Duaların Fazileti Hakkında Bilgi

'Dualar ve Faziletleri' forumunda YAREN tarafından 18 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. Duaların Fazileti,duaların faziletleri,duanın faziletleri

  EL-AHKAF SURESİNİN SIRLARI

  Allah'ın Rasulü bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor:
  "Bir kimse el-Ahkaf suresini baştan sona kadar okursa, Cenabı Hak o kimseye dünyada olan bütün varlıkların adedinin on misli sevap verir Ayrıca on misli kadar günahını bağışlar On misli kadar da derecesini yükseltir"
  * Bir kimse bu sureyi bir kağıt üzerine yazıp, sağlam bir sargı içerisine aldıktan sonra boğazına takarsa, cinnilerin şerrine karşı korunmuş olur Gerek uykuda iken, gerekse uyanık bulunurken her şeye karşı himaye altında bulunur Bir kimse, bu surenin yazılmışını başına giydiği şeyin altına koyup, başında taşırsa, Cenabı Hakk o kimseyi hırsız, dolandırıcı ve bunlara benzer sahte insanların şerrinden korur Bu kimse böyle yapmakla kendisini hem insanlara hem de cinnilere karşı himaye altında bulundurur


  AKŞAM EZANI İŞİTİLİNCE OKUNACAK DUA

  Allâhümme hazâ ıkbâlü leylike ve idbâru nehârike ve asvâtü düâtike fağfir lî

  Manası: Ey Allah'ım, bu ezan gecenin geldiğini, gündüzün gittiğini ve Zatı Ecelli Ala'na dua edenlerin seslerinin yükseleceği anın geldiğini bildiriyor Beni bağışla, Allah'ım
  Ümmü Seleme (ra) anlatıyor:
  "Akşam ezanı sırasında (bu duanın) okunmasını Allah'ın Resulü bana talim buyurdu"

  AKŞAM NAMAZINDAN SONRA NAFİLE NAMAZININ FAZİLETİ

  Resulü Ekrem (sav) buyurdu:
  "Her kim akşam namazından sonra günahı icap ettirir bir kelime konuşmadan altı rekat namaz evvabin kılarsa, Allah katında on iki senelik ibadet yerine geçer"
  Diğer rivayette:
  "Günahı denizlerin köpüğü kadar olsa affolunur"

  ALLAHU TEALANIN DUA ETMEMİZİ EMRETTİĞİ AYETİ KERİME

  "Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin Çünkü Allah Teala haddi aşanları sevmez"
  "Korku ve ümit halinde Rabbinize dua ediniz Şüphesiz ki, muhsinlere Allah'ın rahmeti yakındır"
  "Çaresiz kalan kimse dua ettiği vakit onun duasını kabul eden, feryada geldiği belayı gideren ve sizi yeryüzünde her şeye hakim kılan kimdir? Allah ile beraber başka bir ilah var mıdır? Siz ne kadar az düşünüyorsunuz?"
  "Habibim! Kullarım sana benden sorarlarsa muhakkak ki ben çok yakınımdır Bana duada bulunanların duasını kabul ederim"
  * Hadis-i kudside Allah Teala buyuruyor: "Bana dua etmeyene gazab ederim" "Kulum beni nasıl tanırsa ona öyle muamele
  ederim Kulum bana dua edince onunla beraberim,"

  AMENER RASULUNUN FAZİLETİ

  Bismillâhirrahmânirrahıym
  Âmener rasûlü bi mâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü'minûn Küllün âmene billahi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülih Lâ nüferriku beyne ehadin min rusülih Ve kâlû semı'nâ ve eta'nâ ğufrâneke rabbenâ ve ileykel masıyr Lâ yükellifullâhü nefsen illâ vüs'ahâ, lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet Rabbenâ lâ tüâhıznâ in nesiynâ ev ahta'nâ Rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehû alelleziyne min kablinâ Rabbenâ ve lâ tühammilnâ mâ lâ takate lenâ bih, va'fü annâ, vağfir lenâ, verhamnâ Ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfiriyn

  Manası:
  O Peygamber de kendisine Rabbinden indirilene iman etti Mü'minler de (onlardan) her biri Allah'a, O'nun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandı "O'nun (Allah'ın) peygamberlerinden hiçbirini diğerlerinin arasından ayırmayız (hepsine inanırız), dinledik (kabul ettik; emrine) itaat ettik Ey Rabbimiz, mağfiretini (isteriz) Son varışımız ancak Sana'dır" dediler Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez Herkesin kazandığı hayır kendi faydasına, yaptığı şer kendi zararınadır "Ey Rabbimiz, unuttuk, yahut

  yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme Ey Rabbimiz, bizden evvelki ümmetlere yüklediğin gibi üstümüze ağır bir yük yükleme Ey Rabbimiz, takat getiremeyeceğimizi bize taşıtma Bizden sadır olan günahları sil, bağışla Bizi yarlığa, bizi esirge Sen Mevlamız'sın bizim Artık kafirler güruhuna karşı da bize yardım et

