Bilim fen ve teknoloji anlamı nedir kısaca

'Sorun Cevaplayalım' forumunda EyLüL tarafından 27 Ekim 2012 tarihinde açılan konu


 1. Fen ve Teknoloji nedir?

  Doğa ve doğa ötesi varlıkları (biyotik, abiyotik), olayları ve bunların arasındaki gerçek objektif-sübjektif (algılanabilen ve algılanamayan) bilgileri insanların hizmetine takdim eden bilim dalıdır. Fizik (fiziksel olayları inceler), Kimya (kimyasal olayları inceler), Biyoloji (Canlı bilimi), Matematik(Hesap Bilimi), Astronomi( Uzay Bilimi), Jeoloji(Yer Bilimi) ve diğer doğa bilimlerinin hepsi fen bilgisi sahasına girer. Kısaca Fen Bilgisi; doğayı insanların anlayabileceği şekilde çok yönlü analiz eden bir bilim dalıdır. Doğa bir kaynaktır; fen bu kaynaktan yararlanma aracı ve yöntemlerini içeren bilim dalıdır.
  Fen Bilgisinin Amacı; kainattaki varlıkları, olayları, olguları ve değişkenliklerle ilgili;bilimsel yöntemlerle ya da toplumsal deneyimlerle edinilen bilgileri hayatta uygulamak ve insanlara öğretmektir.
  Önemli Kavramlar
  I-Olgular : Doğadaki varlıkların ve olayların bir bütünüdür.Doğa kendi içinde gelişmekte ve değişmektedir. Bu varlık ve olaylar tümcesine olgu (olay+zaman+mekan) deriz. Örneğin, güneşin batması bir olgudur. Örneğin, bitkilerin büyümesi, ay ve güneş tutulması… gibi
  II-İlkeler (Kanunlar) : Kavramlar arası ilişkilerden çıkarılan doğruya en yakın genellemelerdir. Örneğin, Archimed Prensibi, Yerçekimi Kanunu,…vb. Bir başka deyişle Doğadaki olaylar ve olguların arasındaki değişmez ampirik ilişkilerin; kavramlarla, anlaşılabilir bir şekilde ifadesidir. Güneş sistemi kızıl bir yıldız olana dek şişip büyüyecek ve sonunda güneşi bulunduğu yerde oluşan cüce bir kara delik tarafından yutulacağı, bilimsel araştırmalar sonucunda kanıtlanmıştır. O halde kainat ilk oluştuğu kara delikten orijinine dönecek şekilde genişlemektedir.
  İlke (kanun): Genellemelerimiz deneylerle doğrulanmışsa buna biz ilke ya da kanun deriz. Örneğin; Enerjinin korunumu kanunu prensibi E=m.c2 E; enerji, m; kütle, c; ışık hızı
  III-Doğa Kanunları : Birçok defa doğruluğu kanıtlanmış, istisnası görülmemiş doğa olaylarının düzgünlüğüne ve değişmezliğine dayanan ilkelerdir.Değişmez bildiğimiz bu kanunların uygulanmadığı haller görüldüğünde düzeltilmesi gerekir.Örneğin, güneşin batması bir doğa kanunudur.
  IV-Kuram (teori):
  Bilim insanları bilimsel, deneye dayalı çalışmalarla ve gözlemlerle edindiği bilgileri geliştirdikleri ilkeleri tespit ettikten sonra bunları doğa kanunlarıyla ve gözlemlerle bir araya getirerek kuramları veya teorileri oluştururlar. Kuramlar tamamen ispatlanmadıkları gibi tamamen de çürütülememiştir. Bunlara teori denir. Kısaca kuram, sahasıyla ilgili bilimsel bilgileri değerli bilim insanlarının ihtiyaca cevap olmak üzere hazırlanmış mükemmel yeteneklerinin sentez ürünüdürler. Örneğin, Hücre Kuramı teorisi doğrulanmamış ve çürütülmemiş ancak önemli sorulara yanıt olmak üzere ileri sürülmüş savdır. Yukarıda bahsedildiği gibi kuramlar doğruluğu kanıtlanmış bilgilerin örgüsü, ilişkisi üzerine bilim insanlarının üstün sentez yeteneğini ile bir araya getirerek ortaya atılan görüşlerdir. Kuramların doğruluğu yanlışlığı kanıtlanmamıştır. Kavramlarda matematiksel bağıntılar önemli yer tutar.
  Ör; Evrim Teorisi: Orijininden bugüne canlı ve cansızların (varlıkların) nasıl ortaya çıktığını ve bugüne kadar nasıl geldiklerini izah etmeye çalışan bir teoridir.
  Ör; Big Bang Kuramı: Kainatın nasıl ortaya çıktığını izah eder. Kuramlar genellikle bütün ayrıntılarıyla denemeye alınamayacak kadar kapsamlı ancak mutlak yanıtlanması gereken suallere tepki olarak ortaya çıkmıştır.


  Teknoloji Nedir?


  Sözlük anlamı "bilginin, sanayideki işlemlerde sistematik olarak uygulamaya alınması" demek olan teknoloji, geniş anlamda, araştırma, geliştirme, üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası hizmeti kapsayan bir sanayi sürecinin, etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirilmesi için kullanılabilecek bilgi ve becerilerin tümüdür. Teknolojik yenilik de, "üretim süreçlerinde yenilik, yeni ürünler ve yeni kurumsal örgütlenme biçimleri" olarak tanımlanmaktadır.
  Gelişmiş ülkelerde, ürün rekabeti, bilimsel ve teknolojik yetkinlik rekabetine dönüşmüştür. Klasik anlamda rekabet gücünü belirleyen faktörler arasında doğal hammadde kaynaklarının bolluğu, ucuz işçilik gibi temel üretim faktörleri yer alırken, günümüzde ileri ve özellikli üretim faktörleri belirleyici duruma gelmiştir. İleri üretim faktörleri, nitelikli iş gücünü, Ar-Ge altyapısını, modern bir haberleşme ağını ve bilişim (enformasyon) teknolojilerinin etkin kullanımını içerirken, özellikli üretim faktörleri, belirli alanlarda yoğunlaşmış bilgi ve beceriye sahip iş gücü ile bilgi ve deneyim birikimini içermektedir.
  Diğer yandan, başta elektronik, enerji, bilişim, uzay, biyomühendislik, organik kimya endüstrileri gibi "bilim ve teknoloji temelli" sektörler ile bunların bir bileşkesi olan savunma sanayii, en yüksek oranda katma değer yaratan, dolayısı ile toplumsal refaha katkıları en yüksek olan sanayi dalları olarak ortaya çıkmaktadırlar.


  Bilim Nedir?
  Bilim, evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi.” “Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.” “Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir ereğe yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.” Bilim ile uğraşan bir kişinin bu tanımları yeterli bulmayacağını söylemeye gerek yoktur. Bu nedenle, bilimin eksiksiz bir tanımını yapmaya kalkışmak yerine, onu açıklamaya çalışmak daha doğru olacaktır. İnsan doğaya egemen olmak ister! Derler ki insanoğlu varoluşundan beri doğayı bilmek, doğaya egemen olmak istemiştir. Bu nedenle, insan varoluşundan beri doğayla savaşmaktadır. Son zamanlarda, bu görüşün tersi ortaya atılmıştır: İnsan doğayla barış içinde yaşama çabası içindedir. Bence bu iki görüş birbirlerine denktir. Bazı politikacıların dediği gibi, sürekli barış için, sürekli savaşa hazır olmak gerekir.