Ayderûsi (Abdülkadir Bin Şeyh) Kimdir

'Biyografi' forumunda Bella tarafından 13 Mar 2012 tarihinde açılan konu

 1. Ayderûsi Kimdir?Hayatı,
  Abdülkadir Bin Şeyh biyografisi,
  Ayderûsi (Abdülkadir Bin Şeyh)

  16. yüzyılın sonu, 17. yüzyılın başında Hindistanda yaşamış evliyânın büyüklerinden. İsmi, Abdülkâdir bin Şeyh bin Abdullahdır. Ayderûsî ve Hindî nisbeleriyle bilinir. Künyesi Ebû Bekr, lakabı Şems-üş-Şümûs Muhyiddîndir. 1570 (H.978) senesinde Hindistanın Ahmedâbâd şehrinde doğdu. 1628 (H.1038) senesinde aynı yerde vefât etti. Kabri orada olup, ziyâret mahallidir.

  Babası, o daha dünyâya gelmeden on beş gün önce, rüyâsında evliyâdan Seyyid Abdülkâdir-i Geylânî, Şeyh Ebû Bekr Ayderûs ve başkalarını gördü. Abdülkâdir-i Geylânî, ona bir istek ve bir arzusunun olup olmadığını sorunca, doğacak çocuğu için hayır duâ istedi. Seyyid Abdülkâdir-i Geylânî hazretleri de oğluna Abdülkâdir ismini, Ebû Bekr künyesini ve Muhyiddîn lakabını vermesini söyledi. O da doğacak oğlunun şan ve şerefinin üstün olacağını bu hâdiseden anladı. Çocuk doğunca, Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerine olan sevgi ve bağlılığından, ismini Abdülkâdir koydu. Ayderûsînin diğer kardeşleri, küçük iken vefât ettiler. Ayderûsî, âilesi içinde sevgi ve muhabbetle yetiştirildi. Âilesinden ilim ve edeb öğrendi. Zâten baba ve dedeleri âlim ve velîlerden idiler.

  Kurân-ı kerîm okumayı babasından öğrendi. Âlim ve velîler huzûrunda hatim okudu. Kırâat ilminden başka, birçok âlimden çeşitli ilimleri tahsîl etti. Bu ilimlerle ilgili icâzet, diploma aldı. Yazılmış bâzı eserleri tasnif etmeye başladı. İmâm-ı Muhammed Gazâlî hazretlerinin İhyâu Ulûmid-Dîn adlı eserini çok okudu. Bu eserden medh ederek bahsederdi.

  Bir zaman, o beldenin vâlisi gelip, bir işi için Ayderûsînin babasından duâ istedi. Ayderûsî daha o zaman küçük idi ve orada bulunuyordu. Vâli, meselesini anlattı. O zaman küçük Ayderûsî, Sâf sûresinin on üçüncü âyet-i kerîmesini okuyuverdi. Bunun üzerine babası, vâliye; “Cevâbını bu çocuk verdi. buyurdu. Daha sonra vâlinin meselesi halloldu. Ayderûsînin annesi sâlihâ ve çok cömert bir hanımdı. Ramazan ayında bir Cumâ günü vefât etti. Son sözü; “Lâ ilâhe illallah. oldu. Ayderûsî annesine çok hürmet ve hizmet edip, onun hayır duâsını kazandı.


  Zamânının meşhûr âlimlerinden ilim öğrenen ve ders okuyan Abdülkâdir Ayderûsî, ilimde pek yüksek dereceye ulaştı. Tasavvufa karşı alâka duydu. Velîlerin sohbetlerinde bulunup onlardan istifâde etti. Tasavvuf yolunda ilerledikçe bir şey bilmediğini ve boş olduğunu hissetti. İlim ve tasavvuftaki yüksek derecesi gerek Hindistanda gerekse Hindistan dışındaki yerlerde duyuldu. İlminden istifâde için pekçok kimse onun meclis ve sohbetlerine koştu. Ondan ilim öğrenen ve tasavvuf yolunda hırka giyen pekçok kimseden bâzıları şunlardır: Seyyid Celîl, Allâme Cemâleddîn Muhammed bin Yahyâ eş-Şâmî el-Mekkî, Şeyhul-kebîr ve Allâme Bedreddîn Hasan bin Dâvud el-Hindî, Şeyh Sâlih, Allâme ve Fakîh el-Velî Muhammed bin Abdurrahîm el-Hadramî, Şihâbüddîn Ahmed bin Rebî, Allâme Ahmed bin Abdülhak es-Sinbâtî.

  Abdülkâdir Ayderûsînin sohbetlerinde âlimler, devlet ve ticâret adamları da bulunup mânevî feyzinden istifâde ettiler. İnsanlara İslâm dîninin emir ve yasaklarını anlatan Abdülkâdir Ayderûsî onların dünyâ ve âhiret saâdetine kavuşmalarına vesîle oldu. Zamânındaki bütün âlimler ve velîler onun ilim ve fazîletteki yüksekliğini kabûl ettiler.


  Birçok kıymetli eserler de telif eden Abdülkâdir Ayderûsînin bâzı eserleri şunlardır:
  1) El-Fütûhatül-Kuddûsiyye fil-Hırkatil-Ayderûsiyye,
  2) Kitâbü Hadâik-il- Hadrati fî Sîret-in-Nebiyyi sallallahü aleyhi ve sellem ve Eshâbihil-Aşere,
  3) Kitâbü İthâfil-Hadratil-Azîze bi Uyûnis-Seyril-Vecîze,
  4) El-Müntehâbül- Müstasfâ fî Ahbâri Mevlidil-Mustafâ,
  5) El-Minhâc ilâ Marifetil-Mîrâc,
  6) Kitâbül-Enmûzecil-Latîf fî Ehl-i Bedriş-Şerîf, (Bedir eshâbının fazîletleriyle ilgili bir eserdir).
  7) Kitâbü Esbâbin-Necât ven-Necâh fî Ezkâril-Mesâi ves-Sabâh
  8) Kitâbü Dürris-Semîn fî Beyânil-Mühimmi Mineddin,
  9) Kitâbül-Havâşî er-Reşikâti Alel-Urvetil-Vesîkati,
  10) Minahul-Bârî bi-Hatmil-Buhârî,
  11) Kitâbu Tarîfil-İhyâ.
   
  Son düzenleme: 13 Mar 2012
Yükleniyor...