Ekonomik, Toplumsal Ve Kültürel Haklar

'Sosyal Konular' forumunda HazaN tarafından 25 Ocak 2011 tarihinde açılan konu


 1. Ekonomik, Toplumsal Ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi

  GİRİŞ
  Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler,
  Birleşmiş Milletler Şartı'nda ilan edilmiş ilkelere uygun olarak, insanlık
  ailesinin tüm mensuplarının doğuştan sahip oldukları onurun ve eşit ve
  devredilmez haklarının tanınmasının, dünyada özgürlük, adalet ve barışın
  temeli olduğunu gözönünde bulundurarak;
  Bu hakların, kişinin doğuştan sahip olduğu onurundan kaynaklandığını kabul
  ederek;
  İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'ne uygun olarak, korku ve yoksulluktan
  kurtulma özgürlüğüne sahip özgür insan ülküsüne ancak, herkesin kişisel ve
  siyasal haklarının yanısıra ekonomik, sosyal ve kültürel haklarından
  yararlanabileceği şartların yaratılması ile ulaşılabileceğini kabul ederek;
  Birleşmiş Milletler Şartı uyarınca, Devletlerin insan hak ve
  özgürlüklerine tüm dünyada saygı gösterilmesini ve bunların uygulanmasını
  teşvik etmek yükümlülüğünü gözönüne alarak;
  Diğer bireylere ve bağlı olduğu topluluğa karşı görevleri olan bireyin bu
  Sözleşme'de tanınan haklara saygı gösterilmesi ve bunların uygulanması için
  çaba gösterme sorumluluğu altında bulunduğunu dikkate alarak;
  Aşağıdaki hükümler üzerinde anlaşmışlardır:
  BÖLÜM I
  MADDE 1
  1. Bütün halklar kendi kaderlerini tayin etme hakkına sahiptirler. Bu hak
  gereğince halklar, kendi siyasal statülerini özgürce kararlaştırırlar ve
  ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerini özgürce sağlarlar.
  2. Bütün halklar, kendi amaçları doğrultusunda, karşılıklı yarar ilkesine
  dayanan uluslararası ekonomik işbirliği ve uluslararası hukuktan doğan
  yükümlülüklerine halel getirmemek kaydıyla, kendi doğal zenginlik ve
  kaynaklarından özgürce yararlanabilirler. Bir halk, hiç bir durumda, kendi
  varlığını sürdürmesi için gerekli olan kendi olanaklarından yoksun
  bırakılamaz.
  3. Özerk olmayan ve Vesayet altında bulunan ülkelerin yönetilmesinden
  sorumlu olan Devletler de dahil, bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, Birleşmiş
  Milletler Şartı'nın hükümleri uyarınca, halkların kendi kaderlerini tayin etme
  hakkının gerçekleştirilmesini kolaylaştıracaklar ve bu hakka saygı
  göstereceklerdir.
  BÖLÜM II
  MADDE 2
  1. Bu Sözleşme'ye Taraf her Devlet, münferiden ve ekonomik ve teknik plan
  başta olmak üzere uluslararası yardım ve işbirliği yoluyla, mevcut kaynakların
  azamisini kullanarak, bilhassa yasal düzenleme suretiyle alınacak tedbirleri
  de içerecek şekilde her türlü uygun yöntem vasıtasıyla, bu Sözleşme'de tanınan
  hakların tam olarak kullanılmasını aşamalı olarak sağlamak amacıyla tedbirler
  almayı taahhüt eder.
  2. Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, bu Sözleşme'de belirtilen hakların ırk,
  renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka fikir, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğum ya da başka bir statü bakımından herhangi bir ayrım
  gözetilmeksizin uygulanmasını taahhüt ederler.
  3. Gelişmekte olan ülkeler, insan haklarını ve kendi ulusal ekonomilerini
  dikkate alarak, bu Sözleşme'de tanınan ekonomik hakları hangi ölçüde
  yabancılara da vereceklerini belirleyebilirler.
