinden uzun süre haber alınmaması sonucu yargıç kararı ile kişiliğine son verilmesi

  Galle : gelir; hasılat; yarar

  Garaz (garez): gizli düşmanlık; asıl maksat; erek; amaç; hınç

  Gars : ağaç dikme

  Gasıb: başkasının birşeyini elinden veya tasarrufundan zorla haksız yere alan kimse. gasp eden
  Gasp: başkasının birşeyini elinden veya tasarrufundan zorla ve haksız alınması

  Gaybubet: kaybolma; yokluk; göz önünde olmayış; yitiklik


  gayr (gayir): ayrı; başka; özge; artık; diğer; yabancı

  gayr-i melhûz : beklenmedik; imkansız; olanaksız

  gayri mümkün: olanaksız; imkansız

  gayrı vazıh: kapalı , açık olmayan

  gayrikanuni :yasa dışı, gayriyasal

  gayrimenkul : Bir yerden bir yere taşınması olanaksız (taşınmaz) mal.

  gayrimenkul mükellefiyeti : Bir taşınmaz malikinin, sahip olduğu mülkü nedeniyle ve özellikle o taşınmaz (gayrimenkul) teminat olmak üzere, diğer bir kimse lehine bir şey yapmaya veya vermeye zorunlu tutulması

  gayrimenkul tellallığı: Taraflar arasında (hiçbirine sürekli olarak bağlı olmaksızın), taşınmaza ilişkin sözleşmelerin (kira, satım vb.) yapılması hususunda ücret karşılığında aracılık etme mesleği; emlakçılık

  gayrisahih nesep : evlilik dışı doğan çocuk

  geçici madde: Yasa, tüzük ve yönetmeliklerde belirli bir süre için geçerli olan madde

  geçici tescil:Halen varolup da uyuşmazlığa neden olan ayni hakların korunması amacıyla tapu kütüğüne yapılan tescil

  geçit hakkı : Bir taşınmaz üzerinden başka bir taşınmaz malikinin geçebilmesi için kurulan bir ayni hak

  gemi adamı: Bir iş sözleşmesine dayanarak gemide çalışan kaptan, subay, tayfa vb. kimseler

  genel idare : Bütün ülkeyi kapsayan idare olup "merkez teşkilatı" ve "taşra teşkilatı"ndan oluşur

  genel vekaletname : Bir kimsenin, kendi adına her türlü işi yapması için başka bir kişiye vermiş olduğu vekillik belgesi

  gerçek kişi : İnsanlar

  gerçi: gerçekten; vakıa

  gerekçeli karar: Mahkeme kararlarında, kararın dayandığı yasal ve hukuksal sebeplerin gösterilmesi

  geriye yürümek:Öncesini kapsamak, makable şamil

  girift : dolaşık; karışık; bir birinin içine girgin; tutma; yakalama
  gıyâb (gıyab) : hazır ve mevcut olmama; göz önünde bulunmama; uzaklaşma; kaybolma; arka

  gıyabi hüküm :Kendi yokken arkasından verilen hüküm

  gıyabi tutuklama :Kişinin yokluğunda alınan tutuklama kararı

  gizli duruşma :Adliyede, sadece izinli veya görevli olanların katılabildiği, kamuya kapalı duruşma, gizli celse.

  görevsizlik kararı: Yargıcın bir davada mahkemeyi görev alanında bulmaması

  gösterme hakkı :Sinema, tiyatro, konser vb. görsel sanatlarda telif hakkı

  göz hapsi :Bir kimseye bulunduğu yerden ayrılmaması biçiminde verilen ceza

  gözaltı : Birinin, güvenlik kuvvetleri tarafından belli bir yerde belli bir süre alıkonulması, gözetim, nezaret.

  grev:işçilerin aralarında anlaşarak veya bir kurululun kararına uyarak topluca iş bırakmaları

  gümrük kolcusu: Gümrüklerce gözaltında bulundurulması gerekli görülen eşya ve yolcularla beraber bulunmak, tartı, sayım ve muayene memurlarına yardım etmek vb. işlerle görevli kişi, dideban

  gûna (gûne) :türlü; gidiş; tarz; yol; sıfat

  güzeran : geçici; geçen
   
 8. Cevap: Hukuk Sözlüğü (Hukuk Terimleri Sözlüğü)

  H
  hacet:gerek; gereklilik
  hacir : kısıt , kısıtlı , hicret eden
  haciz : Borçlunun, borcunu kendi arzusu ile ödememesi durumunda, alacaklının talebiyle, borçlunun (borca yetecek miktardaki) mal ve haklarına devlet aracılığıyla (icra dairesi tarafından) el konulması
  haczetmek: Bir alacağın ödenmesi için borçlunun geçim ve mesleğinde gerekli olan şeyler dışında kalan para, aylık veya malına icra dairesi el koymak
  hâdis : meydana gelen; çıkan; yeni çıkan
  hafiyyen: gizli olarak; saklı olarak; gizlice
  hafriyat : kazı; kazılar; toprak kazma; toprak çıkarma
  hail : duvar, çit, parmaklık, tahta perde gibi taşınmazları birbirinden ayıran işaret ve engeller
  haiz : sahip; elde bulunduran; taşıyan
  hak : Hukuk düzeni tarafından şahıslara tanınmış olan yetkilerdir
  hak ehliyeti : Sağ doğmak şartıyla ana rahmine düştüğü andan ölüm anına kadar olan dönemde herkesin sahip olduğu medeni haklardan (evlenme, mülk edinme vb.) yararlanma yeteneği
  hakem kararı : Taraflarca seçilmiş veya Mahkemeler tarafından belirlenen yeminli hakemlerin verdiği karar.
  hakikiyye : hakikate mensup; gerçek; sahici; doğru; gerçekten
  hakim : Yargıç , Başta gelen, başta olan, baskın çıkan
  Hakk : Allah; Tanrı; doğruluk ve insaf; bir insana ait olan şey; dava ve iddiada hakikate uygunluk; harcanmış emek; pay; hisse
  hakkaniyet : hak ve adalete uygunluk; doğruluk
  hakk-ı mesil : su yolu hakkı
  hakk-ı mürûr : geçit hakkı
  hakk-ı şuf'a: önalım hakkı
  hakk-ı şürb : içme hakkı; sudan yararlanmada sıra hakkı
  hakkıhıyar : Seçme hakkı, muhayyerlik
  hakkımüktesep : Kazanılmış hak, müktesep hak
  hakkısükût : Susmalık, sus payı
  haksız fiil: hukuk düzeninin izin vermediği, zarar verici eylemlerdir
  haksız iktisap : Bir kimsenin malvarlığında, haklı bir nedene dayanmaksızın başka bir kimsenin malvarlığı aleyhine meydana gelen artma ya da azalmama durumu
  halel : bozma; bozukluk; eksiklik; zarar
  haleldar olmak : bozulmak; çiğnenmek
  hali sabıka irca : eski hale getirme
  halita : karışım
  harâc-ı mukaseme : arâzî-i hâriciyye mahsullerinden onda birden yarısına kadar alınan vergi
  harâc-ı muvazzaf : arâzî-i hâriciyye üzerine yerin tahammülüne göre,maktûiyet veçhile tayin olunan vergi
  Hariciye Vekaleti : Dışişleri Bakanlığı
  hârîm: aşkasının giremeyeceği,girilmesine izin verilmeyen ev bölümü; harem
  harnup : keçiboynuzu
  hartama : pedavra; köknar ve lâdin ağaçlarından elde edilen, çatı örtüsü olarak kullanılan ince tahta
  has : sıkıştırmadan bir yerin içine alma; hareketten menetme; etrafını çevirme; vakfetme
  hasârât : zararlar; ziyanlar; hasarlar