  Fazileti:
  Bu ayet-i kerimeler hakkında Resulü Ekrem (sav) buyuruyor ki:
  "Allah Teala cennet hazinelerinden olan iki ayeti bana indirdi Allah (cc) mahlukatı yaratmazdan ikibin sene evvel o iki ayeti kudret eli ile yazdı Kim o iki ayeti yatsıdan sonra okursa gece ibadetinden ona kafi gelir"
  "Kim Sure-i Bakara'nın son iki ayetini geceleyin okursa, onlar ona gece namazı kılmak yerine kifayet eder"
  "Cenabı Ecelli Ala, Sure-i Bakara'yı iki ayetle bitirdi ve bunları bana arşın altındaki bir hazineden verdi Bunları öğreniniz Kadınlarınıza, oğullarınıza öğretiniz Çünkü bunlar hem salattır, hem Kur'an'dır"
  "Sure-i Bakara'nın sonundaki ayetler bana arşın altındaki hazinelerden verildi Onlar benden evvel hiçbir nebiye verilmemişti "
  * Bu ayet-i kerimelerin okunmasına gerek gece ve gerek gündüz olsun, devam edilmelidirbaşkaları konuşamazlar O da doğruyu söyler
  İşte bu, hak gündür Artık dileyen Rabbıne doğru bir yol edinirBiz, sizi yakın bir azabla uyardık O gün, kişi ellerinin sunduğuna bakacak Ve kafir: "Keski ben toprak olsaydım" diyecektir.

  AĞRILARA VE SITMAYA KARŞI MANEVİ REÇETE
  Bismillâhil kebiyri neûzü billâhil azıymi min şerri ırkın ne'ârin ve min şerri harrin nâr'

  Peygamber Efendimiz çeşitli ağrılara ve sıtmaya karşı manevi tedavi olarak bu duayı öğretirlerdi

  'Rabbünallâhüllezî fıs semai tekaddesesmüke, emruke fıs semai vel ardı kemâ rahmetüke fıs semâ' fec'al rahmeteke fil ardığfir lenâ havbenâ ve hatâya n â ente rabbüt tayyibine enzil rahmeten min rahmetike ve şifâen min şifâike alâ hâzel veceı

  Peygamberimiz (sav) buyurdu:
  "Sizden birine herhangi bir kimse veya kardeşi bir ağrıdan ötürü şikayette bulunursa, bu duayı onun üzerine okusun, şifa bulur"

  ABDEST ALIRKEN OKUNACAK DUALAR

  Allâhümme a'tınî kitabî bi yemînî ve hâsibnî hısâben yesîrâ
  Manası: Ey Allah'ım, amel defterimi sağımdan ver ve hesabımı kolay eyle * Sol kol yıkanırken:
  Allâhümme lâ tü'tınî kitabî bi şimalî ve lâ min verâi zahrî
  Manası: Ey Allah'ım, amel defterimi solumdan ve arkamdan verme
  Başa mesh ederken:Allâhümme harrim şa'rî ve beşerî alen nâr, ve ezıllenî tahte arşike yevme lâ zille illâ zıllük
  Manası: Allah'ım, kıllarımı ve derimi cehenneme haram kıl Arşının gölgesinden başka gölge bulunmayan kıyamet gününde beni Arşının gölgesinde gölgelendir
  Kulaklara mesh verilirken:

  Allâhümmec'alnî minellezîne yestemiûnel kavle fe yettebiûne ahseneh
  Manası: Ey Allah'ım, sözü işitip de sözün en doğrusuna tabi olanlardan eyle

  Ayaklar yıkanırken:
  Allâhümme sebbit kademeyye ales sırat
  Manası: Ey Allah'ım, ayaklarımı Sırat üstünden kaydırma

  ADEM AS DUASI

  Adem (as) cennetten çıkarılınca Rabbine şu şekilde duada bulundu:Rabbena zalemnâ enfüsenâ ve in lem tağfir lenâ ve terhanınâ le nekûnenne minel hâsiriyn

  "Ey Rabbimiz! Yazık ettik, bizi bağışlamaz, bizi esirgemezsen herhalde maddi ve manevi en büyük zarara uğrayanlardan olacağız"
  Allah Teala onun duasını kabul etti ve şöyle buyurdu:
  "Adem Rabbinden kelimeler belleyip aldı Ona yalvardı O da tevbesini kabul etti "
  "Sonra Rabbi yine onu (Adem'i) seçti de tevbesini kabul etti, ona doğru yolu gösterdi "


  ADİYAT SURESİNİ OKUMANIN FAZİLETİNE DAİR HADİSLER

  Bismillâhirrahmânirrahım
  Vel âdiyâti dabhâ Fel mûriyâti kadhâ Fel müğıyrâti subhâ Fe eserne bihî nak'â Fe vesatne bihî cem'â İnnel insâne li rabbihî lekenûd Ve innehû alâ zâlike le şehiyd Ve innehû li hubbil hayri le şediyd E fe lâ ya'lemü izâ bu'sira mâ fil kubur Ve hussıle mâ fıs sudur İnne rabbehüm bihim yevmeizin le habiyr

