Baki

'Biyografi' forumunda KaRL_ tarafından 23 Haziran 2008 tarihinde açılan konu


 1. Arkadaşlar.
  Bu hafta tanıtacağım divan edebiyatı şairimiz Baki.


  1526'da İstanbul’da dünyaya geldi.. 1600 yılında İstanbul'da vefaat etti. Osmanlı Divan Edebiyatı'nda şiire biçim ve içerik açısından birçok yenilik getiren ve yaşarken "Sultanü'ş Şuârâ" (şairler sultanı) unvanını alan şairi. Asıl adı Mahmud Abdülbaki. Fatih Camii müezzinlerinden Mehmed Efendi'nin oğlu. Çocukluğunda bir süre esnaf yanında çıraklık yaptı. Güçlü okuma isteği sonucu medreseye girdi. Zamanının ünlü müderrislerinden Karamanlı Ahmed ve Mehmed efendilerden ders aldı. Birçok ünlü edebiyatçı ile tanıştı. Hocası Mehmed Efendi için yazdığı "Sümbül Kasidesi" ününü artırdı. Dönemin ünlü şairlerinden Zâtî’nin dikkatini çekti. 18-19 yaşlarında ünlü bir şair oldu. Süleymaniye Medresesi'nde Ahmed Şemseddin Efendi'nin derslerine devam etti. 1955'te Nahçıvan seferinden dönen Kanuni Sultan Süleyman'a sunduğu kasideyle saray çevrelerine girmeyi başardı. Kadılık göreviyle Halep'e gönderilen hocası Ahmed Şemseddin Efendi ile Halep'e gitti. 1560'ta İstanbul'a dönüşünde Şeyhülislam Ebussuud Efendi ile tanıştı. Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümü üzerine düyduğu üzüntüyü "Kanuni Mersiyesi" ile dile getirdi. 2. Selim döneminde Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa'nın korumasına girdi. Saray toplantılarına çağrılmaya başlandı. 3'üncü Murad döneminde de yerini korudu. Süleymaniye Müderrisi oldu. Düşmanlarının bir oyunu ile bir süre gözden düştü. Edirne'ye sürüldü. Medine ve Mekke kadılıkları yaptı. 1581'de İstanbul'a döndü. 1584'te İstanbul Kadısı oldu. 1591'de Rumeli Kazaskerliği görevine getirildi. Şeyhülislam olmak istiyordu ama bu görevi elde edemeden yaşamını yitirdi. Zevke ve eğlenceye düşkün, neşeli, hoş sohbet ve hırslı bir kişiliği vardı. Nükteci ve dedikoducu yapısı yüzünden zaman zaman döneminin önde gelenlerini darıltıp zor durumlara da düştü. Hicviyeleri ile ünlüdür. Özel yaşamındaki özgürlüğüne ve sınırsızlığına rağmen kadılık görevlerinde adalete düşkünlüğü ile dikkat çekti. Mesnevi yazmadı. Başarılı kasideleri de olmasına rağmen gazel şairi olarak tanınır. Dünyanın geçiciliğinden yakınan, okurları aşk ve şarabın tadını çıkarmaya çağıran gazelleriyle ünlendi. Şiirlerinde tasavvufi değil, dünyevi aşka önem verdi. Mersiye, methiye ve fahriyelerinde içten ve abartısız bir anlatım kullandı. Edebiyatta geleneklere bağlı kaldı ama şiir diline yeni bir düzen ve akıcılık getirdi. Nazım tekniğini geliştirdi, birçok büyük şairin "kaçınılmaz" olarak gördüğü nazım kusurlarından kurtulmayı bildi. Çağdaşı şairlere göre daha sade ve anlaşılır bir dil seçti. Biçim açısından kusursuz şiirleri, duygu ve anlam bakımından Fuzûlî'ninkiler kadar derin, Nevî'ninkiler kadar içten bulunmaz. Eserleri, 16'ncı Yüzyıl Osmanlı toplumunun beğenisine uygun, sanat incelikleri ve hayal güzellikleri ile doludur. Duru ve temiz bir İstanbul lehçesinin yanı sıra şiirlerinde halk deyimleri ve söyleyişleri de kullandı. Divanı Kanuni Sultan Süleyman döneminde hazırlandı. Ama bu divan bütün şiirlerini kapsamaz. Başında manacaat ve na't bulunmayan divanında 27 kaside, 2 terkib-i bend, 1 terci-i bend, 7 tahmis, 619 gazel, 24 kıta, bir tarih ve 38 müfred yer alır. Çevirileri ve dinsel konularda eserleri de var.