  hasb-el-kanun : kanun gereği
  hasebiyle : yüzünden; dolayısıyla; bu nedenle
  hasılat Kirası : Kiraya verenin, bir bedel karşılığında, hasılat veren bir malın veya hakkın kullanımını kiracıya bıraktığı sözleşme; ürün kirası
  hâsim: hasmeden; kat'eden, kesip atan
  Hasîm (hasım) : iki düşmandan herbiri
  hasren: muhasara ederek; etrafını çevirerek
  hâss : özgü
  hatia : hatîa ; günah; kabahat; suç; yanlış; yanlışlık
  hava hukuku : Havada ulaşımı düzenlemek için konulmuş hukuk kurallarının bütünü
  hava sahası : Bir devletin yalnız kendisinin kullanma hakkı olduğu, başka devletlerin ancak ilgili devletten izin alarak yararlanabileceği gökyüzü parçası
  havale : Yollama ödeyicisinin, para, değerli kağıtlar veya benzeri nesneleri, yollayıcı hesabına yollama alıcısına ödemek ve yollama alıcısının da bunları kendi adına teslim almak üzere yetkili kılındığı sözleşme
  hâvi (havi) : kapsar; kapsayan; içeren; içerir
  havza-i fahmiyye: kömür havzası; kömür bulunan bölge
  haylûlet : engel olma; araya girme; yolu kapama
  haymatlos: Vatansız
  hayr (hayır) : iyilik; iyi; faydalı iş; yarar
  hayrât : sevap kazanmak için yapılan hayırlı işler; sevap için kurulan müessese
  hazine : Devletten ayrı bir kişilik oluşturmamakla beraber, bir taraftan bütçenin uygulanmasına ilişkin işlemleri, diğer taraftan da kamu gelir ve giderlerinin zaman olarak uygunluğunu sağlayan merkezi örgüt; Maliye Bakanlığı ve maliye dairelerinden oluşan örgüt
  heder olma : ziyan olma
  hedm : yıkma; harap etme
  hercü merc : altüst; karmakarışık; allak bullak; darmadağınık
  heyelan : toprak kayması
  hibe : bağışlama
  hidematı amme : kamu hizmeti
  hıfz : saklama; koruma. Hıfzetmek, korumak
  hilafı : tersi; aksi; zıddı
  hilkat : yaratılma; yaratılış; tabiat
  himaye : koruma; korunma; birine arka çıkma
  hini dava : dava sırasında
  hini hacet : gerektiğinde
  hisse-i şayia: yaygın hisse; ortak pay
  hitam : son; bitim; tükenme; nihayet
  hıyar : Bir şeyi seçmekte veya yapıp yapmamakta özgürlük
  hizmet sözleşmesi: İşçinin, belirli veya belirsiz bir zaman süresi içinde iş görmeyi ve işverenin de ona bir ücret vermeyi üstlendiği sözleşme
  hod-be-hod : kendi başına;kimseye danışmadan;kendiliğinden
  hüccet : senet; delil; belge
  huda : aktarma
  hudûs : sonradan peyda olma
  hükkâm : hakimler; yargıçlar
  hükmi : Hükümle ilgili, tüzel
  hükmi şahsiyet: tüzel kişilik, hükmî şahsiyet
  hukuki işlem : Bir veya birden çok kişinin, hukuksal bir sonuca yönelttiği irade açıklaması
  hukuki tağyir : Bir kimsenin, kendisine ait olmayan menkul eşyalar üzerinde bazı işlemlerde bulunarak, bu eşyanın niteliğini değiştirmesi
  hukukun şekli kaynakları : Hukuk Kurallarının hangi şekillere bürünmüş olarak bize verildiğini ve nerelerde bulunduklarını gösteren kaynak
  hükümsüzlük : bir hukuki işlemin, kanunun öngördüğü şekilde yapılamaması veya kanuna aykırı olarak yapılması halinde hukuki sonuç doğurmaması
  hulâsa : (hulasa) - özet
  hulûl : (hulul) - gelip çatma; girme; borcun vadesinin gelmesi (hululu vade)
  hüsnüniyet : iyiniyet
  husul: olma; oluş; oluşma; doğma; çıkma
  husule gelmek : doğmak; ortaya çıkmak; meydana gelmek; oluşmak
  husumet: hasım olma durumu; hasımlık; düşmanlık; (davada) karşı taraf olma
  hususat : bakımlar; işler; şekiller; yollar; konular; meseleler; maddeler
  hususi : özel; kişiye ait
  hacet:gerek; gereklilik
  hacir : kısıt , kısıtlı , hicret eden
  hacizBorçlunun, borcunu kendi arzusu ile ödememesi durumunda, alacaklının talebiyle, borçlunun (borca yetecek miktardaki) mal ve haklarına devlet aracılığıyla (icra dairesi tarafından) el konulması
  haczetmek: Bir alacağın ödenmesi için borçlunun geçim ve mesleğinde gerekli olan şeyler dışında kalan para, aylık veya malına icra dairesi el koymak
  hâdis : meydana gelen; çıkan; yeni çıkan
  hafiyyen : gizli olarak; saklı olarak; gizlice
  hafriyat : kazı; kazılar; toprak kazma; toprak çıkarma
  hail : duvar, çit, parmaklık, tahta perde gibi taşınmazları birbirinden ayıran işaret ve engeller
  haiz : sahip; elde bulunduran; taşıyan
  hak : Hukuk düzeni tarafından şahıslara tanınmış olan yetkilerdir
  hak ehliyeti : Sağ doğmak şartıyla ana rahmine düştüğü andan ölüm anına kadar olan dönemde herkesin sahip olduğu medeni haklardan (evlenme, mülk edinme vb.) yararlanma yeteneği
  hakem kararı: Taraflarca seçilmiş veya Mahkemeler tarafından belirlenen yeminli hakemlerin verdiği karar.
