Fatih Sultan Mehmet'in Yazdığı Şiirler

'En Güzel Şiirler' forumunda Elfida tarafından 17 Haz 2011 tarihinde açılan konu

 1. Fatih Sultan Mehmetin şiirleri
  Fatih Sultan Mehmet (Avni) şiirleri

  Gazel / Benüm

  Dolsa 'âlem ta'n degül dûd-ı siyâhumdan benüm
  Mihr görmen zerrece gün yüzli mâhumdan benüm

  Nice pinhân eyleyem ol dilbere âşıklugum
  Pür durur dîvân şehrün âh ü vâhumdan benüm

  Devlet-i 'aşkıyla payem bir makama irdi kim
  Şânumı anlar görenler izz ü câhumdan benüm

  Hâk-i pây-i yâr tâcum kûy-ı dilber mesnedüm
  Reşk ider Cemşîd ü Cem taht ü külâhumdan benüm

  Hayl-i 'aşkı şâh-râh-ı gamda kılsam germ-rev
  Çeşm-i encüm kuhl ider gerd-i sipâhumdan benüm

  'Avniyâ bir hâle irdüm derd-i hicr-i yâr ile
  'İbret alur niceler hâl-i tebâhumdan benüm


  Gazel / Elden Gider

  Sâkiyâ mey sun ki bir gün lâlezâr elden gider
  İrüşür fasl-ı hazan bâg ü bahâr elden gider

  Her nice zühd ü salâha mail olur hâtırum
  Gördügümce ol nigân ihtiyar elden gider

  Şöyle hâk oldum ki âh itmeğe havf eyler gönül
  Lâ-cerem bâd-ı sabâ ile gubâr elden gider

  Gırra olma dilberâ hüsn ü cemâle kıl vefa
  Baki kalmaz kimseye nakş ü nigâr elden gider

  Yâr içün agyâr ile merdâne ceng itsem gerek
  İt gibi murdar rakîb ölmezse yâr elden gider


  Gazel / Garaz

  Âhiret kesbeylemektir dâr-ı dünyâdan garaz
  Yoksa ey zâhid nedir bildin mi ukbâdan

  Yârsız cennet dahî olsa bana zindân olur
  İyi bil dîdârdır firdevs-i a'lâdan garaz

  Mâl ü mülkü terkedip gitsen gerektir âkıbet
  Pes nedir dünyâ için ey hâce dünyâdan garaz

  Her ne kim görsen taalluk bağlama kılma karâr
  İbret almaktır dilâ seyr ü temâşâdan garaz

  Bu gönül eğlencesidir Avniyâ çün âkıbet
  Ma'rifet satmak değildir şi'r ü inşâdan garaz
   
 2. Cevap: Fatih Sultan Mehmet'in Yazdığı Şiirler

  Gazel / Gider

  Sâkiyâ mey sun ki bir gün lâlezâr elden gider
  İrüşür fasl-ı hazan bâg ü bahâr elden gider

  Her nice zühd ü salâha mail olur hâtırum
  Gördügümce ol nigârı ihtiyar elden gider

  Şöyle hâk oldum ki âh itmeğe havf eyler gönül
  Lâ-cerem bâd-ı sabâ ile gubâr elden gider

  Gırra olma dilber â hüsn ü cemâle kıl vefa
  Baki kalmaz kimseye nakş ü nigâr elden gider

  Yâr içün agyâr ile merdâne ceng itsem gerek
  İt gibi murdar rakîb ölmezse yâr elden gider


  Gazel / Olup

  Ağlasa âşık belâ-yı hicr ile nâlân olup
  Gözleründen akan anun yaş yerine kan olup

  Geh cefâ kûhı gubârından örünse kisveti
  Geh belâ vadisini geşt eylese 'uryân olup

  Her ne denlü cevrler görse vefalar eylese
  Her ne denlü gülseler hâline ol giryân olup

  Gam beyabanına her gün eylese seyr ü sefer
  Her gice mihnet- serâ-yı firkate mihmân olup

  Râz-ı 'aşkı aşikâr itmeğe takat bulmasa
  Sinesinde nâvek-i dil-dûzlar pinhân olup


  Gazel / İstemez

  'Aşk ile viran iden gönlini ma'mûr istemez
  Hâtırın mahzûn iden bir lahza mesrur istemez

  Hâk-sâr olup hevâ ile gubâr olan gönül
  Hâk-i râh-ı yârdan bir dem özin dûr istemez

  Hoş gören âkil fena tavrını şöhret gözlemez
  Künc-i uzlet isteyen kendüyi meşhur istemez

  La'l-i nâba meyi kılmaz bağrını pür-hûn iden
  Dâmenin pür-eşk iden lü'lü-yi menşur istemez

  Aşk nakdi bir hazînedür ana yokdur zeval
  Mâlik olan ‘Avniyâ bir gence gencûr istemez


  Gazel / İstemez

  'Aşk ile viran iden gönlini ma'mûr istemez
  Hâtırın mahzûn iden bir lahza mesrur istemez

  Hâk-sâr olup hevâ ile gubâr olan gönül
  Hâk-i râh-ı yârdan bir dem özin dûr istemez

  Hoş gören âkil fena tavrını şöhret gözlemez
  Künc-i uzlet isteyen kendüyi meşhur istemez

  La'l-i nâba meyi kılmaz bağrını pür-hûn iden
  Dâmenin pür-eşk iden lü'lü-yi menşur istemez

  Aşk nakdi bir hazînedür ana yokdur zeval
  Mâlik olan ‘Avni yâ bir gence gencûr istemez