Bakıllani Kimdir

'Biyografi' forumunda Bella tarafından 21 Mart 2012 tarihinde açılan konu


 1. Bakıllani Kimdir? Hayatı,

  Bakıllani Biyografisi,  Büyük İslâm âlimi ve velî. İsmi Muhammed bin Tayyib bin Muhammed bin Câferdir. Künyesi Ebû Bekr, lakabı Bâkıllânî el-Eşarîdir. Aslen Basralı olup, doğum târihi bilinmemektedir. 1013 (H.403) senesinde Bağdâtta vefât etti. Bağdâtta kâdılık ve Sağrada kâdılkudâtlık vazîfesi yapması sebebiyle Kâdı ünvânıyla da meşhûrdur. Babası veya dedesi bakla ticâretiyle meşgûl olduğu için ona önce İbn-i Bâkıllânî sonradan da Bâkıllânî lakabı verildi. Bâkıllânî bakla vs. satan mânâsında kullanılmıştır.

  Bâkıllânî, ilim tahsîline Basrada başladı. Zamânında Basrada bulunan meşhûr âlimlerden ders aldı.Bilhassa kelâm ilminde meşhûr âlim oldu. Bağdâtta tahsîlini tamamlayıp Basraya döndü.

  İlimdeki şöhreti yayılıp, hükümdar ve emîrler tarafından da büyük îtibâr görmüştür. Ayrıca Rafizîlere, Mûtezileye, Cehmiyeye, Hâricîlere karşı reddiyeler yazarak onların sapık fikirlerini çürütüp, Ehl-i sünnet îtikâdının yayılmasına çok hizmet etti. Geceleri çok ibâdet eder ve ilmî meseleler yazar, sabahleyin talebelerine yazdıklarını okutup yeniden gözden geçirirdi.

  Bâkıllânî, İmâm-ı Eşarî hazretlerinin talebeleri zincirinden olup, İmâm-ı Eşarî hazretlerinin bildirdiği îtikâd bilgilerini yaymış, genişce izâh etmiş ve bu hususta kitaplar yazmıştır. Bu bakımdan, kelâm ilminde önemli bir yeri vardır.

  Bu sebeple kendisine hicrî dördüncü asrın müceddidi denilmiştir.Bâkıllânî vefât edince, cenâze namazını oğlu Hasan kıldırdı. Derb-ül-Mecûs denilen yerde defnedildi. Sonra kabri buradan Bâb-ı Harb kabristanına nakledildi.

  Bâkıllânî hazretlerinin yazdığı eserlerden bâzıları şunlardır:

  1) İcâz-ül-Kurân,
  2) Temhîd-ül-Evâil ve Telhîs-üd-Delâil,
  3) Menâkıb-ül-Eimme gibi eserleri vardır.