Edebi Türler Nelerdir

'Ders notları' forumunda YAREN tarafından 28 Ağustos 2010 tarihinde açılan konu

Konu Durumu:
Yanıtlara kapalı.

 1. Edebi Türler Hakkında Kısa Bilgiler,


  Edebi Türler

  Edebiyat türlerini ikiye ayırmak mümkündür. Birincisi nazım, ikincisi nesir. Nazım belli bir ölçü ve kalıp esas alınarak üretilmiş edebi ürünlerdir. Ya da kısaca bütün şiir ve şiirler metinlerdir. Hece vezni gibi belli bir kalıp ve ölçü kaygısı güdülerek yazılır. Nesir ise serbest, ölçüsüz düz yazıdır. Nazım genel olarak bütün şiir türlerini kapsar. Nesir ise edebiyatın şiir dışındaki tüm biçimlerini kapsar. Roman, öykü, tiyatro, deneme gibi.

  Edebi Türler Nelerdir


  Şiir
  Destan
  Ağıt
  Mesnevi
  Eleji
  Roman
  Öykü (Hikaye)
  Masal
  Deneme
  Biyografi
  Makale
  Anı
  Eleştiri
  Mizah
    2. Cevap: Edebi Türler

  YAZI TÜRLERİ

  Roman
  Olmuş veya olması muhtemel olayların anlatıldığı uzun yazılardır. İlk örneklerini 15.y.y. da Fransız yazar Rabelais vermiştir. Ancak asıl niteliklerini Romantizm ve Realizm akımları döneminde kazanmıştır.


  Roman belli bir olay etrafında gelişir ve olaylar ayrıntılarıyla anlatılır. Çoğu zaman şahıs kadrosu geniştir. Kişiler ayrıntılı olarak tanıtılır. Çevrenin tanıtımına özen gösterilir.

  Temsil ettiği akıma göre romantik roman, natüalist roman, realist roman; konusuna göre aşk romanı, toplumsal roman, polisiye roman, macera romanı gibi isimler alır.

  Tük edebiyatında Tanzimattan sonra görülü. İlk örneği Şemseddin Saminin Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat adlı romanıdır. Batı romanı ölçüsünde en başarılı romanı Halit Ziya Uşaklıgil yazmıştır. Namık Kemal, Mehmet Rauf, Reşat Nuri, Yakup Kadri, Peyami Safa diğer ünlü romancılarımızdır.

  Hikaye

  Anlatımı bakımından romana benzeyen, ancak romandan daha kısa yazı tüüdü.

  Hikâyede olaylar genellikle yüzeyseldir. Kişiler çoğu zaman hayatlarının belli bir ânı içinde anlatılır. Genellikle kişilerin tek yönü üzerinde ( çalışkanlık, titizlik, korkaklık vs. ) durulur. Bu da romanda aynı dönemlerde oluşmaya başlamış ve özellikle Realizm döneminde önemli bir tü haline gelmiştir.

  İki tü hikâye görülü. Bunlar klasik hikâye ve modern hikâyedir.

  Mauppasant tarzı da denilen kilasik hikâye yukarıda anlattığımız özelliğe uyar.

  Çehov tarzı denen modern hikâyede ise belli bir kişi olmadığı gibi belli olaylar da çoğu kez yoktur. Yazarın kendiyle sohbet ediyormuş gibi bir anlatımı vardır; çoğu kez birinci kişinin ağzından anlatıldığı olur.

  Tük edebiyatında yine Tanzimatla görülmeye başlanan hikâye tüünde Halit Ziya, Ömer Seyfettin, Memduh Şevket, Sait Faik önemli eserler vermişlerdir.

  Masal

  Halk dilinde anlatılarak oluşan sözlü edebiyat üünüdü. Bir yazar tarafından sonradan yazıya geçirilmiştir.

