Harizmi Kimdir Hayatı ve Eserleri

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 11 Haziran 2012 tarihinde açılan konu 1. Harizmi


  HAYATI
  Aslen Harizmli olan ilim adamının asıl adı Ebu Ca’fer Muhammed bin Musa el-Harizmi’dir. Tarihteki şöhretinin yanı sıra hayatı hakkında bilinenler oldukça azdır. Eldeki bu az bilgilere göre Bağdat’ta yaşadığı ve Halife El Me’mun döneminde önemli kütüphanelerden biri olan Beytü’l-hikme’de görev yaptığı biliniyor. Günümüze ulaşmış eserlerini 813-833 yılları arasında kaleme aldığı ve dönemin halifesi Me’mun’a sunduğu görülür.

  ESERLERİ
  Zicü’s-Sind-Hind, adlı eseri bir tecümedir. 770/71 yılı civarında Sindhind adlı bir esere dayanan bu kitap, astronomi kitabıdır ve Arapça’ya çevrilmiştir. Harizmi’de bu zicinde Hint sisteminde büyük değişiklikler yapmış ve bazı astronomi konularında İran sistemini, bazılarında da Batlamyus sistemini esas almıştır. Ayrıca kendisi de birçok keşifte bulunmuş ve esere yeni bilgiler de eklemiştir.

  Günümüz araştırmacıları, Harizmi’nin bu zici Me’mun döneminde ve ilmi kariyerinin ilk yıllarında hazırladığı kanısında olup, aslında en önemli yanını oluşturan da zamanımıza gelen ilk İslam astronomi eseri olmasıdır.

  Kitabü’l-Muhtasar fi hisabi’l-cebr ve’l mukabele, düzenli bir biçimde telif edilmiş, adında ‘’Cebir’’ kelimesini taşıyan ilk matematik kitabıdır. Harizmi bu eseriyle ilimler tarihindeki asıl ününü kazandığı gibi cebir ilmi ilk kez hisab ilminden ayrılmış ve ilk kez cebir bir ilmin adı olarak kullanılmıştır. Ondan sonra gelen bütün İslam cebirleri bu eseri kendi çalışmalarına temel almışlar, hatta içerdiği problem ve örnekleri dahi korumuşlardır.

  Kitabü’l-Hisabi’l-Hindi, İslam dünyasına Hint rakamları ve ondalık sayı sistemi Harizmi’nin bu eseri ile girmiştir.

  Kitabü’l-Coğrafya, ilk İslam coğrafyacıları arasında yer alan Harizmi’nin bu kitabı şehirlerin ve belirli bazı bölgelerin koordinatlarını vermektedir.