Genel Liseler - Düz Liseler

'Etüt Merkezi' forumunda YAREN tarafından 21 Kasım 2009 tarihinde açılan konu


 1. Genel liseler hakkında bilgi
  Genel Liseler (Düz Liseler)

  GENEL LİSELERDE EĞİTİM ÖĞRETİM AMAÇLARI
  Genel Liseler; Türk Milli Eğitim sisteminin genel amaçları doğrultusunda, bireylerin,
  Atatürk İnkılap ve İlkelerine ve Anayasa'da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasa'nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek,
  Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek,
  İlgi, yetenek ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak amacıyla kurulmuş olan üç yıllık eğitim veren ve bireyleri yüksek öğretime hazırlayan öğretim kurumlarıdır.


  GENEL LİSELERDE EĞİTİM ÖĞRETİM İLKELERİ
  Bütün öğrencilere orta öğretim seviyesinde, asgari ortak bir genel kültür verilir.
  Öğrencilere kişi ve toplum sorunları tanıtılır ve çözüm yolları aranır.
  Ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilinci ve gücü kazandırılır.
  Öğrenciler; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda yüksek öğretime hazırlanır.
  Öğrencilere çok yönlü, soyut, eleştirel, yaratıcı, yapıcı, bağımsız, mantıklı ve analitik düşünme becerisi kazandırılır.
  Öğrencilerin planlı, metodik, verimli çalışma yöntem ve teknikleri kazanmaları sağlanır.
  Öğrencilere zamanı en iyi şekilde kullanma alışkanlığı kazandırılır.
  Mezunlar ile ilgilenilerek, onların öncelikle kendi alanları ile ilgili bir yüksek öğretim kurumuna girmeleri teşvik edilir.
  Öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve derslerdeki başarı durumlarına göre alanlara yönelmeleri sağlanır.
  Öğrenciler, sevgiye, akla, bilime ve tekniğe dayanarak kendi kültürümüz içinde, milli ruhumuzu, özümüzü ve benliğimizi koruyarak, yaşayarak kendisine, ailesine ve milletine yabancılaştırılmadan yetiştirilir.
  Öğrenciler kişilikli ve bilinçli, kendilerine güvenen ve yeterli, kendi kendisi ve başkaları ile yarışan, medeni cesaret sahibi olan, vatanını, milletini seven ve yüceltmeye çalışan, çağdaş, akılcı ve laik davranışlı olarak yetiştirilir.
  Öğrenciler, iyi bir insan, iyi bir vatandaş olarak hayata hazırlanır.
  Birey ve millet olarak, hür ve bağımsız yaşayabilmek için, öğrencilerin düzenli ve disiplinli sistemli şekilde düşünme ve sürekli çalışma, yarışma, başarma, mücadele etme duygusu, heyecanı, iradesi ve çabası içinde olmaları sağlanır.


