Aylıksız İzinde Aile Yardımı Ödeneği Alınır mı?

'Sorun Cevaplayalım' forumunda ZeuS tarafından 7 Ağu 2011 tarihinde açılan konu

 1. aylıksız ayrılma aile yardımı,
  Aylıksız İzinde Aile Yardımı Ödeneği Alınır mı,
  aylıksız izne ayrıldım aile yardımı alabilir miyim,
  aile yardımı hakkında bilgi

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Aile Yardımı Ödeneğini düzenleyen 202′nci maddesinde; “Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1250, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Ancak ikiden fazla çocuk için aile yardımı ödeneği verilmez. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 5 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Dul memurların çocukları için yukarıdaki fıkralar hükmü uygulanır. Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir. Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir.” hükmüne yer verilmiştir. Diğer taraftan, Sayıştay Başkanlığı 3.Dairesinin 22.06.2000 tarihli ve 74 sayılı Kararında özet olarak; Devlet memurunun ücretsiz izinli olduğu dönemde kadro ile ilgisi devam etmekte ise de, bu süre içinde aylık ödenmediğinden, Devlet memuru olan diğer eşe aile yardımı ödenmesinde mevzuata aykırı bir husus bulunmadığına karar vermiştir.

  Diğer soruyla ilgili olarak; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun Yurt içinde ve yurt dışında görevlendirmeyi düzenleyen 39′uncu maddesinde; “Öğretim elemanlarının kurumlarından yolluk almaksızın yurt içinde ve dışında kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmalarına, araştırma ve inceleme gezileri yapmalarına, araştırma ve incelemenin gerektirdiği yerde bulunmalarına, bir haftaya kadar dekan, enstitü ve yüksek okul müdürleri, onbeş güne kadar rektörler izin verebilirler. Bu şekilde onbeş günü aşan veya yolluk verilmesini gerektiren veya araştırma ve incelemenin gerektirdiği masrafların üniversite ile buna bağlı birimlerin bütçesinden veya döner sermaye gelirlerinden ödenmesi icabeden durumlarda, ilgili yönetim kurulunun kararı ve rektörün onayı gereklidir.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm çerçevesinde, bilimsel toplantılara katılan öğretim elemanlarına harcırah ödenmesi mümkün değildir.

  alıntı