  [​IMG]

  Başlıca Eserleri
  Dîvân-(4508 beyitlik, en önemli eseri)
  Fazâ'ilü'l-Cihad
  Fazâil'i-Mekke
  Hadîs-i Erbain Tercümesi
  Kanuni Mersiyesi  [SES]http://www.fileden.com/files/2008/5/22/1924437/huzzam.wma[/SES]
    2. Baki'nin Bazı Gazellerinden Örnekler:

  Avaze-i bu aleme Davud gibi sal
  Baki kalan kubbede bir hoş seda imiş  Gazel 1
  Bir lebi gonca yüzü gülzar dersen iste sen
  Har-i gamda andelib-i zar dersen iste ben

  Lebleri mül saçlari sünbül yanagi berk-i gül
  Bir semenber serv-i hosreftar dersen iste sen

  Payine yüzler sürer her serv-i dil-cuyun revan
  Su gibi bir asik-i didar dersen iset ben

  Zülfü sahir turrasi tarrar suh-i sivekar
  Çesmi cadü gamzesi mekkar dersen iste sen

  Firkatinde tesne leb hatir perisan haste dil
  Künc-i gamda bi-kes ü bi-mar dersen iste ben

  Gözleri sabr u selamet ülkesini tarac eden
  Bir amansiz gamzesi Tatar dersen iste sen

  Bakiya Ferhad ile Mecnun-i seydadan bedel
  Asik-i bi-sabr ü dil kim var dersen iste ben  Gazel 2
  Hattim hisabin bil dedin gavgalara saldin beni
  Zülfüm hayalin kil dedin sevdalara saldin beni

  Geh ebr ves giryan edip geh bad ves püyan edip
  Mecnun-i sergerdan edip sahralara saldin beni

  Vaslim dilersin çün dedin lutf edeyin olsun dedin
  Yarin dedin birgün dedin ferdalara saldin beni

  Yusuf gibi izzette sen Yakub ves mihnette ben
  Dil sakin-i beytül hazen tenhalara saldin beni

  Baki sifat verdin elem ettin gözüm yasini yem
  Kildin garik-i bahr-i gam deryalara saldin beni  Gazel 3
  Nedür bu handeler bu isveler bu nâz u istignâ
  Nedür bu cilveler bu sîveler bu kâmet-i bâlâ

  Nedür bu pîç pîç ü çîn çîn ü hâm-be-hâm kâkül
  Nedür bu turralar bu halka halka zülf-i müsg-âsâ

  Nedür bu âriz u hadd ü nedür bu çesm ü ebrûlar
  Nedür bu hâl-i Hindûlar nedür bu habbetü's-sevdâ

  Miyânun riste-i cân mi gümis âyine mi sînen
  Binâgûsunla mengûsun gül ile jâledür gûyâ

  Vefâ ummaz cefâdan yüz çevürmez Bâki âsikdur
  Niyâz itmek ana cânâ yarasur sana istignâ  Gazel 4
  Zülf-i siyâhi sâye-i perr-i Hümâ imis
  Iklim-i hüsne anin içün pâdisâ imis

  Bir secde ile kildi ruh-i âftâbi zer
  Hak-i cenâb-i dost aceb kîmyâ imis

  Âvâzeyi bu âleme Dâvûd gibi sal
  Bâki kalan bu kubbede bir hos sadâ imis

  Görmez cihâni gözlerimiz yâri görmese
  Mir'ât-i hüsni var ise âlem-nümâ imis

  Zülfün esîri Bâkî-i bîçâre dostum
  Bir mübtelâ-yi bend-i kemend-i belâ imis  Son Şiir
  Alayis-i dünyadan el çekmeye niyyet var
  Yakinda adem dirler bir sehre azimet var

  Uçdi bu fezalardan mürg-i dil-i nalanim
  Aram idemez oldum efkar-i seyahat var

  Nus eylese bir asik ta hasre dek ayilmaz
  Bezm-i felegin bilmem caminda ne halet var

  Bu halet ile ey dil sag olmada alemde
  Derd-ü gami dilberle ölmekte letafet var

  Ser terkine ka'ildir dünyaya gönül virmez
  Terk ehlinin ey Baki basinda sa'adet var.
    3. teşekkürler karl okul yıllarında Baki ve pek çok şaiirimizin gazellerini türkçe çeviri yapmıştım şimdi verdiklerimi çevir desen :f19: :f30:
    4. bilgi ve paylaşımın için teşekkürler karl emeklerine sağlık...
    5. tşk karl bence güzel bir iş yapıyorsun tüm şairleri okumayı isterim
    6. Önemli bilgileri bizlerle paylaştığın için teşekkürler Karl:f40: :f118:
    7. Ney sesinin eşliğinde bilgiler ve paylaşım için teşekkürler KaRL emeğinize sağlık..

