Hacı Bayram Veli Edebi Kişiliği

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda Merve tarafından 8 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu


 1. Hacı Bayram Veli Edebiyattaki Yeri

  Hacı Bektaş Veli’nin Edebi Kişiliği

  Türklerin İslamiyet’i kabul etmeleri ile birlikte değer yargılarında önemli değişmeler ortaya çıktı. Türk kültürü, İslami kültürün getirdiği etki ile yeni ve farklı bir kimliğe büründü. Anadolu’da İslamiyet öncesi inanç sistemleri ve İslamiyet yeni bir sentez oluşturdu.

  Hacı Bektaş Veli ikliminde gelişen edebiyat, birçok bakımdan orijinal bir edebiyattır. Bu özelliği ile diğer edebiyat ürünlerinden ayrılır. Adına genel olarak Alevi-Bektaşi edebiyatı da denilen bu yapı kendine özgü edebi türler oluşturmuştur. Din ulularını över, onlara ait menkıbeleri şiirleştirir, usûlden erkandan ayinden bahseder.

  Alevi ve Bektaşi teolojisinin ana kaynakları hiç kuşkusuz menakıbnameler ve velayetnamelerdir. Menakıp, tasavvuf
  tarihinde sufilerin ortaya koydukları inanılması güç doğaüstü olaylar demek olan kerametleri nakleden küçük hikayeler anlamında tahminen IX. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlamıştır. Bu yüzden IX. yüzyıldan itibaren kaleme alınan tasavvuf kaynaklarında, veli anlayışına paralel keramet anlayışı geliştirilmiş ve bunun teorisi oluşturulmaya çalışılmıştır. XI. yüzyıldan sonra yazılmış bazı tasavvuf kaynaklarında keramet teorisinin daha da gelişmiş olması sonucunda ilk defa kerametlerin bir tasnife tabi tutulduğunu görüyoruz.

  Anadolu’da tasavvufi eserlerin yanı sıra bir de menakıpname edebiyatı oluşur. Anadolu’da kaleme alınan evliya menakıpnamelerinin ilk örnekleri doğal olarak Anadolu Selçukluları dönemine aittir. Bu dönem Kadirilik, Rifailik, Kazerunilik, Kalenderilik, Vefailik vb. gibi dışarıdan gelme pek çok tarikatın yerleşme ve kendini kabul ettirme dönemi olduğu kadar Mevlevilik gibi yeni bir tarikatın oluşmaya başladığı bir zaman dilimini ifade eder. Anadolu’nun birçok yerinde çeşitli dedelerin, şeyhlerin açtığı tekkeler ve zamanla buralarda ortaya çıkan türbeler göz önüne alınırsa Anadolu Selçukluları döneminde sayıca oldukça fazla menakıpnamenin kaleme alındığı tahmin edilebilir.

  En önemli menakıpnamelerden biri, II. Bayezid dönemlerinde yaşamış Uzun Firdevsi lakabıyla tanınan Hızır bin İlyas’ın yazdığı Hacı Baktaş menakıbıdır. Bu menakıpname Hacı Bektaş’ın doğumunu, Horasan’da ki çocukluk dönemini ve Ahmet Yesevi ile ilişkilerini anlatmakla başlar. Daha sonra Anadolu’ya gelip Sulucakaraöyük’e yerleşmesi, buradaki yaşamı, o dönemdeki tasavvuf erleriyle ilişkileri ve sonuçta ölümü anlatılır. Hacı Bektaş’ın halifelerinin menkıbeleriyle eser son bulur. Bu menakıpnamenin Hacı Bektaş hakkındaki bilgilerin ana kaynağı ve özellikle Ahmet Yesevi ile ilgili anane ve menkıbelerin Anadolu’daki metinlerini içeren en eski yazılı kaynak olması sebebiyle önemi büyüktür.

  Bektaşi edebiyatında menakıpname ve vilayetnamelerin dışında deyiş – duaz – nefesler de önemli bir yere sahiptir.

