Hadis-i şeriflerin gayesi

'Ayetler ve Hadisler' forumunda Aysell tarafından 17 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. Hadis-i şeriflerin önemi nedir
  Hadis-i şeriflerin amacı nedir
  Hadislerin önemi


  Mehmed Zahid KOTKU RhA  Eùzü billâhi mineş-şeytànir-racîm
  Bismillâhir-rahmânir-rahîm
  Elhamdü lillâhi rabbil-àlemînVel-àkıbetü lil-müttakînVes-salâtü ves-selâmü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn
  İ'lemû eyyühel-ihvân İnne efdalel-kitâbi kitâbullàh Ve enne efdalel-hedyi hedyü muhammedin sallallàhu aleyhi ve sellem Ve şerrel-umûri muhdesâtühâ Ve külle muhdesin bid'ah Ve külle bid'atin dalâleh Ve külle dalâletin fin-nâr Ve bis-senedil-muttasıli ilen-nebiyyi sallallàhu aleyhi ve selleme ennehû kàl


  a Hadis-i Şeriflerin Önemi

  Hadis-i şerif hakkında kısa da olsa biraz mâlûmat vermek isteyeceğim:
  Hadis-i şerif; Peygamber SAS Efendimiz Hazretleri'nden rivayet olunaraktan bugüne kadar bize gelen sözlerdir Bu sözler kavlen, fi'len, takrîren, sıfaten hepsi hadistir İster söylesin, isterse onu takrir buyursun, yahut fiilen onu göstersin Gerek fiille gösterdikleri, gerek söz ile söyledikleri, gerek sıfatlarıyla beyan buyurdukları, hepsi hadisten ibarettir
  Bu hadislerin gàyesi, (elfevzü bisaàdetid-dâreyn) insanın hem dünyanın, hem de ahiretin saadetlerine ulaşmasına vesile olmaktır
  Bu ilm-i hadisten murad, bunu bize bildirenlerin halini, rivayet edenlerin halini bilmek Bu hadis bize nerden geldi, kimin vasıtasıyla geldi; bunu bilmektir
  Farzlardan sonra ibadetlerin en efdali, ilm-i hadistir Süfyân-ı Sevrî Hazretleri ki, eski müctehidlerden bir zattır; "Hadis ilminden daha efdal bir ilim bilmiyorum" diyor
  Cenâb-ı Peygamber muhaddisler hakkında şöyle buyurmuş:  (Naddarallàhümreen semia minnâ şey'en febelleğahû kemâ semiahû) "Allah yüzünü ağartsın o kimsenin ki, benden bir şey duyar ve bu duyduğunu diğer duymayanlara duyurur, iblağ eder, eriştirir (Ferubbe mübellağin ev'à min sâmiin) Çünkü çok duyanlar vardır ki, o duyduklarını iyi anlayamazlar Fakat bunu başka bilenlere, 'Ben böyle duydum' diye anlattıkları vakit, o ondan daha ziyade anlayış göstererekten, o hadisin incelenmesine, genişlenmesine vesile olur"
  Onun için, ehl-i hadis-i şerifin şerefine binâen, Peygamber SAS Efendimiz şöyle buyurmuşlar:  (İnne evlen-nâs bî yevmel-kıyâmeh, ekseruhüm aleyye salâten) "Nâsın yevm-i kıyamette bana en evlâ olanı, bana çok salât ü selâm getirenlerdir"
  Bu kavmin içerisinde de en çok salât ü selâm getirenler, muhaddislerdir Efendimiz'in halini beyan etmek suretiyle, mütemâdiyen salevatlar getirirler Bâhusus onun kitaplarıyla meşgul olmak, hep salât ü selâmdan ibarettir
  Onun için hep beraber bir salât ü selâm okuyalım:
  "Allàhümme salli alâ seyyidinâ muhammedinin-nebiyyil-ümmiyyi ve alâ Âlihî ve sahbihî ve sellim" (3 defa)

