Dini nikah nasıl kıyılır?

'Sorularla İslamiyet' forumunda EyLüL tarafından 21 Ocak 2012 tarihinde açılan konu


 1. Dini imam nikahı nasıl kıyılır?

  Bir kadını ailesinden istemeye gelen kişinin, söze Allaha hamd ederek başlaması ve Peygamberimiz (s.a.s.)e salât ve selâm etmesi müstahaptır. Daha sonra:

  Eşhedü ellâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh = Şahadet ederim ki Allahtan başka ilâh yoktur, Onun ortağı yoktur ve şahadet ederim ki, Hz. Muhammed (s.a.s.) Onun kulu ve elçisidir.

  sözleriyle açılış yapmalı ve falanca kadını veya falanca kadının kızı falancayı, falancaya istemeye geldim gibi ifadelerle geliş sebebini anlatmalıdır.

  Dünür gitmede her yörenin kendine özgü örf ve âdetleri, konuşma şekilleri vardır. Genel ahlâk kurallarına ve İslâmî usullere aykırı olmamak üzere bu tür değişik uygulamalarda dînen bir sakınca yoktur. Ancak her işte olduğu gibi, kız istemede de söze "Allaha hamd ve Resûlüne salâvat ile başlamak İslâmî bir gelenektir. Çünkü Peygamberimiz (s.a.s.), bu uygulamayı şöyle ifade etmiştir:

  Herhangi bir iş ki, Allaha hamd ile başlamazsa, sonuçsuz kalmaya mahkûmdur. (Ebû Davud, Edeb, 21; İbn Mâce, Nikâh, 19)

  Nikâh Duası

  Nikâh merasimi için gerekli şartlar sağlandıktan sonar, bu merasimi icra edecek yetkili kişi, evlenme ile ilgili en az birer ayet ve hadis zikrederek, nikâh sözleşmesinin şartlarından, aile kurmanın ve evliliğin öneminden bahseder.

  Şahitler ya da topluluk huzurunda evlenecek çiftlerin olurunu alır ve aşağıdaki duayı okur:

  Elhamdü lillâhi rabbil-âlemîne vas-salâtü ves-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve ashâbihî ecmeîn. Ve neûzü billâhi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Ve neşhedü ellâ ilâhe illallâhü ve neşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

  Allâhümmecal hâzel-akde meymûnen mübârakâ. Vecal beynehümâ ülfeten ve mahabbeten ve karârâ. Velâ tecal beynehümâ nefraten ve fitneten ve firârâ. Allâhümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne Âdeme ve Havvâe ve kemâ ellefte beyne Muhammedin sallallâhü aleyhi ve selleme ve Hadîcetel-Kübrâ radiyallâhü anhâ ve beyne Aliyyin radıyallâhü anhü ve Fâtımetez-Zehrâ radıyallâhü anhâ."

  Allâhümme atı lehümâ evlâden sâlihâ. Ve umran tavîlâ. Ve rizkan vâsiâ.

  Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrate ayünin vecalnâ lil-müttekîne imâmâ.

  Rabbenâ âtinâ fid-dünyâ haseneten ve fil-âhırati hesaneh. Ve kınâ azâben-nâr.

  Sübhâne Rabbike Rabbil-ızzeti ammâ yasıfûn. Ve selâmün alel-mürselîn. Vel-hamdü lillâhi Rabbil-âlemîn.

  Anlamı

  “Allaha hamd olsun. Peygamberimiz Hz. Muhammede, âl ve ashabına salât ve selâm olsun. Nefsimizin şerlerinden ve kötü amellerimizden Allaha sığınırız."

  Bir tek Allahtan başka ilâh olmadığına ve Onun ortağının bulunmadığına şahadet ederiz. Hz. Muhammedin Onun kulu ve resûlü olduğuna da şahadet ederiz." (bk. Ebû Davud, Nikâh, 33; İbn Mâce, Nikâh, 19; Tirmizî, Nikâh, 16)

  Allahım! Bu evlilik akdini mübarek eyle. Bu çiftler arasında ülfet/geçim, sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle, aralarında nefret, geçimsizlik ve ayrılık var eyleme."

  Allahım! Bu çiftlerin arasında Âdem (a.s.) ile Havva; Hz. Muhammed (s.a.s.) ile Hz. Hatice ve Hz. Ali (r.a.) ile Hz. Fatıma (r.a.) arasındaki var olan ülfet, geçim ve kaynaşma var eyle."

  Allahım! Bu çifte salih çocuklar, uzun ömürler ve bol rızık ihsan eyle.

  Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allaha karşı gelmekten sakınanlara önder eyle. (Furkan, 25/74)

  Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru." (Bakara, 2/201)

  Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rabb, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selâm olsun. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allaha mahsustur." (Sâffât, 37/180-182)