  Deyiş
  Alevi Bektaşi ozanlarının söylediği ve ayin-i cem de kullanılan tasavvufi eserlerin tümü olarak bilinmektedir.

  “Hareket nardadır sacda değildir
  Keramet baştadır tacda değildir
  Her ne ara isen kendinde ara
  Kudus’te, Mekke’de, hacda değildir”

  Hünkar Hacı Bektaş Veli Alevi kültüründeki şiirler 7′li, 8′li veya 11′li hecelerle hece vezni ile yazılmış ve bestelenip söylenmiştir. Deyişler belli kurallara, kalıplara ve belli düşüncelere bağlı şiir biçimidir. Ölçüde kafiyede, ayakta, nazım biçimleri aşık edebiyatı özellikleri gösterir

  Alevi-Bektaşi şiirlerinin ortak özelliği, dinsel inanış temelleri, tasavvufi yorumlar, ayet ve hadislerden yola çıkılarak ortaya konmuştur. “Ölmeden önce ölmek”, yani hayatta iken nefsi öldürmek, hakka ulaşmak, Peygamberin, Hazreti Ali’nin on iki imamların sevgisine nail olmak, dünya malına değer vermemek sıklıkla işlenmiştir.

  Abdal Musa, Kaygusuz Abdal, Pir Sultan Abdal, Hatayi, Virani, Kul Himmet, Teslim Abdal mahlaslı deyişlere sıkça rastlamaktayız.

  Köylerde Alevi dedelerinin bulunduğu ortamda saz eşliğinde deyişler söylenir. Deyişleri zakir veya dede söyler. Bektaşi tekkelerinde Bektaşi babasının nezaretinde genellikle Türk Sanat Müziği makamları ile nefesler söylenirdi. Nefesler ayin-i cem denilen muhabbet sofrasında (Ali sofrasında) mürşidin izni ile söylenir.

  İşitin ey yarenler
  Aşk bir güneşe benzer
  Aşkı olmayan gönül
  Bir kara taşa benzer

  Taş yürekte ne biter
  Dilinde Ağu tüter
  Nice yumuşak söylese
  Sözü savaşa benzer
  Yunus Emre

  Bu adem dedikleri
  El, ayakla, baş değil
  Adem manaya derler
  Suret ile kaş değil

  Adem oldur ey hoca
  Gıdası mana ola
  Maksut ademden ahi
  Hayal ile düş değil
  Kaygusuz Abdal

  Deyişlerin, nefeslerin, nutukların son kıtasına gelindiğinde mahlastaki şahsa hürmeten sağ el kalbin üzerine götürülüp daha sonra elin baş ve işaret parmakları dudağa değdirilerek onun ruhuna olan saygı belirtilir, gönüllerde olduğu ifade edilir.

  Akil gel beru, gel beru
  Gir gönüle nazar eyle
  Görür göz, işitir kulak
  Söyler dile, nazar eyle

  Baştır gövdeyi götüren
  Ayak menzile yetüren
  Dürlü maslahat bitüren
  İki ele nazar eyle

  Hatayi eydür ya Gani
  Veren Mevla alur canı
  Evvel kendü kendin tanı
  Sonra ile nazar eyle (Hatai)

  Duaz (düez – düvaz)

  Duaz, Duazdeh’in kısaltılmış halidir. Duazdeh Farsça olup on iki anlamına gelmektedir

  Duaz, cem ayinlerinde söylenen ve On İki İmamların adlarının geçtiği deyişlerdir. Duazlar bir nevi dua olarak da algılana bilinir.

  Bu deyişlerde On İki İmamların yani sıra basta Hz. Peygamber ve Hacı Bektaş Veli olmak üzere Alevi ulularının adları geçmektedir.

