Hanım sahabe isimleri ve anlamları forum

'Dini Bilgiler' forumunda YAREN tarafından 15 Haziran 2010 tarihinde açılan konu


 1. Peygamberimiz hanımlarından ikisinin ilk isimlerini değiştirmiştir. Biri Cüveyriye, diğeri Zeynep binti Cahş annemizdir. Her ikisinin ilk isimleri "Berre" idi. ayrıca üvey kızının adı da "Berre" iken onu "Zeynep" olarak değiştirmiştir. Berre manası temizleyicidir. Ancak " O kendi nefsini temizler" diyerek kibir ve gurura sebep olmaması için değiştirmiştir. Zeynep, mücehverler değerli taşlar anlamındadır.
  Hazn" (hüzünlü, kederli) ismini, "Sehl" (kolaylık, iyilik) ile.
  Hz.Ömer'in kızının adı da isyancı anlamında "Âsiye" idi, Allah Resulü onu (asi isyan eden sad ile yazıldığında. Ancak sin ile yazılırsa hastabakıcı olur) "Cemile" ile,
  Çorak arazi olduğu için, Afira" (otsuz, çorak) ismini, ,"Hadıra" (yeşillik, çimen) ile,
  Peygamber Efendimiz, Yesar (kolaylık, bolluk), Rebah(menfaat, fayda), Eflah (kurtuluş, kurtuluşa eren), Necih(dileğine kavuşan) adlarının verilmesinide yasaklamıştır. Bu yasak bu isimlerin kötü hitaplara maruz kalmaması içindir.
  Şihab'ı (Şahap, alev, ateş parçası) Hişam ile,
  Asram, Âsi, Aziz, Atele (şiddet, sertlik), Şeytan, Hakem, Gurâb (karga) Habbâb, isimlerini değiştirdi.
  Harb'i (savaş) Silm (barış) ile,
  Muzdaci'ı (yatan) Münbais (kalkan) ile,
  Peygamberimiz, bir yılan ismi olduğu için "Hubab" ismini, ateşten bir yalının ismi olduğu için, "Şihab" ismini, Allah'a mahsus olduğu için "Aziz" ismini değiştirmiştir.
  Allah Resulü (s.a.v) Buyuruyor

  Siz kıyamet günü isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız, öyle ise isimlerinizi güzel koyunuz.
  Peygamberlerin isimleriyle isimlenin. Allah'ın çok sevdiği isimler Abdullah, Abdurrâhman'dır. İsimlerin güzeli de Hâris ve Hemmâm isimleridir. En çirkinleri de Harb ve Mürre isimleridir.
  Kıyamet günü, Allah'ın en ziyade kızacağı en kötü kimse, adı Melikü'l-emlâk (Şehinşâh) olan kimsedir. Allah'tan başka Mâlik yoktur.
  İsmimi isim olarak koyun, fakat künyemi kendinize künye yapmayın!
  Kim benim ismimi almışsa, künyem ile künyelenmesin. Kim de künyem ile künyelenmişse, ismimle isimlenmesin.  Peygamberimizin Hanımları

  - Ayse-i Siddiyka
  – Cuveyriye Bint-i Haris
  – Hafsa
  – Hatice-yi Kübra
  – Meymune bint-i Haris
  – Safiye Bint-i Hayy
  – Sûde Bint-i Zem’a
  – Ümm-i Habibe
  – Ümm-i Seleme
  – Zeyneb Bint-i Cahş
  – Zeyneb Bint-i Huzeyme

  Peygamberimizin Kızları

  – Fatıma
  – Rukiyye
  – Ümmü Gülsum
  – Zeynep

  Peygamberimizin Torunları

  – Emame Bint-i Ebi’l As
  – Zeynep Bint-i Ali bEbî Tâlib

  Peygamberimizin Hala ve Teyzeleri
  Erva Binti Abdülmüttalib
  Halide binti Esved
  Safiyye Binti Abdülmuttalib
  Ümmü Haram

  Hanım Sahabiler

  Ümmü Varaka (r.a.) – Hanım Sahabe

  Köleleri Tarafından Şehîd Edilen Ümmü Varaka (r.â.)

  Ümmü Varaka radıyallahu anha Allah yolunda cihad etme arzusuyla yaşayan ve şehîdlik özlemiyle gönlü kavrulan bir hanım sahâbi!.. Bedir Harbine katılmak için ısrarla müsaade istemesi üzerine Rasûlullah sallallahü aleyhi vesellem efendimizin Allah sana şehîdlik nasîb edecektir. diye müjde verdiği bir bahtiyar!.. Onu her gördüğü yerde şehîde hitabıyla karşılayan mutlu bir hanım!.. Hasretini çektiği makama kendi köleleri tarafından evinde şehîd edilerek kavuşan bir hanım sahâbi!..

