hangi davaya hangi mahkeme bakar

'Güncel Bilgiler' forumunda HazaN tarafından 30 Aralık 2010 tarihinde açılan konu


 1. İlk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görülecek davalar şunlardır :
  a- Bakanlar Kurulu kararlarına karşı açılacak iptal ve tam yargı (tazminat) davaları, (2575/24-1/a)
  b- Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşarlarıyla ilgili müşterek kararnamelere karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, (2575/24-1/b)
  c- Bakanlıkların düzenleyici işlemleri ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, (2575/24-1/c)
  d- Danıştay İdari dairesince veya İdari İşler Kurulunca verilen kararlar üzerine uygulanan eylem ve işlemlere karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, (2575/24-1/d)
  e- Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlemlere karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, (2575/24-1/e)
  f- Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararları ile bu Kurulun görev alanı ile ilgili Danıştay Başkanlığı işlemlerine karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, (2575/24-1/f)

  Temyiz yoluyla Danıştay’da görülecek davalar ise şunlardır :
  İdare mahkemeleri ile vergi mahkemelerince verilen nihai kararlar ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görülen davalarla ilgili nihai kararlar Danıştay’da temyiz yoluyla incelenir ve karara bağlanır (2575/25)
  Danıştay ayrıca, görevli ve yetkili mahkemeyi belirlemek üzere gönderilendava dosyalarını da inceler ve bu hususta kesin karar verir (2577/44-1-b)

  İdare mahkemelerinin görevine giren uyuşmazlıklar hangileridir ?

  İdare mahkemeleri, vergi mahkemelerinin görevine giren davalarla ilk derecede Danıştay’da çözümlenecek olanlar dışındaki :
  a- İptal davalarını, (2576/5-1/a)
  b- Tam yargı (tazminat) davalarını, (2576/5-1/b)
  c- Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davaları, (2576/5-1/c) Çözümler

  Vergi mahkemelerinin görevine giren uyuşmazlıklar hangileridir ?

  Vergi mahkemeleri:
  a- Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davaları, (2576/6-a)
  b- (a) bendindeki konularda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un uygulanmasına ilişkin davaları, (2576/6-b) Çözümler

  Bölge idare mahkemelerinin görevine giren uyuşmazlıklar hangileridir ?
  Bölge idare mahkemeleri :
  a- Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemelerinde tek hakim tarafından verilen kararlar ile yasada sayılan bazı heyet kararlarını (86 soruya bakın) itiraz üzerine inceler ve kesin olarak hükme bağlar (2576/8-a)
  b- Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını kesin karara bağlar, (2576/8-b)