Atauzem Hemşirelik Felsefesi Vize Soruları

'Eğitim Merkezi' forumunda HazaN tarafından 16 Nisan 2011 tarihinde açılan konu


 1. Hemşirelik Felsefesi vize soruları ve cevapları
  Hemşirelik Felsefesi soruları

  1-ÜS1-: Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  a)İsa peygamberin hasta bakım ve yardım öğretisi hemşireliğin gelişimini
  etkileyen yeniçağ
  özelliklerinden biriydi.
  ***b)Yoksul ve muhtaçlara yardım amaçlayarak kadınları örgütleyen bir önder
  Phope idi.
  c)İlk çağda sosyal hizmetlerde sadece “dekones”ler görev almaktaydı.
  d)Açılan ilk hemşirelik okullarında sadece soylu aile çocukları eğitim
  almaktaydı.
  e)20.yy’ın ortalarında açılan hastaneler toplumun tüm bakım gereksinimlerini
  karşılamaktaydı.
  2-ÜS1-(1.Vize): Aşağıda verilmiş olan hemşireliğin gelişimini etkileyen olayları
  sıralayınız
  I-Fıransız devrimi
  II-Nigtingale hemşirelik Okulu’nun açılışı
  III-Kırım savaşı
  IV- Phobe’nin kadınları yardım amaçlı örgütlemesi
  ***a)IV-I-III-II
  b)I-II-III-IV
  c)I-III-IV-II
  d)III-II-I-IV
  e)II-I-IV-II
  3-ÜS1-: Aşağıda verilmiş olan hemşireliğin tarihi dönemlerini ve temel
  özelliklerini eşleştiriniz.
  1-İlk Çağ a)Cadılık/büyücülük ektisiyle birçok hemşire işkence görmüştür.
  2-Orta çağ b)F. Nigtingale yaptığı çalışmalar ile modern hemşireliğin temelini
  atmıştır.
  3-Yeniçağ c)Kadının sağaltıcı rolü doğrultusunda insanlara bakım verilmiştir.
  a)1-c 2-b 3-a
  b)1-a 2-b 3-c
  ***c)1-c 2-a 3-b
  d)1-a 2-c 3-b
  e)1-b 2-a 3-c
  4-DS1: Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  a) İlk çağ hemşireliği Hz. İsa ile başlar.
  b) Orta çağda hekimlik ve hemşirelik hizmetleri birbirinden bağımsız olarak
  uygulanabiliyordu.
  c) Modern hemşirelik, Florence Nightingale ile başlar.
  ***d) Dekon ve dekonesler, Florence Nightingale döneminde kiliseye mensup
  sosyal hizmetlerde
  çalışıyorlardı.
  e) Fransız devrimi ve savaşlar hemşireliğin yeniden doğuşuna zemin
  hazırlamıştır.
  5-Vize1- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  a)İlk Çağda kişilerde sosyal hizmetlerde çalışan kadınlara dekones adı
  verilmekteydi.
  b)Orta Çağda hemşirelik hizmetleri oldukça basit bir biçimde uygulanmaktaydı.
  c)Orta Çağda kiliseye bağlı olmadığı halde bireysel olarak hemşirelik görevi
  almış hemşirelerde
  vardı.
  d)Yeni Çağda Avrupa’da sanitasyon ve bireysel hijyen kötüydü.
  **e)Florance Nightingale hemşireliği subaylık formasyonuyla birleştirmiştir.
  6-DS-2-Hemşirelik tarihi başlıca 2 dönemde incelenebilir. Bu dönemler
  aşağıdakilerden hangisinde
  doğru olarak verilmiştir?
  a) İlk çağdan orta çağa kadar olan dönem – Orta çağdan yakın çağa kadar olan
  dönem
  b) İlk çağdan İsa’ya kadar olan dönem – İsa’dan Nightingale’e kadar olan
  dönem.
  ***c) İsa’dan Nightingale’e kadar olan dönem – Nightingale’den günümüze
  kadar olan dönem
  d) Fransız Devrimi’nden Nightingale’e kadar olan dönem – Nightingale’den
  günümüze kadar olan
  dönem.
  e) Orta çağdan Kırım savaşına kadar olan dönem – Kırım savaşından 20.
  yüzyıla kadar olan dönem
  7-DS2-:Aşağıdakilerden hangisi mesleklerin özelliklerinden değildir?
  a)Eğitim dönemi uzundur.
  b)Sorumluluk bireye aittir.
  ***c)Parasal kazanç sağlamaya önem verilmelidir.
  d)Meslekte değer inanç ve etik ilkeler önemlidir.
  e)Mesleği temsil eden bir mesleki kuruluş olmalıdır.