  Kırk tane hadisi belleyip, yazıp, kendine ve kendinden sonra geleceklere bırakabilen insanların, kıyamet günü ulemâ meyanında haşrolunacaklarına dair, şühedâ meyanında haşrolunacaklarına dair geniş rivayetler var

  b Mekârim-i Ahlâk'ın Lüzûmu

  Onun için diyor ki: (İnne ilmel-hadîs ilmün şerîfün ve yünâsibü mekârimel-ahlâk) "Hadis ilmi gayet şerefli bir ilimdir ki, ona lâzım olan mekârim-i ahlâktır" Yâni ilm-i hadis-i gerek okuyan, gerek dinleyenlere lâzım olan şey, mekârim-i ahlâk sahibi olmalarıdır
  Gerek okuyanda, gerek dinleyende mekârim-i ahlâk denilen şey olmazsa, hem okuyuş, hem dinleyiş hiçbir fayda temin etmez Mekârim-i ahlâkla beraber, en güzel huyların da bulunması lâzım!
  Peygamber SAS'in zaman-ı saadetlerinde yetişen insanlar, nasıl kendilerini Rasûlüllah SAS'e benzetmeye çalıştılar; (Ashàbî ken-nücûm) "Benim ashabım yıldızlar gibidir" devletine mazhar oldular Hepsine büyük pâyeler verilmesi, onların Rasûlüllah SAS'e iktidâlarının mükâfâtıdır

  Binâen aleyh ehl-i hadîse, gerek dinlemek sûretiyle, gerek okumak sûretiyle, lâzım olan şeylerin başında mekârim-i ahlâk geliyor
  Mekârim-i ahlâk çok İşte bu yazdığımız Tasavvufî Ahlâk kitabı içerisinde yetmiş kadarı anlatılıyor Fakat bunların başı sabırdır Sabrı olmayan hiçbir şeye erişemez Sabır baş gibidir Baş olmayınca vücudun, kolun, ayağın hiç kıymeti olmadığı gibi, sabrı olmayanın da kıymeti o kadardır
  Sabrı elde etmek de kolay bir şey değildir Çarşıda satılsa, çok para verir alırdık Fakat alınır bir şey değil O ancak Allah-u Teàlâ'nın lütfuna mazhariyetle olacak Okuduğumuz hadislerden alabildiğimiz dersler neticesinde, Efendimiz'in sabrı gibi bizde de sabır hasıl olacak

  Efendimiz'in sabrı ne kadardı? Ölçemeyiz, söyleyemeyiz, anlatamayız, o kadar çok Niçin? küffarın o kadar ezâsına hep tahammül etti, halbuki hep kudret elindeydi İsterse, "Yâ Rabbi, bunları helâk et!" deseydi, bir anda hepsi helâk olurdu Fakat hiçbirisine demedi Rica ettiler ashab:
  "--Yâ Rasûl, beddua et şunlara yeter artık!" dediler
  "--Yok!" dedi "Ben beddua için yaratılmadım, mekârim-i ahlâkın tamama erişmesi için gönderildim Binaen aleyh, onlara beddua etmek istemem Onların neslinden daha ne gibi insanlar geleceklerdir, siz bakmayın bunlara!" dedi

  Bu mekârim-i ahlâk ile beraber, (ve yünâfî mesâviyel-ahlâk) Ahlâk iki; birisi iyi, birisi kötü İyiyle kötü karışırsa olmaz İyiyi alanın kötüyü bırakması lâzım! Kötüyü atmadıkça, iyi oraya girmez Kötü huyları atmadıkça, iyi huyların orada yerleşmesine imkân yoktur
  Kapta var bal farzedelim, bunun yerine başka şey koyacaksınız Bu balı dökmeden oraya başka şey koyabilir misiniz? Onu dökecesiniz, temizleyeceksiniz, başka şey koyacaksınız Tıpkı bunun gibi, kötü ahlâkla iyi ahlâk bir arada barışmaz

