Feridüddin-i Attar Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda Aysell tarafından 27 Haziran 2012 tarihinde açılan konu


 1. Feridüddin-i Attar Hayatı

  Feridüddin-i Attar hakkında bilgi

  Feridüddin-i Attar 1119 (H.513) senesinde Nişâburda doğdu. İsmi, Muhammed bin İbrâhimdir. Evliyânın büyüklerindendir. Nişâbûrî ve Hemedânî nisbet edilip, Ferîdüddîn lakabıyla meşhur oldu. Bir müddet baba mesleği olan attârlık yapıp ilâç, esans îmâl edip sattığı için, Ferîdüddîn-i Attâr diye tanındı. Attar belki de değişik alanlarda da eğitim almış bir eczacının oğludur. 1229 (H. 627) senesinde Moğollar tarafından şehid edildi. Şadbâh kasabası yakınlarında defnedildi.

  Ferîdüddîn-i Attâr, küçüklüğünde Şadbah (Şadyah) kasabasında bir yandan babasının yanında attârlık (eczâcılık) mesleğini öğreniyor, bir yandan da Kutbüddîn Haydar isimli büyük bir zâtın sohbetlerine devâm ediyordu.Kelâm, fıkıh, tefsîr ve hadis gibi din ilimlerini, Arabî, sarf, nahv gibi âlet ilimlerini ve fen bilgilerini öğrenmekten geri durmuyordu.

  Hac için çıktığı seferde, tasavvufa dâir eserleri mütâlaa etti. Hallâc-ı Mansûr, Ebû Saîd-i Ebül-Hayr gibi geçmiş evliyâdan aldığı feyzlerle yetişti. Şeyh Mecdüddîn gibi o devirdeki velîlerin sohbetlerine kavuştu. Kalan ömrünü Allahü teâlâya ibâdet etmek, tasavvuf büyüklerinin hâl ve hayâtlarını anlatarak, onları insanlara sevdirerek ve kitap yazarak geçirdi. Babası ile berâber Moğal istilâsından kaçarak,Belhten hicret eden beş yaşındaki Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmi ile görüştü.Yazdığı kitaplardan Esrâr-nâmesini, başka bir rivâyete göre, Mantık-ut-Tayrını ona hediye etti.

  Moğollar, Doğu Türkistan ile Çin ve Hindistan taraflarını işgâl ettiler.Harezmlilerin elinde bulunan Mâverâünnehri, bu arada Nişâburu yağmaladılar.Gittikleri her yerde görülmedik zulümler yaptılar.Nişâbura gelen Moğol askerlerinden biri, Ferîdüddîn-i Attârı (rahmetullahi aleyh) vurduğu kılıç darbesiyle şehid eyledi ve düştüğü yere defnedildi.

  Daha sonraki devirlerde kabrinin üstüne bir türbe ile yanına bir imârethâne yaptırıldı.

  Eserleri

  Musîbet-nâme
  Esrâr-nâme
  Mantık-üt-Tayr ve Makâmât-ı Tuyûr
  Muhtâr-nâme
  Cevher-üz-Zât
  Eştur-nâme
  Bülbül-nâme
  Biser-nâme
  Haydar-nâme
  Deryâ-i nâme
  Şifâ-ül-Kulûb
  Pend-nâme

  Bu eserler manzumdur. Tek nesir eseri Tezkiret-ül-Evliyâdır.