Bakara Suresi Başı Ve Sonu

'Dualar ve Faziletleri' forumunda Masal tarafından 3 Ağu 2012 tarihinde açılan konu

 1. Bakara Suresi İlk Ayeti


  Bakara Suresi Sonu


  [​IMG]


  1-)Elif lam mim

  2-)Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn

  3-)Ellezıne yü'minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun

  4-)Vellezine yü'minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun

  5-)Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun


  [​IMG]


  283-)Ve in küntüm ala seferiv ve lem tecidu katiben ferihanüm makbudah fe in emine ba'duküm ba'dan felyüeddillezi'tümine emanetehu velyettekıllahe rabbeh ve la tektümüş şehadeh ve mey yektümha fe innehu asimün kalbüh vallahü bi ma ta'melune alım

  284-)Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve in tübdu ma fı enfüsiküm ev tuhfuhü yühasibküm bihillah fe yağfiru limey yeşaü ve yüazzibü mey yeşa' vallahü ala külli şey'in kadır

  285-)Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihı vel mü'minun küllün amene billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülih la nüferriku beyne ehadim mir rusülih* ve kalu semı'na ve eta'na ğufraneke rabbena ve ileykel masıyr

  286-)La yükellifüllahü nefsen illa vüs'aha leha ma kesebet ve aleyha mektesebet rabbena la tüahızna in nesına ev ahta'na rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezıne min kablina rabbena ve la tühammilna ma la takate lena bih* va'fü anna vağfir lena* verhamna ente mevlane fensurna alel kavmil kafirın