  hakikiyye : hakikate mensup; gerçek; sahici; doğru; gerçekten
  hakim: Yargıç , Başta gelen, başta olan, baskın çıkan
  Hakk : Allah; Tanrı; doğruluk ve insaf; bir insana ait olan şey; dava ve iddiada hakikate uygunluk; harcanmış emek; pay; hisse
  hakkaniyet : hak ve adalete uygunluk; doğruluk
  hakk-ı mesil: su yolu hakkı
  hakk-ı mürûr : geçit hakkı
  hakk-ı şuf'a: önalım hakkı
  hakk-ı şürb: içme hakkı; sudan yararlanmada sıra hakkı
  hakkıhıyar : Seçme hakkı, muhayyerlik
  hakkımüktesep : Kazanılmış hak, müktesep hak
  hakkısükût : Susmalık, sus payı
  haksız fiil: hukuk düzeninin izin vermediği, zarar verici eylemlerdir
  haksız iktisap: Bir kimsenin malvarlığında, haklı bir nedene dayanmaksızın başka bir kimsenin malvarlığı aleyhine meydana gelen artma ya da azalmama durumu
  halel : bozma; bozukluk; eksiklik; zarar
  haleldar olmak : bozulmak; çiğnenmek
  hali sabıka irca : eski hale getirme
  halita : karışım
  harâc-ı mukaseme : arâzî-i hâriciyye mahsullerinden onda birden yarısına kadar alınan vergi
  harâc-ı muvazzaf : arâzî-i hâriciyye üzerine yerin tahammülüne göre,maktûiyet veçhile tayin olunan vergi
  Hariciye Vekaleti : Dışişleri Bakanlığı
  hârîm : aşkasının giremeyeceği,girilmesine izin verilmeyen ev bölümü; harem
  harnup : keçiboynuzu
  hartama: pedavra; köknar ve lâdin ağaçlarından elde edilen, çatı örtüsü olarak kullanılan ince tahta
  has : sıkıştırmadan bir yerin içine alma; hareketten menetme; etrafını çevirme; vakfetme
  hasârât : zararlar; ziyanlar; hasarlar
  hasb-el-kanun: kanun gereği
  hasebiyle : yüzünden; dolayısıyla; bu nedenle
  hatia: hatîa ; günah; kabahat; suç; yanlış; yanlışlık
  hava hukuku: Havada ulaşımı düzenlemek için konulmuş hukuk kurallarının bütünü
  hava sahası: Bir devletin yalnız kendisinin kullanma hakkı olduğu, başka devletlerin ancak ilgili devletten izin alarak yararlanabileceği gökyüzü parçası
  havale : Yollama ödeyicisinin, para, değerli kağıtlar veya benzeri nesneleri, yollayıcı hesabına yollama alıcısına ödemek ve yollama alıcısının da bunları kendi adına teslim almak üzere yetkili kılındığı sözleşme
  hâvi (havi) : kapsar; kapsayan; içeren; içerir
  havza-i fahmiyye :kömür havzası; kömür bulunan bölge
  haylûlet: engel olma; araya girme; yolu kapama
  haymatlos : Vatansız
  hayr (hayır) : iyilik; iyi; faydalı iş; yarar
  hayrât : sevap kazanmak için yapılan hayırlı işler; sevap için kurulan müessese
  hazine : Devletten ayrı bir kişilik oluşturmamakla beraber, bir taraftan bütçenin uygulanmasına ilişkin işlemleri, diğer taraftan da kamu gelir ve giderlerinin zaman olarak uygunluğunu sağlayan merkezi örgüt; Maliye Bakanlığı ve maliye dairelerinden oluşan örgüt
  heder olma: ziyan olma
  hedm : yıkma; harap etme
  hercü merc : altüst; karmakarışık; allak bullak; darmadağınık
  heyelan : toprak kayması
  hibe : bağışlama
  hidematı amme : kamu hizmeti
  hıfz:
  saklama; koruma. Hıfzetmek, korumak
  hilafı : tersi; aksi; zıddı
  hilkat: yaratılma; yaratılış; tabiat
  himaye : koruma; korunma; birine arka çıkma
  hini dava : dava sırasında
  hini hacet: gerektiğinde
  hisse-i şayia : yaygın hisse; ortak pay
  hitam: son; bitim; tükenme; nihayet
  hıyar: Bir şeyi seçmekte veya yapıp yapmamakta özgürlük
  hizmet sözleşmesi:şçinin, belirli veya belirsiz bir zaman süresi içinde iş görmeyi ve işverenin de ona bir ücret vermeyi üstlendiği sözleşme İ
  hüccet: senet; delil; belge
  hükkâm: hakimler; yargıçlar
  hükmi: Hükümle ilgili, tüzel
  hükmi şahsiyet:tüzel kişilik, hükmî şahsiyet
  hukuki işlem:Bir veya birden çok kişinin, hukuksal bir sonuca yönelttiği irade açıklaması
  hukuki tağyir:r kimsenin, kendisine ait olmayan menkul eşyalar üzerinde bazı işlemlerde bulunarak, bu eşyanın niteliğini değiştirmesi
  Bi
  hukukun şekli kaynakları:Hukuk Kurallarının hangi şekillere bürünmüş olarak bize verildiğini ve nerelerde bulunduklarını gösteren kaynak
  hükümsüzlük:bir hukuki işlemin, kanunun öngördüğü şekilde yapılamaması veya kanuna aykırı olarak yapılması halinde hukuki sonuç doğurmaması
  hulâsa: (hulasa) - özet
  hulûl: (hulul) - gelip çatma; girme; borcun vadesinin gelmesi (hululu vade)
  hüsnüniyet: iyiniyet
  husul: olma; oluş; oluşma; doğma; çıkma
  husule gelmek :doğmak; ortaya çıkmak; meydana gelmek; oluşmak
  husumet :hasım olma durumu; hasımlık; düşmanlık; (davada) karşı taraf olma
  hususat: bakımlar; işler; şekiller; yollar; konular; meseleler; maddeler
   