  MADDE 3
  Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, bu Sözleşme'de belirtilen bütün ekonomik,
  sosyal ve kültürel hakları kullanmada kadınlarla erkeklere eşit hak sağlamakla
  yükümlüdürler.
  MADDE 4
  Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, bu Sözleşme'ye uygun olarak Devletin
  sağladığı haklardan yararlanılmasında, Devletin, bu hakları ancak yasanın
  belirlediği ölçüde sınırlayabileceğini ve bu sınırlamayı da ancak bu hakların
  niteliği ile bağdaştığı ölçüde ve yalnızca demokratik bir toplumda genel
  refahın arttırılması amacı ile yapabileceğini kabul ederler.
  MADDE 5
  1. Bu Sözleşme'deki hiç bir hüküm, herhangi bir Devlete, gruba ya da
  kişiye, Sözleşme'de tanınmış hakların ya da özgürlüklerin herhangi birinin
  ortadan kaldırılmasına ya da bu Sözleşme'de öngörülmüş olandan daha geniş
  ölçüde sınırlanmasına yönelik herhangi bir eyleme girişme ya da bir davranışta
  bulunma hakkını sağlar biçimde yorumlanamaz.
  2. Bir ülkede kanun, sözleşmeler, yönetmelik ya da teamül ile tanınmış ya
  da var olan temel insan haklarından hiç biri, bu Sözleşme'nin bu gibi hakları
  tanımadığı ya da daha az ölçüde tanıdığı gerekçesiyle sınırlanamaz veya
  kaldırılamaz.
  BÖLÜM III
  MADDE 6
  1. Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, herkesin serbestçe seçtiği ya da kabul
  ettiği bir işte çalışarak hayatını kazanma fırsatı veren çalışma hakkını
  tanırlar ve bu hakkın korunması için gerekli tedbirleri alırlar.
  2. Bu Sözleşme'ye Taraf bir Devletin, bu hakkı tam olarak gerçekleştirmek
  için alacağı tedbirler, teknik ve mesleki rehberlik ile eğitim programlarını,
  bireyin temel ekonomik ve siyasal özgürlüklerini koruyan şartlar altında,
  düzenli şekilde ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi ile tam ve üretken
  istihdamını sağlamaya yönelik politika ve teknikleri içermelidir.
  MADDE 7
  Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, herkesin adil ve elverişli çalışma
  koşullarından yararlanmak hakkını kabul ederler. Bu hak özellikle şunları
  güvence altına alır:
  (a) Bütün işçilere emeklerine karşılık, asgari olarak;
  (i) Adil ücretler ve eşit işlere, hiç bir ayrım yapılmaksızın eşit ödeme,
  özellikle kadınlara, kendilerine sunulan çalışma koşullarının erkeklerin
  koşullarından daha aşağı olmayacağı ve aynı iş için aynı ücreti alacakları
  konusunda güvence verilmesi;
  (ii) Bu Sözleşme'nin hükümlerine uygun olarak, kendilerine ve ailelerine
  saygın bir yaşam düzeyi sağlayacak bir ücret verilmesi;
  (b) Güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları;
  (c) Herkese, işyerinde uygun bir üst kademeye yükselmede eşit olanak ve bu
  yükselmenin yalnızca kıdem ve yeterlilik esaslarına göre yapılması; (d) Dinlenme, boş zaman, çalışma saatlerinin makul ölçülerde sınırlanması,
  ücretli dönemsel tatiller ve resmi tatillerde ücret verilmesi.