  Manası:
  Andolsun o harıl harıl gazâ yolunda koşan atlara, o tırnakları ile çakarak ateş çıkaranlara, sabahleyin baskın yapanlara, derken orada ayakları ile toz koparanlara, kopardığı tozla bir topluluğun düşmanının ortasına girenlere yani atlara ki, muhakkak insan Rabbine karşı çok nankördür Hiç şüphesiz Allah Teala buna hakkıyla şahiddir Gerçek o, insan mal sevgisinden dolayı pek katıdır Hâlâ o, hakikati görüp bilmeyecek mi, kabirlerin içindekiler eşilip çıkarıldığı zaman, göklerde ne varsa onlar da derlenip toparlandığı zaman hakikat, o gün Rabbleri onların her halinden elbette tamamıyla haberdardır
  Fazileti:
  * Resulü Ekrem (sav) buyurmuştur:
  "İzâ zülzilet Kur'an'ın yarısına muâdildir Vel fıdiyât Kur'an'ın yarısına denktir"
  Kim bu mübarek sure-i celileyi yazar da üzerinde-taşırsa, Cenabı Ecelli Alâ o kimseyi korktuklarından emin kılar, rızkı da kendisine kolaylıkla verilir

  Her gün bu sureyi (3) üç defa okuyan nazardan korunurbr> "Bu mübarek sure tekrar tekrar okunup ihtiva ettiği mesajlar ciddi bir biçimde düşünülmelidir

  AHİRET ALEMİNİ RÜYADA GÖRMEK İÇİN

  Rüyada ahireti görmek isteyen kimse taze bir abdest alır Yatsıdan sonra iki rekat istihare namazı kılarak şöyle dua eder:
  "Ya Rabbi! Bana ahireti göster, ölülerimi benimle konuştur Kabir aleminde kendi halim nasıldır ve benim müslümanlığımın derecesi nedir? Bana göster, Allah'ım" diye dua eder
  Cenabı Hakk böyle dua edenlerin dualarını boşa çıkarmaz, ahiret alemini gösterir Buna istihare denir İstihare; her şeyin hayırlısını Allah'tan sormak ve istemektir Bu ise kuvvetli bir sünnettir  AMME(NEBE) SURESİ
  NEBE' SURESİ'NİN MANASI

  Bu sure, Mekke döneminde inmiştir Kırk ayettir Nebe'haber demektir Sure kıyamet haberlerini ihtiva ettiği için bu ad verilmiştir

  Rahman ve Rahıym olan Allah'ın adıyla
  Birbirlerini hangi şeyden koruyorlar?
  Büyük haberden mi?
  Ki onlar onda ayrılığa düşmüşlerdir (Kimiona inanmış, kimi de inanmamıştır)
  Hayır! Anlayacaklar!
  Yine hayır, onlar gerçeği anlayacaklar!
  Biz, yeryüzünü bir beşik yapmadık mı?
  Dağları da birer kazık
  Ve sizi çift çift yarattık
  Uykunuzu dinlenme kıldık

  Geceyi bir örtü kıldık
  Gündüzü geçimlik kazanma vakti kıldık
  Üstünüzde yedi sağlam gök bina ettik
  Pırıl pırıl parlayan bir kandil astık
  Sıkışan bulutlardan şarıl şakıl su indirdik
  Ki onlarla bitkiler ve taneler çıkaralım,
  Ve sarmaş dolaş bahçeler yetiştirelim,
  Muhakkak ki hüküm günü, belirlenmiş bir
  vakittir
  O gün sura üflenir, bölük bölük gelirsiniz
  Gök açılmış, kapı kapı olmuştur

  Dağlar yürütülür, serap haline gelir
  Şüphesiz ki cehennem, bir gözetleme yeridir
  Azgınların varacağı yerdir
  Orada çağlar boyu kalacaklardır
  Orada ne bir serinlik, ne de içecek bir şey tatmazlar
  Sadece kaynar su ve irin içerler
  Yaptıklarına uygun bir ceza olarak
  Çünkü onlar bir hesap günü olduğunu ummuyorlardı
  Bizim ayetlerimizi yalanladıkça
  yalanlamışlardı
  Biz ise her şeyi bir kitapta sayıp yazmışızdır
  Şimdi azabı tadın Artık size azaptan başka bir şey artırmayacağız
  Şüphesiz ki Allah'ın yasak kıldığı şeylerden sakınanlar için kurtuluş vardır

  Bahçeler ve bağlar;
  Göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar;
  Ve dolu kâseler vardır
  Orada yalan ve boş söz işitmezler
  Rabbından bir mükafat ve bağış olarak;
  Göklerin, yerin ve ikisi arasında
  bulunanların Rabbi Rahmân'dan ki, O'na hitapta
  bulunmaya kimse muktedir olamaz
  O gün, Ruh ve melekler saf halinde
  duracaklardır Rahmân'ın izin verdiklerinden

  başkaları konuşamazlar O da doğruyu söyler
  İşte bu, hak gündür Artık dileyen Rabbına doğru bir yol edinir
  Biz, sizi yakın bir azabla uyardık O gün, kişi ellerinin sunduğuna bakacak Ve kafir: "Keski ben toprak olsaydım" diyecektir