 9. Cevap: Hukuk Sözlüğü (Hukuk Terimleri Sözlüğü)

  I-İ

  ıskat: düşürme; hükümden düşürme; yok etme; iptal

  ıslah: düzeltme; davada tarafça düzeltme; iyileştirme; iyi bir hale getirme

  ıslahât: düzeltme veya iyileştirme işleri

  ıstılâh: terim

  ıtlâk: salıverme; koyuverme; boşamak; demek; denilmek; tabir

  ıttılâ: öğrenme; bilgilenme; haberdar olma; tanıma

  ızrar: zarar verme; zarara sokma

  ıztırâr: zorunluluk; çaresizlik

  iade : geri verme; geri çevirme; eski duruma getirme

  iade-i muhakeme : yargılamanın yenilenmesi

  iaşe :yaşatma; besleme; geçinme

  ibâre : deyiş; cümle; paragraf; bir bölüm söz

  ibhâm: kapalı bırakma; açıklamama; belli etmeme; gizli kapaklı tutma

  ibka : devamlı, sürekli kılma; yerinde bırakma

  ibra : aklanma; temize çıkma; aklama; temize çıkarma Alacaklının, borçlusunda bulunan alacağından tamamen veya kısmen vazgeçmesi

  ibraz: gösterme; meydana çıkarma; sunma

  ibtida: başlama; başlangıç; ilkin; en önce; başta

  icâb : gerekme; gerek; bir sözleşme için ilk söylenen söz

  icabet etme: uyma

  icbar: zorlamak

  icabı hal: durumun gereği

  icar: kiraya verme; kiraya verilme

  icâre-i müeccele: sonradan alınacak kira

  icareteynli vakıf: ivedili ve süreye bağlı kira sözleşmesi olan vakıf mallar

  icazet : izin; ruhsat, diploma

  icâzet-i lâhika: bir kimsenin izni olmadığı halde,yapıldıktan sonra bir şeyi kabul etmesi ve onaylaması:

  icbar etme: zorlama

  icmâl : kısaltma; özetleme; öz; özet genel toplamı

  icra tetkik mercii: İcra-İflas dairesinin üzerinde olup, icra-iflas işlemlerinin doğru ve kanuna uygun olup olmadığını denetleyen ve ayrıca kanunun kendisine verdiği dava ve işleri gören özel mahkeme.

  İcra Vekilleri Heyeti : Bakanlar Kurulu

  içtihad: özel görüş; anlayış; kavrayış

  içtima: toplanma; toplantı; bir araya gelme

  içtimaî: sosyal; toplumsal

  içtinap : kaçınma; çekinme

  idame : devam ettirme; sürdürme

  idâre-i husûsiyye : il özel idaresi

  ifa: ödeme; yerine getirme; bir işi yapma; edim

  ifadat: sözler

  ifade: anlatma; anlatış; anlatım

  ifham: anlatma; anlatılma; bildirme; bildirilme

  ifrağ: bir durumdan başka bir duruma sokma

  iflas: Borcunu ödemeyen veya ödemelerini tatil eden borçlu hakkında yapılan takip sonucunda, mahkeme kararı ile tespit ve ilan edilen durum.

  ifraz : arazinin parçalanması; bölünmesi; parsellere ayırma; araziyi imar açısından uygun parçalara bölme

  ifşasına müeddi: açıklanma gereği

  ihale: Artırma veya eksiltme biçimiyle yapılan ve en uygun fiyatı teklif edene (en çok artıran veya eksiltene) işin/malın verildiği sözleşme yöntemi.

  ihâta: bir şeyin etrafını çevirme; sarma; kuşatma; etrafı çevrilme; anlayış; geniş bilgi

  ihbar: haber verme; bildirme; bildirim

  ihdas: ortaya çıkarma; kurma; bir şeyi ilk kez ortaya koyma

  ihfa: saklama

  ihkak-ı hak: kendiliğinden hak alma

  ihlal etmek: zarar vermek; zedelemek; dokunmak; hakkını zedelemek; çiğnemek; bozmak

  ihmal: dikkatsizlikten ve özensizlikten kaynaklanan kusur; savsaklama; gerekli özeni göstermeme

  ihraç: çıkarma; dışarıya mal satma; dış satım

  ihraz: benimseme; sahipsiz bir malı sahiplenme

  ihtar : hatırlatma; dikkati çekme; uyarma; uyarım

  ihtarname: Bir kimseye, bir hususu yerine getirmesi veya getirmemesi için yapılan yazılı uyarı; hatırlatma belgesi.