  Ümmü Gülsüm Binti Ukbe (r.a.) – Hanım Sahabe

  Tek Başına Hicret Eden Kureyşli…

  Ümmü Gülsüm binti Ukbe radıyallahu anha Kureyşliler içinde yurdunu yuvasını bırakıp Medineye tek başına hicret eden bir hanım sahâbî!.. Allah ve Resûlüne hicret için evinden kaçan bir muhâcir hanım!.. Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimize Mekkede biat eden kahraman hanımlardan!.. Medine-i Münevvereye hicret ettiğinde; Beni müşriklere geri çevirmeyin diye Efendimize sığınan, imanlı, yiğit bir hanım!.. Hz. Osman (r.a)ın anne bir kızkardeşi!..

  Ümmü Eymen (r.a.) – Hanım Sahabe

  Peygamber Efendimize dadılık yapmış ve “Annemden sonra annemdir” iltifatına mazhar olmuş mübarek kadın Sahabedir. Kendisi doğumundan itibaren Peygamber Efendimizin hizmetinde bulunmuş ve azad edilip özgürlüğüne kavuşturulduğu halde hizmetini devam ettirmiştir. Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen tek Sahabe olan Zeyd bin Harise’ye eş, Üsame gibi kahraman bir İslam kumandanına anne olmuştur. Savaşlara katılmış ve bu sırada yaralıları tedavi, su taşıma ve durumu ağır olanları Medine’ye götürme gibi hizmetlerde bulunmuştur. Peygamber Efendimizin vefatından sonra Sahabeden büyük saygı ve hürmet görmüştür. Uzun bir ömür yaşamış ve Hz. Osman’ın (ra) halifeliğinin ilk yıllarında vefat etmiştir.

  Hz. Âişe (r.anha)

  Allah Resulü Hz. Muhammed (s.a.s.)’e ilk iman eden onun en sadık arkadaşı Hz. Ebu Bekr es-Sıddîk’ın kızı ve Hz. Peygamber’in zevcesi. Hicret’ten dokuz veya on sene önce Mekke-i Mükerreme’de doğdu. Annesi Ümmi Rûmân binti Âmir İbn Umeyr’dir. Hz. Âişe çok küçük yaşta müslüman olmuştur.

  Resulullah, ilk zevcesi Hatîcetü’l Kübrâ hayatta iken başka bir kadınla evlenmemişti. Onun vefatından sonra bir süre daha evlenmedi. Resulullah, Hatice (r.anha)’nin ölümüne çok üzüldü. Osman İbn Maz’un’un hanımı Havle binti Hakim, Resulullah’a gelerek Ebu Bekr es-Sıddîk’ın kızı Âişe ile evlenmesini teklif etti. Sonra da Resulullah adına Ebu Bekr’e giderek kızı Âişe’yi istedi.

  Hz.Hafsa (r.anha)

  Hazret-i Hafsa radıyallahu anhâ Hz. Ömer (r.a)’in kızı… Bilgili ve kültürlü, irâdesi kuvvetli, sadakat sahibi bir islâm hanımefendisi… O devirde okuma-yazma bilen pek ender, kültürlü kadınlardan… Üçüncü hicri yılda Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin aileleri arasına katılarak mü’minlerin annesi olma şerefini elde eden bahtiyarlardan…

  Ümmü Seleme (r.anha)

  Ümmü Seleme radıyallahu anhâ Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimizin en son vefat eden hanımlarından… Erkam’ın evinde İslâm ile şereflenen ilk müslümanlardan… Habeşistan ve Medine’ye hicret eden ilk kafilede yer almış çilekeş bir İslâm mücâhidesi… Hudeybiye antlaşmasından sonra gösterdiği dirâyet ve fetanetiyle, efendimize verdiği fikri desteği ile tanınan bir annemiz… Zekâsıyla, soyu, güzelliği, iffeti, nezâketi ve nezâhetiyle Rasûlullah’a aile olma şerefine eren bahtiyarlardan… Mü’minlerin annesi…

  Hz.Safiyye (r.anha)

  Ümmehâtül-Mü’minin” (Mü’minlerin anneleri)’nden biri olan Safiyye, Huyeyy b. Ahtab adında Medine’deki yahudilerden Madiroğulları kabilesi reisinin kızıydı. Huyeyy, Hz. Peygamber (s.a.s)e karşı müşriklerle işbirliği görüşmeleri yapan ve bundan dolayı müslümanlar tarafından Medine’den uzaklaştırılan Nadiroğulları’nın lideriydi. Bazı kaynaklar Safiyye’nin asıl isminin Zeyneb olduğunu kaydeder. Arabistan’da reislere veya hükümdarlara düşen ganimet hissesine “Safiyye” denildiği ve bu sebeple, Zeyneb de Hayber savaşında esir olarak Rasûlüllah (s.a.s)’in hissesine düştüğü için ona “Safiyye” denilmişti. Esirler toplandığı zaman Dihyetül-Kelbî, Hz. Peygamber (s.a.s)’den bir cariye istemiş. O da Safiyye’yi vermişti. Ashabtan birinin, Safiyye’yi peygamberimizin almasının daha uygun olacağını, zira bir reis kızı olduğu için mevkiinin bunu gerektirdiğini söylemesi üzerine, Safiyye’yi geri almış, ona da başka bir cariye vermişti.

