Fransız İhtilali Hakkında Bilgi

'Tarih Bölümü' forumunda Ezlem tarafından 28 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


 1. Fransız İhtilali ,Fransız İhtilali nedenleri


  Fransız İhtilali Hakkında Bilgi

  Fransız İhtilali sebepleri iç ve dış sebepler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Fransız İhtilali iç nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

  Fransız İhtilali İç Sebepleri :

  Fransız ihtilalinin iç sebeplerinden biride Krallık Rejiminin İstibdadıdır. Fransa 16. yy dan beri koyu 1 mutlakıyetle yönetilmekte idi. Krallar, memleketin sahibi ve efendisi sayılırdı. Kralın Tanrıdan başka kimseye hesap vermeyeceği kabul olunurdu.

  Fransız ihtilalinin iç sebeplerinden biriside Halkın çeşitli Sosyal Sınıflara Ayrılmasıdır. Fransız milleti eşitsizlik üzerine kurulmuş sosyal 1 yapıya sahipti. Halk, birbirlerine eşit olmayan ve başka hak ve imtiyazlara sahip bulunan , Soylular – Rahipler – Burjuvalar- Köylüler olarak, 4 ayrı sınıfa bölünmüştü. Bunlar şu şekilde sıralanmaktadır;

  Soylular büyük toprak ve Malikane sahibi idiler. Devlet memurluğu ve askerlikle uğraşırlar, devlete vergi vermezlerdi. Topraklarında, köylüleri çalıştırırlardı.

  Rahipler: Bu kesim Arazi ve mal sahibi idiler. Din bakımından Papaya bağlıydılar. Devlet ve Halk üzerinde dinsel otoriteye sahiptiler. Devlete vergi vermezlerdi.

  Burjuvalar: Şehir ve kasabalarda oturan, iş ve ticaretle uğraşan kesimdi. Aydınlar bu sınıf içinde idi.

  Köylüler: Halkın çoğunluğunu oluşturmakta idiler. Vergi verirler, askerlik yaparlar, soylu kişilerin ve rahiplerin tarlalarında çalışırlar, gerektiğinde onların angaryalarını görürlerdi. Hiçbir siyasal hakları yoktu.

  Fransız Aydınlarının Etkisi : 18. yüzyıldan Fransada yetişen filozoflar, düşünceleri ve eserleriyle, Fransız halkını etkilemişlerdir. Bu aydınlar içinde en etkili olanları, Monteskiyö, Volter, Didero ve Jan Jak Ruso dur.

  Mali Zorluklar, Vergilerin Ağırlığı : Fransız ihtilalinin en temel sebebi olarak gösterilmektedir. Sarayın israfları, Fransanın 18. yüzyıl boyunca girdiği savaşlar, devletin ekonomik durumunun daha da bozulmasınan neden olmuş, halktan alınan vergilerin artırılmasına yol açmıştır.

  Fransız İhtilali Dış Sebepleri :

  Fransız ihtilalinin dış sebepleri arasında Rönesans sonrasında ortaya çıkan aydınlanma çağının etkisi , Amerikanın bağımsızlığını kazanması ve İngiliz meşrutiyetinin etkisi bulunmaktadır.

  Fransız ihtilali Fransa Kralı, XVI. Lui nin, halktan yeni 1 vergi almak için Etajenero yu toplamasıyla başlayan İhtilal 5 dönemden geçmiştir. 1. Etajenero, Milli Meclis ve Kurucu Meclis Devri Etajeneronun, 5 Mayıs 1789′ tarihinde toplanmasıyla başlayan bu dönemde, köylü ve Burjuvaların milletvekilleriyle, soylu ve rahiplerin milletvekilleri arasında toplanma konusunda anlaşmazlık baş göstermiştir. Toplantıların ayrı ayrı salonlarda değil, aynı salonda yapılmasını isteyen köylü milletvekillerinin isteği, soylu ve rahip milletvekilleri tarafından reddedilmiş, bunun üzerine bir araya gelen köylü ve burjuva milletvekilleri, halkın yüzde 96sını temsil ettiklerini ileri sürerek, Etajenero ya, Milli Meclis ismini vermişlerdir. Bu olaydan sonra Fransız halkı silahlanmış ve İhtilale katılmıştır.

  Milli Meclis Soyluların ve Rahiplerin derebeylik döneminden kalma bütün haklarına ve ayrıcalıklarına son vererek, eşitliği kabul etmiştir. Yeni 1 Anayasa yaparak, İnsan ve Vatandaş Hakları bildirisini anayasanın başlangıcına koyulmuştur.

  Kurucu Meclis Fransa Meşruti 1 krallık oluşturmuştur. Kanunları yapma yetkisi meclise, yürütme görevi kralın seçeceği Bakanlar Kuruluna bırakılmıştır. Kralın kaçma girişimi üzerine Cumhuriyetin ilan edilmesini isteyenlere katılmamış, Krala Anayasaya sadık kalacağına dair yemin ettirmiştir.

  Fransız ihtilaline Avrupanın tutumu İhtilalinin başlangıcında tepki meydana gelmemiştir. Fakat ihtilal sonucunda mutlakıyetin yıkılıp cumhuriyetin kabulü Avrupa krallıklarını telaşa düşmesine neden olmuştur. Avrupa devletleri Fransaya karşı birleşmiştir.

  Fransız ihtilalinin Sonuçları:

  Soyluların ve rahiplerin ayrıcalıkları kaldırılarak eşitlik ilkesi getirmiştir.
  Mutlak monarşi yıkılarak, egemenliğin halktan geldiği kabul edildi.
  Eşitlik, adalet, milliyetçilik, hürriyet, ulusal egemenlik, laiklik, cumhuriyet gibi kavramlar daha önem kazanmıştır.
  Milliyetçilik fikrinin yayılması ile imparatorluklar dağılma sürecine hızlanmıştır.
  Mahalli otorite yerine merkezi otorite kabul görmüştür.
  Eski toplum, eski kültür değerleri ve idareler değişim geçirdi.
  Fransız İhtilali sonuçları bakımından evrensel olduğundan yeniçağın bittiği, yakınçağın başladığı kabul edildi.
  İmparatorlukların yıkılması ile milli devletler kurulmaya başladı.