  Bugün Üsküdar'da yeni bir imam-hatip mektebi temeli atıldı Oraya fakiri de çağırdılar Ben de şimdiye kadar hiç böyle bir merasime gitmediğim halde, nasılsa oraya bugün gittik Geniş bir meydan, ekâbir hepsi toplanmışlar Hatipler konuştu, dinledik Çok güzel medhiyeler, çok güzel ifadeler, sözler söylendi Çok güzel Kur'anlar okundu Çok güzel zevk içerisinde, neş'e içerisinde bir alem geçirildi
  Orada çok güzel konuşmalar yapıldığı halde, meselâ imam-hatip mektebi ne demek, bunu anlatmak istediler Canım işte camimize imam olacak, müezzin olacak, hatib olacak, vaiz olacak memlekete; bize İslâmiyeti duyuracak, bildirecek kimselerin yetişmesi için bir mektep Hatib dedi ki:
  "--Hayır, o kadar değil! Biz istiyoruz ki memleketimizin çapında değil, dünya çapında, dünyaya ışık tutacak bir eser olsun! Dünya milletleri bugün bunalım içerisinde, dinsizlik içinde kıvranıyorlar Onlara rehber olacak bir ilim membaının temelinin atıldığı gün" diyerekten, güzel güzel konuşmalar yapıldı Herkes tabii hayran hayran dinledi onları

  Fakat bu mektepler bu memlekette 1400 yıldır işledi durdu İşledi durdu da lâyık olan insanı yetiştiremedi Lâyık olan insanın yetişebilmesi için, o kötü ahlâkların atılıp, yerine iyi ahlâkların yerleşeceği menba'lar lâzım! Mektepler bunlara kâfî gelmiyor
  Şimdi bakınız size kısa bir misâl söyleyeyim: Koca Çin'i biliyorsunuz, yediyüz milyonluk bir devlet Ashab-ı kiramı da tanıyorsunuz Ki, zaman-ı Rashulüllah'ta Rasûlüllah'la müşerref olmuş bahtiyarlar Çoğunun okuması yazması yoktu Yalnız dinlerler ve dinlediklerini ezberlerler ve ezberledikleriyle amel ederlerdi Bilenleri de onları yazarlar, geride gelecek insanlara miras kalsın diyerekten saklarlardı
  Bu zatlardan iki bahtiyar ticaret için Çin'e kadar gidiyorlar Çin halkı böyle insan görmemiş; sadakat, azim, metânet Ne gibi iyi huylar varsa, bunların üzerinde Gözler dikiliyor bunlara:
  "--Bunlar kim acaba? Nereden geldiler ve kimlerdir?"
  İbadetlerini de görüyorlar tabii, hayran oluyorlar, soruyorlar:
  "--Siz kimsiniz, nereden geldiniz? Bu sizin yaptığınız ibadetler nedir?"
  Onlar da anlatıyorlar:
  "--İslâm dininin sâliklerindeniz, müslümanız Böyle bir din vardır, meziyetleri şunlardan ibarettir" diyorlar
  Hayran kalıyorlar:
  "--Bize de bunu telkin eder misiniz?" diyorlar, müslüman oluyorlar
  Bugün Çin'de olan ne kadar milyon müslüman varsa, o iki müslümanın eseridir Oraya ordu gitmedi, oraya gazete gitmedi, oraya bilmem ne gitmedi; o iki tane müslüman gittiler, İslâmiyeti fiilleriyle anlattılar Sözleriyle, "Biz müslümanız, gelin müslüman olun!" demediler; fakat hareketleri koca Çin'i hayran kıldı onlara, müslüman aşıkı oldu herkes, "Hemen şu dini bize de telkin edin!" dediler
  Bunlar mektepte okumadılar, medresede okumadılar Fenlerin hiçbirisini belki bilmezlerdi Fakat İslâm gelince, Peygamber SAS'den öğrendiklerini tatbik ederekten cihana yayıldılar Endonezya'sı, Hindistan'ı, şurası, burası hep bunun mükâfâtıdır

  Onun için, burada ne güzel söyledi bu zât-ı muhterem: "Mekârim-i ahlâk sahibi olabilmektir hüner!" Bunu okumaktan ve dinlemekten murad, mekârim-i ahlâk sahibi olabilmektir Yoksa, bütün menhiyatı işledikten sonra, zevk ü sefâya, şehvete gark olduktan sonra, bilmişin ne yazar, bilmemişin ne yazar? Belki bilmediğin daha hayırlıdır
  Onun için, Allah cümlemizi affetsin, tevfîkàt-ı samedâniyyesine mazhar etsin de, bildikleriyle amel eden güzel mü'minlerin arasına bizleri de kabul etsin

