Ebü'l-Abbas El-Gamri Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda zamaneanne tarafından 8 Haziran 2012 tarihinde açılan konu


 1. Ebü'l-Abbas El-Gamri Kimdir Kısaca


  Ebü'l-Abbas El-Gamri  Asıl ismi, Ahmed olup, babasınınki Muhammeddir. Künyesi Ebül-Abbâs ve lakabı Şihâbüddîndir. Ebül-Abbâs el-Gamrî diye tanınmıştır.Şâfiî mezhebi âlimlerinden ve büyük velîlerdendir. Aslen, Mısırda Kâhire ile Dimyât arasında bulunan Mahalle beldesindendir. Doğum târihi ve yeri tesbit edilememiştir. Daha çok Kâhirede ikâmet ederdi. 1499 (H.905) senesinde orada vefât etti.

  Ebül-Abbâs el-Gamrî, çok küçük iken, babası ile birlikte Mekke-i mükerremede Ebül-Feth el-Merâgî gibi âlimlerin sohbetlerinde bulundu. Çocuk yaşta iken babası vefât etti. Kendisi ilim öğrenmek gayreti içinde yetişti. Ebû Cüleydenin yanında Kurân-ı kerîmi ezberledi. İbn-i Hacer-i Askalânî hazretleri ile görüşüp, sohbetinde bulundu. Ders aldı. Ayrıca; Alemüddîn-i Bülkînî, Şâvî, Hicâzî ve İmâm-ül-Kâmiliyye gibi zâtlardan ilim öğrendi. Birçok âlimden icâzet aldı. Eskiden ezberlemiş olduğu şeyleri (kitapları), 1448 (H.852) senesinde Hayreddîn İbn-ül-Kasbîye dinletirdi. Durup dinlenmeden çalışmış ve zamânının büyük âlimlerinden olmuştur.
  İlk önceleri Mahalle ve Kâhire beldelerinde tanındı. Sonra meşhûr olup, şöhreti her tarafa yayıldı. Birkaç defâ hacca gitti. Mekke-i mükerreme ve Medîne-i münevverede bir miktar mücâvir olarak kaldı.
  Ebül-Abbâs el-Gamrînin yazı kâbiliyeti pek fazla idi. Pekçok kitabı yazarak çoğaltmıştır. İlim ve mârifette; sağlam, kuvvetli ve dayanıklı bir dağ misâli idi. Vekâr sâhibi, gâyet ağırbaşlı ve heybetli bir zât idi. Çok hayır ve hasenât yapardı. Çok câmi ve mescid yaptırmakla tanınmıştır. Çeşitli yerlerde câmi ve mescid yaptırmış olup, bunların en tanınmışı, kendi adıyla bilinen ve kendisinin medfûn bulunduğu câmidir.