  ihticâc: delil veya tanık gösterme

  ihtilaf : anlaşmazlık; uyuşmazlık; çekişme; niza; görüş farklılığı

  ihtilat: karışma; katılma; bir araya gelme

  ihtimam: özen; bir şey, iş ya da kişiye özel dikkat gösterme

  ihtirâzi kayıt: çekince; önkoşul; belli hakları kullanma hakkının saklı tutulması

  ihtiva etmek: içermek; kapsamak; içine almak; içinde bulundurmak

  ihtiyati tedbir: Davacının, davasını kazanması durumunda, dava konusu şeye kavuşabilmesi için, davadan önce veya dava sırasında o şeyi garanti altına almasına yarayan önlem.

  ihtiyar etmek: seçmek; seçme hakkını kullanmak; tercih etmek; yeğlemek

  ihtiyarî: isteğe bağlı; seçmeli; istemli

  ihtiyat: sakınma;

  ihzâr: hazırlama; huzura getirme;

  ihzaren celb: sanığı veya tanığı, kendi arzusu nedeniyle gelmediği için mahkeme önüne hakim kararı ile zorla getirtme

  ihzarî: hazırlayıcı; yetiştirici; hazırlık niteliğinde olan

  ika etmek: yapmak; etmek; oluşturmak

  ikâme: yerine koyma; yerine kullanma; dikme;yerine geçme; kaim olma; dava açma

  ikametgah: bir kimsenin yerleşme kast ve niyetiyle oturduğu yer

  ikamet etme: Bir yerde yerleşme iradesi ve niyetiyle oturma.

  ikmal: tamamlama; bitirme; devamlı olarak yiyecek içecek ve diğer gerekli malzemenin sağlanması

  ikrâh: korkutma; bir kimseyi yapmak istediği şeyi yapmamaya, yapmamak istediği şeyi yapmaya korkutarak zorlamak

  ikrar : saklamayıp söyleme; bildirme; açıkça söyleme; kabul

  ikraz: borç verme; ödünç verme

  iktifâ : yeter bulma; yetinme

  iktirân: yakın varma; yanına gelme; yaklaşma; ulaşma; erişme

  iktisabî: kazanma ile ilgili; edinme ile ilgili

  iktisadi: ekonomik

  iktisap : kazanma; kazanım; edinme; bir şeyin mülkiyetini elde etme

  İktisat Vekâleti: Ekonomi Bakanlığı

  iktiza: gerekme; gerektirme; gereklilik; işe yarama ilâm yargı belgesi; mahkemenin verdiği nihaî (son ) kararın, iki taraftan her birine yöntemine göre verilen onamlı örnekleri; mahkeme kararı örneği (sureti)

  ila-nihâye: sonuna kadar

  i'lâmât : bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmi vesikalar; kararı bildiren belge

  ilamlı icra takibi: Para veya paradan başka bir şey içeren konularda, önce bir mahkeme ilamı alınıp, ilamlara özgü icra takibi yapılması.

  ilamsız icra takibi: Elinde bir mahkeme ilamı bulunmayan veya bulunmasına rağmen ilamlı icra yoluna başvurmayan kişilerin, alacaklarını elde etmek için başvurdukları icra yolu.

  ilga : ortadan kaldırma; yürürlükten kalkma; hükümden düşürme; geçersizleştirme

  illet: hastalık; sakatlık; bozukluk; neden; sebep

  illiyet bağı: nedensellik bağı; bir neden ile ortaya çıkan sonuç arasındaki ilişki

  ilmî: bilimsel

  ilmi içtihatler: Hukuk bilginlerinin hukuki sorunlarda ileri sunmuş oldukları görüş, düşünce ve kanaatlerdir.

  ilmühaber: belge; birinin herhangi bir durumunu (örneğin ikametgahını) gösteren durum belgesi

  iltibâs: karıştırılma; benzeşim; karışıklık

  iltihâk : katılma; karışma

  iltisâk : yapışma; bitişme; kavuşma

  iltizam : kendi için gerekli sayma; gerektirme

  iltizami muamele: bir kimsenin malvarlığının aktifinde yer alan kalemlere dokunmaksızın, yalnızca pasifini artıran bir işlem yapması; taahhüt işlemi; borçlandırıcı işlem;

  ilzâm : susturma; bağlama

  imâl: yapma; yapılma; meydana getirme

  imâr : bayındırlık; bayındır duruma getirme; geliştirme

  imdi : buna göre; şu halde; o halde

  imha: yok etme; ortadan kaldırma; mahvetme

  imhâl : mühlet verilmesi; süre verilmesi; erteleme; yeni bir önel tanıma

  imlâ : doldurma; doldurulma; yazdırma; yazdırılma; bir dilin cümlelerini, kelimelerini doğru yazma bilgisi

  imtina: kaçınma; çekinme

  imtisâl: gerekeni yapma; bir örneğe göre hareket etme; alınan emre boyun eğme

  imtiyaz: ayrıcalık; farklılık

  in'ikad : bağlama; kurulma; toplanma

  inbiâs: gönderilme; meydana çıkma; ileri gelme

  indinde: yanında

  ind-el-hâce: lâzım olduğu; gerektiği zaman

  ind-ettemyiz: temyiz sonunda; temyiz olunduğunda

  infâk: beslemek; geçindirmek; nafakalandırmak

  infisâh: fesh olunma; bozulma; hükümsüz kalma; dağılma; kendiliğinden ortadan kalkma

  inhisar: tekel; monopol; alımın veya satımın tek bir elde toplanması

  infisah: Ortadan kalkma; dağılma; fesholma.

