Divan Şiiri Hakkında Bilgi

'Ders notları' forumunda By RiZeLi tarafından 27 Haziran 2010 tarihinde açılan konu


 1. Divan Şiiri Hakkında Bilgi
  Divan Şiiri
  Divan Halk Edebiyatı  Türkler, VIII. yüzyılda Orta Asyadan batıya doğru göç edince yeni bir din olan İslamiyetle tanışırlar. Kısa sürede kit*leler hâlinde müslümanlaşan Türkler, doğal olarak bu dinin etrafında gelişen kültür ve medeniyeti de benimserler. Ancak Türklerden önce bu dini kabul etmiş olan Araplar ve İranlılar, İslam medeniyeti etrafında bir de edebiyat ortaya koymuş*lardır. İşte İslamiyeti kabul eden Türkler, kendilerinden önce geliştirilen bu edebiyattan büyük oranda etkilenirler ve çok geçmeden yeni edebi ürünler vermeye başlarlar.
  Bu yeni süreçte Türkçe temelde iki ayrı koldan ilerler ve iki ayrı edebiyat dili oluşturur. Bunlar: l.Orta Asya Türk leh*çesi olan Doğu Türkçesi(sırasıyla Karahanhca, Harezmce ve Çağatay Türkçesi) etrafında gelişen edebiyatla, 2.Anadolu Türk lehçesi olan Batı Türkçesi (Oğuz Türkçesi: Osmanlıca) etra*fında gelişen edebiyat.
  Eldeki kaynaklardan anlaşıldığı kadarıyla bu dönemde Türkçe, ilk eserlerini XI.-XII. yüzyılda Orta Asyada Doğu Türkçesi ile verir: Kutadgu Bilig, Divanu Lügatit-Türk, Ata-betül-Hakâyık ve Divan-ı Hikmet gibi eserlerle. Diğer taraf*tan Batı Türkçesinin hâkim olduğu Anadoluda ise ilk eserler XIII. yüzyılda görülmeye başlanır. Batı Türkçesi XIX. yüzyılın sonuna kadar büyük bir değişiklik göstermeden edebiyat dili olarak hayatiyetini sürdürür. Fakat yeni oluşan bu edebiyat diline sürekli olarak Farsça ve Arapça kelimeler girer ve âde*ta hir imnaratorhıU dili olan Osmanlı Türkçesi ortaua çıkar.  Kısaca ortaya çıkışına ve gelişimine değindiğimiz Os*manlı Türkçesi ve edebiyatının XIII.-XIV. yüzyıldaki ilk eserle*ri şöyledir: Hoca Dehhanînin şiirleri, Sultan Veledin Divanı ve mesnevileri, Yunus Emrenin Divanı, Şeyyad Hamzanın Yusuf ve Züleyhası, Âşık Paşanın Garibnamesi, Ahmedînin Divanı, Nesimînin Divanı, Kadı Buhaneddinin Divanı, vb.
  Daha sonra bu edebiyat, XV. yüzyılda Şeyhî, Ahmed Paşa ve Necâtî gibi şairlerle; XVI. yüzyılda Fuzûlî, Hayalî, Bakî ve Rûhî-i Bağdadî gibi şairlerle; XVII. yüzyılda Nef î, Şeyhülislam Yıhyı, NAilî, Ivhîm-i Kadîm, Nâbî, Sabit gibi şairlerle; XVIII. yıı/.yıklıi Nedim ve Şeyh Gâlib gibi şairlerle; XIX. yüzyılda is Yenişehirli Avnî, Arif Hikmet Beyefendi ve Leskofçalı Gâlib gi*bi şairlerle temsil edilir ve en güzel örneklerini verir.
  XIX. yüzyıldan sonra Türkler Batı medeniyeti ile yakın*dan tanışır ve onun tesirine girerler. Bu yeni dönemde Os*manlı şiir ve edebiyatı hakkında tartışmalar başlar. Başta adı olmak üzere eski edebiyat birçok açıdan yeniden değerlendi*rilir. Mesela bu edebiyatın adı için ortaya atılan isimlerden birkaçını verelim: “Şür-i Kudemâ, “Asâr-ı Eslâf, “Osmanlı Edebiyat, “Havas Edebiyatı, “Ümmet Edebiyatı, “Klasik Edebiyat ve “Eski Türk Edebiyatı, “Divan Edebiyatı, vb.
  Ortaya atılan ve günümüze kadar gelen tartışmalardan sonra “Divan Edebiyatı isminin daha çok kullanıldığını gö*rüyoruz. Şimdi bu edebiyatın, yani Divan Edebiyatının en belirgin özelliklerine geçebiliriz:
  1. Bu şiirin ölçüsü aruzdur. Aruz ölçüsü hecelerin uzun*luğu ve kısalığı esas alınarak hesap edilen bir ölçüdür. Bu ölçü, İslamiyet öncesi kullanılan hece ölçüsünden farklıdır; çünkü hece ölçüsünde önemli olan hece sayışıyken, aruzda uzunluk, kısalık önem kazanmaktadır.
  2. Divan şiirinin kendine has nazım şekilleri vardır. An*cak bu şiirde önemli olan beyittir; çünkü her şey beyitte baş lar beyitte biter. Bu yüzden şairin işi iyi beyitler yazmaktır. Be*yitler iki mısra(dize)dan oluşur. Divan şiirinde kullanılan bel*li başlı nazım şekilleri şunlardır:
  a. Gazel: Genellikle 5 ile 9 arası beyitten oluşur. İlk be*yit kendi arasında kafiyeli, devam eden beyitlerin ise İkinci mısraları ilk beytin kafiyesi ile aynı olur. Konusu genellikle aşk ve aşkın etrafında gelişir.
  b. Kaside: Kafiye olarak gazele benzeyen bu nazım şek*linde beyit sayısı bazen 100′ü bile geçer. Konusu çok çeşitli olabilir: Allaha yakarış, Hz. Muhammede naat, padişah ve devlet büyüklerine övgü, bahar, kış, bayram, padişahın tahta çıkması, savaş kazanma, yeni bir yapının inşası, vb. konular*da yazılabilir.
  c. Mesnevi: Divan şiirinin en uzun soluklu şiiridir. Beyit*ler kendi arasında kafiyeli olur, daha çok kısa ölçülerle yazılır. Kahramanlıklar, aşk hikâyeleri, dinî konular, vb. değişik ko*nular bu nazım şekliyle anlatılır.
  d. Kıtalar: İlk beyti kafiyesiz olan, ancak her beytin ikin*ci mısrası birbiriyle kafiyeli olan bu şiir, 2 beyitten başlar, kaside gibi 100 beyte kadar yazılabilir. Birçok konuda kıta ya*zılabilir: Tarih, felsefe, hiciv, vb.
  Ayrıca musammatlar, yani dörtlüklerden, beşliklerden, o-luşan şiirler, tek dörtlükten oluşan rubailer ya da tuyuglar, başkalarının yazdıkları şiirlere yapılan eklemelerden oluşan nazire şiirler, vb. birçok nazım şekli vardır.
  3. Divan şiirinin en temel konusu hiç şüphesiz “Aşık-Sevgili-Rakip üçlüsü etrafında kurgulanır. Şairlerin her biri birer âşıktır ve sevgilileri kendilerine eziyet ederler. Ancak bu âşıklar eziyetten çekinmez hatta zevk alırlar. Beyitler genellik*le sevgilinin yüzündeki güzellik unsurları etrafında kurgulanır. Mesela sevgilinin yüzü güneş, ay, mum, bahçe, vb. benzetilir-ken; saçı yılana, sümbüle, miske, vb. benzetilir. Boyu serviye,  kaşları kemana, kirpikleri oka, gözleri nergise, ceylan gözüne; dudakları goncaya, vb. benzetilir. Bu şiirin ikinci kahramanı olan âşıkların belleri iki büklüm, yüzleri sararmış, zayıflıktan kıl gibi olmuşlardır. Üçüncü kahraman rakip ise sevenle sevi*leni birbirinden ayıran kötü adamdır.
  Bu üç kahraman etrafında kurgulanan Divan şiiri, tasav*vufun da tesiriyle kendine has sembolik bir dil oluşturmuş, ço*ğu zaman kelimelerin tasavvufi manaları da dikkate alınmış ve bu vesileyle beyitler gülün yaprakları gibi farklı yorumlamala*ra uygun hâle gelmiştir. Mesela yanak Allahın birliğini temsil ederken; saç insanı Allahtan alıkoyan şeyleri temsil edebil*miştir.
  Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bu edebiyat XIX. yüzyıla kadar yaşamış, bu yüzyıldan itibaren Batı Edebiyatı tesirinde yeni bir edebiyat başlamış ve Divan şiiri yavaş yavaş kaybol*muştur.

  Şimdi Divan şiirinden bazı örnekler vererek bu şiiri daha yakından tanımaya çalışacağız. Öncelikle gazel örneği üzerin*de duracağız. Çünkü gazel Divan şiirinin en çok tercih edilen nazım şeklidir. Aşağıdaki gazel XV. yüzyılın en önemli şairle*rinden birisi olan Necatiye aittir. Necâtî hem döneminin, hem de tüm Türk edebiyatının en önemli şairleri arasındadır. O, şiirlerinde Divan edebiyatının ve Türkçenin inceliklerini, güzelliklerini büyük bir ustalıkla sergilemiştir. Diğer bir ifadey*le onun şürlerindeki güzellik Türkçenin güzelliğidir denilebilir.
   


Similar Threads: Divan Şiiri
Forum Başlık Tarih
Ders notları Türklerin divan şiirine kazandırdığı nazım şekilleri 5 Ocak 2011
Ders notları Divan Şiirinin Özellikleri 4 Eylül 2010
Ders notları Divan Şiiri 5 Ağustos 2010
Ders notları Divan Edebiyatı Özellikleri 15 Kasım 2011
Ders notları Divanı Lügatit Türk eserinin özellikleri nelerdir 20 Şubat 2011