Hud Suresi Oku

'Dualar ve Faziletleri' forumunda zamaneanne tarafından 12 Aralık 2012 tarihinde açılan konu


 1. Hud Suresi Oku Latin Harfleriyle


  Bismillahirrahmanirrahim

  1. Elif lam ra* kitabün uhkimet ayatühu sümme füssılet mil ledün hakımin habır
  2. Ella ta\'büdu illellah* innenı leküm minhü nezıruv ve beşır
  3. Ve enistağfiru rabbeküm sümme tubu ileyhi yümettı\'küm ****an hasenen ila ecelim müsemmev ve yü\'ti külle zı fadlin fadleh* ve in tevellev fe innı ehafü aleyküm azabe yevmin kebır
  4. İlellahi merciuküm* ve hüve ala külli şey\'in kadır
  5. E la ninehüm yesunu sudurahüm li yestahfu minh* e la hıyne yestağşune siyabehüm ya\'lemü ma yüsirrune ve ma yu\'linun* innehu alımüm bi zatis sudur
  6. Ve ma min dabbetin fil erdı illa alellahi rizkuha ve ya\'lemü müstekarraha ve müstevdeaha* küllün fı kitabim mübın
  7. Ve hüvellezı halekas semavati vel erda fı sitteti eyyamiv ve kane arşühu alel mai li yeblüveküm eyyüküm ahsenü amela* ve le in kulte inneküm meb\'usune mim ba\'dil mevti le yekulennellezıne keferu in haza illa sıhrum mübın
  8. Ve le in ehharna anhümül azabe ila ümmetim ma\'dudetil le yekulünne ma yahbisüh* e la yevme ye\'tıhim leyse masrufen anhüm ve haka bihim ma kanu bihı yestehziun
  9. Ve lein ezaknel insane minna rahmeten sümme neza\'naha minh* innehu leyeusün kefur
  10. Ve lein ezaknahü na\'mae ba\'de darrae messethü le yekulenne zehebes seyyiatü annı* innehu le ferihun fe hur
  11. İllellezıne saberu ve amilus salihat* ülaike lehüm mağfiratüv ve ecrun kebır
  12. Fe lealleke tarikum ba\'da ma yuha ileyke ve daikum bihı sadruke ey yekulu lev la ünzile aleyhi kenzün ev cae meahu melek* innema ente nezır* vallahü ala külli şey\'iv vekıl
  13. Em yekulunefterah* kul fe\'tu bi aşri süverim mislihı müfterayativ ved\'u menisteta\'tüm min dunillahi in küntüm sadikıyn
  14. Fe illem yestecıbu leküm fa\'lemu ennema ünzile bi ılmillahi ve el la ilahe illa hu* fe hel entüm müslimun
  15. Men kane yürıdül hayated dünya ve zıneteha nüveffi ileyhim a\'malehüm fıha ve hüm fıha la yübhasun
  16. Ülaikellezıne leyse lehüm fil ahırati illen nar* ve habita ma saneu fıha ve batılüm ma kanu ya\'m\'lun
  17. E fe men kane ala beyyinetim mir rabbihı ve yetluhü şahidüm minhü ve min kablihı kitabü musa imamev ve rahmeh* ülaike yü\'minune bih* ve mey yekfür bihı minel ahzabi fen naru mev\'ıdüh* fe la tekü fı miryetim minhü innehül hakku mir rabbike ve lakinne ekseran nasi la yü\'minun
  18. Ve men azlemü mimmeniftera alellahi keziba* ülaike yu\'radune ala rabbihim ve yekulül eşhadü haülaillezıne kezebu ala rabbihim* e la la\'netüllahi alez zalimın
  19. Ellezıne yesuddune an sebılillahi ve yebğuneha ıveca* ve hüm bil ahırati hüm kafirun
  20. Ülaike lem yekunu mu\'cizıne fil erdı ve ma kane lehüm min dunillahi min evliya\'* yüdaafü lehümül azabv ma kanu yestetıy\'unes sem\'a ve ma kanu yübsırun
