Görsel Öğrenme Stili Nedir

'Ders notları' forumunda Burcu tarafından 14 Kasım 2014 tarihinde açılan konu


 1. GÖRSEL ÖĞRENCİ VE ÖĞRENME STİLLERİ

  GİRİŞ: Öğrenme stilleri, her bir öğrencinin yeni ve zor bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken farklı ve kendine özgü yollar kullanmasıdır.

  Öğrenme; bireyin olgunlaşma düzeyine göre, çevresiyle olan etkileşimi sonucunda yeni davranışlar kazanması ya da eski davranışlarını değiştirmesi sürecidir. Kısaca öğrenme, davranış değişikliğidir. Bu değişimlerin bir kısmı gözlenebilirken bir kısmı da doğrudan gözlenemeyebilir. Öğrenme süreci bireyin aktif olduğu bir süreçtir. Nasıl her bireyin kişilik özellikleri ve ihtiyaçları birbirinden farklı ve kişiye özgü ise öğrenme stilleri de kişiye özgü özelliklerdir ve hiçbirinin bir diğerine üstünlüğü yoktur. Bireyler kendi öğrenme stillerine uygun koşullarda daha kolay ve etkili öğrenirler.

  PROBLEM VE AMAÇ:

  Her insanın öğrenme stili farklıdır bir öğrenci görsel olarak daha iyi anlıyorsa daha çabuk kavrıyor ve bu şekilde öğrenmeyi daha kolay sağlıyorsa işitsel öğrenme anlamında başarısızsa illaki görsel materyallere ihtiyaç duyuyorsa bu o öğrencinin başarısız olduğu anlamına gelmez. Ya da işitsel öğrenme de kendini başarılı bulan bir öğrenci olduğu anlamına gelmez. Aydın Arıtan bir makalesinde; “Her beyin, kendi düşünce modelinin belirlediği bir öğrenme modeline sahiptir. Öğrenilmesi istenen konunun sunuluş modeli, beyindeki modelle uyuşursa, başarılı bir öğrenme gerçekleşir. Başarı ya da başarısızlık, tek başına kişinin zekasının yetersizliğini göstermez. Genellikle başarısızlığı; getiren, iki farklı düşünce modelinin birbirleriyle uyuşamamasıdır.” Der.

  Görsel Öğrenme Stiline Sahip Kişilerin Özellikleri

  · Harita, poster, şema, grafik, slayt şov, kolaj, resimli dergi ve gazete gibi görsel materyallerle daha kolay öğrenirler ve görsel materyallerle öğrendiklerini kolay hatırlarlar.

  · Okudukları ya da yazdıkları bilgileri hafızalarında uzun süre tutabilirler.

  · Duyduklarını uzun süre hafızalarında tutamazlar.

  · Sözlü talimatları takip etmekte zorlanırlar.

  · Zihinlerinde görsel imajlar oluşturarak düşünürler.

  · Yüz ifadeleri ile duygularını açıkça gösterirler.

  · Berrak ve canlı hayal güçleri vardır.

  · Kolaylıkla zihinlerinde birçok şeyi canlandırırlar.

  · Bir sunum dinlerken not alarak öğrenirler.

  · Yüzleri hatırlarlar ama isimleri kolaylıkla unuturlar.

  · Listeleme yöntemiyle bilgileri madde madde görmek isterler.

  · Birçok şeyin nasıl göründüğü çok dikkat ederler.

  · Çalışırken renkleri kullanıp görsel açıdan öğrendikleri materyali zenginleştirmekten hoşlanırlar.

  · Çalışma odalarını görsel şeylerle süslemekten hoşlanırlar.

  Geliştirilmesi Gereken Özellikleri

  · Duyduklarını uzun süre hafızada tutamazlar.

  · Ders anlatılırken not almazlarsa öğrenmeleri zorlaşır.

  · Yazılı olmayan bilgiyi fark etmeyebilirler.

  · Karmaşık ve karışık ortamlarda kendilerini rahat hissetmezler.