  Masallarda olaylar tamamen hayal üünüdü. Yer ve zaman belli değildir. Kahramanlar insan üstü özellikler gösterir. İyiler hep iyi, kötüler hep kötüdü. İyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır. Masallarda eğiticilik esastır. Çoğu kez evrensel konular işlenir. Dünya edebiyatında Kelile ve Dimne, Binbir Gece Masalları ünlüdü. Tük edebiyatında Keloğlan en tanınmış masal kahramanıdır. Eflatun Cem Güney masallarımız derlemiş ve bir kitap halinde yayımlamıştır.
    3. Cevap: Edebi Türler

  Fıkra
  Yazarın gündelik olayları özel bir görüşle, güzel bir üslupla, hiç kanıtlama gereği duymadan yazdığı kısa günübirlik yazılardır. Bu tü yazıları nükteli hikâyecikler biçimindeki Nasrettin Hoca fıkralarıyla karıştırmayalım.

  Fıkra, bir gazete yazı tüüdü. Gazetenin belli bir köşesinde genel bir başlıkla yazılan fıkralarda mesele kısaca incelenir ve mutlaka bir sonuca varılır. Daha çok alaylı bir dille, bazen eleştiri bazen sohbet tarzında yazılır. Okuyucuyla sohbet ediyormuş gibi bir hava hâkimdir yazılarda.

  Edebiyatımızda özellikle Ahmet Rasim fıkralarıyla tanınır. Daha sonra Ahmet Haşim, Refik Halit, Peyami Safa sayılabilir.

  Deneme
  Yazarın herhangi bir konudaki görüşlerini, kesin kurallara varmadan, kanıtlamaya kalkmadan, okuyucuyu inanmaya zorlamadan anlattığı yazı tüüdü.

  Deneme yazarı görüşlerini aktarırken samimi bir dil kullanır. Kendi diliyle konuşuyormuş gibi bir hava içindedir.

  Deneme her konuda yazılabilir. Ancak daha çok tercih edilen konu her devrin, her ulusun insanı ilgilendiren, kalıcı, evrensel konulardır. Ele alınan konu çoğu zaman derinleştirilerek anlatılır.

  Denemenin özelliğini Nurullah Ataçın şu sözleriyle özetleyebiliriz:

  “ Deneme, benin ülkesidir. Ben demekten çekinen, her görgüsüne, her görevine ister istemez bir parça kattığını kabul etmeyen kişi denemeciliğe özenmesin.

  Denemenin ilk örneklerini Fransız yazar Montaigne vermiştir. Daha sonra İngiliz yazar Bacon tüü geliştirmiştir.

  Edebiyatımızda Cumhuriyetten sonra görülmeye başlanan bu tüde Nurullah Ataç, Suut Kemal Yetkin, Sebahattin Eyüboğlu, Ahmet Haşim güzel örnekler vermişlerdir.

  Makale
  Yazarın herhangi bir konudaki görüşlerini, belli kanıtlar, belgeler, inandırıcı veriler kullanarak kanıtlamaya çalıştığı ve böylece okuyucuyu bilgilendirmeyi amaçladığı yazı tüüdü. Makalede temel unsur düşüncedir.

  Makale, gazete ile birlikte ortaya çıkmış bir gazete yazı tüüdü. Bizde de ilk özel gazete olan Tercüman - ı Ahval gazetesinin çıkmasıyla görülü. İlk makale de aynı gazetede Şinasi tarafından yazılmıştır.

  Makalede amaç bilgi aktarmak ya da görüşlerine okuyucuyu inandırmak olduğundan açık, anlaşılır, ciddi bir dil kullanılır. Seçilen konuya göre uzun da olabilir kısa da.

  Makale her konuda yazılabilir. Bu konu günlük olabileceği gibi, felsefi, bilimsel, sanatsal da olabilir. Ama edebi makale elbette sanatla ilgili olanıdır.

  Edebiyatımızda Tanzimat döneminden beri görülen makale tüünde Namık Kemal, Hüseyin Cahit, Ziya Gökalp, Peyami Safa, Falih Rıfkı Atay, Halit Fahri Ozansoy, Yaşar Nabi ünlü birkaç isimdir.