  Kanuni Mersiyesi

  [​IMG]

  Mersiye-i Hazret-i Süleymân Hân
  aleyhi’r-rahmetü ve’l-gufrân

  (Birinci bend)

  Ey pây-bend-i dâm-geh-i kayd-ı nâm ü neng
  Tâ key hevâ/yi meşgale-i dehr-i bî-direng

  An ol günü ki âhir olub nev-bahâr-ı ömr
  Berg-i hazana dönse gerek ruy-ı lale-reng

  Âhir mekânının olsa gerek cür’a gibi hâk
  Devrân elinde irse gerek câm-ı ayşa seng

  İnsân odur ki âyine veş kalbi sâf ola
  Sînende n’eyler âdem isen kîne-i peleng

  İbret gözünde niceye dek gaflet uyhusu
  Yetmez mi sana vâkıa-i şâh-ı şîr-çeng

  Ol şeh-süvâr-ı mülk-i saâdet ki rahşına
  Cevlân deminde arsa-i âlem gelürdi teng

  Baş eğdi âb-ı tîğına küffâr-ı Engerüs
  Şemşîri gevherini pesend eyledi Freng

  Yüz yire kodu lûtf ile gül-berg-i ter gibi
  Sanduka saldı hâzin-i devrân güher gibi

  (İkinci bend)

  Hakka ki zîb ü ziynet-i ikbâl ü câh idi
  Şâh-ı Skender-efser ü Dârâ-sipâh idi

  Gerdûn ayağı tozuna eylerdi ser-fürû
  Dünyâya hâk-ı bâr-gehi secde-gâh idi

  Kem-ter gedâyı az atâsı kılurdu bây
  Bir lûtfu çok mürevveti çok pâd-şâh idi

  Hâk-ı cenâb-ı Hazreti der-gâh-ı devleti
  Fuzl u belâgat ehline ümmîd-gâh idi

  Hükm-i kazâya virdi rızâyı egerçi kim
  Şâh-ı kazâ-tüvân ü kader-dest-gâh idi

  Gerdûn-ı dûna zâr ü zebûn oldu sanmanuz
  Maksûdu terk-i câh ile kurb-ı İlâh idi

  Cân ü cihânı gözlerimiz görmese n’ola
  Rûşen cemâli âleme hurşîd ü mâh idi

  Hurşîde baksa gözleri halkın dolagelür
  Zîrâ görünce hâtıra ol meh-likaa gelür

  (Beşinci bend)

  Gün doğdu şâh-ı âlem uyanmaz mı hâbdan
  Kılmaz mı cilve hayme-i gerdûn-cenâbdan

  Yollarda kaldı gözlerimüz gelmedi haber
  Hâk-i cenâb-ı südde-i devlet-meâbdan

  Reng-i izârı gitdi yatur kendü huşk-leb
  Şol gül gibi ki ayru düşübdür gül-âbdan

  Gâhî hicâb-ı ebre girer Husrevâ felek
  Yâd eyledikçe lütfunu terler hicâbdan

  Tıfl-ı şirişki yerlere girsün duâm odur
  Her kim gamından ağlamaya şeyh u şâbdan

  Yansun yakılsun âteş-i hecrinle âftâb
  Derdinle kara çullara girsün sehâbdan

  Yâd eylesün hünerlerüni kanlar ağlasun
  Tîğın boyunca kara batsun kırâbdan

  Derd ü gamınla çâk-i girîban idüb kalem
  Pirâhenini pâralesün gussadan âlem

  (Altıncı bend)

  Tîgın içürdü düşmene zahm-ı zebânları
  Bahsetmez oldu kimse kesildi lisânları

  Gördü nihâl-i serv-i ser-efrâz-ı nizeni
  Ser-keşlik adın anmadı bir daha bânları

  Her kande bassa pây-semendin nisâr içün
  Hânlar yolunda cümle revân etdi kanları

  Deşt-i fenâda murg-ı hevâ durmayub döner
  Tîgın Hudâ yolunda sebîl itdi cânları

  Şemşîr gibi rûy-ı zemine taraf taraf
  Saldın demür kuşaklı cihân pehlevânları

  Aldun hezâr büt-kedeyi mescid eyledin
  Nâkuus yerlerinde okutdun ezânları

  Âhir çalındı kûs-ı rahîl itdin irtihâl
  Evvel konağın oldu cinân bûstânları

  Minnet Hudâya iki cihânda kılub saîd
  Nâm-ı şerîfin eyledi hem gaazi hem şehîd
    8. :f102: Lisedeyken ne cekmistik bu Bakiden ya aklima geldikce hala :f61: :f46: :f1:
  Yinede bilgiler icin tesekkürler Karl bikere daha gözden gecirmis olduk :f40:
    9. Bilgi ve paylaşım için teşekkürler Karl
  Emeğine sağlık.
    10. Cevap: Baki

  bir gazel yollasam onunda cevirisinde bana yardımcı olur musun arkadas ? tesekkürler şimdiden
    11. Cevap: Baki

  Evet Gamzeli, yardımcı olurum ama sanırım geç kaldım :f84:
   


Similar Threads: Baki
Forum Başlık Tarih
Biyografi İsmail Baki Tuncer Biyografisi 19 Şubat 2014
Biyografi Muhammed Bakır Kimdir, Kısaca 14 Ekim 2012
Biyografi Muhammed Baki-Billah Kimdir, Kısaca 14 Ekim 2012
Biyografi Abdülbaki Gölpınarlı Kimdir Hakkında Bilgi 27 Haziran 2012
Biyografi Baki Süha Edipoğlu Kimdir Kısaca 21 Haziran 2012