Bahrak Muhammed Bin Ömer Kimdir

'Biyografi' forumunda Belinay tarafından 20 Mart 2012 tarihinde açılan konu 1. Bahrak Muhammed Bin Ömer Biyografisi

  Bahrak Muhammed Bin Ömer Hindistan'da yetişen velilerin büyüklerinden ve Şafii mezhebi fıkıh alimi. Hadis, nahiv, sarf ve tıb ilimlerinde büyük alim idi. İsmi, Muhammed olup, babasının ismi Ömer'dir. Bahrak adıyla meşhûr olup, lakabı Cemaleddin'dir. 1465 (H.869) senesi Mart ayında Hadramût'ta doğdu. 1524 (H.930) senesinde, Hindistan'da vefat etti.

  Bahrak Muhammed Bin Ömer Hadramût'ta büyüdü. Önce Kur'an-ı kerimi ezberledi. Daha sonra Havi kitabını, usûl ilminde Bermavi'nin Manzûme'sini ve Elfiyet-ün-Nahv kitaplarının tamamını ezberledi. Zamanındaki Hadramût alimlerinden de ilim tahsil etti. Bahrak Muhammed Bin Ömer Buradan Aden şehrine gitti. Büyük alim Abdullah bin Ahmed Mahzem'in derslerine devam etti. Bu alimden, fıkıh, usul, Arab dili ve edebiyatı ve diğer ilimleri öğrendi. En fazla ilim öğrendiği zat bu alimdir.

  Bahrak Muhammed Bin Ömer Daha sonra Zebid şehrine gitti. Buranın alimlerinden de ilim öğrendi.Zeynüddin Muhammed bin Abdüllatif Şerci'den hadis ilmini, Fakih Cemaleddin Muhammed bin Ebi Bekr Saig'den usûl ilmini öğrendi. Bu alimden; tefsir, hadis ve nahiv ilmi de öğrendi. Bahrak Muhammed Bin Ömer Ebû Zur'a'nın, Behcet-ül-Verdiyye kitabını da okudu. Seyyid Şerif Hüseyin bin Abdürrahman Ehdel'den ilim tahsil etti. Zebid'de tasavvuf yoluna girip, Şeyh Ebu Bekr Ayderûs ile sohbetlerde bulundu.

  Erba'inden çıkışını kendisi şöyle anlatır: "Zebid'de erbain'e girmiştim. (Erba'in; tasavvuf yolunda bulunanların 40 gün müddetle yalnız olarak bir yere kapanıp, ibadet ve riyazet ile meşgûl olmaları). Kırk günü tamamlamadan, bütün azalarımın Allahü tealayı zikrettiğini işitiyordum."

  Bahrak Muhammed Bin Ömer Hadramut'ta yetişen alimlerin en büyüklerindendi. Nesir ve nazımda çok kabiliyetli idi. İlim öğrenmek ve İslamiyetin emirlerini yerine getirmek için çok gayret gösterirdi. Ömrünü, ilim öğretmek ve kitap yazmakla geçirdi. Zamanının süsü ve insanların doğru yolu bulması için Allahü tealanın onlara bir lütfu idi. Çok güzel ve tesirli konuşurdu. Çok cömert olup, isar sahibi idi. Kendisinin muhtac olduğu bir şeyi, başka ihtiyaç sahiplerine verirdi. Hayır sahiplerini çok sever, kendisi de çok hayır ve hasenat işlerdi. Merhametli ve fazilet sahibi olup, Allahü tealaya yönelmiş idi. Hadramût'un deniz sahilindeki Şahr şehrinde kadılık vazifesinde bulundu.