  · İsimleri hatırlamakta zorlanırlar.

  · Görsel materyallere dayanmayan uzun anlatımları okurken veya dinlerken zorlanırlar.

  · Plansızlığa, programsızlığa, dağınıklığa ve düzensizliğe karşı kendilerini huzursuz hissederler.

  · Sözel yönergeleri hatırlamakta zorluk çekerler.

  Görsel Öğrenme Stiline Uygun Çalışma Teknikleri

  · Dersleri dinlerken not tutmalıdırlar.

  · Ders çalışırken önemli bilgilerin renkli kalemlerle altını çizmeleri veya renklerle vurgu yapmaları yararlı olacaktır.

  · Bilgiler arasındaki bağlantıyı görsel metaforlar kullanarak bağdaştırmaları öğrenmesini kolaylaştırır.

  · Özet veya açıklama yazarak çalışmalıdırlar.

  · Anahtar sözcük kartları hazırlamalı. Kartların az bilgi içermesi belleğe kolay yerleşmesini sağlar

  · Anladığını kısa birkaç cümle ile ifade etmeli ve yazmalı.

  · Problem çözerken, istenen ve verilenleri renkli kalemlerle yazmalı.

  · Çalışmaları gereken konuya özgü görsel çalışma kartları yaparak ve kullanarak anlama ve kavrama becerileri arttırılabilir.

  · Görsel örnekler ve açıklamalar kullanılarak sözel içeriği öğrenmeleri teşvik edilmelidir. Çalıştıkları konuya dair videolar ve/veya çalışma CD’leri kullanılmalıdırlar.

  · Hatırlatıcı simgeler ve kısaltmalar kullanmaları teşvik edilmelidir.

  · Etkili öğrenme için, bilgisayar aracılığıyla öğrenmeleri gereken bilgiyi düzenlemeleri ve o bilgiye dair grafikler, tablolar ve çizelgeler oluşturmaları önerilir.

  · Öğretmenin aktif bir şekilde tahtayı kullanması önemlidir.

  · Tarihi bilgileri zaman çizgisi üzerinde görerek rahatça öğrenmeleri sağlanabilir.

  · Matematik ve teknik bilgileri öğrenmek için anladıklarını kısa cümle ya da birkaç söz halinde yazmaları için teşvik edilmelidir.

  Görseller

  Ders çalışırken

  Görsel öğrencilerin çalışabilecekleri derli toplu ve karışık ve kalabalık olmayan bir yere gereksinimleri vardır. Ders notları tutmaları yararlıdır. Ders kitabında ya da yazılı metinlerdeki resimlerden çalışmak bu öğrencilere çok uygundur. Bu öğrenciler genellikle yazılı sınavlarda başarılıdır.

  Öğretmenlere ipuçları

  Bu öğrencilerle çalışırken tahtaya yazarken onlara arkanızı dönmeyin çünkü bu öğrenciler siz konuşurken sizin ağzınızı görmek isteyeceklerdir. Görsel öğrenciler ders anlatımı sırasında eğer not tutmuyorlarsa dersten kolayca uzaklaşacaklardır. Bu öğrenciler yazılı yönergelere gereksinim duyarlar. Bu öğrenciler için genellikle okumayı öğrenirken fonetik yöntem uygun olmamaktadır.


  Nerde?? / Nasıllar??

  Görseller

  Doğal olduğu yerler: İyi giyinir, ayrıntıları ve renkleri hatırlar, okumayı, yazmayı sever, insanların yüzünü hatırlar ama isimlerini unutur. Yazılarda görülen isimleri hatırlar, zihinsel (görsel) imgeler yaratır.

  Problem çözme yolları: Talimatları okur, problemleri listeler, düşünceleri düzenlerken grafiksel malzemeler kullanır, akış kartları kullanır, kağıt üzerinde grafiksel çalışmaları görür ve akılda canlandırır.

  Değerlendirme ve test etme ihtiyacı: Görsel-yazılı testler, araştırma raporları, yazılı raporlar, grafiksel gösterimlerden yararlanır. Yazılı sınavlarda başarılıdır.