  Âtike Binti Zeyd (r.a.) – Hanım Sahabe

  Mersiyeleriyle Meşhur

  Atike binti Zeyd radıyallahu anhâ Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimize ilk beyat eden hanım sahâbîlerden… Aşere-i mübeşşereden Saîd ibni Zeyd (r.a)ın kız kardeşi… Mersiyeleriyle meşhur bir şâir hanım… Hz. Ebû Bekir (r.a)ın oğlu Abdullah (r.a)ın hanımı…

  O, Mekkeli olup Kureyş kabîlesine mensuptur. Babası Zeyd İbni Amr İbni Nûfeyldir. Hayatında hiç putlara tapmayan ve onlar adına kesilenleri yemeyen bir insan. Resûl-i Ekrem (s.a) efendimize vahiy gelmeden önce Mekke civarında Beldah vâdisinde karşılaştıklarında müşriklerin ikram ettiği yemeği putlar adına kesildiği için yemeyen Sevgili Peygamberimize tâbî olan ince düşünceli, yufka yürekli, şahsiyetli bir insan.

  Zeynep binti Huzeyme (r.anha)

  Zeynep binti Huzeyme radıyallahu anhüma Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ailesine katılan bahtiyarlardan… Cömertliğiyle tanınmış, yoksullara, fakirlere yardım etmesiyle meşhur olmuş merhametli, şefkatli, iyiliksever bir ahlâka sahip gönül zengini mücâhidelerden…

  Zeynep binti Huzeyme radıyallahu anhâ annemize “Ümmü’l-Mesâkin= yoksulların annesi” denirdi. Bu onun lâkabı olmuştu. Cahiliye devrinde bile böyle tanınırdı. O, Arabistanın en güçlü kabilelerinden olan Âmir İbni Sa’sa’ kabilesine mensuptu.

  Hind Binti Amr (r.a.) – Hanım Sahabe

  Sabır ve Metânet Sâhibi Sahabe

  Hind binti Amr radıyallahu anhâ Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimize hicretten sonra biat eden hanımlardan Allah ve Rasûlüne imânî bir aşk ile teslim olmuş, malını canını fedâdan çekinmeyen bir hanım sahâbi Uhudda gösterdiği metâneti ve muhabbeti dillere destan bahtiyar, yiğit bir hanım…  Diğer Hanım Sahabilerin isimleri


  – Afra Hatun
  – Aişe Binti Sad
  – Âtike Binti Zeyd
  – Cemile Binti Sabit
  – Cemile Binti Übey İbni Selül
  – Dürre Bint-i Ebi Leheb
  – Esma Bint-i Amr
  – Esma Bint-i Umeys
  – Esma Binti Yezid
  – Fatima Bin Esed
  – Fatime Binti Hattab
  – Fatime Binti Kays
  – Fatıma Binti Yeman
  – Habibe Binti Cahş
  – Habibe Binti Sehl
  – Tümadır Binti Amr
  – Ümmü Atıyye
  – Ümmü Büceyd
  – Ümmü Eymen
  – Ümmü Fadl
  – Ümmü Hâni
  – Ümmü İshak Ganaviyye
  – Ümmü KühhaÜmmü Şerik
  – Ümmü Gülsüm Binti Ukbe
  – Ümmü Hakim Binti Haris
  – Ümmü Mabed
  – Ümmü Râfi Selmâ
  – Ümmü Ruman
  – Ümmü Süleym
  – Ümmü Ümare
  – Ümmü Mübeşşir
  – Ümmü Varaka
  – Ümmü Zer Gifarriye
  – Ümmü Züfer
  – Ümmü’d Derda
  – Zinnire
  – Hâlime Hatun
  – Hind Binti Amr
  – Hamne Binti Cahş
  – Havle Binti Hakim
  – Havle Binti Kays
  – Havle Binti Salebe
  – Havle Binti Tuveyt
  – Hind Binti Utbe
  – Huleyde Binti Kays
  – Hünsa Amr İbni eş-Şerid
  – Leyla bint-i Ebi Hasme
  – Kayle Binti Rahme
  – Rubeyyi Binti Muavviz
  – Seffane Binti Hatim
  – Sümeyye Binti Habbat
  – Sümeyra Binti Kays
  – Şeyma Binti Hâris
  – Şifa Binti Abdullah
   


Similar Threads: Hanım sahabe
Forum Başlık Tarih
Dini Bilgiler Hanım Sahabeler 14 Temmuz 2008
Dini Bilgiler Peygamber Efendimizin Hanımları 24 Kasım 2011
Dini Bilgiler Mevlana'nın hanımları 22 Mart 2011
Dini Bilgiler Hz Alinin Hanımları 20 Mart 2011
Dini Bilgiler Hz. Ebubekirin Hanımları 19 Mart 2011