Hasılat kirası sözleşmesi

'Güncel Bilgiler' forumunda YAREN tarafından 7 Ağustos 2010 tarihinde açılan konu


 1. Hasılat kira sözleşmesi,Hasılat kirası sözleşmesi örneği,

  HASILAT KİRASI SÖZLEŞMESİ

  Bir tarafta .............................. Turizm İşletmeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (sözleşmede kiralayan olarak anılacaktır) ile diğer tarafta .................................... (sözleşmede kiracı olarak anılacaktır) arasında aşağıda açıklandığı şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

  A-SÖZLEŞMENİN KONUSU
  İşbu sözleşme --- Otogar Kompleksi içinde ---de halen faaliyette olan --- unvanlı restaurant, cafe-bar işletmesinin demirbaşları ve işletme ruhsatı ile birlikte kiralanması ilişkindir
  C- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
  ---- tarihinden başlamak üzere üç yıldır
  D- SÖZLEŞME VE İŞLETME KOŞULLARI
  1- Kiracı işletmeyi yürürlükteki ve yürürlüğe girecek yasalara, idari düzenlemelere uygun işletmek zorundadır
  2- Sözleşme konusu yer restaurant, cafe-bar ve müzikhol olarak işletilecek, işletme adı, kullanma şekli değiştirilmeyecektir
  3- Sözleşme süresince idareye ve üçüncü şahıslara karşı bu işletmeyle ilgili doğacak mesuliyetler kiracı tarafından karşılanacaktır
  4- Sözleşme konusu yerin işletilmesi nedeniyle ticaret unvanına, turizm işletme belgesine, ticari itibara zarar verilmesi halinde kiracı sorumludur
  5- Yukarıdaki dört madde hükmüne aykırı hareket akdin feshi sebebidir Bu hallerde kiralayan akdi feshedip yerin tahliye ve teslimini isteyebilir Bu durumda ayrıca kiracı yıllık artışlar nazara alınmaksızın ilk yıl için belirlenen aylık kira bedelinin üç yıllık toplamının iki katı kadar tazminat ödemeyi şimdiden kabul ve taahhüt etmiştir Bu tazminat işletmenin ruhsatı, ticaret unvanı, turizm işletme belgesi gibi değerleri esas alınarak belirlenmiş olup kiracı ihtilaf halinde bu miktarın fahiş olduğu iddiasında bulunmamayı kabul ve taahhüt eder
  6- Sözleşme süresince elektrik, su, telefon, çevre temizlik vergisi, tabela vergisi, doğalgaz kullanım bedeli, giderlere katılım payı, tüm vergi, resim ve harçlar, çalışanların maaş, sigorta primleri, işveren katkı payları, kıdem, ihbar tazminatı gibi iş hukukundan doğan mükellefiyetler vs ile idari ve adli para cezaları gibi kiralayan tarafından ödenmesi gereken her türlü giderler kiracı tarafından süresi içinde ödenecek ve ödeme belgesi fotokopileri ödemeyi takip eden on gün içinde düzenli olarak kiralayana veya yasal temsilcilerine teslim edilecektir Bu hükme uyulmaması da akde aykırılık ve fesih nedenidir
  7- Kiracı, kiralayanın yazılı muvafakatı olmaksızın haklarını devredemez, başkalarını ortak alamaz veya yararlandıramaz; akde hal akde aykırılık ve fesih nedenidir Aynı zamanda 5 maddede yazılı tazminat sorumluluğu doğar
  8- İşletme, restaurant, cafe-bar olarak halen hizmet vermekte iken bu hizmeti sağlayacak araç, gereç, techizat ve demirbaşlar ile birlikte teslim edilmiştir Ancak, ----tarihi itibarıyla mevcut demirbaşlar birlikte tespit edilecek ve listesi yapılacaktır Bu tarihten sonra kiracı tarafından alınacak her türlü malzeme ve demirbaşa ilişkin belgeler ticari kayıtlara intikal ettirilecek ve bu şekilde sözleşme süresi içinde alınacak tüm malzeme ve demirbaşlar demirbaş listesine eklenmiş sayılacaktır Bu demirbaşlar işletmeye ait olup sözleşme süresi sonunda eksiksiz ve bedelsiz olarak kiralayana teslim edilecektir
  9- Kiracı kiralayanının yazılı muvafakatı olmaksızın hiçbir ek ve tadilat yapamaz Kiralayanın yazılı izni ile yaptığı/yapacağı düzenleme-dekorasyon da yasal mevzuata ve mimari projeye aykırı olmayacak; sözleşme sonunda aynen ve bedelsiz kiralayana teslim edilecektir
  10- İşletme sigortalanmış olup sigorta süresi sona erdiğinde aynı gün itibarıyla kiracı tarafından kiralayan lehine sigorta ettirilecek, primi ödenecektir Sigorta primleri kiralayandan talep edilmeyecektir Kiracı arada boş gün kalmaksızın sözleşme sonuna kadar işletmeyi sigorta ettirecektir Bundan doğan zarardan kiracı sorumludur Sigorta poliçeleri kiralayan --- Tic Ltd Şti adına tanzim ettirilecektir