  inkıta : kesilme; kesinti; ara verme

  inkılâp: değişme; bir halden başka bir hale dönme; devrim

  inkıyâd: boyun eğme; kendini teslim etme

  inkisâm: taksim olma; parçalanma; bölünme; ayrılma

  inkişaf : açılma; gelişme; gelişim; açınım

  inkiza: bitim; sona erme

  insicâm: bir düzeye gitme; düzgün söz; düzgünlük; tutarlık

  inşâî: inşaya, yapıya ait

  inşaî hak: yenilik doğuran hak; bir hukuki durumun ortadan kaldırılması, değiştirilmesi veya yeni bir hukuki durumun yaratılması için kişinin kullandığı hak

  intac: sonuç verme; nitelendirilme; sonuçlandırılma; bitirme

  intifa: yararlanma; bir şeyden istifade etme

  intifa hakkı: yararlanma hakkı; başkasına ait bir malda, kullanma ve ürünlerinden yararlanma yetkilerine sahip olmayı içeren irtifak hakkı çeşidi
  intifa hakkı: Başkasına ait bir mal (hak) üzerinde, kullanma ve ürünlerinden yararlanma yetkilerine sahip olmayı içeren irtifak hakkı çeşidi.

  intikal: Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının, kanun ile belli kimselere geçmesi

  intihâb: seçme; seçilme; seçim

  intikal: geçme; geçirim; nakil; birinden diğerine geçme; yer değiştirme; el değiştirme bir mal üzerindeki tasarruf hakkının kanun ile belli kimselere geçmesi

  intikal: geçiş; göçüş; anlama; kavrama; yer değiştirme; el değiştirme

  intizâm: düzgünlük; çeki düzen; düzenlilik

  intizâr: bekleme; beklenilme; gözleme; gözlenilme

  inzibât: yolunda olma; genel emniyetin yolunda olması; sıkı düzen

  inzimâm: eklenme; katılma; ilave

  ipham: belirsizlik

  ipka: kalma; yerinde bırakma; görevinde bırakma; yenileme

  ipotek akit tablosu: İpoteğin kurulması sırasında tapu memuru tarafından düzenlenen ve ipoteğin durumunu gösteren resmi senet.

  ipotek belgesi: Tapu sicil müdürlüğü tarafından verilen ve ipotek akit tablosunun özetini içeren belge.

  ipotek: Hak sahibine, alacağını, bir taşınmaz malın değerinden elde etme yetkisini veren sınırlı bir ayni hak.

  ipotekli borç Senedi: Taşınmaz rehni ile güvence altına alınmış kişisel bir hak nedeniyle, yetkili tapu görevlilerince ilgili taşınmaza değer biçilerek, taşınmaz değerinin bağlandığı (sürümünün kolaylaştırıldığı) kıymetli evrak.

  iptal: hukuk kurallarına aykırı biçimde yapılmışbir idari işlemin yargı organının kararıyla ortadan kaldırılmasıdır

  İptidai itiraz: ilk itiraz

  îrâd: gelir; gelir getiren yapı; söyleme, getirme

  irae: tayin etme; gösterme

  irae edilmek: gösterilmek

  iras : yapma; etme; birine (zarar) verme, sebep olma

  irat Senedi: Bir alacak nedeniyle üzerinde gayrimenkul mükellefiyeti kurulan bir taşınmazın değerinin, taşınmazdan ödenmesi gerekli bir para borcu biçiminde bağımsızlaştırılarak, sürümünü artırmak için bağlandığı kıymetli evrak.

  irca : eski duruma çevirme; geri döndürme; indirgeme

  irca olunma: eski duruma getirme; çevirme; döndürme

  irsen : irs yoluyla; miras yoluyla (geçerek)

  irtibat : bağlantı; ilişki; ilgili olma

  irtifak : hacet talep etme; ihtiyaç duyma; yükümlenim

  irtifak hakları: Bir taşınmaz üzerinde, bir kullanma ve yararlanmaya rıza göstermeyi veya mülkiyete özgü bazı hakların kullanılmasından kaçınmayı gerektiren ve diğer bir taşınmaz veya kişi yararına ayni hak olarak tesis edilen hukuki işlem.

  irtihan : rehin olarak alma, alınma

  is'af : yerine getirme

  isâl : vardırma; vardırılma; ulaştırma; ulaştırılma

  isbât: şahit ve delil göstererek doğrusunu ortaya çıkarma

  iskan ruhsatı: Bir binada oturulabilmesi için, yapının tamamlanmasından sonra ve İmar Kanunu'na göre, o yapının kullanılabileceğine ilişkin olarak verilen belge.

  isnad: bir şeyi veya bir işi, birisi için yaptı diyebilme; bir şeye dayandırma; yükleme

  isti'dâd: kabiliyet; akıllılık; anlayış; yetenek

  istiane : yardım isteme

  isticar :kira ile tutma; kiralama

  isticvap: sorguya çekme; sorguya çekilme

  istida : dilekçe; arzuhal; emanet bırakma; himaye (korunma) talep etme

  istidlâl: bir kanıta dayanarak, bir nesneden sonuç çıkarma; kanıt ile anlama

  istifa: İsteğe bağlı olarak bir görevden ayrılma.


  istifade: yararlanma; faydalanma

  istiglâl : ipotek; ev, dükkân, tarla ve bunlara benzer taşınmazların geliri, karşılık gösterilerek rehine koyma

  istihap: yanına almak

  istihdâf : hedef tutma; amaç edinme; amaçlama

  istihdâm: hizmete kabul etme; kullanma; çalıştırma

  istihkak : hak istemek; hak ediş; bir şey üzerinde hak iddiasında bulunma

  istihkak davası: taşınır veya taşınmaz bir mal üzerinde mülkiyet veya diğer bir aynî hak iddiasında bulunmayı konu alan dava

  istihlâk : tüketim; kullanarak bitirme

  istihrâç: çıkarma; çıkarılma; netice çıkarma; anlam çıkarma; anlama

  istihsal : üretim; üretme; elde etme

  istikraz : borç alma; ödünç alma

  istilzâm : gerektirmek

  istimâ : davada dinleme; yargıcın duruşmada iki taraf veya vekillerinin sözlü olarak ileri sürdükleri sav ve savunmaları ile,tanık ve bilirkişinin beyanlarını dinlemesi

  istimâl : kullanma

  istimlak: kamulaştırma; Devlet veya kamu tüzel kişilerinin, kamu yararının gerektirdiği durumlarda, bedelin peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmazın tamamına veya bir kısmına kanunda gösterilen yöntemlere göre kamu yararına el koyması

  istimval : ilgililerin rızası olmasa bile yasa gereğince ve değer pahası karşılığında kişilerin mallarına el konulması

  istina : dayanak; dayanma

  istinâbe: davanın görülmekte olduğu mahkemeye gönderilmek için başka bir yerde bulunan bir tanığın oradaki mahkemece ifadesinin alınması

  istinad : dayanma; senet, delil sayma

  istinâd etmek: dayanmak; bir şeyi dayanak(mesned) olarak almak

  istinkâf : çekimser kalma; çekinme; geri durma; sakınma

  istinsah: suret çıkarma

  istirdâd : geri alma; alınma; geri isteme

  istisna : ayrı tutma; kural dışı sayma

  istisna sözleşmesi: Yüklenicinin (müteahhidin), ücret karşılığında, iş sahibi için eser ortaya çıkarmayı borçlandığı sözleşme; eser sözleşmesi.