  8-ÜS2-: ‘Mesleğin toplumun temel sosyal değerleri ile bağlantılı olması’ ifadesi
  neyi
  tanımlamaktadır?
  a)Meslek üyesinin bağımsız karar verme yeteneğinin olması.
  b)mesleğin uzun bir tarihi geçmişinin olması
  c)Meslekle ilgili kuruluşlara üye olma
  ***d)Mesleğin toplum için yaşamsal öneminin bulunması
  e)Meslekle ilgili bilimsel bilgi birikiminin olması
  9-ÜS2-:Aşağıdakilerden hangisi Pavolko’ya göre bir işin meslek sayılabilmesi
  için uyulması
  gereken ölçütlerden değildir.
  a)Otonomi
  b)Eğitim
  c)Mesleki Etik
  d)Bilgi Yükü
  ***e)Sezgi
  10-DS2-: Aşağıdakilerden hangisi bir meslek üyesinin profesyonel olma yolunda
  sahip olması
  gereken kişisel niteliklerden biri değildir?
  a) Mesleki ahlak kurallarına bağlı olmak
  ***b) En az lise mezunu olmak
  c) Organize ve sistematik bilgi sahibi olmak
  d) Gelişmiş bir kişilik ve karaktere sahip olmak
  e) Amaçlarını uygulamaya dönüştürmek
  11-DS1-:Aşağıdakilerden hangisi hemşireliğin gerçek meslek statüsüne erişmek
  için benimsediği
  stratejilerden biri değildir?
  a) Temel mesleki eğitimlerini üniversite düzeyine çıkarmak.
  b) İleri bilgi temelini oluşturacak araştırma programlarını geliştirmek.
  c) Etik kavramları formüle etmek.
  d) Mesleki politik kamuoyu oluşturmak.
  e) Sağlık ekibine bağımlı olarak çalışmak.
  12-Vize1: aşağıdakilerden hangisi bir işin meslek sayılabilmesi için gereken
  ölçütlerden değildir?
  C:iş esnasında eğitim
  13-DS1(Vize1): Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin bir bilim insanı ve bir
  sanatçı olarak ele
  alındığında taşıdığı temel niteliklerden biri değildir?
  a) Bilimsel bilgiyi üretir ve kullanır.
  b) Akıl yürütme ve muha keme yeteneği gelişmiştir.
  c) Sorumluluk bilinci gelişmiştir.
  ***d) Kendine önem verir.
  e) Dürüstlük, güven ve otonomi özelliklerini sergiler.
  14-DS1:Aşağıdakilerden hangisi uğraş ve meslek arasındaki farklardan biri
  değildir?
  ***a)Meslekte kişisel kimlik değişebilir fakat uğraşta kişisel kimlik çok
  önemlidir.
  b)Meslekte uzun süreli bir eğitim varken uğraşta değişik eğitim süreleri vardır.
  c)Meslekte çalışanlarda otonomi varken uğraşta çalışanlar denetlenir.
  d)Meslekte sorumluluk bireye aitken uğraşta sorumluluk işverene aittir.
  e)Meslekte değer, inanç, etik çok önemliyken uğraşta bunlar zayıftır.
  15-DS1: Aşağıdakilerden hangisi bir uğraş alanında hizmeti sunan meslek
  üyesinin profesyonel
  olma yolunda sahip olması gereken kişisel özelliklerden biri değildir?
  a) Meslek ahlaki kurallarına bağlı olmak.
  b) Organize ve sistematik bilgi sahibi olmak.
  c)Toplumun iyiliği ve esenliği ile ilgili hizmette bulunmak.
  d)Gelişmiş bir kişilik ve karaktere sahip olmak.
  ***e)Fiziksel faaliyetleri yerine getirirken entelektüel süreçlerden ve
  becerilerden yararlanmak.
  16-DS 1-2:Aşağıdakilerden hangisi hemşireliğin geleneksel rolden çağdaş role
  geçişini etkileyen
  faktörlerden değildir?
  a) Bilim ve teknolojideki gelişmeler.
  b)Demografik değişiklikler (göçler, nüfus artışı, işsizlik, yaşlı nüfusun artışı).
  c) Tüketici hareketleri (hasta ve tüketici hakları).
  d) Etik ilkelere verilen önemin artması.
