Bağlam Nedir?

'Bunları biliyormusunuz' forumunda Blue tarafından 23 Ocak 2010 tarihinde açılan konu


 1. Bağlam
  Bağlam Nedir?

  Dil bilimin diğer bilimsel disiplin ve Düşünce sistemlerine armağanı olan bağlam terimi, di*ğer sosyal bilim disiplinlerinde de, bir lerim veya ifadeye anlamını veren dış şartları ve çev*reyi dile getirir.

  Dil bilimde bağlam, bir ifade veya metinde belirli bir lingüistik birimi inceleyen ve takip eden seslerin, Kelimelerin veya ibarelerin oluş*turduğu bütün anlamına gelir. Buna göre, ko*nuşm ayı oluşturan ses birimleri kendilerine bi*tişik sesler tarafından belirlenerek kayıt altına alınırlar. Yani, hangi lingüistik birim olursa ol*sun, bir lingüistik birimin anlamını belirleyen şey, içinde ort Aya çıktığı bağlamdır. Yine dilbi*limde, dil-dışı unsurlara vurgu yapmak amacıy*la J.R.Firt, durum bağlamı (context of situati-on) terimini öne sürmüş ve bu deyim dilbilim*ciler arasında büyük kabul görmüştür.
  Ona gö*re anlam, ifadelerin (örneğin seslerin ve keli*melerin) lingüistik özellikleriyle, sözkomı su lingüistik birimlerin ort aya çıktığı sosyal duru*mun özellikleri arasındaki kompleks ilişkiler*den doğan şeydir. Dunun bağlamı böylece bir anlamı belirleme ve ilgili durumsal özellikleri tasnif aracıdır. Dunun bağlamı, dilin içinde yer aldığı dil-dışı çevredir.

  Eğer bağlam kelimesine Akraba bir terimin bulunması gerekiyorsa, bu terim kesinlikle ün*lü Fransız düşünürü Michel Foucault tarafın*dan stkça kulanılanve işlenen “söylem” (disco-urse) terimi olmalıdır. Cümlelerin birbirleri*ne bağlanış tarzlarını içine alan ve cümleden daha fazla bir şeyi ifade eden “söylem”, “bağlam” ile hemen hemen eşanlamlıdır. Bunun gi*bi Thomas Kuhıı’un “paradigma” terimiyle “bağlam” terimi arasında Anlam ve fonksiyon özdeşleşmeleri tesbit edilebilir.

  “Poppcr bağlamında veya Kuhn bağlamında konuşmak ya da yazmak” ifadesinde de görül*düğü üzere, bağlam, genellikle sistematik bir düşünce bütününü ifade eder. Her düşünce bir bağlam içinde doğar; her düşünce kendi bağlamı içinde anlamlıdır. Farklı bağlamlarda yer alan Düşünceler, farklı doğruluk ve geçerli*lik ölçülerini gerektirebilirler. Bir düşünceyi, bîr düşünce sistemini anlamanın en iyi yolu onu kendi bağlamı içinde görmektir.

  Farklı bağlamlarda yer alan düşünceler birbirlerine tercüme edilenıcycbilirlcr. Bağkıın, düşünce*nin düşünce-dışı mekanıdır. Düşünce bu me*kandan koparıldığında (yani bağlamından ko-parıldığında) anlamını kaybeder. Çünkü belir*li bir bağlamda yer almak kaçınılmazdır ve bu*nun en tabiî sonucu da cvrensclciliğin (univer-salism) karşılı olan izafiyelçilik (rclalivisnı)’-dir.
   


Similar Threads: Bağlam Nedir
Forum Başlık Tarih
Bunları biliyormusunuz Ayakkabı Çalı Yürüyüşü Stili Bağlama Yöntemi 20 Temmuz 2013
Bunları biliyormusunuz Ayakkabı Girdap Stili Bağlama Yöntemi 23 Mayıs 2013
Bunları biliyormusunuz Ayakkabı Merdiven Stili Bağlama Yöntemi 17 Mayıs 2013
Bunları biliyormusunuz Ayakkabı Okçu Stili Bağlama Yöntemi 15 Mayıs 2013
Bunları biliyormusunuz Ayakkabıda Fermuar Stili Bağlama Yöntemi 14 Mayıs 2013