  En iyi öğrenme yolları: Not alarak, liste yaparak, öğrenilecek bilgileri okuyarak, bir gösteriyi izleyerek öğrenir. Kitaplardan video filmlerinden ve basılı materyallerden yararlanır.

  Okuma / çalışma özellikleri: Eğlenmek veya dinlenmek için okur, uzun süre çalışamaz, çalışma sırasında sessiz ortam ister, hızlı okur, kelimelerin sesinden ziyade yazılı şeklini hatırlama.

  Okuldaki güçlükleri: Ne yapılacağını görmeden hareket etmekte zorlanır. Gürültülü ve hareketli çevrede çalışamaz. Ses akort edemez. Görsel resim ve malzeme olmadan öğretmeni dinleyemez, öğretmenin hoş olmayan görüntüsü ile ilgilenir. Sıkıcı ve düzensiz bir sınıfta çalışmak istemez, konsantrasyonu bozan florasan ışığı altında çalışmaktan verim alamaz.

  Genel değerlendirme: Özel yaşamlarında genellikle düzenli olurlar. Karışıklık ve dağınıklıktan rahatsız olurlar. Dağınık bir masada çalışamazlar. Önce masayı kendine göre düzenlerler, daha sonra çalışmaya başlarlar. Kalem, silgi, kalemtıraş gibi araçlar için masada kendilerine göre yer belirlerler ve araç gereçlerini hep bu yerlerde tutarlar. Çantaları dolapları her zaman düzenlidir. Yazmayı sevmeseler bile defterlerini düzenli ve itinalı kullanırlar. Düz anlatım dediğimiz- okullarda dersi öğretmenin veya öğrencinin anlatması- yönteminden yeterince yararlanamazlar. Tam olarak anlaşılması için dersin görsel malzemelerle mutlaka desteklenmesi gerekir. Harita, poster, şema, grafik gibi görsel araçlardan kolay etkilenirler ve bu araçlardan öğrendiklerini kolay hatırlarlar. Öğrendikleri konuları gözlerinin önüne getirerek hatırlamaya çalışırlar.


  Görsel : Bazı öğrenciler algısal olarak görsel materyallere karşı daha duyarlıdır ve en iyi bu yolla öğrenirler. Görsel tercihleri güçlü olan kişiler resimleri, grafikleri, şemaları kullanarak daha iyi öğrenir ve hatırlarlar. Yeni bilgileri zihninde resimler oluşturarak algılarlar. İyi birer gözlemcidirler; çevresinde olan küçük değişiklikleri, detayları fark ederler. Gördüğü yüzleri iyi hatırlarlar. Çalıştığı ortamın görüntüsü onun için önemlidir. Çalışırken masası dağınık bile gözükse kendine has bir düzeni vardır. Çalıştığı ortamı sevmesi gerekir.

  Renkler hatırlamasını kolaylaştırır; çalışırken renkli kalemlerden faydalanabilir. Çalışmaları sırasında öğrendikleri ile ilgili resimler çizebilir ve bunları daha sonra hatırlatıcı notlar olarak kullanabilir. Zihin ve kavram haritaları da işe yarayacaktır. Hayal güçleri zengin olduğu için çalıştıkları konu ile ilgili hayallere dalabilirler. Görsel öğrenciler öğrendiklerini resim ve şekillerle zihinsel imgelere dönüştürdükleri için, soru sorulduğu zaman tavana bakıp düşünebilirler. Bu zamanlarda öğretmen görsel öğrencinin kendini dinlemediğini düşünmemelidir.