  Peygamber Efendimiz (s.a.v) bu surenin fazileti hakkında şöyle buyuruyorlar:
  "İkindi namazından sonra bu sureyi okuyan kimsenin Allah (cc) azabım hafifletir"
  "Nebe' suresini baştan sona kadar okuyan kimseye Cenabı Hakk cennette şarâb-ı tahûr (cennet şarabı) ikram edecektir"
  Bu sureyi herhangi bir şeyin üzerine okuyup, o şeyi bir yere emanet etmek, çalınıp kaybolmaması için her şeye kafidir
  Her sıkıntının yok olması için bu sure okunmalıdır Neticede ferahlık görülecektir.
    2. Cevap: Duaların Fazileti Hakkında Bilgi

  ANNE VE BABA HAKKI

  Resulü Ekrem şöyle buyurmuşlardır:
  "Ana ve babasına karşı gelen evlada, Allah tarafından şöyle nida edilir:
  "Sen dilediğin kadar ibadet yap Onlara asi olduğun müddetçe ben seni katiyyen affetmiyeceğim"
  Baba ve anasına iyilik edip onların rızasını alana da, Allah Teala şöyle nida eder:
  "Sen de istediğini yap Değil mi ki sen onlara iyilikte bulunuyorsun Ben de seni affedeceğim"
  Hazreti Peygamber buyuruyor:
  "Kur'an'ı okuyup da onunla amel etmeyen, onu okumamış sayılır, ana ve babasına sert gözle bakan onlara iyilik yapmamış olur İşte ne benim, ne de onların birbirimizle hiç alakası yoktur"
  Yine Efendimiz Aleyhisselam buyurdu:
  "Ana babasına iyilik eden kimse istediğini yapsın, katiyyen cehenneme girmeyecektir Onlara isyan eden de istediği kadar ibadet yapsın O da cennete girmeyecektir"
  Efendimiz (sav) buyurdu:
  "Hiç bir evlad yoktur ki, babasına merhamet ile baksın da Allah Teala onun her bakışına karşılık, kabul olunmuş bir hac sevabı vermesin"
  Bunun üzerine Efendimiz'e sordular:
  "Her gün yüz defa baksa da mı?"
  "Evet, Allah daha çoğunu ve güzelini vermeye kadirdir"
  Efendimiz buyurdu:
  "Baba ve anasının kabrini ziyaret eden kimseye Allah Teala kabul olunmuş bir hac sevabı verir Ana ve babasının kabirlerini çok ziyaret edenlerin kabirlerini de, melekler ziyaret ederler"
  Efendimizin şu hadisini iyi dinle kardeşim! "Baba ve anasına karşı gelene Allah lanet etsin"
  Başka bir hadiste de Efendimiz şöyle buyurdu: "Baba ve anasına duada bulunmayanın rızkı kesilir"

  ARŞ-I AZAM-IN HAZİNELERİNDEN BİRİ

  Bir gün Cebrail Aleyhisselam, Efendimiz Aleyhisselam'ın huzuruna gelmişti Hazreti Peygamber (sav) onun yüzünde tebessümlü ve müjdeleyici bir hal görmüştü Daha önce onu böyle hiç görmemişti
  Cebrail Aleyhisselam:
  Ya Muhammed, Allah'ın selamı üzerine olsun, dedi Hazreti Peygamber (sav)
  Ey Cebrail! Allah'ın selamı senin de üzerine olsun, karşılığını verince Cebrail (as):
  Ya Muhammed! Allah beni sana öyle büyük bir hediye ile gönderdi ki, senden önce bu hediye kimseye gönderilmedi Bu ancak sana ikram edildi, dedi Efendimiz (sav):
  - Nedir o hediye, ey Cebrail? diye sordu Cebrail (as):
  - Sana gönderilen o hediyeler, Arş-ı A'zam'ın hazinelerindendir Ey Allah'ın Resulü! Sen de onları oku! buyurdu

  Dua budur:
  Yà men azheral cernile ve seteral kabiyha yà men lem ytiàhiz bil ceri reti ve lem yehtukìs setra, yà aziymel afvi, yà husnet teca viizi, yà vàsial magfirati ve yà bàsital yedeyni bir rahmeh, yà mìintehà kulli sekvà ve yà sàhibe kulli necvà, yà kerìmes safhi ve yà aziymel menni ve yà mubdien niami kablestihkàkihà, yà rabbàhu ve yà seyyidàhu ve yà emelàhu ve yà gàyete ragbetàhu, es'eluke en là tesviye halkì bin nàr Allâhümme innî estevdiuke dînî fahfazhü aleyye fi hayatî ve ba'de vefatı Allâhümme innî üceddidül îmâne tecdîden bi kavli lâ ilahe illallah, muhammedün resûlüllâh

  "Bu duayı sabah-akşam okuyanlar son nefeslerinde imanlarını şeytanın şerrinden korumuş olurlar"  ARADIĞINI BULMA DUASI

  Ca'fer el-Huldî (rahimehullah)'dan: Ebul Hasan'a veda ederken dedim ki:
  Bana bir azık ver!

