Bakıllani Kimdir

'Biyografi' forumunda Bella tarafından 21 Mart 2012 tarihinde açılan konu


 1. Bakıllani Kimdir? Hayatı,

  Bakıllani Biyografisi,  Büyük İslâm âlimi ve velî. İsmi Muhammed bin Tayyib bin Muhammed bin Câfer’dir. Künyesi Ebû Bekr, lakabı Bâkıllânî el-Eş’arî’dir. Aslen Basralı olup, doğum târihi bilinmemektedir. 1013 (H.403) senesinde Bağdât’ta vefât etti. Bağdât’ta kâdılık ve Sağra’da kâdılkudâtlık vazîfesi yapması sebebiyle Kâdı ünvânıyla da meşhûrdur. Babası veya dedesi bakla ticâretiyle meşgûl olduğu için ona önce İbn-i Bâkıllânî sonradan da Bâkıllânî lakabı verildi. Bâkıllânî bakla vs. satan mânâsında kullanılmıştır.

  Bâkıllânî, ilim tahsîline Basra’da başladı. Zamânında Basra’da bulunan meşhûr âlimlerden ders aldı.Bilhassa kelâm ilminde meşhûr âlim oldu. Bağdât’ta tahsîlini tamamlayıp Basra’ya döndü.

  İlimdeki şöhreti yayılıp, hükümdar ve emîrler tarafından da büyük îtibâr görmüştür. Ayrıca Rafizîlere, Mûtezileye, Cehmiyeye, Hâricîlere karşı reddiyeler yazarak onların sapık fikirlerini çürütüp, Ehl-i sünnet îtikâdının yayılmasına çok hizmet etti. Geceleri çok ibâdet eder ve ilmî meseleler yazar, sabahleyin talebelerine yazdıklarını okutup yeniden gözden geçirirdi.

  Bâkıllânî, İmâm-ı Eş’arî hazretlerinin talebeleri zincirinden olup, İmâm-ı Eş’arî hazretlerinin bildirdiği îtikâd bilgilerini yaymış, genişce izâh etmiş ve bu hususta kitaplar yazmıştır. Bu bakımdan, kelâm ilminde önemli bir yeri vardır.

  Bu sebeple kendisine hicrî dördüncü asrın müceddidi denilmiştir.Bâkıllânî vefât edince, cenâze namazını oğlu Hasan kıldırdı. Derb-ül-Mecûs denilen yerde defnedildi. Sonra kabri buradan Bâb-ı Harb kabristanına nakledildi.

  Bâkıllânî hazretlerinin yazdığı eserlerden bâzıları şunlardır:

  1) İ’câz-ül-Kur’ân,
  2) Temhîd-ül-Evâil ve Telhîs-üd-Delâil,
  3) Menâkıb-ül-Eimme gibi eserleri vardır.
   


Yükleniyor...