  Eleştri

  Bir sanatçının, bir sanat eserinin iyi ve kötü yanlarını ortaya koyarak onun gerçek değerini belirleyen yazılardır. Eleştiri yazarı – yani eleştirmen – eser hakkında okuyucuyu bilgilendirir; hem eserin yazarına hem okura yol gösterir.

  İki tü eleştiri vardır: İzlenimsel eleştiri ve nesnel eleştiri.

  İzlenimsel eleştiri, Anatole Francein ilkelerini belirlediği ve eleştirmenin bir eseri kendi zevk ölçülerini göz önüne alarak incelediği eleştiri tüüdü. Bu tü eleştirilerde öznel yargılar çok olacağından günümüzde bu tü pek rağbet görmez.

  Nesnel eleştiride ise her eserin değerlendirilmesinde kullanılabilecek belli ölçütler vardır. Eleştirmen mümkün olduğunca kişisel yargılarda bulunmaktan kaçınır. Bilimsel araştırmalardan yararlanarak, eseri ister beğensin ister beğenmesin, tarafsız bir gözle onun değerini ortaya koyar.

  Avrupada Boielau, Saint Beuve, Taine, France eleştirileriyle tanınır.

  Edebiyatımızda Hüseyin Cahit, Cenap Şehabettin, Ali Canip, Yakup Kadri, Nurullah Ataç, Mehmet Kaplan, Cemil Meriç, eleştiri alanında yazılar yazan ünlü birkaç isimdir.

  Gezi Yazısı
  Gezilip görülen yerler hakkında yazılan yazılardır. Kişi gezi esnasında birçok yer görü, birçok insanla tanışır; bunları hafızada tutmak güç olacağından gezi esnesında not alınır ve gezi yazılarında bunlar hikâye edilir.

  Gezi yazısında yazar daima gezdiği yerleri anlatmalı, uydurma, yanlış bilgiler vermemelidir. Gördüklerini okuyucunun daha iyi algılaması için, karşılaştırma yapar. Okur sanki o yerleri yazarla birlikte gezer gibi olur.

  Eski edebiyatımızda gezi yazısına seyahatname denir. Bu alanda Evliya Çelebinin Seyahatnamesi ünlüdü. Ancak asıl gezi yazıları Avrupaya açılma döneminde görülmeye başlanmış, gidilen Avrupa şehirleri ile ilgili yazılar yazılmıştır. Namık Kemal, Ziya Paşa bunların başında gelir.

  Gezi yazılarını kitaplaştıran yazarlarımız da vardır. Ahmet Mithat Efendi, Avrupada Bir Cevelan; Cenap Şahabettin Hac Yolunda, Avrupa Mektupları; Ahmet Haşim, Frankfurt Seyahatnamesi; Reşat Nuri, Anadolu Notları; Falih Rıfkı, Deniz Aşırı, Zeytin Dağı, Taymis Kıyıları bunlardan bazılarıdır.
    4. Cevap: Edebi Türler

  Anı

  Bir yazarın kendisinin yaşadığı ya da tanık olduğu olayları sanat değeri taşıyan bir üslupla anlattığı yazılardır. Yazarın kendini okuar açtığı bir tü olduğunda içtendir ve bu yönüyle çok tutulur. Anılar belli bir dönemin yorumlandığı yazılar olduğundan tarihi bir belge özelliği gösterir. Ancak bu bilimsel olamaz; çünkü yazarın olaylara kişisel bakışı söz konusudur.

  Üslup yönüyle gezi yazısına benzerse de, yazarın dış dünyadan çok kendinden söz etmesi anıyı belli eder. Zaten eski edebiyatımızda anı, gezi yazısı hatta tarih iç içedir.

