Avdan Baba Kimdir

'Biyografi' forumunda Belinay tarafından 12 Mart 2012 tarihinde açılan konu


 1. Avdan Baba Hayatı
  Avdan Baba Biyografi

  Avdan Baba On birinci yüzyılda yaşayıp Anadolu'nun Türkleşmesinde ve İslâmlaşmasında rol oynayan mücâhid velilerden. Doğum ve ölüm târihleri bilinmemektedir.

  Avdan Baba 1071 Malazgirt Meydan Muharebesinden sonra Oğuzların o tarihe kadar Anadolu'ya yapmış oldukları akınlar ondan sonra yerleşme şeklinde kendini göstermeye başlamıştı. Anadolu'ya gelen Türkmenler, bozkır kültürü ile yetişmiş olduklarından, daha ziyade kendilerinin yaşadıkları şartlara elverişli toprak arayarak dağlık bölgeleri bırakıp ovalara yerleşiyorlardı. Başlangıçta Kızılırmak kaynaklarından Kütahya'ya kadar uzanan Orta Anadolu'nun geniş ovası, Türklerin yerleşme yeri oldu. Akabinde bu fetihler Ege bölgesini de içerisine aldı.

  Avdan Baba Yirmi dört Oğuz boyuna mensup insan kümeleri, Anadolu'nun dört bir yanını yeni köy ve kasabalarla süsledi. Yıllarca zulüm altında ezilmiş olan Anadolu'nun yerli halkı, İslamiyetin güzel ahlâkı ile bezenmiş bu yeni misâfirlerine karşı öyle pek sert davranmadı. Onlara yalnız halkı soyan ve menfaatlerine halel gelen derebeyleri ile, bunlara bağlı adamlar karşı çıkıyorlardı.

  Rivâyete göre Denizli bölgesine gelen bu Türkmen cemâatlerinden biri de Avaraslar idi. Avaras Obasının başında asıl adı Ali olan ve Avdan Baba denilen mücâhid bir zat bulunuyordu. Avdan Baba, obanın savaşta lideri, dînî konularda da rehberi idi. Herkes bilemediği mevzûu ondan sorup öğrenirdi.

  Avdan Baba, Denizli'nin Tavas ilçesi yakınlarına geldiğinde kalabalık bir hıristiyan birliğine rastladı. Oymağına bir kez daha cihâdın öneminden bahsetti. Sonunda savaşta ölürse buraya defnedilmesini ve sebat edip geri çekilmemelerini, nihâî zaferin kendilerinin olacağını bildirdi. Oymağı, bu konuşmayı ağlayarak dinledi. Çünkü bu sözler onun şehid olacağını belirtiyordu. Gerçekten Avdan Baba bu çarpışma sırasında şehid düştü. Ancak müslümanların sebat ve gayretiyle zafer kazanıldı.

  Avdan Baba'nın şehid düştüğü yere derhâl bir türbe ile bir zaviye yapıldı ve burada bir köy vücuda geldi. Nitekim kurulan bu köy de Avdan adını aldı. Bugün türbesini ziyaret edenler, Avdan Baba'nın ruhunu vesile ederek cenab-ı Hakk'a duâ etmekte ve nice arzularına nâil olmaktadırlar.

  Bir gün türbenin bahçesinde yer alan ağaçların tutuşması ile büyük bir yangın çıktı. Avdan Baba'nın türbesinin de yangından kurtulmasına imkan yok gibiydi. Köylüler büyük bir üzüntü ile yangını seyrederken diğer tarafdan da kerametini görsek diye ümitli bir bekleyiş içerisindeydiler.Tam bu sırada ters yönden esen bir rüzgar yangını türbeden uzaklaştırdı ve yangın zarar vermedi.