  21. Ülaikellezıne hasiru enfüsehüm ve dalle anhüm ma kanu yefterun
  22. La cerame ennehüm fil ahırati hümül ahserun
  23. İnnellezıne amenu ve amilus salihati ve ahbetu ila rabbihim ülaike ashabül cenneh* hüm fıha halidun
  24. Meselül ferıkayni kel a\'ma vel esammi vel baıyri ves semiy\'* hel yesteviyani mesela* e fe la tezekkerun
  25. Ve le kad erselna nuhan ila kamihı innı leküm nezırum mübın
  26. El la ta\'büdu illellah* innı ehafü aleyküm azabe yevmin elım
  27. Fe kalel meleüllezıne keferu min kavmihı ma nerake illa beşeram mislena ve ma neraket tebeake ilellezıne hüm erazilüna bediyer ra\'y* ve ma nera leküm aleyna min fadlim bel nezunüküm kazibın
  28. Kale ya kavmi eraeytüm in küntü ala beyyinetim mir rabbı ve atanı rahmetem min ındihı fe ummiyet aleyküm* e nülzimükümuha ve entüm leha karihun
  29. Ve ya kavmi la es\'elüküm aleyhi mala* in ecriye illa alellahi ve ma ene bi taridillezıne amenu* innehüm mülaku rabbihim ve laninnı eraküm kavmen techelun
  30. Ve ya kavmi mey yensurunı minellahi in taredtühüm* e fela tezekkerun
  31. Ve la ekulü leküm ındı hazinüllahi ve la a\'lemül ğaybe ve la ekulü innı meleküv ve la ekulü lillezıne tezderı a\'yünüküm ley yü\'tiyehümüllahü hayra* allahü a\'lemü bima fı enfüsihim* innı izel le minez zalimın
  32. Kalu ya nuhu kad cadeltena fe ekserte cidalena fe\'tina bima teıdüna in künte mines sadikıyn
  33. Kale innema ye\'tıküm bihillahü in şae ve ma entüm bi mu\'cizın
  34. Ve la yenfeuküm nushıy in eradtü en ensaha leküm in kanellahü yürıdü ey yuğviyeküm* hüve rabbüküm ve ileyhi türceun
  35. Em yekulunefterah* kul inifteraytühu fe aleyye icramı ve ene birıüm mimma tücrimun
  36. Ve uhıye ila nuhın ennehu ley yü\'mine min kavmike illa men kad amene fe la tebteis bima kanu yef\'alun
  37. Vasneıl fülke bi a\'yünina ve vahyina ve la tühatıbnı fillezıne zalemu* innehüm muğrakun
  38. Ve yasneul fülke ve küllema merra aleyhi meleüm min kavmihı sehıru minh* kale in tesharu minna fe inna nesharu minküm kema tesharun
  39. Fe sevfe ta\'lemune mey ye\'tıhi azabüy yuhzıhi ve yehıllü aleyhi azabüm mükıym
  40. Hatta iza cae emruna ve farat tennuru kulnahmil fıha min küllin zevceynisneyni ve ehleke illa men sebeka aleyhil kavlü ve men amen* ve ma amene meahu illa kalıl
  41. Ve kalerkebu fıha bismillahi mecraha ve mürsaha* inne rabbı le ğafurur rahıym
  42. Ve hiye tecrı bihim fı mevcin kel cibali ve nada nuhunibnehu ve kane fı ma\'ziliy ya büneyyerkem meana ve la teküm meal kafirın
  43. Kale seavı ila cebeliy ya\'sımünı minel ma\'* kale la asımel yevme min emrillahi illa mer rahım* ve hale beynehümel mevcü fe kane minel muğrakıyn
  44. Ve kıyle ya erdubleıy maeki ve ya semaü akliıy ve ğıdal maü ve kudıyel emru vestevet alel cudiyyi ve kıyle bu\'del lil kavmiz zalimın
  45. Ve nada nuhur rabbehu fe kale rabbi innebnı min ehlı ve inne va\'dekel hakku ve ente ahkemül hakimın