  - Bir şey kaybettiğin zaman yahut birisiyle buluşmak istediğinde şöyle dua et:
  Rabbim, kalbime genişlik ver, işimi kolaylaştır Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlıyabilsinler Kalemi ele alınca şu dua okunur:

  Yâ hayyü yâ kayyûmü bi rahmetike esteğıysü

  Manası: Ey Hayy ve Kayyûm yüce Rabbim! Rahmetinle Sen'den yardım istiyorum Girdiğim bu imtihanda beni muvaffak eyle
  İmtihana girerken Allah'a güvenip, bu dualar samimiyetle okunursa, Allah'ın izni ile muvaffakiyet elde edilir

  AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUA

  Lâ ilahe illallâhü vahdehû lâ şeriyke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü bi yedihil hay ru ve hüve alâ külli şey'in kadiyr
  Manası: Bir olan şeriki bulunmayan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur Mülk O'nun, hamd O'na mahsustur Hayr O'nunyed-i kudretindedir
  Her şeye gücü yetendir

  * Arefe günü yüz defa ihlas suresi ve yüz defa salavat-ı şerife ile birlikte bu dua okunursa Cenabı Hakk meleklerine şöyle buyurur:

  "Ey meleklerim, bu kulum beni zikretti, ihlası okudu Ondan sonra da Peygamberime salavat-ı şerife getirdi Ben bu kuluma ne iyilik yapsam azdır Hatta bu kulum hacları kabul olunmayanlar için "ya Rabbi, haclarını kabul buyur" dese onu da kabul ederim"
  Yukarıda söylenen şeyleri arefe günü sabahleyin erkenden okumalıdır Aksi halde şeytan unutturup insanın okumasına mani olur

  AREFE GÜNÜ YAPILACAK EN KIYMETLİ ZİKİRLER
  Bismillâhirrahmânirrahıym
  Kulhüvallâhü ehad Allâhüs samed Lem yelid ve lem yûled Ve lem yekûn lehû küfüven ehad Lâ ilahe i Ha İlâ hü vahdehû lâ şeriy ke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadiyr Allâhümme salli alâ muhammedin ve enzilhül muk'adel mükarrabe ındeke yevmel kıyâmeh
  (100 defa)Cenabı Peygamber Efendimiz bunların fazileti hakkında:
  "Her kim arefe günleri bunları yapacak olursa Cenabı Hakk meleklerine: "Ey meleklerim, benim kulumun yaptığı bu ibadetine karşılık olarak ne yapsam azdır Bu kulum, haclan kabul olunmayanlar hakkında: "Ya Rabbi onların haclannı kabul et" dese, onu da kabul ederim, buyurmuştur"

  ASR SURESİNİN FAZİLETİNE DAİR
  Bismillâhirrahmânirrahıym
  Vel asr İnnel insâne le fî husr İllelleziyne âmenû ve amilüs sâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr

  Manası:
  Andolsun asra ki, muhakkak insan kat'i bir ziyandadır Ancak iman edenlerle güzel, güzel amel ve hareketlerde bulunanlar, bir de birbirine hakkı tavsiye, sabrı tavsiye edenler böyle değil Onlar ziyandan müstesnadır

  * Sevgili Peygamberimiz'in ashabından iki zat birbirlerine kavuşunca, biri diğerine Asr suresini okumadan ve sonra da selam vermeden ayrılmazlardı
  * Şiddetli ateş yapan bir hastalığa yakalanan

  kimseye Asr suresi okunursa, şifa bulur Bir kimse bu sureyi dört ayrı kağıda yazıp, her birisini korunmasını istediği yerin dört ayrı köşesine yerleştirirse, Cenabı Hakk o yeri her türlü felakete karşı himaye eder

  AY GÖRÜLDÜĞÜ VAKİT OKUNUCAK DUA
  Allâhümme ehillehû aleynâ bil emni vel îmâni ves selâmeti vel islâm Rabbî ve rabbükellâhü hilâle ruşdin ve hayr
  Manası: Allah'ım! Doğan bu hilali bizlere hayırlı, bereketli, imanımızı ve ibadetimizi devamlı ve selamette kıl Ey hilal! Senin de benim de Rabbimiz Allah'tır Hayırlı ve uğurlu ol

  AYETEL KÜRSİ'Yİ ŞER ZAMANLARINDA OKUMAK

  "Şerri giderip matluba vâsıl olmaktan aciz kalırsanız, Ayet'el-Kürsi'yi okumaya devam ediniz" İmam-ı Bûni diyor ki:
  "Aklın ve fehmin ziyadeleşmesi için Ayet'el-Kürsi suya (50) defa okunarak içilirse, Allah Teala aklı ve fehmi ziyadeleştirir"
  Resulü Ekrem buyuruyorlar

