Fehim-İ Arvasi Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda Masal tarafından 26 Haziran 2012 tarihinde açılan konu


  1. Seyyid Fehim-İ Arvasi Biyografisi


    Kısaca Fehim-İ Arvasi Kimdir


    Osmanlı Devletinin son devirlerinde yaşadı. Hüseyin bin Aliin soyundan gelmektedir. Moğol istilâsı sebebiyle Iraktan Doğu Anadoluya yerleşmiş ve çok sayıda âlim yetiştirmiş bir aileye mensuptur. Molla Abdülhamid Efendinin oğludur. 1825te bugün Vanın Bahçesaray kazâsına bağlı Arvas köyünde doğdu. Babasını küçük yaşta kaybetti. Kısa zamanda Kuran-ı kerimi ezberledi. Dedelerinin kurduğu Arvas, bilahare Müküs (Bahçesaray) Mir Hasan Veli medresesinde okudu. Cizrede Şeyh Hâlid-i Cezerînin derslerine devam etti. Muşun Bulanık kazâsında Molla Resul Sübkîden ilim icâzeti (diploması) aldı.

    İslâm âlimlerinin büyüklerinden ve evliyânın meşhurlarından.Silsile-i aliyye denilen evliyânın otuz üçüncüsüdür. Osmanlı Devletinin son devirlerinde yaşadı. Seyyid olup, soyu hazret-i Hüseyine ulaşır.Lakabı, Hazret-i Şeyh ve Allâmedir. Arvaslı olduğu için Arvâsî nisbesi ile meşhurdur. Babası,AbdülhamîdArvâsîdir. Kabr-i şerîfi,Vanda Müküsün Arvas köyündedir. Mensub olduğu temiz ve asîl âile; Anadolunun şark vilâyetlerinin ilim, irfân ve güzel ahlâk vasfının timsâli olmuştur. Dedelerinin her biri; zamanlarının âlimi, fazîlet örneği ve saygıdeğer fertleriydi.

    Seyyid Fehim Arvasî, 30 Mart 1896te Arvasta vefat etti. Kabri buradadır. Uzun boylu, zayıf, beyaz tenli idi. Oğlu Muhammed Emin'den başka, Abdülhakîm Arvâsî, Mejingirli Halife Derviş ve Patnoslu Halife Aliye hilafet verdi. Her biri din ilimlerinde yetişmiş Reşid, Mazhar, Emin, Sıddık, Masum, Hasan, Hüseyin, Salih ve Nizameddin adında 9 oğlu vardı. Fehim Arvasînin canlandırıp çok kıymetli kitaplar vakfettiği Arvas medresesi, Rus işgalini müteakip yandı.