  MADDE 8
  1. Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler aşağıdaki hakları güvence altına almakla
  yükümlüdürler:
  (a) Herkesin, ekonomik ve sosyal çıkarlarını geliştirmesi ve koruması için
  sendika kurma ve yalnızca ilgili örgütün kurallarına bağlı olarak dilediği
  sendikaya girme hakkı. Bu hakkın kullanılmasına, yasalarda belirtilen ve
  demokratik bir toplumda ulusal güvenlik ve kamu düzeni menfaati ya da
  başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması bakımından gerekli olan
  sınırlamalardan başka bir sınırlama getirilemez;
  (b) Sendikaların ulusal federasyonlar ya da konfederasyonlar kurma hakkı
  ve konfederasyonların uluslararası sendikal örgütler kurma ya da bunlara
  katılma hakkı;
  (c) Sendikaların, yasalarda belirtilen ve demokratik bir toplumda ulusal
  güvenlik ve kamu düzeni menfaati ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin
  korunması bakımından gerekli olan sınırlamalardan başka bir sınırlama
  olmaksızın özgürce faaliyette bulunma hakkı;
  (d) Her ülkenin yasalarına uygun olarak kullanılmak kaydıyla, grev hakkı.
  2. Bu madde, sözü edilen hakların, silahlı kuvvetler, polis ya da devlet
  yönetiminin mensupları tarafından kullanılmasına yasal kısıtlamalar
  getirilmesine engel olmaz.
  3. Bu maddenin hiçbir hükmü, Sendika Özgürlüğü ve Sendika Hakkının
  Korunmasına İlişkin 1948 tarihli Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesi'ne
  Taraf Devletlere, Sözleşme'de öngörülen güvenceleri haleldar edici yasal
  tedbirler alma ya da yasaları bu güvenceleri ihlal edici şekilde uygulama
  yetkisi vermez.
  MADDE 9
  Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, herkesin sosyal sigorta da dahil olmak
  üzere sosyal güvenlik hakkını tanırlar.
  MADDE 10
  Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler aşağıdaki hususları kabul ederler:
  1. Toplumun doğal ve temel birimi olan aileye, özellikle ailenin kurulması
  için ve aileye bağımlı çocukların bakım ve eğitiminden sorumlu oldukları
  sürece, en geniş koruma ve yardımın yapılması gerektiğini kabul ederler.
  Evlenme, buna istekli olan eşlerin hür rızası ile olmalıdır.
  2. Annelere, doğumdan önce ve sonra makul bir süreyle özel bir koruma
  sağlanmalıdır. Bu dönem içinde, çalışan anneler ücretli izinden ya da yeterli
  sosyal güvenlik tedbirlerini kapsayan izinden yararlanmalıdırlar.
  3. Bütün çocuklar ve gençler yararına, ebeveynlikten ya da başka
  koşullardan dolayı hiçbir ayrım gözetilmeksizin, özel koruma ve yardım
  tedbirleri alınmalıdır. Çocuklar ve gençler ekonomik ve sosyal sömürüden
  korunmalıdır. Onların ahlaki değerlerine ya da sağlıklarına zararlı olabilecek, hayatlarını tehlikeye sokabilecek ya da normal gelişmelerini engelleyebilecek işlerde çalıştırılmaları yasalarla cezalandırılmalıdır. Devletler, ayrıca, yaş sınırları koyarak, çocukların bu yaş sınırları altında ücretli olarak çalıştırılmasını yasalarla yasaklamalı ve cezalandırmalıdırlar.
  MADDE 11
  1. Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, herkesin, yeterli beslenme, giyim ve
  konut da dahil olmak üzere, kendisi ve ailesi için yeterli bir yaşam düzeyine sahip olma ve yaşam koşullarını sürekli geliştirme hakkına sahip olduğunu
  kabul ederler. Taraf Devletler bu hususta hür rızaya dayalı uluslararası
  işbirliğinin temel önemini kabul ederek, bu hakkın gerçekleşmesini güvence
  altına almak için uygun tedbirler alacaklardır.
  2. Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, herkesin açlıktan kurtulma temel
  hakkını kabul ederek, münferiden ve uluslararası işbirliği yoluyla, özel
  programları da içeren gerekli tedbirleri aşağıdaki amaçlara yönelik olarak
  alacaklardır:
  (a) Teknik ve bilimsel bilgilerden tam olarak yararlanmak suretiyle,
  beslenme ilkeleri konusundaki bilgileri yayarak ve doğal kaynakların en etkin
  bir şekilde geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlayacak şekilde tarımsal
  sistemleri düzelterek ya da geliştirerek, besinlerin üretilmesi, korunması ve
  dağıtılması yöntemlerini iyileştirmek; ve
  (b) Gerek gıda maddeleri ihraç eden, gerek gıda maddeleri ithal eden
  ülkelerin sorunlarını dikkate alarak, dünyadaki besin maddelerinin ihtiyaca
  göre adil bir şekilde dağıtımını sağlamak.