  Manası:
  *O'ndan başka ilah olmayan Allah, Hayy ve Kayyûm'dur Ezeli ve ebedidir O'nu uyuklama ve uyku tutmaz Göklerde ve yerde olan şeyler O'nundur İzni olmaksızın O'nun yanında şefaat eden yoktur Halkın önünde ve arkasında olanı (istikbal ve maziyi) bilir İnsanlar O'nun ilminden, O'nun istediğinden başkasını ihata etmezler Kürsi'si semaları ve yeri içine alır Onların hıfzı O'nu yormaz O, pek yüksek ve pek büyüktür

  AYET-EL KÜRSİ'Yİ HER GÜN OKUMAYA DAİR
  Bir kimse hergün Ayet El Kürsiyi 100 defa okursa,kendisine ruhani haller zuhur eder


  AYETEL KÜRSİ'Yİ OKUYAN KİMSENİN CİNNİYİ MAHLUP ETMESİ
  İmam-ı Gazâlî, İmam-ı Kuteybe'den, o da Benî Ka'b'dan bir kişiden hikaye eder, der ki:

  Hurma satmak için Basra'da bir yere gittim Kiralamak için bir ev buldum İçerisinde örümcekler yuva yapmıştı Bu evi sahibinden kiralamak için istedim Evin sahibi, bu evde ifrit denilen kafir bircinni vardır Her gireni helak eder ve öldürür, dedi Nihayet Allah (cc) beni o cinniden muhafaza eder dedim Evi kiraladım

  Gece oldu, bir de baktım ki, simsiyah ateş gibi bir mahluk üzerime doğru gelmeye başladı Ben de Ayet'el-Küsi'yi okumaya başladım Ben okudukça, o da benimle birlikte kelime kelime okuyordu Ben (ve lâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azıym) dedim

  Benimle birlikte okuyamadı Ben bu kelimelere devam ettim O karanlık ve cinni yok oldu Ben de bir köşede uyudum Sabahleyin baktım ki cinninin olduğu yerde, yanmış parça ve küller O vakit kulağıma gaibden bir ses geldi Dedi ki: "Sen büyük bir cinni kafiri yaktın " Ne ile yaktığımı sorduğumda (ve lâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azıym) tekrar tekrar okumakla cinni kafirini yaktın

  AYETEL KÜRSİ'Yİ OKUYANIN KALP GÖZÜ AÇILIR
  Şeyhü'l-Ekber, Arif-i billâh, Muhyiddin Arabî (ks) Ayet'el-Kürsi'nin esrarı hakkında şöyle buyurmuşlardır:
  "Her kim Ayet'el-Kürsi'yi gece ve gündüz içerisinde bin defa okur ve buna kırk gün devam ederse (ara vermeden) Allah'a yemin ederim, Allah'a yemin ederim, Büyük Allah'a yemin ederim, Kur'an-ı Azimüşşan'a yemin ederim, Keriym olan Resulü'ne yemin ederim ki, o kimsenin ruhaniyeti inkişaf edip kalb gözü açılır Melekler o kimseyi ziyaret etmeye gelirler O kimsenin her muradı hasıl olur"

  Hacı Osman Efendi (rahmetüllâhi aleyh) Hazretleri hayatta iken bazı kimselere bu evradı vermişlerdi Hakikaten halisane okuyanların kalb gözleri açılmıştır Ben kendilerine dedim ki: "Bunların kalb gözleri açılır mı?" Cevaben Hacı Osman Efendi Hazretleri: "Muhyiddin Arabi Hazretleri yalan söyler mi? İşte bunu o söylüyor" demişlerdi

  * Ayet'el-Kürsi'nin esrarı hakkında bazı veli ve alimlerin sözleri şunlardır:
  Muhyiddin Arabi, Sa'düddiyn Teftazânî, İmam-ı Bûnî demişlerdir ki:
  " Bir kimse Ayet'el-Kürsi'yi harflerinin adedi kadar (170) defa veya mürsellerin (salevâtüllâhi aleyhim) adedi kadar (313) defa okursa, o kişiye göklerde ve yerdeki mahlukatın cümlesi itaat edip her şeyden muhafaza ederler Düşmanları ne eli ve ne de dili ile hiçbir zarar ve ziyan veremezler" buyurmuşlardır
  * Esrar-ı Müfide kitabından alınmıştır: - Bir kimse her gün Ayet'el-Kürsi'yi on sekiz defa okursa, Allah (cc), o kulunun kalbini tevhid nuruyla ihya eder Kalbini ledünnî ve hikmet ilmi ile doldurur Rızkına bolluk verir Kadrini yüce kılar Mehabetinden herkes korkar