  “Allah medet ya Muhammed ya Ali
  Yusuf kuyusunda zindana düştüm
  Gülbankı çekilen Bektaşi Veli
  Yok mu gayretiniz dermana düştüm

  Fatıma Ana’dan el etek tuttum
  Şerver Muhammed’e göz gönül kattım
  İmam Hasan ile çok metan sattım
  Şah Hüseyin ile dükkanına düştüm

  Zeynel’i sevdim de aşnaya yettim
  Bakır’ı sevdim de musahip tuttum
  Cafer’i sevdim de göz gönül kattım
  Naci deryasında ummana düştüm

  Kazım Musa Inza’ya eriştim
  Tamam, asker ile hayli sürüştüm
  Kerbela; çölünde cenge karıştım
  Sinem yaralandı alkana düştüm

  Taki Naki Şah Askeri nurumuz
  Mehdi mağarada gizli sırrımız
  Cebrail önümüzce rehberimiz
  Kırkların ceminde erkana düştüm

  Oniki imam dergahında umum var
  Dünü günü sohbetim var demim var
  Günahım yok ama neden gamım var
  Ali gibi Şahı Merdan’a düştüm

  Kul Himmet Üstadım bu nasıl yazı
  Şirin lezzet verir muhabbet tuzu
  Ali’nin alnında Zühre yıldızı
  Meyli muhabbeti Selman’a düştüm

  Nefes
  Alevi-Bektaşi şairlerince söylenenayin-i cem’lerde, diğer toplantılarda kendine has bir beste ile okunan, böyle okunmak için yazılmış şiirlere denir. Şekil itibarı ile koşmalar gibi dörtlüklerle yazılır. Konusu ekseriya tasavvuf, tarikat akideleri ile ilgilidir. İçlerinde lirik mahiyet gösterenleri de vardır. Nefeslerin dili genellikle sade bir Türkçedir. Başta 11′li hece vezni olmak üzere 7′li, 8′li hece vezniyle yazılırlar. Aruz vezni ile yazılmış olanları da vardır. Alevi-Bektaşi öğretisinin nesilden nesile aktarılmasında nefeslerin önemli bir işlevi vardır. Nefeslerde konular her zaman özel bir anlatım tarzıyla, kelimelerin mecazi kullanımlarıyla işlenmektedir. Örneğin, çok kullanılan içki (dem, bade, dolu) manasına gelen kelimeler mürşidin irşadı; meyhane, irşad alınan yerdir.

  Bu mecazi kullanımın Bektaşi öğretisini Bektaşi olmayanlardan saklama ya da nasipli Bektaşinin aklını kullanarak yolun öğretilerini algılamalarını sağlamaktır. Burada katlı anlatım” olarak tanımlanan anlatım tekniği söz konusudur: “Bektaşi dilindeki “katlı anlatım” özelliği nedeni ile bir kelimenin bazen birden çok anlamı bulunmaktadır. Dinleyen kişinin yorumlayabilme seviyesine göre bu kelime anlam kazanmaktadır.

  Şu fani dünyaya geldim giderim
  Bin yılda bir çiçeğin bittiğin gördüm
  Ana rahminden geldim cihana
  Nice bin yıl yattığın gördüm

  Atamın belinde boyandım kana
  Al yeşil nurundan indim kandile
  Atam bahane oldu geldim cihana
  Erenlerin ikrar verdiğin gördüm

  Sülük sohbetinin ya sünneti kaç
  Eğer kamil isen; gel bir irfan aç
  Dünya kurulmadan güveren ağaç
  Güverip; hurmanın bittiğin gördüm

  Gülün emri neydi? gül şaha çekti
  Bülbülü de gülün oduna yaktı
  Bunca melaike seyrana çıktı
  Ol Şems-i Tiflis’in öttüğün gördüm

  Ol deryada balığın yatağında
  Peydah oldum Muhammed’in dağında
  Evvel kul yoğudu Cennet bağında
  Getirip Cebrail’in diktiğin gördüm

  Seyyit Mehemmed’im bu sıraya kattım.
  Yalan dünya sana çok gelip gittim
  Adem Safiyullah’la arzuhal ettim
  İnsanları katere çektiğin gördüm.


  kaynak:toplumdanısmanı
   


Yükleniyor...