  46. Kale ya nuhu innehu leyse min ehlik* innehu amelün ğayru salihın fe la tes\'elni ma leyse leke bihı ılm* innı eızuke en ketune minel cahilın
  47. Kale rabbi innı euzü bike en es\'eleke ma leyse lı bihı ılm* ve illa tağfirlı ve terhamnı eküm minel hasirın
  48. Kıyle ya nuhuhbıt bi selamim minna ve berakatin aleyke ve ala ümemim mimmem meak* ve ümemün senümettiuhüm sümme yemessühüm minna azabün elım
  49. Tilke min embail ğaybi nuhıyha ileyk* ma künte ta\'lemühü ente ve la kavmüke min kabli haza fasbirv innel akıbete lil müttekıyn
  50. Ve ila adin ehahüm huda* kale ya kavmı\'büdüllahe ma leküm min ilahin ğayruh* in entüm illa müfterun
  51. Ya kavmi la es\'elüküm aleyhi ecra* in ecriye illa alellezı fetaranı* e fe la ta\'kılun
  52. Ve ya kavmistağfiru rabbeküm sümme tubu ileyhi yürsilis semae aleyküm midrarav ve yezidküm kuvveten ila kuvvetiküm ve la tetevellev mücrimın
  53. Kalu ya hudü ma ci\'tena bi beyyinetiv ve ma nahnü bi tarikı alihetina an kavlike ve ma nahnü leke bi mü\'minın
  54. İn nekulü illa\'terake ba\'du alilhetina bi su\'* kale innı üşhidüllahe veşhedu ennı berıüm mimma tüşrikun
  55. Min dunihı fekıdunı cemıan sümme la tünzırun
  56. İnnı tevekkeltü alellahi rabbı ve rabbiküm* ma min dabbetin illa hüve ahızüm binasıyetiha* inne rabbı ala sıratım müstekıym
  57. Fe in tevellev fe kad eblağtüküm ma ürsiltü bihı ileyküm ve yestahlifü rabbı kavmen ğayraküm* ve la tedurrunehu şey\'a* inne rabbı ala külli şey\'in hafıyz
  58. Ve lemma cae emruna necceyna hudev vellezıne amenu meahu bi rahmetim minna* ve ncceynahüm min azabin ğalıyz
  59. Ve tilke adün cehadu bi ayati rabbihim ve asav rusülehu vettebeu emra külli cebbarin anıd
  60. Ve ütbiu fı hazihid dünya la\'netev ve yevmel kıyameh* e la inne aden keferu rabbehüm* e la bu\'del li adin kavmi hud
  61. Ve ila semude ehahüm saliha* kale ya kavmı\'büdüllahe maleküm min ilahin ğayruh* hüve enşeeküm minel erdı vesta\'meraküm fıha festağfiruhü sümme tubu ileyh* inne rabbı karıbüm mücıb
  62. Kalu ya salihu kad künte fına mercüvven kable haza etenhana en na\'büde ma ya\'büdü abaüna ve innena le fı şekkim mimma ted\'una ileyhi mürıb
  63. Kale ya kavmi eraeytüm in küntü ala beyyinetim mir rabbı ve atanı minhü rahmetem fe mey yensurunı minellahi in asaytühu fe ma tesıdunenı ğayra tahsır
  64. Ve ya kavmi hazihı nakatüllahi leküm ayeten fezeruha te\'kül fı erdıllahi ve la temessuha bi suin fe ye\'huzeküm azabün karıb
  65. Fe akaruha fe kale metetteu fı dariküm selasete eyyam* zalike va\'dün ğayru mekzub
  66. Felemma cae emruna necceyna salihav vellezıne amenu meahu bi rahmetim minna ve min hızyi yevmiiz* inne rabbeke hüvel kaviyyül azız
  67. Ve ehazellezıne zalemüs sayhatü fe asbehu fı diyarihim casimın
  68. Kel el lem yağnev fıha* e la inne semude keferu rabbehüm* e la bu\'del li semud
  69. Ve le kad cet rusülüna ibrahıme bil büşra kalu selama* kale selamün fe ma lebise en cae bi ıclin hanız
