Büyük Selçuklu tarihinin en önemli veziri kimdir?

'Tarih Bölümü' forumunda Dark tarafından 28 Kasım 2010 tarihinde açılan konu


  1. Büyük Selçuklu zamanının en önemli veziri kimdir?

    Büyük Selçuklu tarihnde Sultan Alparsan, Sultan Melikşah ve Muhammed Tapar dönemlerinde vezirlik yapmıs olan Nizam-ül Mülk Selçuklu tarihinin en önemli veziridir.

    Hadîs ve fıkıh âlimi; Büyük Selçuklu Devleti sultanlarından Alb Arslan ve oğlu Melikşâh’ın vezîri, büyük devlet adamı. Künyesi Ebû Ali olup, ismi Hasen bin Ali bin İshâk bin Abbâs’dır. 1018 (H. 408) senesinin Zilkade ayında, Tûs civarında Nûkan kasabasında doğdu. 1092 (H. 485) yılında Nihâvend’de, Hasen Sabbah’ın fedaisi bir Bâtınî tarafından şehîd edildi.

    İlk tahsilini babasının yanında kardeşi Ebü’l-Kâsım Abdullah’la birlikte yapan Nizâm-ül-Mülk, önce Kur’ân-ı kerîmi ezberledi. Daha sonra Arabça ve Farsçayı mükemmel bir şekilde öğrendi. Fıkıh, hadîs, tefsîr, kelâm, edebiyat, matematik, mühendislik ve diğer fen bilgilerine vâkıf oldu. Şafiî mezhebi fıkıh bilgilerinde söz sahibi idi. Bir çok âlimden ders alıp hadîs-i şerîf dinledi. Zamanın meşhûr âlim ve edîblerinin sohbet ve derslerini hiç kaçırmazdı.

    Devlet hizmetine, Gazne Devleti’nin Horasan valisi olan Ebü’l-Fâzıl es-Sûrî’nin emrinde babası ile beraber başladı. 1040 (H. 432) yılındaki Dandanakan Savaşı’ndan bir süre sonra Gazne’de bulunarak, Gazne Devleti sultânı Mes’ûd’un yanında çalıştı. Sonra Horasan’a dönerek, Çağrı Bey’in Belh valisi Ali bin Şadan’ın maiyyetinde bulundu. Vilâyet işlerinin yürütülmesi ile vazifelendirildi. Daha sonra Merv’e gidip, bizzat Çağrı Bey’in hizmetinde çalıştı. Onun üstünlüklerini gören Çağrı Bey tarafından Alb Arslan’ın terbiye ve hizmetiyle vazîfelendirildi. Alb Arslan’a hem hoca hem arkadaş oldu. Selçuklu sultânı Tuğrul Bey’in çocuksuz olarak vefatı üzerine, Alb Arslan’la kardeşi Süleyman arasındaki taht mücâdelesinde, yerinde görüş ve tedbirleri ile kabiliyetini ispatladı. Alb Arslan sultan olunca onu vezârete getirdi. Zamanının halîfesi Kâim bi-emrillah tarafından, Nizâm-ül-mülk ünvanı verildi ve bu ünvanla tanındı.