  11- Kiralayanın bu sözleşme hükümleri dışında yerin işletilmesine, idaresine müdahale hakkı yoktur
  12- Cine-5, Diji-Türk, Lig TV vs gibi şifreli TV kanalları abone bedelleri kiracı tarafından ödenecek, süresi bitenler yenilecektir Bundan dolayı kiralayandan bir talepte bulunulmayacaktır
  13- Sadece sözleşme konusu yer ile ilgili olmak üzere talep halinde kiracının göstereceği bir şahsa mesul müdürlük verilecektir Bu yetki şirketi temsil yetkisi olmayıp sadece sözleşme konusu yer ile ilgili mutat muameleler içindir
  E- KİRA BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI
  1- İlk yıl için kira bedeli aylık 5000000000-Liradır Bir yıllık dönemin sonunda yani onüçüncü aydan itibaren bir önceki yılın sonunda DİE tarafından açıklanan yıllık TEFE rakamı baz alınarak bu oranda artış yapılarak aylık kira ödenecektir İkinci yıl sonunda yani yirmibeşinci aydan itibaren de son dönem aylık kira parası aynı yöntemle hesaplanıp artış yapılarak ödenecektir
  2- Aylık kiralardan herhangi biri gününde ödenmediği takdirde hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşme sonuna kadar olan kira bedellerinin tümü muaccel olacaktır Bu durum aynı zamanda akde aykırılık ve fesih nedenidir Sözleşmenin bu şekilde feshi halinde, kiracı muaccel olan bedelin tamamını da ödemek zorundadır
  3- Ödemeler her ayın birinci günü kiralayan veya kanuni temsilcilerine nakit ve peşin olarak yapılacaktır
  F- TEMİNAT
  1- Kiracı işletmenin geçmiş döneme ilişkin tahakkuk etmiş ve muaccel hale gelmiş bulunan vergi, SSK primi, idari giderler, işçilik ücretleri, elektrik, su, doğalgaz bedelleri gibi borçlarını ödemeyi 100000000000-Lira ile sınırlı olmak üzere üstlenmiştir Üstlendiği miktarın yarısını peşin olarak ilgili idarelere ödeyecek, taksite bağlanması mümkün olan ödemeleri en geç bir yıl içinde ödeyecektir Kiracı tarafından yapılacak bu ödemeler güvence bedeli olarak kabul edilecek ve sözleşme sonuna kadar kiralayandan talep edilmeyecektir Bu ödemelerin belirlenen şekilde veya nakten kiralayana yapılmaması akdin feshi nedenidir
  2- Sözleşme sonunda kiralanan yerin demirbaşları ile birlikte, eksiksiz olarak teslim edilmesi, kira borcu ve herhangi bir hasar ve zararın bulunmaması, kamu idarelerinin, otogar idaresinin ve üçüncü şahısların tahakkuk etmiş ve edecek ödemelerinin karşılanması velhasıl kiralayanın bu sözleşmenin kapsadığı döneme ilişkin mezkur işletme ile ilgili tüm doğmuş ve doğacak borçlarının sıfırlanması halinde teminat aynen iade edilecektir
  G- KEFALET
  İşbu sözleşmeyi ---de müteselsil kefil sıfatıyla imzalamıştır Kefil bu sözleşmeden dolayı kiracının yükümlendiği tüm borçlardan sorumludur Kefilin sorumluluğu sözleşme sonuna ve yerin tahliye ve teslimine kadar devam eder
  H- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
  1- Üç yılın sonunda yani --- tarihinde ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer Taraflar diledikleri takdirde yeni bir sözleşme yapabilirler Yeni sözleşme yapılmaz ise kiracı mecuru tahliye ve teslim edecektir
  2- Kiralayan işletmeyi dilediği zaman üçüncü şahıslara satabilir Bu halde kiracının kira borcu ve sözleşmeden doğan sair borçları, mecur ve demirbaşlarında bir hasar ve eksiklik olmadığı takdirde o ana kadar tahsil etmiş olduğu teminat bedelini nakden kiracıya ödemek zorundadır Bu durumda kiracı kiralayandan başkaca talepte bulunmayacağını, mecuru derhal teslim edeceğini şimdiden kabul ve taahhüt eder
  I- YETKİLİ MAHKEME
  Bu sözleşmeden doğan ihtilafların çözümünde -- İcra Daireleri ve Mahkemeleri yetkilidir
  İşbu sözleşme ---- tarihinde iki nüsha olarak tanzim, imza ve teati edilmiş, işletme ve demirbaşlar teslim-tesellüm edilmiştir

  Kiralayan Kiracı Müteselsil Kefil