  İstizah: açıklama istemek

  iş'âr : bildirme; yazı ile bildirme; gösterme

  işgal: Tapu kütüğüne göre sahipsiz mal durumuna geldiği anlaşılan taşınmaz malları edinme yolu.

  işhâd: şahit getirme; tanıklık ettirme; tanık gösterme

  işkâl : zorlaştırma; güçleştirme

  iştigal: meşgul olma; bir işle uğraşma

  iştirâ : alım hakkı; satın alma hakkı; hak sahibine istediği zamanda bir şeyin malikinden, o şeyin mülkiyetinin kendisine kararlaştırılan bedel karşılığında devrini isteme yetkisi veren hak

  iştira hakkı: Hak sahibine, istediği zamanda, bir malın malik

  iştirâk: katılma; ortak olma; ortaklık

  iştirak halinde mülkiyet: Kanundan veya sözleşmeden ötürü birbirlerine ortaklık bağı ile bağlı bulunan kimselerin, bu ortaklıkları nedeniyle bir malın mülkiyetine elbirliğiyle sahip oldukları ve her birinin hakkının, o malın tamamını kapsadığı mülkiyet biçimi.

  ita : verme; ödeme

  itfa : söndürme; ödeme; bir borcu, ödeme, takas, af gibi bir sebeple kapatma; sona erdirme

  itmam: tamamlama

  ittiba: uyma; itaat etme

  ittihâd: bir olma; birleşme; birlik

  ittihâz : edinme; edinilme; kabul etme; sayma; tutma; alma

  ittisâl : bitişme; kavuşma; yakınlık

  ivaz : karşılık; bedel; eder; karşı bedel; mukabil eda; fiyat

  izaa : kaybetme; yitirme

  izafe : zammetmek; katmak; karıştırmak
   
 10. Cevap: Hukuk Sözlüğü (Hukuk Terimleri Sözlüğü)

  J

  jüri : Yargıcılar kurulu

  K


  kaanî : kanaat eden; yeter bulup fazlasını istemeyen; inanmış; kanmış

  kaasır : zorla işleten; kısa

  kabil : kabul eden; kabul edici; olan; olabilir

  kabl-el-işgal: işgalden önce

  kabz : alma; elde tutma; edinme

  kabzeylemek: almak; elde tutmak; edinmek

  kadastro :arazilerin,arsaların yerini, alanını, sınırlarını ve sahiplerini belirtip plana bağlama işi;

  Kadastro: Arazilerin ve arsaların yerini, alanını, sınırlarını ve sahiplerini belirtip plana bağlama işi.

  kadîm : çok eski zaman; eski

  kâffe : hep; bütün; cümle

  kâfi : yeter; yeterli

  kagir: Taş veya tuğladan imal edilmiş yapı; kargir.

  kaide: kural; usul; ilke; prensip; esas; temel;yol; taban; ayaklık

  kaim : başka bir şeyin ya da kişinin yerine geçen

  kaime: kağıt para

  Kal' : koparma; sökme; çıkarma; çıkarılma; temelinden çekip alma

  kalbetme: değiştirme; çevirme

  kambiyo taahhüdü: Ticari bir senet üzerine imza koymak suretiyle doğan soyut borç.

  kambiyo senetleri: poliçe, çek ve bonodan ibarettir.

  kamu düzeni: Bir ülkedeki kurum ve kuralların, devletin güvenliğini, kamu hizmetlerinin iyi işlemesini ve bireyler arasındaki ilişkilerde huzuru, hukuk ve ahlak kurallarına uygunluğu sağlamasıyla oluşan düzen.

  kamu haczi: Devletin, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim, harç ve bunlara bağlı ceza, faiz ve zamlar ile kamu hizmetleri uygulamasından doğan ve ödenmeyen alacakları nedeniyle, borçlu durumundaki kişilerin mal ve haklarına el koyması.

  kamu hakları: şahıslar ile devlet arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk kurallarından, yani kamu hukukundan doğan haklardır.

  kamu hizmeti: Devlet veya diğer kamu tüzel kişileri tarafından veya bunların gözetimi ve denetimi altındaki diğer kişilerce, kamunun genel ve ortak gereksinimlerini sağlamaya yönelik olarak sürdürülen faaliyetler.

  kamu hukuku: Devletin örgütlenmesi, faaliyetleri, yetki ve görevleri ile devletle kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalı.

  kamu malları: Özel mülkiyete konu olamayan ve doğrudan doğruya kamunun (halkın) yararlanmasına ayrılan mallar.

  kamu tüzel kişileri: Tamamen kamu yararının gerçekleşmesi için çalışan ve kamu gücü kullanan, kanunla veya kanunun verdiği açık yetkiyle kurulan kamu idare ve kurumları.

  kamu Yararı: Kamunun, ulusal birliğin ve devletin gereksinimleriyle ilgili ve bunlara uygun olan durum.

  kamulaştırma: Devlet veya kamu tüzel kişilerinin, kamu yararının gerektirdiği durumlarda ve karşılığını (bedelini) peşin ödemek koşuluyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunda gösterilen usullere göre mülk edinmesi.

  kanaatbahş: inandırıcı

  kanun: anayasanın yetkili kıldığı organ tarafından bir şekilde ve bu ad altında tespit edilmiş bulunangenel, sürekli ve soyut hukuk kurallarıdır.