    2. Cevap: Ekonomik, Toplumsal Ve Kültürel Haklar

  MADDE 12
  1. Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, herkesin, ulaşılabilecek en yüksek
  fiziksel ve zihinsel sağlık standardına sahip olma hakkını kabul ederler.
  2. Bu Sözleşme'ye Taraf Devletlerin, bu hakkın tam olarak kullanılmasını
  sağlamak için alacakları tedbirler şu amaçlara yönelik olacaktır:
  (a) Ölü doğum ve çocuk ölümleri oranlarının düşürülmesini ve çocuğun
  sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlamak;
  (b) Çevresel ve sınai sağlık şartlarının her yönüyle iyileştirilmesi;
  (c) Salgın, yöresel, mesleki ve diğer hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve
  kontrolü;
  (d) Hastalık durumunda herkese tıbbi hizmet ve tıbbi bakım sağlayacak
  koşulların yaratılması.
  MADDE 13
  1. Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, herkesin eğitim görme hakkına sahip
  olduğunu kabul ederler. Taraf Devletler, eğitimin, insanın kişiliğinin ve onur
  duygusunun tam olarak gelişmesine yönelik olacağı ve insan hakları ile temel
  özgürlüklere saygıyı güçlendireceği hususunda mutabıktırlar. Taraf Devletler,
  ayrıca, eğitimin, herkesin özgür bir topluma etkin bir şekilde katılmasını
  sağlayacağı, tüm uluslar ve tüm ırksal, etnik ve dinsel gruplar arasında
  anlayış, hoşgörü ve dostluğu geliştireceği ve Birleşmiş Milletler'in barışın
  korunmasına yönelik faaliyetlerini güçlendireceği hususlarında mutabıktırlar.
  2. Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, bu hakkın tam olarak gerçekleştirilmesi
  amacı ile aşağıdaki hususları kabul ederler:
  (a) İlköğretim herkes için zorunlu ve parasız olacaktır;
  (b) Teknik ve mesleki eğitim de dahil olmak üzere, orta öğretimin çeşitli
  biçimlerinin, her türlü uygun yöntemle ve özellikle parasız eğitimin tedricen
  yaygınlaştırılması yoluyla herkes için açık ve ulaşılabilir olması
  sağlanacaktır;
  (c) Yüksek öğretimin, özellikle parasız eğitimin tedricen geliştirilmesi
  yoluyla, kişisel yetenek temelinde herkese eşit derecede açık olması
  sağlanacaktır;
  (d) İlköğretim görmemiş ya da ilköğretimi tamamlamamış olanlar için temel
  eğitim elden geldiğince teşvik edilecek veya yoğunlaştırılacaktır;
  (e) Her düzeyde okullar sisteminin geliştirilmesi aktif bir şekilde
  yürütülecek, yeterli bir burs sistemi yerleştirilecek ve öğretim personelinin
  maddi koşulları sürekli olarak iyileştirilecektir.
  3. Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, ana-babaların veya -bazı durumlarda-
  yasal yoldan tayin edilmiş velilerin çocukları için, kamu makamlarınca
  kurulmuş okulların dışında, Devletin koyduğu ya da onayladığı asgari eğitim
  standartlarına uygun diğer okulları seçme özgürlüğüne ve çocuklarına kendi
  inançlarına uygun dinsel ve ahlaki eğitim verme serbestliklerine saygı
  göstermekle yükümlüdürler.
