Endülüs Emevileri

'Tarih Bölümü' forumunda Ezlem tarafından 16 Ekim 2008 tarihinde açılan konu


 1. Endülüs Emevileri

  (756-1031), İslam egemenliğini İspanya'ya yayan Arap haneda*nıdır. Eski Yunan kültürünün Avrupa'ya ak*tarılmasında önemli rol oynamışlardır.
  İspanya daha Emeviler döneminde Arap ordularının istilasına uğramıştı. Emeviler'in Kuzey Afrika Valisi Musa bin Nusayr'ın ko*mutanlarından Tarık bin Ziyad 711'de bugün onun adıyla Cebelitarık (Tarık'ın dağı) olarak anılan yerde İspanya'ya ayak basmış, Arap orduları yedi yıl içinde Pirene Dağları' na kadar ilerlemişti. Ardından Fransa'ya gi*ren Araplar'ı Franklar'ın komutanı Charles Martel ancak 732'de Poitiers'de (Puvatya) durdurabilmişti. Bundan sonra Arap egemen*liği İspanya'yla sınırlı kaldı; Arap komutanlar yerel Hıristiyan güçlerle sürekli çarpışarak varlıklarını korumaya çalıştılar.

  Çatışmaların sürüp gittiği bir sırada, Emevi*ler'in egemenliğine 750'de son veren Abbasi-ler'in Şam'da giriştikleri kıyımdan kurtulabilen 10. Emevi Halifesi Hişam'ın torunu Ab-durrahman 755'te İspanya'ya ayak bastı. Kısa sürede İspanya'daki Araplar'ı kendisine bağ*layan Abdurrahman 756'da Kurtuba'ya (bu*gün Cordoba) girdi ve hükümdarlığını ilan et*ti. I. Abdurrahman, 788'de ölümüyle sona eren hükümdarlığı döneminde içte ayaklan*maları bastırmakla, dıştan gelen saldırıları ön*lemekle ve yönetimini pekiştirmekle uğraştı. Öldüğünde arkasında güçlü bir devlet bırak*mıştı. Ondan sonra gelen hükümdarlar da yerel emirler ve nüfusun önemli bir bölümü*nü oluşturan Hıristiyanların sık sık ortaya çı*kan ayaklanmalarıyla uğraştılar. Arap emirle*rin ayaklanmaları en çok kuzeydoğudaki Eb-ro vadisi ile doğuda Batliyos (bugün Badajoz) ve güneyde Gırnata'da (bugün Granada) or*taya çıkıyordu. Hıristiyanlar ise özellikle Vizi-gotlar'ın eski başkenti ve önemli bir dinsel merkez olan Tuleytule'de (bugün Toledo) ayak*lanıyorlardı. Bütün bunlara karşın Endülüs Emevileri hemen hemen İspanya'nın tümünü egemenlikleri altına almayı, burada canlı bir ekonomik ve kültürel yaşam yaratmayı başar*dılar. Başkent Kurtuba önemli bir ticaret merkezi olmanın yanı sıra Bağdat ve Kahire' den sonra İslam dünyasının üçüncü bilim merkezi olma özelliğini de kazandı. İşbiliye (bugün Sevilla), Gırnata, Tuleytule de önemli merkezler oldular. Endülüs Emevileri en güç*lü dönemlerini III. Abdurrahman zamanında (912-961) yaşadılar. III. Abdurrahman aynı zamanda halife sanı alan ilk Endülüs Emevi hükümdarıdır. O güne kadar İslam dünyasın*da yalnız Abbasi halifeleri varken Fatımiler'in Mısır'da ayrı bir halife ortaya çıkarmaları üze*rine III. Abdurrahman da İspanya'da halifeli*ğini ilan etti.
  III. Abdurrahman'dan sonra gelen hüküm*darlar döneminde devlet ardı arkası kesilme*yen ayaklanmaların yarattığı ortamda zayıfla*ma sürecine girdi ve Endülüs Emevi hanedanı 1031'de son buldu.

