cumhurbaşkanının yetkileri ve görevi

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Masal tarafından 6 Mart 2012 tarihinde açılan konu


 1. Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir. Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileri, 1982 Anayasası'nda önceki anayasal düzene göre daha güçlü bir konumda düzenlenmiştir ve Devlet Denetleme Kurulu gibi önemli araçlarla desteklenmiştir.

  a) Yasama İle İlgili Görev ve Yetkileri

  1. Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açılış konuşmasını yapmak,

  2. TBMM'yi gerektiğinde toplantıya çağırmak,

  3. Kanunları yayımlamak,

  4. Kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM'ye geri göndermek,

  5. Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak,

  6.Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, TBMM İçtüzüğünün, tümünün ya da belirli hükümlerinin Anayasa'ya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açmak,

  7.Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek.

  b)Yürütme ile İlgili Görev ve Yetkileri

  1. Başbakan'! atamak ve istifasını kabul etmek,

  2. Başbakan'ın teklifi üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek,

  3. Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kurulu'na başkanlık etmek veya Bakanlar Kurulu'nu, başkanlığı altında toplantıya çağırmak,

  4. Yabancı devletlere Türk devletinin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyeti'ne gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek

  5. Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak,

  6. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvveti eri'nin Başkomutanlığını temsil etmek,

  7. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar vermek,

  8. Genelkurmay Başkanını atamak,

  9. Milli Güvenlik Kurulu'nu toplantıya çağırmak,

  10. Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık etmek,

  11. Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak,

  12. Kararnameleri imzalamak,

  13. Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak,

  14. Devlet Denetleme Kurulu üyelerini ve başkanını atamak,