  4. Bu maddenin hiç bir hükmü, bireylerin ve kuruluşların eğitim kurumları
  kurma ve yönetme özgürlüklerini kısıtlayacak şekilde yorumlanamaz; bu
  özgürlüğün kullanılması, daima, bu maddenin 1. fıkrasında ortaya konmuş olan
  ilkelere uyulmasına ve böyle kurumlarda verilen eğitimin Devlet tarafından
  belirlenebilecek asgari standartlara uygun olması gereğine bağlıdır.
  MADDE 14
  Bu Sözleşme'ye Taraf olup, taraf olduğu tarihte, ülkesinde veya yargı
  yetkisi altında bulunan topraklarda zorunlu ve parasız ilköğretim sistemini
  sağlayamamış olan her Devlet, Taraf olma tarihini izleyen iki yıl içinde,
  herkes için zorunlu parasız ilköğretim ilkesinin, tedricen uygulanması
  amacıyla ayrıntılı bir eylem planını, planda belirtilen makul sayıda yıllar
  içinde uygulamak ve kabul etmekle yükümlüdür.
  MADDE 15
  1. Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, herkesin:
  (a) Kültürel yaşama katılma hakkına;
  (b) Bilimsel ilerlemeden ve uygulamalarından yararlanma hakkına;
  (c) Kendisinin yarattığı herhangi bir bilimsel, edebi ya da sanatsal
  üründen doğan maddi ve manevi çıkarların korunmasından yararlanma hakkına
  sahip olduğunu kabul ederler.
  2. Bu Sözleşme'ye Taraf Devletlerin, bu hakkın tam olarak kullanılmasını
  sağlama yönünde alacakları tedbirler, bilim ve kültürün korunması, geliştirilmesi ve yayılması için gerekli olan tedbirleri kapsayacaktır.
  3. Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, bilimsel araştırma ve yaratıcı
  faaliyetler için gerekli özgürlüğe saygı göstermekle yükümlüdürler.
  4. Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, bilimsel ve kültürel alanda
  uluslararası işbirliğinin ve temasların özendirilmesinden ve
  geliştirilmesinden doğacak yararları kabul ederler.
  BÖLÜM IV
  MADDE 16
  1. Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, bu Sözleşme'de tanınmış haklara saygı
  gösterilmesinin sağlanmasında aldıkları tedbirler ve kaydedilen gelişmeler
  konusunda, Sözleşme'nin bu bölümüne uygun olarak, raporlar vermekle
  yükümlüdürler.
  2. (a) Bütün raporlar Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne sunulacaktır;
  Genel Sekreter, bu raporların birer örneğini, bu Sözleşme'nin hükümleri
  uyarınca, incelenmek üzere Ekonomik ve Sosyal Konsey'e gönderecektir.
  (b) Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bu Sözleşme'ye Taraf ve aynı
  zamanda ihtisas kuruluşlarına da üye olan Devletlerden gelen raporların veya
  bunların bazı bölümlerinin, kuruluş belgeleri uyarınca ihtisas kuruluşlarının
  sorumluluk alanları içine giren konulara ilişkin olması halinde, bu raporların
  veya ilgili bölümlerinin örneklerini, sözkonusu ihtisas kuruluşlarına da
  gönderecektir.
  MADDE 17
  1. Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, raporlarını aşamalı olarak, Ekonomik ve
  Sosyal Konsey'in, bu Sözleşme'nin yürürlüğe girmesini izleyen bir yıl içinde
  Taraf Devletlere ve ilgili ihtisas kuruluşlarına danışarak hazırlayacağı bir
  programa uygun olarak sunacaklardır.
  2. Raporlar, bu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerin tam olarak yerine
  getirilme derecesini etkileyen unsurları ve güçlükleri belirtebilir.
  3. Şayet bu Sözleşme'ye Taraf Devletlerden biri tarafından Birleşmiş
  Milletler'e ya da ihtisas kuruluşlarına ilgili bilgiler daha önce verilmiş
  ise, aynı bilgiyi tekrar vermek gerekli olmayacak, bu şekilde sunulmuş bilgiye
  yapılacak açık bir atıf yeterli olacaktır.