  Kanun hükmünde kararnameler: TBMM' nin bir kanunla yetki vermesi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belli konuları düzenlemek amacıyla çıkarılan yazılı hukuk kurallarıdır.

  kanun tasarısı : Nakanlar kurulunun hazırlayarak TBMM ' ne sunduğu kanun projeleridir.

  kanuni intifa hakkı: Kanun tarafından bazı kişilere tanınan ve hakkı doğuran olayın ortadan kalkmasıyla son bulan; hak sahibine, başkasına ait bir mal (hak) üzerinde kullanma ve ürünlerinden yararlanma yetkisi veren bir irtifak hakkı.

  kanuni ipotek hakkı: Kanunun öngördüğü bazı durumlarda, bazı kişilerin (kanun gereği) sahip olduğu ipotek kurma hakkı.

  kanuni müşavir: Vesayet altına alınmasına gerek olmayan ancak fiil ehliyetinden kısmen mahrum edilmesi kendi yararına olan reşit kimseye, bazı işler için görüşü alınmak üzere mahkemece atanan danışman.

  kanuni şuf'a hakkı: Kanundan (müşterek mülkiyet hakkından) doğan ve hissedarlık (paydaşlık) devam ettiği müddetçe varlığını koruyan, hak konusu şeyin bir üçüncü kişiye satılması halinde hak sahibine o şeyi öncelikle satın alma yetkisi veren hak.

  karabet: yakınlık

  karâr-gîr : kararlanmış; kararı verilmiş; karara bağlanmış

  kârine : ipucu; belirti; bilinen bir olgudan bilinmeyen bir olgunun (sonucun) çıkarılması

  karineyi hal: duruma göre

  karye : köy

  kat' : kesme; kesilme; karar verme; sona erdirme

  katibi adil: noter

  kat irtifakı: Yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir binanın yapımı borcunu ve bina tamamlandığında da kat mülkiyeti kurulması yükümünü doğuran bir irtifak hakkı.

  kat maliki: Bağımsız bölümler üzerinde kurulan kat mülkiyeti hakkına sahip olan kişi.

  kat malikleri kurulu: Kat mülkiyetine konu taşınmazdaki bütün kat maliklerinin oluşturduğu kurul.

  kat mülkiyeti: Bir yapının bağımsız bölümleri üzerinde kurulan, arsa payı ve anagayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyet hakkı.

  kâtib-i adil: noter

  katiyet kesbetmek: hale gelmek

  kavâid :kaideler; usuller; kurallar; yasalar

  kavi: kuvvetli

  kaynak hakkı: Hak sahibine, bir başkasının arazisindeki kaynağın sularını almak ve kendi arazisine akıtmak (kullanmak) yetkisi veren bir irtifak hakkı.

  kazaî içtihatler: Mahkemelerde vermiş oldukları kararlarda bir sorunun çözümlenmesiyle ilgili olarak kabul edilmiş olan ilkelerdir

  kazaî karar:yargısal karar

  kaza-î merci: yargı organı; mahkeme

  kazaî tefsir : yargısal yorum

  kaziyye-i muhkeme: kesin hüküm

  ke-en-lem-yekün : sanki yokmuş; hiç yokmuş; hiç olmamış gibi

  kefalet : kefil olma; kefillik, bir kimsenin alacaklısına karşı, o kimsenin borcunun yerine getirilmesini sağlamak yükümlülüğü altına girmek.

  keff-i yed : elçekme; vazgeçme; karışmama

  kemâl : olgunluk; tamlık; eksiksizlik

  kerhen: iğrenerek; istemiyerek; hoşlanmıyarak; zorla; zoraki

  kesb : çalışıp kazanma; edinme

  kesbetmek: kazanmak; edinmek; sağlamak

  ketmetmek : gizlemek; saklamak; sır tutmak

  keyfiyet : iş; durum; mesele

  kezailik: aynı şekilde

  kıstâs : ölçü; ölçüt

  kışlak :kışın hayvanların yayılıp otlamasına uygun yer. Bir veya birkaç köy ya da beldeye, ayrı ayrı veya ortak olarak, kış mevsiminde hayvanlarını barındırmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis edilen veya öteden beri bu amaçla kullanıla gelen arazi.

  kıyâs : karşılaştırma; oranlama; örnekseme

  kifâyet: kâfi olma; yetme; yetişme; yeterli olma; yeterlilik

  kişisel haklar: kişinin maddi ve manevi tüm varlığı ile ilgili bulunan ve bu varlığın serbestçe geliştirilmesi amacına yönelik olan hak ve hürriyetlerdir

  kitab'ül-icare : icar kitabı; Mecelle'de kira bölümü (faslı)

  kollektif şirket : ticari bir işletmeyi ticari ünvan altında işletmek üzere hakiki şahıslar arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirinin sorumluluğu sınırlanmamış olan ticari şirkettir.

  konkordato: Dürüst borçlunun önerip de en az üçte iki alacaklısının kabulü ve ticaret mahkemesinin onaması ile ortaya çıkan bir anlaşmayla, alacaklıların bir kısım alacaklarından vazgeçmesi ve borçlunun da bu anlaşmaya göre kabul edilen borcun belli yüzdesini, tamamını ya da daha fazlasını, kabul edilen vadede ödeyerek borcundan kurtulması.

  kontrat :mukavele; sözleşme

  kuru mülkiyet: Bir mal üzerinde, (malikin sahip olduğu ayrıcalık ve yetkilere zarar gelmemek üzere) bir başkasına tanınan intifa veya sükna gibi fiili kullanma hakkının varlığı durumunda malikin sahip olduğu mülkiyet hakkı.

  kuyûd :kayıtlar; bağlar; deftere geçirmeler

  kuvvei müsellaha: güvenlik kuvvetleri

  külfet :sıkıntı; zorluk; yük; zahmet; eziyet

  küsur :artık

  küşad :açma; işletmeye açmak

  kütüb :kitaplar
   
Yükleniyor...