  70. Felemma raa eydiyehüm la tesılu ileyhi nekirahüm ve evcese minhüm hıyfeh* kalu la tehaf inna ürsilna ila kavmi lut
  71. Vemraetühu kaimetün fe dahıket fe beşşernaha bi ishaka ve miv verai ishaka ya\'kub
  72. Kalet ya veyleta e elidü ve ene acuzüv ve haza ba\'li şeyha* inne haza le şey\'ün acıb
  73. Kalu e ta\'cebıne min emrillahi rahmetüllahi ve berakatühu aleykum ehlel beyv innehu hamıdüm mecıd
  74. Femma zehebe an ibrahımer rav\'u ve caethül büşra yücadilüna fı kavmi lut
  75. İnne ibrahıme le halımün evvahüm münıb
  76. Ya ibrahımü a\'rıd an haza* innehu kad cae emru rabbik* ve innehüm atıhüm azabün ğayru merdud
  77. Ve lemma caet rusülüna lutan sıe bihim ve daka bihim zer\'av ve kale haza yevmün asıyb
  78. Ve caehu kavmühu yühraune ileyhi ve min kablü kanu ya\'melunes seyyiat* kale ya kavmi haülai benatı hünne atheru leküm fettekullahe ve la tuhzuni fı dayfı* e leyse minküm racülür raşıd
  79. Kalu le kad alimte ma lena fı benatike min hakk* ve inneke le ta\'lemü ma nurıd
  80. Kale lev enne lı biküm kuvveten ev avı ila ruknin şedıd
  81. Kalu ya lutu inna rusülü rabbike ley yesılu ileyke fe esri bi ehlike bi kıd\'ım minel leyli ve la yeltefit minküm ehadün illemraetek* innehu müsıybüha ma esabehüm* inne mev\'ıdehümüs subh* e leyses bi karıb
  82. Felemma cae emruna cealna aliyeha safileha ve emtarna aleyha hıcaratem min siccılim mendud
  83. Müsevvemeten ınde rabbik* ve ma hiye minez zalimıne bi beıyd
  84. Ve ila medyene ehahüm şüayba* kale ya kavmı\'büdüllahe maleküm min ilahin ğayruhv ve la tenkusul mikyale vel mızane innı eraküm bi hayriv ve innı ehafü aleyküm azabe yevmim mühıyt
  85. Ve ya kavmi evfül mikyale vel mızane bil kıstı ve la tebhasün nase eşyaehüm ve la ta\'sev fil erdı müfsidın
  86. Bekıyyetüllahi hayrul leküm in küntüm mü\'minın* ve ma ene aleyküm bi hafıyz
  87. Kalu ya şüaybü e salatüke te\'müruke en netruke ma ya\'büdü abaüna ev en nef\'ale fı emvalina ma neşa\'* inneke le entel halımür raşıd
  88. Kale ya kavmi eraeytüm in küntü ala beyyinetim mir rabbı ve razekanı minhü rizkan hasena* ve ma ürıdü en ühalifeküm ila ma enhaküm anh* in ürıdü illel ıslaha mesteta\'t* ve ma tevfıkıy illa billah* aleyhi tevekkeltü ve ileyhi ünıb
  89. Ve ya kavmi la yecrimenneküm şikakıy ey yüsıybeküm mislü ma esabe kavme nuhın ev kavme hudin ev kavme salıh* ve ma kavmü lutım minküm bi beıyd
  90. Vestağfiru rabbeküm sümme tubu ileyh* inne rabbı rahıymüv vedud
  91. Kalu ya şüaybü ma nefkahü kesıram mimma tekulü ve inna le nerake fına daıyfa* ve lev la rahtuke le racemnake ve ma ente aleyna bi aziz
  92. Kale ya kami erahtıy eazzü aleyküm minellha* vettehaztümuhü veaeküm zıhriyya* inne rabbı bi ma ta\'melune mühıyt
  93. Ve ya kavmı\'melu ala mekanetiküm innı amil* sevfe ta\'lemune mey ye\'tıhi azabüy yuhzıhi ve men hüve kazib* vertekıbu innı meaküm rakıyb
  94. Ve lemma cae emruna necceyna şüaybev vellezıne amenu meahu bi rahmetim minna ve ehazetillezıne zalemus sayhatü fe asbehu fı diyarihim casimın