  AYETEL KÜRSİ'Yİ SABAHLARI OKUMAK
  Hz Ömer (ra) buyuruyor:
  "Bir kimse sabahleyin yatağından kalktığında, Ayet'el-Kürsi'yi birer defa okursa, her okuyuşunda önüne, arkasına, sağına, soluna, altına, üstüne, içine sekizinci ile de kendini halka içine alırsa, o gün kimseye hiç bir kimse zarar veremez Evinin önünde kıyamet kopsa, haberi olmaz Maddi ve manevi ne kadar kuvvete sahip olduğunu kendisi müşahede edecektir"

  "Ayet'el-Kürsi, İsm-i Azam'dır"
  * İmam-ı Ebû Yusuf, Ayet'el-Kürsi'nin esrarı hakkında (40) hadis-i şerif toplayarak buyurmuşlardır ki:
  "Bu ayet-i şerife bir çok sırları ve faydaları kendinde toplamaktadır Künhüne Cenab-ı Ecelli Ala'dan başka kimse vakıf olamaz"
    3. Cevap: Duaların Fazileti Hakkında Bilgi

  AKŞAM NAMAZINDAN SONRA YAPILACAK DUALAR

  Yâ mukallibel kulûbi vel ebsâr, sebbit kulûbenâ alâ diynik

  Manası: Ey kalpleri ve gözleri yed-i kudreti ile değiştiren Allah'ım! Kalplerimizi dinin (İslam) üzere sabit kıl
  * "Peygamber Efendimiz, akşam namazının farzından sonra iki rekat sünnet kılar ve bu duayı okurlardı"


  Lâ ilahe illallâhü vahdehû lâ şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve alâ külli şey'in kadiyr
  Resulü Ekrem (sav) buyurdu:
  "Her kim (bu zikri) akşam namazından sonra on defa okursa, Allah Teala o kimse için silahlı melekler gönderir, onu şeytanların şerrinden sabaha kadar korurlar Aynı zamanda Allah Teala onun için cenneti icab ettiren on sevap yazar, cehennemi icab ettiren on günahını affeder ve on köleyi de hürriyete kavuşturmuş kadar ecre nail olur"

  AKRABASI VE ARKADAŞI ÖLEN KİMSENİN OKUYACAĞI DUA

  Innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn, ve innâ ilâ rabbinâ le münkalibûn Allâhümmektübhü ındeke fil muhsinîn, vec'al kitâbehû fi ılliyyîn, vahiüfhü fi ehlihî fil ğâbirîn, ve lâ tahrimnâ ecrahû ve lâ teftinnâ ba'deh

  Resulü Ekrem (sav) buyurdu: "Ölüm insanı korkutur, sizden birinize kardeşinin ölüm haberi gelirse bu duayı okusun"

  AKSIRANIN VE AKSIRANI GÖRENİN OKUYACAĞI DUA

  Resulü Ekrem buyurdu: "Sizden biriniz aksırdığınız vakit; "Elhamdü lillâh" derse arkadaşı da ona "Yerhamükellâh" -Allah sana rahmet etsin, acısın- diye mukabelede bulunsun Aksıran da "Yehdîkümüllâhü ve yuslihu bâleküm" -Allah Teala sizi hidayette kılsın ve kalbinizi ıslah etsin- diye cevap versin

  AL-İ İMRAN SURESİNİN FAZİLETİ
  Bismillâhirrahmânirrahıym
  Kulillâhümme mâlikel mülki tü'til mülke men teşâü ve tenziul mülke mimmen teşâü ve tüızzü men teşâü ve tüzillü men teşâü bi yedikel hayr, inneke alâ külli şey'in kadiyr

  Manası:
  De ki: "Ey mülkün sahibi Allahım! Dilediğine mülk verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın ve dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin Hayır yalnız senin elindedir Muhakkak ki sen her şeye kadirsin"

  Fazileti:
  "Al-i İmran'daki bu ayet ism-i azamdır Onunla dua edildiği vakit kabul edilir"
  "Bir kimse bu ayeti kerimeyi sonuna kadar okumayı adet haline getirirse, o kimse mülk ve saltanat sahibi ise Cenabı Hakk, o kimsenin mülk ve
  saltanatını her türlü tasalluttan korur İşleri düzene girer Mülk ve saltanat sahibi değilse, o kimseye mülk ve saltanat verir Verdiği o mülk ve saltanatı da her türlü düşmanlıklardan korur"
  "Al-i İmran'ı okuyan kimseye kıyamet günü Sırat üstünde, okuduğu her bir ayetin karşılığında emniyet verilir"
  "Bir kimse Al-i İmran Suresi'ni cuma günü okursa, güneş batana kadar Allah Teala o kimseye rahmeti ile tecelli eder, melekler ise mağfiretini isterler"

  AL-İ İMRAN SURESİNİN 154 AYETİNİN SIRLARI
  Ahmed Deyrebi Hazretleri bu ayetler hakkında şöyle diyor: "Bu ayeti kerimeleri misk ve safrandan yapılmış mürekkeple kağıt üzerine yazarak üzerinde taşıyan kimseden korku, endişe sıkıntı ve üzüntü Allah'ın izni ile şifa bulur Bu ayeti kerimelerin maddi ve manevi hastalıkların şifası hususunda büyük tesiri vardır