  Bundan sonra İspanya'da İslam egemen*liği sayıları 15'e varan yerel beylikler tara*fından sürdürüldü. 1090'da Kuzey Afrika' dan gelen Murabıtlar'ın ve 1145'te gene Ku*zey Afrika'dan gelen Muvahhidler'in ege*menlikleri de kısa ömürlü oldu. Müslümanlar, toprak alarak gittikçe ilerleyen Hıristiyanlar karşısında güneye çekilmek zorunda kaldılar. Gırnata'da tutunan Nasriler birçok güçlüğe karşın 1230'dan 1492'ye kadar İspanya'da İs*lam'ın varlığını sürdürdüler; Gırnata'yı önem*li bir bilim ve kültür merkezi yapmayı ba*şardılar. Bugün de ayakta olan Gırnata'da-ki Elhamra Sarayı Nasriler'in bıraktığı en önemli mimarlık yapıtıdır

  Endülüs Emevileri ve Nasriler döneminde İspanya Hıristiyan Avrupa'nın da ilgisini çe*ken bir bilim ve kültür merkezi oldu. Endülüs Emevileri döneminde özellikle tıp, matema*tik, doğa bilimleri ve astroloji alanında önem*li çalışmalar yapıldı. Doğu İslam dünyasında 8. yüzyılda başlayan Eski Yunan kültürünü tanıma ve bu kültürün ürünlerini Arapça'ya çevirme çalışmaları İspanya'ya aktarıldı. II. Hakem'in (961-976) Kurtuba'da kurduğu kü*tüphanede 40 bin cilt kitap vardı ve bunların çoğu Eski Yunan kültürünün ürünü olan bi*lim yapıtlarıydı. Nasriler döneminde bunlara felsefe yapıtları da eklendi. İbn Cebirol, İbn Bâcce, İbn Tufeyl, İbn Rüşd gibi büyük düşü*nürler bu dönemde yetiştiler.


  Endülüs Emevi Sanatı


  Endülüs Emevi sanatında Arap sanatının özellikleri yanında Roma ve Vizigot sanatının etkisi görülür. Mozaik sanatında da Bizans sa*natının izleri belirgindir. Mimarlık alanında Endülüs Emevi sanatının en önemli yapıtı Kurtuba Camisi ile gene Kurtuba'da III. Ab-durrahman'ın yaptırdığı Medinetü'z-Zehra Sarayı'dır. Yapımına 784'te I. Abdurrahman tarafından başlanılan Kurtuba Camisi 200 yıl boyunca yeni eklemelerle büyümüş, 987'de Hacib Mansur'un eklemeleriyle son biçimini almıştır. 178 metre x 125 metre boyutundaki dikdörtgen planıyla İslam dünyasındaki en büyük camilerden biri olan Kurtuba Camisi sonraları katedrale çevrilmiştir. Surlarla çev*rili Medinetü'z-Zehra kentinin tepe kesimin*de yer alan Medinetü'z-Zehra Sarayı'nın ka*lıntıları yıllarca süren kazılar sonunda ortaya çıkarılmıştır. Askeri mimarlık alanında Tari*fe, Gormaz, Vacar kaleleri gibi görkemli ya*pılar ortaya koyan Endülüs Emevi sanatının dikkati çeken yönlerinden biri de iç ve dış süs-lemelerdeki zenginliktir.
    2. ENDÜLÜS EMEVİ HÜKÜMDARLARI

  I. Abdurrahman
  756-788

  I. Hişam
  788-796

  I. Hakem
  796-822

  II. Abdurrahman
  822-852

  I. Muhammed
  852-886

  el-Munzir
  886-888

  Abdullah
  888-912

  III. Abdurrahman
  912-961

  II. Hakem
  961-976

  II. Hişam
  976-1009
  I. Kez
  II. Muhammed
  1009
  I. Kez
  Süleyman
  1009-1010
  I. Kez
  II. Muhammed
  1010
  II. Kez
  II. Hişam
  1010-1013
  II. Kez
  Süleyman
  1013-1016
  II. Kez
  Ali en-Nasır (Hammudi) 1016-1018

  IV. Abdurrahman
  1018

  el-Kasım (Hammudi)
  1018-1021
  I. Kez
  Yahya (Hammudi)
  1021-1022
  I. Kez
  el-Kasım (Hammudi)
  1022-1023
  II. Kez
  V. Abdurrahman
  1023-1024

  III. Muhammed
  1024-1025

  Yahya (Hammudi)
  1025-1027
  II. Kez
  III. Hişam
  1027-1031