  95. Keel lem yağnev fıha* ela bu\'del li medyene kema beıdet semud
  96. Ve le kad erselna musa bi ayatina ve sültanim mübın
  97. İla fir\'avne ve meleihı fettebeu emra fir\'avn* ve ma emru fir\'avne bi raşıd
  98. Yakdümü kavmehu yevmel kıyameti fe evradehümün nar* ve bi\'sel virdül mevrud
  99. Ve ütbiu fı hazihı la\'netev ve yevmel kıyameh* bi\'ser rifdül merfud
  100. Zalike min embail kur nekussuhu aleyke minha kaimüv ve hasıyd
  101. Ve ma zalemnahüm ve lakin zalemu enfüsehüm fe ma ağnet anhüm alihetühümülteı yed\'une min dunillahi min şey\'il lemma cae meru rabbik* ve ma zaduhüm ğayra tetbıb
  102. Ve kezalike ahzü rabbike iza ehazel kura ve hiye zalimeh* inne ahzehu elimün şedıd
  103. İnne fı zalike le ayetel li men hafe azabel ahırah* zalike yevmim meşhud
  104. Ve ma nüehhıruhu illa li ecelim ma\'dud
  105. Yevme ye\'ti la tekellemü nefsün illa bi iznih* fe minhüm şekıyyüv ve seıyd
  106. Fe emmellezıne şeku fe fin nari lehüm fıha zefıruv ve şehiyk
  107. Halidıne fıha madametis semavatü vel erdu illa ma şae rabbük* inne rabbeke fe\'alül lima yürıd
  108. Ve emmellezıne süıdu fe fil cenneti halidıne fıha madametis semavatü vel erdu illa ma şae rabbük* ataen ğayra meczuz
  109. Fe la tekü fı miryetim mimma ya\'büdü haüla\'* ma ya\'büdune illa kema ya\'büdü abaühüm min kabl* ve inna le müveffuhüm nesıybehüm ğayra menkus
  110. Ve le kad ateyna musel kitabe fahtülife fıh* ve lev la kelimetün sebekat mir rabbike le kudiye beynehüm* ve innehüm le fı şekkim minhü mürıb
  111. Ve inne külül lemma leyüveffiyennehüm rabbüke a\'malehüm* innehu bima ya\'melune habır
  112. Festekım kema ümirte ve men tabe meake ve la tatğav* innehu bi ma ta\'melune besıyr
  113. Ve la terkenu ilellezıne zalemu fe temessekümün naru ve maleküm min dunillahi min evliyae sümme la tünsarun
  114. Ve ekımıs salate tarafeyin nehari ve zülefem minel leylv innel hasenati yüzhibnes seyyiat* zalike zikra liz zakirın
  115. Vasbir fe innellahe la yüdıy\'u ecral muhsinın
  116. Fe lev la kane minel kuruni min kabliküm ülu bekıyyetiy yenhevne anil fesadi fil erdı illa kalılem mimmen enceyna minhüm* vettebeallezıne zalemu ma ütrifu fıhi ve kanu mücrimın
  117. Ve ma kane rubbüke li yühlikel kura bi zulmiv ve ehlüha muslihun
  118. Ve lev şae rabbüke le cealen nase ümmetev vahıdetev ve la yezalune muhtelifın
  119. İlla mer rahıme rabbük* ve li zalike halekahüm* ve temmet kelimetü rabbike le emleenne cehenneme minel cinneti ve nasi ecmeıyn
  120. Ve küllen nekussu aleyke mir embair rusüli ma nüsebbitü bihı füadek* e caeke fı hazihil hakku ve emv\'ızatü ve zikra lil mü\'minın
  121. Ve kul lillezıne la yü\'minuna\'melu ala mekanetiküm* inna amilun
  122. Ventezıru* inna müntezırun
  123. Ve lillahi ğaybüs semavati vel erdı ve ileyhi yürceul emru küllühu fa\'büdhü ve tevekkel aleyh* ve ma rabbüke bi ğafilin amma ta\'melun