  GENEL LİSELERDE EĞİTİM ÖĞRETİM UYGULAMALARI
  Bütün liseler 4 yıllıktır.
  LİSE I. SINIF
  İlköğretim eğitimini tamamlayarak genel liselere kabul edilen öğrencilere ve velilerine, eğitim öğretim yılı başında; lise sınıf geçme sistemi aktarılarak, lise eğitimi süresince kendisinden beklenen sorumluluklar bildirilir. I.sınıfta, Ortak Genel Kültür dersleri verilerek, öğrencinin yaşamında gerekli olacak temel bilgileri alması ve II. sınıfta seçeceği alana hazırlık yapması sağlanır.
  Dönem içinde başarı durumu takip edilerek ve alan seçiminde kullanılan envanterlerde çıkan sonuçların doğrultusunda, öğrencinin sahip olduğu ilgi, yetenek ve yönelimlerine uygun olarak seçebileceği alan /alanlar konusunda bilgilendirme yapılır. Eğitim gördüğü okulda mevcut alanlar ve alanlara kaynaklık eden dersler tanıtılarak, okul idaresi, rehberlik servisi, sınıf rehber öğretmeni ve ailesi ile birlikte, öğrencinin ileride seçebileceği meslek dalına uygun alana yönlenmesi sağlanır.
  LİSE II. , III. ve III. SINIF
  Genel liselerde okulun şartlarına göre açılabilecek alanlar;
  Fen Bilimleri Alanı
  Türkçe Matematik Alanı
  Sosyal Bilimler Alanı
  Yabancı Dil Alanı
  Spor Alanı
  Sanat Alanı
  Lise II. sınıfta, öğrenci seçmiş olduğu alandan ileride seçebileceği meslek dalında alacağı eğitime temel oluşturacak bilgileri alır.
  Rehberlik servisi ve sınıf öğretmeni tarafından; ÖSS Sınav sistemi, öğrencinin lise eğitimde gösterdiği başarının ÖSS sınavındaki katkısı, öğrencinin eğitim gördüğü alandan seçebileceği meslek dalları, yüksek öğrenim görebileceği üniversiteler, mesleklerin bireylerde aradığı özellikler, yüksek öğrenimde yöneldiği meslek dalında göreceği dersler, yüksek öğrenimden mezuniyet sonrasında çalışabileceği alanlar, iş bulma olanakları konusunda bilgilendirme yapılır.
  Genel Liselerin temel görevlerinin; öğrencileri, hayata, bir üst öğretime ve özellikle ilgi, istek, yetenek ve derslerdeki başarı durumlarına göre alanlarında akademik öğretime hazırlama olduğuna inanılır. Buna dayanarak, beden, zihin, ruhsal ve duygusal yönlerden dengeli ve sağlıklı bir kişiliğe, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, topluma karşı sorumluluk duyan kişiler olarak yetiştirilmesi amaçlanır.


  İLKÖĞRETİM SONRASI YÖNLENDİRME
  Öğrenci, ilköğretime başladığı ilk yıldan itibaren, ideallerini oluşturmakta ve üniversiteye hazırlık süreci başlamaktadır. Temel eğitimini tamamlamış öğrenci, artık meslek grubunu ve okulunu seçeceği aşamaya da gelmiş demektir. Bu aşamada verilecek karar çok önemlidir.
  Veli, öğretmen, öğrenci bir araya gelerek, öğrencinin idealleri ve yeteneklerini en uygun şekilde değerlendirmelidir. İlköğretim aşamasında yapılan gözlemler ışığında, öğrencinin yetenekli ve ilgili olduğu alanda öğrenim görmesi, bir üst eğitim yaşantısında kendisine ek avantajlar sağlamaktadır. Örneğin; öğretmen olmak isteyen ve bu alana uygun özellikleri taşıyan öğrencilerin, öğretmen liselerine yönlendirilmesi, öğrencinin hem başarısının yükselmesini hem de üniversiteye girişte ek puan almasını sağlayacaktır. Öğretmen lisesi mezunu olan bir öğrencinin ÖSS sınavında istediği bölümü kazanmak için yapacağı doğru sayısı, genel lise mezunu bir öğrencinin aynı amaç için yapacağı soru sayısından daha az olacaktır, bu durumda öğretmen lisesi mezunu olan öğrenci avantajlı durumdadır.
  Bu açılardan değerlendirilecek olursa; ilköğretim sonrası devam edilecek öğrenim kurumları tespit edilirken, genç; aile, okul yönetimi ve öğretmenleri tarafından; yetenekleri, kişiliği ve ilgileri açısından doğru tanınıp değerlendirilmeli, bu aşamada aile üst öğrenim kurumları ile ilgili yeterli ve doğru bilgiyi almalıdır. (Lise müdürleri, rehber öğretmenler, ilköğretim okulları yönetici ve öğretmenlerinden) Doğru yapılmış bir yönlendirme, akademik süreçte sağlanacak başarının temelini oluşturmaktadır.
  Yanlış yapılan yönlendirme ve seçimlerde ise; genç, kendisine uygun bir alana yönlendirilmediği için başarısız olmakta, kendini ifade de zorlanmakta, üniversite eğitiminde yanlış mesleğe yönelmekte ve iş hayatında mutsuzluk, doyumsuzluk, verimsizlik, bıkkınlık duyguları ön plana çıkmaktadır.