  Özellikle Tanzimatla başlayan anı tüündeki yazılar Cumhuriyet döneminde önemli bir tü olmuştur. Anılarını kitaplaştıran yazarlarımızda vardır. Namık Kemal, Magosa Mektupları; Ziya Paşa, Defter – i Amal, Ahmet Rasim, Şehir Mektupları; Halit Ziya, Kırk yıl, Saray ve Ötesi; Hüseyin Cahit, Edebi Hatıralar; Falih Rıfkı, Çankaya adlı eserlerinde anılarını anlatmışlardır.

  Biyografi

  Bir kişinin hayatının anlatıldığı yazılardır. Bunlarda amaç o kişiyi tüm yönleriyle ( hayatı, eseri, kişiliği, görüşleri vs.) tanıtmaktır. Biyografi açık, sade bir dille anlatılan kişinin devrini, çevresini dikkate alarak yazılır. Divan edebiyatında şairleri anlatan bu tü eserlere tezkire denirdi. Tük edebiyatında bunun ilk örneğini Ali Şir Nevai vermiştir.

  Yazar eğer kendi hayatını anlatmışsa yazıya otobiyografi denir. Çoğu zaman bunlarda sanatçı kendiyle beraber aile büyüklerinden, çevreden, aile içi durumlardan da söz eder.

  Otobiyografiler üslup yönüyle anıya benzer; ancak anı otobografi içinde bir bölüm sayılabilir. Yani otobiyografi daha uzun bir dönemi içine alır.

  Mektup

  Genel anlamda kişinin bir haberi, olayı, arzuyu bir başkasına anlattığı yazılardır. Özel mektup, iş mektubu, edebi mektup tüleri vardır. Bunlar içinde bizi edebi mektup ilgilendiriyor.

  Bu tü mektuplar açık olarak bir gazetede ya da dergide yayımlanır. Yazar birine hitaben herhangi bir konudaki görüşlerini, duygularını anlatır. Ancak asıl amacı bunları herkese duyurmaktır.

  Mektup, Divan edebiyatında da kullanılmıştır. Fuzulinin “Şikayetname adlı eseri bu tüdendir. Tanzimattan sonra ise gazetelerde yayımlanan birçok açık mektup görülü.

  Bazı yazarlar mektuplardan oluşan romanlar da yazmışlardır. Halide Edipin “Handan romanı bunlardan biridir

  Sohbet
  Bir konunun fazla derinleştirilmeden, biriyle konuşuyormuş gibi anlatıldığı fikir yazılarıdır. Sohbet yazılarında herkesi ilgilendirecek konular seçilir. Cümleler çoğu zaman konuşmadaki gibi devriktir. Yazar sorulu cevaplı cümlelerle, konuşuyormuş hissi verir.

  Üslup olarak fıkraya benzerse da gazete yazı tüü olması, az sözle çok şey anlatmayı amaçlamaması, dışa dönük olması onu fıkradan ayırır.

  Edebiyatımızda Ahmet Rasim, Şevket Rado sohbet tüüne özel bir önem vermişlerdir.

  Günlük

  Ne gün yazıldığını belirtmek için tarih atılan, çoğu zaman her günün sonunda o gün olup bitenin, sıcağı sıcağına anlatıldığı, olaylarla ilgili yorumlar, değerlendirmeler yapıldığı yazılardır. Her gün yazıldığı için kısa olan bu yazılar, yazarının hayatından izler verdiğinden içten ve sevecendir.

  Oktay Akbal, Suat Kemal Yetkin, Seyit Kemal Karaalioğlunun günlükleri kitap halinde yayımlanmıştır.
    5. Cevap: Edebi Türler

  ŞİİR TÜRLERİ

  Lirik Şiir
  Aşk, ayrılık, hasret, özlem konularını işleyen duygusal şiirlerdir. Okurun duygularına, kalbine seslenir. Eskiden Yunanlılarda “lir denen sazlarla söylendiğinden bu adı almıştır. Tanzimat döneminde de bir saz adı olan “rebab dan dolayı bu tü şiirlere rebabi denmiştir. Divan edebiyatında gazel, şarkı; Halk edebiyatında güzelleme tüündeki koşma, semai lirik şiire girer.