  Faydalanmak isteyen kimse bu ayeti kerimeleri temiz bir kap içine yazarak yağmur veya kaynak suyu ile kap içindeki yazıyı siler ve yedi gün sabahları aç karnına bu sudan içer, elleri ve yüzüne bu sudan biraz sürerek:

  "Ey Rabbim! Bu ayeti kerimelerin hürmetine bana acil şifalar ihsan eyle" diyerek ilahi divâna sığınırsa Allah'ın izni ile şifaya kavuşur"sonra, humma ve buna benzer ateşli hastalığa yakalanmış bir kimseye içirilirse, ateşi düşer ve hastalığı şifa bulur

  ALLAH İSMİ ŞERİFİNİN SIRLARI
  Yalnız Allah Teala'nın Zatı'na mahsus olan bu ism-i şerif, İsm-i A'zam'dır
  Allah ismi şerifi, Kur'an'da (2360) yerde geçmektedir Esma-i Hüsna'nın tamamı bu ismi celilin içindedir İsm-i celillerin sultanıdır
  Hastalıklarda:
  Bu ism-i celil bir kaba (66) adet yazılır ve su ile imha edilerek içilirse Allah 'ın izni ile hasta şifaya kavuşur
  Cinnin bağlanması:
  Cin musallat olan kimsenin kurtulması için Allah ism-i cehlinin harfleri, hastanın parmaklarına yazılmalıdır
  Cinnin yakılması:
  Cin musallat olan kimsenin kurtulması için Allah ism-i cehlinin harfleri tek tek mavi bir bez üzerine yazılır Bu bez yakılarak hastaya koklatılırsa, hastaya musallat olan cin, yanarak helak olur Hasta da şifaya kavuşur
  Şeytandan korunma:
  Şeytanın tasallutundan korunmak için Allah ismi bir kaba yazılır Bu yazı, su ile imha edilerek hastanın üzerine serpilirse şeytan helak olur Sara hastalığında da bu yöntem kullanılmalıdır
  "O öyle bir Allah'tır ki, O'ndan başka ibadet edilecek hiçbir ilah yoktur "

  Sırları:
  Kim her gün devamlı olarak "Yâ Allah, yâ Hû" diye (lOOO)'er defa okursa Cenabı Hakk onu kemali yakıyn ile rızıklandırır
  ***
  Kim cuma namazından önce abdestli olduğu halde tenha bir yerde "Yâ Allâhül mahmûdü fî külli fiâlih" diye (200) kere okursa umduğunu kolaylıkla elde eder Hekimlerin tedavisinden ümit kestikleri hastalar okursa eceli gelmemişse şifaya kavuşurlar
    4. Cevap: Duaların Fazileti Hakkında Bilgi

  ALLAHU TEALAYA İMAN İLE KAVUŞMAK

  Yâ hayyü yâ kayyûmtt yâ bediy'as semâvâti vel erdi yâ zel celâli vel ikram, yâ Allah, lâ ilahe illâ ente es'elüke en tuhyiye kalbi bi nûri ma'rifetike yâ erhamer râhımiyn

  Manası:
  Ey ölmeyen, diri ve kayyum olan Rabbim! Ey yerleri ve gökleri en güzel bir biçimde yoktan var eden Rabbim! Ey Celal ve ikram sahibi Rabbim! Ey senden başka gerçek bir mabud olmayan Rabbim! Senden marifet nurunla ölü kalbimi canlı tutmanı istiyorum Ey merhametli olanların en merhametlisi!

  Hikmeti:
  "Allah Teala, bu duayı her gün imsaktan sonra kırk defa okuyan kulunun kalbini diri tutar Kalbini iman nuru ile diriltir Son nefesinde Allah'a iman ile kavuşmasına vesile olur"

  AYAĞI UYUŞAN KİMSENİN OKUYACAĞI ŞİFALI DUA

  İbni Abbas (ra)'ın yanında birinin ayağı uyuşmuştu, İbni Abbas (ra) ona: "İnsanlardan en çok sevdiğin kişiyi düşün dediO adam da ''Muhammed AS'' dedi ve ayağının uyuşukluğu geçti.
  netten alıntıdır..
   


Similar Threads: Duaların Fazileti
Forum Başlık Tarih
Dualar ve Faziletleri Rabbena dualarında hangi konulara dikkat çekilmiştir 19 Şubat 2015
Dualar ve Faziletleri Cuma Günü Hani duaların okunması gerekir 29 Kasım 2013
Dualar ve Faziletleri namazda okunan duaların anlamları 4 Ocak 2012
Dualar ve Faziletleri Duaların Gücü ve Esrarı 20 Şubat 2011
Dualar ve Faziletleri Peygamber Efendimizin Dualarından Bazıları 27 Haziran 2010