  Görsel öğrenciler, sınıfta öğretmeni takip eder ve göz kontağı kurarlar. Öğretmenin görüntüsünü, ders anlatımını gözlemlerler. Ders sırasında anlatılanlarla ilgili defter ya da kitaplarının kenarlarına hatırlatıcı karalamalar yapabilirler. Görsel algıları yüksek olan bazı kişiler, yazılı metinleri okuyarak da çok iyi öğrenebilirler çünkü yazı da görsel sembollerden oluşur. Ders kitapları, çalışma kağıtları, bilgisayar ekranındaki yazılar kolay öğrenebildikleri içeriklerdir. Bu kişiler gözlerini kapadıkları zaman sayfadaki yazıları zihninde canlandırırlar ve kelimeler gözlerinin önüne gelir. Sözel olarak anlatılanları yazılı bir metinden takip etmek ister ya da konu ile ilgili yazılı metinleri daha önceden okumak ister. Metinde önemli gördüğü yerlerin altını çizmesi ve renkli kalemlerle belirtmesi yardımcı olacaktır. Genellikle anlatılanlarla ilgili not tutmaya çalışır ancak bu yazdığı notları her zaman okuyacağı anlamına gelmez. Yazılı yönergeleri tercih ederler. Çalıştığı konularda önemli gördüğü kısımları bir panoya yapıştırabilir. Ajanda kullanması sorumluluklarını hatırlamasına yardımcı olur. Yazılı proje ve çalışmalarda daha başarılıdır.

  Üç farklı öğrenci tipi vardır;

  1. Görseller

  2. İşitseller

  3. Devinimseller

  Bu öğrenci tiplerini müziğe uyarlayacak olursak eğer:

  Görsel öğrenciler iyi nota okurken işitsel öğrenciler kulaktan çalıp söylerler. Devinimsel öğrenciler ise iyi enstrüman çalarlar. Görsel öğrenciler doğru söyler ve doğru çalar, kulaktan çalmayı ya da söylemeyi sevmez. İşitsel öğrenciler ise nota okumak yerine tahmin ederler şarkıları uydururlar, doğaçlamayı severler. Devinimseller ise dokunsal yanlarından dolayı daha çok hisseder öğrendikleri eserleri icra etmekten hoşlanırlar. Görseller ses kalitesine önem vermezler. İşitseller parça seçmekten hoşlanırlar, devinimsellerin ise nasıl çaldığı önemlidir, yürütücüdür her şeyi karıştırabilir, dokunarak kolay ezberlerler. Görsel öğrencilerin ezberleme problemi vardır, enstüman çalarken parmak numaralarına dikkat ederler; teorik bilgiler, yazılımlar yönergeler onların öğrenmesini kolaylaştırır. İşitsellerde ise çalışları ve söyleyişleri kalitelidir iyi ses çıkarırlar uydurabilirler eğer bir pozisyon ses kalitesini etkiliyorsa değişik parmak numarasını kullanırlar. En iyi yaparak ve tekrarlayarak öğrenirler. Devinimseller ise eğer alıştığı bir parmak pozisyonu ya da numarası varsa değiştirmek onlar için çok zordur. Bu tip öğrenciler de tekrarlayarak öğrenir ama oyun ya da danslar işin içine girerse daha çabuk öğrenirler.

  SONUÇ VE ÖNERİLER

  İdeal öğrenme yöntemi, her üç alanın da aktif olarak kullanılabilmesidir. Bir kişinin öğrenme stilini bilmek iki yönlü avantaj sağlayacaktır. Öne çıkan yani kişinin ağırlıklı olarak kullandığı yöntem, özellikle yeni öğrenmelerde, zor konuların öğrenilmesinde öncelikle uygulanması gereken stildir. Bu durumda kişi daha hızlı, daha kolay ve zevk olarak öğrenecektir.

  Bir öğrencinin nasıl ve ne şekilde daha kolay öğreneceğini anlamak hem öğretenin hem de öğrencinin işini daha kolay bir hale getirecektir.

  Görsel işitsel ya da devinimsel öğrenci tiplerini ayırt ettikten sonra onların kendi özelliklerine göre materyaller hazırlayıp öğrenmeyi ve öğretmeyi daha kolay bir hale getirmek mümkündür.

  Yapmamız gereken sadece bir öğrencinin hangi tür öğrenime yatkın olduğunu bulup onu doğru yönde yönlendirmektir.