  ÖRNEK:

  Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın

  Sesini duyan olur, sana göz koyan olur

  Anmasınlar adını candan anan dudaklar

  Annen bile okşasa benim bağrım taş olur

  Epik Şiir

  Destansı özellikler gösteren şiirlerdir. Kahramanlık, savaş, yiğitlik konuları işlenir. Okuyanda coşku, yiğitlik duygusu, savaşma arzusu uyandırır. Daha çok, uzun olarak söylenir. Divan edebiyatında kasideler, Halk edebiyatında koçaklama, destan, varsağı tüleri de epik özellik gösterir. Tarihimizde birçok şanlı zaferler yaşadığımızdan, epik şiir yönüyle bir hayli zengin bir edebiyatımız vardır.

  ÖRNEK:

  Bizdik o hücumun bütün aşkıyla kanatlı

  Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı

  Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle

  Canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle

  Didaktik Şiir
  Bir düşünceyi, bir bilgiyi aktarmak amacıyla yazılan şiirlerdir. Bunlar okurun aklına seslenir. Duygu yönü az olduğundan kuru bir anlatımı vardır. Kafiye ve ölçülerinden dolayı akılda kolay kaldığından, bilgiler bu yolla verilir. Manzum hikâyeler, fabller hep didaktik özellik gösterir.

  ÖRNEK:

  Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz

  Şahsın görünü rutbe – i aklı eserinde

  Pastoral Şiir

  Doğa şiirlerini, çobanların doğadaki yaşayışlarını anlatan şiirlerdir. Doğaya karşı bir sevgi, bir imrenme söz konusudur bunlarda. Eğer şair doğa karşısındaki duygulanmasını anlatıyorsa “idil, bir çobanla karşılıklı konuşuyormuş gibi anlatırsa “eglog adını alır

  ÖRNEK:

  Hülyana karışmasın ne şehir ne de çarşı

  Yamaçlarda her akşam batan güneşe karşı

  Uçan kuşları düşün, geçen kervanları an

  Madem ki kara bahtın adını koydu çoban

  Satirik Şiir


  Eleştirici bir anlatımı olan şiirlerdir. Bir kişi, olay, durum, iğneleyici sözlerle, alaylı ifadelerle eleştirilir. Bunlarda didaktik özellikler de görüldüğünden, didaktik şiir içinde de incelenebilir. Ancak açık bir eleştiri olduğundan ayrı bir sınıfa alınması daha doğru olur. Bu tü şiirlere Divan edebiyatında hiciv, Halk edebiyatında taşlama, yeni edebiyatımızda ise yergi verilir.

  ÖRNEK:

  Benim bu gidişe aklım ermiyor

  Fukara halini kimse sormuyor

  Padişah sikkesi selam vermiyor

  Kefensiz kalacak ölümüz bizim

  Dramatik Şiir

  Tiyatroda kullanılan şiir tüüdü. Eski Yunan edebiyatında oyuncuların sahnede söyleyecekleri sözler şiir haline getirilir ve onlara ezberletilirdi. Bu durum dram tiyatro tüünün ( 19. yy. ) çıkışına kadar süer. Bundan sonra tiyatro metinleri düz yazıyla yazılmaya başlanır.

  Dramatik şiir harekete çevrilebilen şiir türüdür. Başlangıçta trajedi ve komedi olmak üzere iki tür olan bu şiir tüü dramın eklenmesiyle üç kere çıkmıştır.

  Bizde dramatik şiir tüüne örnek verilmemiştir. Çünkü bizim Batıya açıldığımız dönemde ( Tanzimat ) Batıda da bu tü şiirler yazılmıyordu; nesir kullanılıyordu tiyatroda. Bizim tiyatrocularımız da tiyatro eserlerini bundan dolayı nesirle yazmışlardır. Ancak nadirde olsa nazımla tiyatro yazan da olmuştur. Abdülhak Hamit Tarhan gibi...
   


Konu Durumu:
Yanıtlara kapalı.