Cins Nedir?

'Bunları biliyormusunuz' forumunda Blue tarafından 16 Ocak 2010 tarihinde açılan konu


 1. Cins
  Cins Nedir?
  Cins Ne Demektir?


  Aralarında ortak Özellikler bulunan varlık veya nesnelerin sınıflandır ildiği kategoriye cins denir.

  Ortak nitelikleri bir ar Aya toplayacak kavra*mın cins olabilmesi için kavramın niteliğinin, ortak olan niteliklerin Özüne İşaret etmesi ge*rekir. cins, içerisinde kendinden daha küçük kümeleri toplayan genel bir kavramdır, tür-ler-üslüdür. tür ile kıyaslandığında Cinsin kap*lamı geniş, İçlcmi İse dardır. Türk insanı türü*ne göre insan kavramı cinsdîr. Tür yalnız bir kümeye İşaret ederken, cins aynı türe yakın bir çok kümelere işaret eder. Türk insanı, arap insanı, İngiliz İnsanı vb. gibi. türün içle-minin geniş olması, işaret ettiği kümenin özel*likleri cins İçinde tamamen bulunmamasın*dan kaynaklanır. Kaplamı geniş olan, kaplamı dar olana göre cinsdîr. Tüm cinslerin toplandı*ğı bir sınıftan bahsedilir ki, buna üstün cins de*nir. Cinsin doğrudan doğruya üst olduğu sını*fa yakın cins denir. Bu tarz ayrım varlık alemi*ni İdeal ve teorik olarak özetlemedir. Cinsde türlerin özleri ortak olarak bulunur ve değiş*mez. Öz, türü türyapandır.

  Cins İçindeki türle*rin Özleri aynı olsa bile, değişken nitelikleri İlintileri farklı olabilir. Bu anlayış Platon’un idea felsefesinde ort aya çıkar. Platonda cinsidealar olup, gerçek anlamda Metafizik alem*de var olduğu kabul edilir.

  Aristoteles’e göre cins, varlığı varlık yapan özdür, özü n kendisidir. Yoksa cins kendine öz*gü bîr varlık değildir. Aristocu çizgideki klasik mantıkta da cins bu şekilde tanımlanır. Aristo-telesçİ felsefenin varlığını devam ettirmesiyle Doğru orantılı olarak klasik mantık içerisinde*ki cins anlayışı da varlığını devam ettirmiştir. Pozitif bilimlerin doğuşu varlığın sınıflaması*nı çok geniş ve çeşitli olarak ele alan teoriler ortaya koyunca cinsin bu sınıflamada yeri kal*mamıştır.
  Yazar: Webmaster