  Bursa'da bulunduğum sırada bir eve misafir oldum Baktım ki kütüphanesinde rahmetlik Akifin Safahat denen bir kitabı var Dedim:
  "--Şuradan biraz okuyuver de dinleyelim!"
  O da aça aça açtı, Allah korkusuna ait bir fıkra Okudukça çok üzüldüm Bir sürü kitaplar yazılıyor herkes tarafından; ne lüzum? Safahat'taki o adamın yazdığı iki sahifelik yazı kâfî insanlara Diyor ki:
  "--Allah korkusu olmadıktan sonra, insan insanlıktan çoktan uzaklaşır İnsanı insan eden Allah'ın korkusudur Bu korku madem ki yok, o adam insanlıktan çok uzak, nasipsiz bir adam demektir" diyerekten, şâirâne sözlerle yaldızlanarak güzel güzel yazılmış, hayran hayran dinledik

  Şimdi bu ahlâk-ı hasenenin gelişmesi için, bu Allah korkusunun evvelâ vücûdu lâzım! O Allah korkusu olmadıktan sonra, o güzel ahlâk insana girmez
  Herkes bugün şehvetinin, nefsinin esiri Şehvetinin, nefsinin, şeytanın esiri olduktan sonra, güzel ahlâkı nerde bulacak insan?
  Cenâb-ı Zül-celâl ve Tekaddes Hazretleri Adem AS'dan beri birçok peygamberler gönderdi En son peygamber bizim Peygamberimiz, SAS Hazretleri Fakat bütün peygamberlerin gönderilmesindeki yegâne sebep nedir? Neden gelmiştir bu kadar peygamber?
  Bunların hepsi itaat olunsun, ittibâ olunsun diye nümûne olarak gönderilmiştir Onlara iktidâ edelim, uyalım diyerekten gönderilmiştir İktidâ nisbetinde, uyma nisbetinde ümmetlik hasıl olur insanlarda Peygamberine ne kadar uyabiliyorsan, onun sözlerine ne kadar mutabakat gösteriyorsan, o nisbette ümmet olursun
  Peygamber SAS'in ümmetiyiz Ümmetiyiz ama, yolunda gitmiyoruz, izinde gitmiyoruz Bu ümmetlik lafla olan sözden ibarettir ki, o Azrâil AS'ın geldiği vakitte, hepsi uçar gider Ne zaman ki itaat ettik, ittibâ ettik, nefsimizde tatbik ettik, Rasûlüllah'ı önümüze rehber edindik; o zaman o içeriye işler, ölürken de, öldükten sonra da saadet içerisinde bu dünyadan ayrılır gider
  Onun için:
  (Ve mâ erselnâ min rasûlin illâ liyutàa biiznillâh) [Biz her peygamberi --Allah'ın izniyle-- kendisine itaat edilmesi için gönderdik] buyruluyor İtaatsizlikle olmaz bu iş Bugün beşeriyet şaşırmış Bizim de hafsalamız almıyor ki, "Bu memlekette de böyle olur muydu acaba?" diyerekten
  Bir zümre hasıl olmuş, Allah tanımaz, Peygamber tanımaz, kitap tanımaz Tanıdığı bir şey varsa, dinsizlik Onun peşine takılmış, ne yaptığını bilmez, şaşkın bir adam Bu nasıl oldu da bizim aramızdan türedi? Bunlar Rusya'dan gelmedi buraya, Çin'den gelmedi buraya! Nereden geldi bunlar? Biz nasıl evlât yetiştirmişiz ki, bunlar bugün bizim başımıza musallat olacak derecede belâya tutulmuşlar İnsan şaşırıyor
  Bunlar bizim evlâtlarımız, bu memleketin evlâdı Bu memleketin evlâdı olan Fatih'in evlâtları, bu memleket için nasıl can fedâ ederlerken, bugünküler de aksine olaraktan nasıl fedâkârlık yapıyorlar!
  Allah kusurlarımızı affetsin