  MADDE 18
  Ekonomik ve Sosyal Konsey, insan hakları ve temel özgürlükler alanında
  Birleşmiş Milletler Şartı'ndan doğan sorumlulukları uyarınca, ihtisas
  kuruluşlarıyla, bu Sözleşme'nin, ihtisas kuruluşlarının faaliyet alanlarına
  giren konulardaki hükümlerine uyulmasında sağlanan ilerlemeler hakkında
  kendisine rapor sunmalarına ilişkin düzenlemeler yapabilir. Bu raporlar,
  ihtisas kuruluşunun yetkili organlarının, uygulama konusunda kabul ettiği
  karar ve tavsiyelerin ayrıntılarını içerebilir.
  MADDE 19
  Ekonomik ve Sosyal Konsey, 16. ve 17. maddeler uyarınca insan hakları
  konusunda devletlerin sundukları raporlarla, 18. madde uyarınca insan hakları
  konusunda ihtisas kuruluşlarının sundukları raporları, incelemek ve genel
  tavsiyelerde bulunulmak üzere ya da, gerekiyorsa, bilgi için İnsan Hakları
  Komisyonu'na gönderebilir.
  MADDE 20
  Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler ve ilgili ihtisas kuruluşları, 19. madde
  uyarınca verilmiş bir genel tavsiye konusunda, ya da İnsan Hakları
  Komisyonu'nun herhangi bir raporunda yer alan böyle bir genel tavsiye
  konusunda, veya orada belirtilen herhangi bir belge konusunda, Ekonomik ve
  Sosyal Konsey'e görüş bildirebilirler.
  MADDE 21
  Ekonomik ve Sosyal Konsey, Sözleşme'ye Taraf Devletlerin ve ihtisas
  kuruluşlarının, bu Sözleşme'de tanınan haklara genel olarak saygı
  gösterilmesini sağlamak üzere alınan tedbirler ve gerçekleştirilen gelişmeler
  konusunda verdikleri bilgilerin bir özetini ve genel nitelikli tavsiyeleri
  içeren raporları zaman zaman Genel Kurul'a sunabilir.
  MADDE 22
  Ekonomik ve Sosyal Konsey, bu Sözleşme'nin bu bölümünde sözü edilen
  raporlardan doğan herhangi bir sorunu Birleşmiş Milletler'in diğer
  organlarının, bunların yardımcı organlarının ve teknik yardım sağlamakla
  görevli ihtisas kuruluşlarının dikkatlerine sunabilir. Böylece, bu
  Sözleşme'nin tedricen etkili şekilde uygulanmasına katkıda bulunabilecek
  uluslararası tedbirlerin uygunluğu konusunda bu organların kendi yetki
  alanları çerçevesinde karar vermelerine yardım edebilecek sorunlar
  dikkatlerine sunulmuş olacaktır.
  MADDE 23
  Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, bu Sözleşme'de tanınan hakların
  gerçekleştirilmesine yönelik uluslararası düzeyde tedbirlerin, Sözleşmeler
  yapılması, tavsiye kararları alınması, teknik yardımda bulunulması ve danışma
  ve inceleme amacı ile ilgili Hükümetlerle birlikte düzenlenecek bölgesel ve
  teknik toplantılar yapılması gibi yöntemleri kapsadığını kabul ederler.
  MADDE 24
  Bu Sözleşme'nin hiç bir hükmü, Sözleşme'de ele alınan konularda Birleşmiş
  Milletler'in ve ihtisas kuruluşlarının çeşitli organlarının sorumluluklarını
  belirleyen Birleşmiş Milletler Şartı'nın ve ihtisas kuruluşlarının kuruluş
  belgelerinin hükümlerini haleldar edecek şekilde yorumlanamaz.
  MADDE 25
  Bu Sözleşme'nin hiç bir hükmü, tüm halkların, doğal zenginlik ve
  kaynaklarından tam olarak özgürce yararlanma ve bunları kullanma konusunda
  kendiliğinden sahip bulundukları hakları haleldar edecek şekilde yorumlanamaz.
