Esma-ül Hüsna Okunuşu ve Anlamları

'Ayetler ve Hadisler' forumunda Yasemin tarafından 20 Aralık 2013 tarihinde açılan konu


 1. Esma-ül Hüsna Okunuşu


  Allahın 99 ismi olan Esmaül hüsna okumanın fazileti çok büyüktür.Allah cümlemize Esmaül hüsna okumayı nasip etsin inşallah..
  Esma-ül Hüsna Okunuşu ve Anlamları

  1-Allah O kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek bir Allah'tır
  2-"er-Rahman":Esirgeyicibütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden(dünyada)
  3-"er-Rahim":Bağışlayıcısevdiklerine ve müminlere merhamet eden(ahirette)
  4-"el-Melik":Mülkün sahibimülk ve saltanatı devamlı olan
  5-"el-Kuddüs":Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan
  6-"el-Selam":Her çeşit afet ve kederlerden emin olan
  7-"el-Mü'min":Kullarına emniyet verenKendinin ve peygamberlerinin dogrulugunu
  ortaya koyankullarına yaptıgı vadinde sadık
  8-"el-Müheymin" Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf edenher şeyi gözetip koruyan
  9-"el-Aziz":İzzet sahibimaglup edilmesi imkansız olanher şeye galip olan
  10-"el-Cabbar":Azamet ve kudret sahibiistediğini mutlak yapandilediğine muktedir olan
  11-"el-Mütekebbir":Ululuk sahibiher şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren
  12-"el-Halik":Her şeyin varlığını ve gecireceği halleri takdir edenyaratanyoktan vareden
  büyüklükte eşi olmayan
  13-"el-Bari":Her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratan
  14-"el-Musavvir":Tasvir eden her şeye bir şekil ve hususiyet veren
  15-"el-Gaffar":Kullarının günahını örtenmagfireti çokgünahları bağışlayıcı
  16-"el-Kahhar":Her şeyeher istedigini yapacak surettegalip ve hakim
  17-"el-Vahhab":Çok fazla ihsan edençeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan
  18-"el-Rezzak":Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşilayan
  19-"el-Fettah":Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştırandarlıktan kurtaran
  20-"el-Alim":Her şeyi en ince noktasına kadar bilenilmi ebedi ve ezeli olan
  21-"el-Kabıt" Dilediğine darlık verensıkandaraltan
  22-"el-Basit" Dilediğine bolluk verenaçangenişleten
  23-"el-Hafıd":Yukarıdan aşağıya indirenalcaltandereceleri düşüren
  24-"el-Rafi":Yukarı kaldıranyükseltendereceleri yükselten
  25-"el-Muiz":İzzet verenaziz kılan
  26-"el-Müzil":Zillete düşürenhor ve hakir eden
  27-"el-Semi":Her şeyi işitenkullarının niyazını kabul eden
  28-"el-Basir":Her şeyi gören
  29-"el-Hakem":Hikmet sahibi olanyaptığı her işte hikmeti gözetenhükmeden
  30-"el-Adl" Son derece adaletli olan
  31-"el-Latif":En ince işlerin bütün inceliklerini bilenlütuf ve ihsan sahibi olan
  32-"el-Habir":Her şeyi iç yüzündengizli tarafından haberdar olan
  33-"el-Halim":Yumuşak davrananhilmi çok olan
  34-"el-Azim tek azametli olanyüce
  35-"el-Gafur":Çok bagışlayanmagfireti çok
  36-"el-Şekur":Kendini rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşilayan
  37-"el-Aliyy":Çok yüce
  38-"el-Kebir tek büyük
  39-"el-Hafız":Yapılan işleri bütün tavsilatıyla hıfzedenher şeyi afad ve beladan koruyan
  40-"el-Mukit":Bilentayin edenHer yaradılmışın rızkını veren
  41-"el-Hasib":Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi bilen Mahlukatına kafi olan
  42-"el-Celil":Azamet sahibi olanululuk sahibi olan
  43-"el-Kerim":Çok ikram edici
  44-"el-Rakib"Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan
  45-"el-Mucib"Kendine yalvaranların isteklerini verenduaları kabul eden
  46-"el-Vasi":Lütfu bol olan
  47-"el-Hakim":Emirlerikelamı ve bütün işleri hikmetlihikmet sahibi olan
  48-"el-Vehud":İyi kullarını sevenrızasına indiren ve sevilmeye layık olan
  49-"el-Mecid"Şanışerefi çok üstün olan
  50-"el-Bais"Ölüleri dirilten kabirlerden çıkaran
  51-"el-Şehid"Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan
  52-"el-Hakk":Vacib'ul vücut olanvarlıgı hiç degişmeden duran
  53-"el-Vekil":Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden
  54-"el-Kaviyy tek kuvvetli
  55-"el-Metin tek güclü
  56-"el-Veliyy" Seckin kullarının dostu
  57-"el-Hamid":Ancak kendine hamd edilenbütün varlığın diliyle övülen
  58-"el-Muhsin":Namütanahi de olsabir bir herşeyin sayısını bilen
  59-"el-Mubdi":Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan
  60-"el-Muid":Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan
  61-"el-Muhyi":İhya edendiriltencan bağışlayansaglık veren
  62-"el-Mümit":Canlıbir mahlukatın ölümünü yaratanöldüren
  63-"el-Hayy" Diritam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi
  64-"el-Kayyum":Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilenevveli olmayan
  65-"el-Vacid"istediğiniistediği vakit bulan
  66-"el-Macid"Kadri ve şanı büyükkerem ve müsemahası bol
  67-"el-Vahid":TekZatındasıfatlarındaisimlerindeefaili nde ortağı ve benzeri olmayan
  68-"el-Samed":Her şey O na muhtacfakat O hiç birşeye muhtac degil
  69-"el-Kadir":istediğiniistediği gibi yaratmaya muktedir olan
  70-"el-Mukdedir":kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden

  71-"el-Mukaddim":İstediğini öne getirenöne alan
  72-"el-Muahhir"İstediğini geri koyanarkaya bırakan
  73-"el-Evvel":Her şeyden önce var olan
  74-"el-Ahir":Her şey helak olduktan sonra geri kalan
  75-"el-Zahir":Varlığı sayısız delillerle açık olan
  76-"el-Batın":Akılların idrak edemeyecegi yüceliği gizli olan
  77-"el-Vali":Bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başina idare eden
  78-"el-Müteali":Aklın mümkün gördüğü her şeydenher halden pek yüce olan
  79-"el-Berr":Kullarına iyilik ve ihsanınimetleri bol olan
  80-"el-Tevvab":Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan
  81-"el-Muntekım"Günahkarlaraadaletiylemüstahak oldukları cezayı veren
  82-"el-Afüvv"Affedenmagfiret eden
  83-"el-Rauf":Merhamet edicipek şefkatli
  84-"Malik'ül-Mülk":Mülkün ebedi ezeli sahibi
  85-"Zülcelali ve'l-İkram":Hem azamet sahibihem fazlu kerem sahibi
  86-"el-Muksit":Hükmünde ve işlerinde adaletli olan
  87-"el-Cami":İstediğini istedigi zaman istediği yerde toplayan
  88-"el-Ganiyy":Çok zenginhiç birşeye muhtac olmayan
  89-"el-Mugni" Diledigine zenginlik veren müstagni kılan
  90-"el-Mani":Bazı şeylerin meydana gelmesine müsade etmeyenengelleyen
  91-"el-Darr":Elem ve zarar verecek şeyleri yaratanhüsrana ugratan
  92-"el-Nafi":Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratanfaydalandıran
  93-"el-Nur":Alemleri nurlandırandiledigine nur edennur olan
  94-"el-Hadi":Hidayete kavuşturankulunu hayırla muvaffak kılan
  95-"el-Bedi":Örneksizmisalsizacaip ve hayret verici alemler yaratan
  96-"el-Baki":Varlıgının sonu bulunmayanebedi olan
  97-"el-Varis":Varlığı devam edenservetlerin hakiki sahibi
  98-"el-Raşit":Bütün alemleri dosdogru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran
  99-"es-Sabur":Çok sabırlı olanisyankarlardan acele intikam almayan