  Onun için, iyi ahlâk sahibi olmak mecburiyetindeyiz Müslüman mısın? Mutlaka iyi ahlâk sahibi olacaksın! Kötü ahlâkların hepsini terkedeceksin!
  Kötü ahlâklar günahlardan ibaret Sayısı bugün yediyüzü bulan çeşitli günahlar var Bu günahlardan kurtulmadıkça, insanın insan olması mümkün değildir Bugün hatipler çok güzel konuştular: En güzel insan Allah'ın istediği insandır O insan ki, kötülükleri bırakmış, iyilikleri elde etmiştir
  O kötülük bırakılmadıkça, zevkin peşinde, şehvetin peşinde, şeytanın peşinde
  --E müslümanım!
  Ezan okunur, camiye gelmez Vaaz olunur, gelmez Radyosunun başından ayrılmaz, televizyonunun başından ayrılmaz Sahillerdeki deniz alemlerinden ayrılmaz Bütün sefâ yollarına gider Müslümanlığı da kimseye vermez

  Halbuki bu isyan yerlerine gitmek, o kadar tehlikelidir ki Gözün beş tane günahı var Bu beş günahtan birisi, kötülükleri görmek Kötülükleri görmek kâfî geliyor insan için Çünkü insanın insanlığı, ancak gönlünün kemâle erişmesiyledir Gönül ne kadar Allahıyla meşgul ise, Allah'ına ne kadar bağlıysa; o gönülde o kadar nur vardır
  Binâen aleyh, mâsıyet yerlerine gidildiği vakitte, o gözler vasıtasıyla gönle zehirler akar Sen diyeceksin ki:
  --Televizyonda ne zarar var? Bugün işte ilmin kemâlini gösteren bir şey bu Onunla bütün dünyanın her şeyini görüyoruz
  İyiliklerini gördüğün vakitte çok iyi ama, kötülüklerini gördüğün vakitte, gönle akan zehirler senin gönlünü öldürür Gönül öldükten sonra vücudunun hiç kıymeti yok! Vücud yaşamış, yaşamamış; hiç kıymeti yok! İş gönüldedir
  Onun için, o gönlü muhafaza edecek olan gözün kötülere bakmaması lâzım, günahlara bakmaması lâzım! O dilin de kötü sözleri söylememesi lâzım! Bu kulakların da kötü şeyleri dinlememesi lâzım! Ancak ondan sonra mekârim-i ahlâk olan güzel ahlâklar insanda tebârüz eder

  Bugün o toplantı yerindeki, imam-hatip okulunun yeri alınmış Bir zât-ı muhterem, ismi Süleyman Boyacı Onüçbin metre, ondört dönüme yakın geniş araziyi, dininin aşkının artıklığından, "Bu mektebe hibe ettim!" demiş Bu mektep, İslâm nurunu yayacak bir menba'dır bu Bunun kısasını şöyle söyleyeyim:
  Bu cami duruyor Bu caminin içerisinde imam olmazsa ne olur bu cami? Cami bir cesettir Bu cesedin ruhu onun imamıdır, imam-hatibidir O olmadıktan sonra, bu cami hiçbir mânâ ifade etmez Anbar olur, hayvanlara bilmem ne olur, hiçbir işe yaramaz İllâ bu cami bir ceset; bu cesedin ruhu ilimdir, ilim sahibidir
  İşte ilim menbaı için adam onüçbin metre yerini fedâ etmiş, Allah rızası için teberrû etmiş "Ben öldükten sonra, ecdadımın da defterleri kapanmasın, bunun sevabından müstefid olsunlar!" diyerekten
  Tebrik ettim kendilerini, Allah mübarek etsin Ne büyük hayır! Diğer zenginlerimize de Allah-u Teàlâ böyle lütuflar ihsân etsin
  Onüçbin metre yer ne demek aziz kardeş, Üsküdar'ın en güzel bir yerinde? Bu teberru kolaycacık yapılmaz Biz bugün camimiz yapılıyor şurda, biraz teberru edin diyoruz Beş lirayla on lirayla teberru mu olur bugün? Allah affetsin kusurlarımızı