  BÖLÜM V
  MADDE 26
  1. Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler'in ya da onun ihtisas kuruluşlarından
  herhangi birine üye olan ya da Uluslararası Adalet Divanı Statüsü'ne taraf
  olan bir Devletin ya da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından bu
  Sözleşme'ye taraf olmaya çağrılan herhangi bir başka Devletin imzasına
  açıktır.
  2. Bu Sözleşme onaya tabidir. Onay Belgeleri Birleşmiş Milletler Genel
  Sekreteri'ne tevdi edilecektir.
  3. Bu Sözleşme, bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen herhangi bir
  Devlet'in katılmasına açıktır.
  4. Katılma, bir katılma belgesinin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne
  tevdi edilmesi ile gerçekleşir.
  5. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, her onaylama ya da katılma
  belgesinin kendisine iletildiğini, bu Sözleşme'yi imzalamış ya da ona katılmış
  olan tüm Devletlere bildirecektir.
  MADDE 27
  1. Bu Sözleşme, otuzbeşinci onaylama belgesinin ya da katılma belgesinin
  Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne iletilmesi tarihinden üç ay sonra
  yürürlüğe girecektir.
  2. Otuzbeşinci onaylama belgesinin ya da katılma belgesinin iletilmesinden
  sonra bu Sözleşme, onaylayan ya da buna katılan her Devlet bakımından, o
  Devletin kendi onaylama ya da katılma belgesinin iletilmesinden üç ay sonra
  yürürlüğe girecektir.
  MADDE 28
  Bu Sözleşme'nin hükümleri, hiçbir sınırlama ya da istisna yapılmaksızın
  Federal Devletlerin bütün kesimleri bakımından geçerli olacaktır.
  MADDE 29
  1. Bu Sözleşme'ye Taraf her Devlet değişiklik önerebilir ve bunu Birleşmiş
  Milletler Genel Sekreteri'ne tevdi edebilir. Bunun üzerine, Genel Sekreter
  bütün değişiklik önerilerini bu Sözleşme'ye Taraf Devletlere göndererek,
  önerileri ele almak ve bunlar üzerinde bir oylama yapmak amacı ile bir Taraf
  Devletler konferansı düzenlenmesinden yana olup olmadıklarını bildirmelerini
  ister. Taraf Devletlerden en az üçte birinin böyle bir konferans toplanmasını
  desteklemesi halinde Genel Sekreter, Birleşmiş Milletler'in gözetimi altında
  böyle bir konferansı toplar. Konferansta hazır bulunan ve oy veren Taraf
  Devletlerin çoğunluğu tarafından kabul edilen herhangi bir değişiklik,
  onaylanmak üzere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunulur.
  2. Değişikliklerin yürürlüğe girmesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca
  onaylandıktan ve bu Sözleşme'ye Taraf Devletlerin üçte ikisi tarafından kendi
  anayasa kurallarına uygun olarak kabul edilmesiyle olur.
  3. Değişiklikler yürürlüğe girdiği zaman, bunları kabul eden Devletleri
  bağlar; öteki Taraf Devletler ise bu Sözleşme'nin hükümleri ile ve daha önce
  kabul etmiş oldukları değişiklikler ile bağlı kalırlar.
  MADDE 30
  Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, 26. maddenin 5. fıkrasındaki
  bildirimler dışında, aynı maddenin 1. fıkrasında zikredilen bütün Devletlere
  şunları bildirir:
  (a) 26. madde uyarınca yapılan imzalar, onaylamalar ve katılmalar;
  (b) 27. madde uyarınca bu Sözleşme'nin yürürlüğe giriş tarihi ve 29. madde
  uyarınca değişikliğin yürürlüğe giriş tarihi.
  MADDE 31
  1. Çinçe, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Rusça metinleri aynı
  derecede geçerli olan bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler arşivinde
  saklanacaktır.
  2. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bu Sözleşme'nin onaylı
  örneklerini, 26. maddede belirtilen tüm Devletlere iletecektir.