  ***e) Hastalıkların tedavi edilmesi konusunun önem kazanması.
  17-ÜS3,Vize2:Hatalı sağlık uygulamalarını değiştirme, yeni sağlık davranışları
  kazandırma
  amaçlayan hemşirelik rolü hangisidir?
  a)Danışmanlık Rolü
  b)Uzmanlık Rolü
  ***c)Değişim ajanı rolü
  d)Koordinatörlük rolü
  e)Araştırıcı rolü
  18-ÜS3: Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin mesleki sorumlulukları içinde
  değildir?
  a)Hemşire, bireysel olarak mesleki bilgi ve becerisini geliştirerek yeterliliğini
  sürdürür.
  b)hemşire, mesleğin onuru ve saygınlığını yansıtacak tutum ve davranışlar
  içinde bulunur.
  c)Hemşire, bilimsel araştırmalara katılarak mesleki bilgi yüküne ve uygulama
  ***d)Sosyolojik yapıya uygun tutum ve davranış geliştirme
  e)Hemşire, hemşirelik öğrencilerine uygun öğrenme ortamının hazırlanması ve
  desteklenmesinde
  sorumluluk üstlenir.
  19-DS2(Vize1):Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin yöneticilik rolü kapsamına
  girmez?
  a) Sorumluluğu doğru zamanda doğru kişiye vermek
  b) Diğer personeli denetlemek
  ***c) Bakım işlevleri ağırlıklı olmak üzere bireyin gereksinime uygun bütüncül
  ve terapötik bir
  yaklaşımla işlevlerini yerine getirmek.
  d) Uygulama alanındaki kaynakları yönetmek
  e) Bireysel kaynakların etkili kullanımını sağlamak
  20-DS1(Vize1):Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin koordinatörlük rolü
  kapsamına girer?
  a) İleri derecede bilgi ve beceri gerektiren alanlarda uzmanlaşma.
  b) Gereksiz işlemleri önleme, hastanın tarafında veya yanında eylemlerde
  bulunma.
  ***c) Birey-aile-sağlık ekibi arasında iletişim ve işbirliği sağlama.
  d) Bakım işlevleri ağırlıklı olmak üzere bireyin gereksinime uygun bütüncül ve
  terapötik bir
  yaklaşımla işlevlerini yerine getirme.
  e) Sağlıklı hasta bireyin sağlığa ilişkin davranışlarını gereksinimine uygun
  olarak değiştirme.
  21-Vize1:Aşağıdakilerden hangisi hemşireliğin işlevlerinden biri değildir?
  a) Geliştirici, önleyici, tedavi edici ve rehabilitasyona yönelik bireylere ve
  gruplara destekleyici
  nitelikte hemşirelik bakım hizmeti vermek ve yönetmek.
  **b) Çalıştığı kurumda malzemelerin ekonomik kullanılmasını sağlamak.
  c) Hasta ve sağlıklı bireyler ile sağlık bakım personelini eğitmek.
  d) Sağlık bakım ekibinin etkin bir üyesi olarak çalışmak.
  e) Eleştirel düşünme ve araştırmalar yolu ile hemşirelik uygulamalarını
  geliştirmek.
  22-DS1: Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin değişim ajanı rolü kapsamına
  girer?
  a) İleri derecede bilgi ve beceri gerektiren alanlarda uzmanlaşma.
  b) Gereksiz işlemleri önleme, hastanın tarafında veya yanında eylemlerde
  bulunma.
  c) Birey-aile-sağlık ekibi arasında iletişim ve işbirliği sağlama.
  ***) Sağlıklı hasta bireyin sağlığa ilişkin davranışlarını gereksinimine uygun
  olarak değiştirme.
  e) Bakım işlevleri ağırlıklı olmak üzere bireyin gereksinime uygun bütüncül ve
  terapötik bir
  yaklaşımla işlevlerini yerine getirme.
  23-DS1:“Etik ve yasal kurallara uymayan müdahaleleri rapor etme” aşağıdaki
  hemşirelik
  değerlerinden hangisine örnek olarak gösterilebilir?
  a) Özgürlük
  b) Eşitlik
  c) Alturizm
  ***d) Adalet
  e) Estetik
  24-DS1: Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin hizmet verdiği birey, aile ve
  topluma karşı
  sorumluluklarından biri değildir?
  a) İyi bir vatandaş olma.
  b) Sağlıklı çevre oluşturma ve koruma.
  c) Sır saklama.
  d) Toplum sağlığı için tehlike yaratan durumlarda önlem alma.
  ***e) Hemşirelik öğrencilerine uygun öğrenme ortamları hazırlama.
  25-DS1: Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin ekip üyelerine karşı
  sorumluluklarından biridir?
  a) Çalıştığı kurumun politika ve hedeflerini bilmek.
  b) Malzemelerin ekonomik kullanılmasını sağlamak.
  ***c) Disiplinler arası olumlu ilişkiler kurmak.
  d) Bireysel olarak mesleki bilgi ve becerisini geliştirerek yeterliliğini sürdürmek.
  e) Sağlık politikalarının oluşturulmasına katılmak.
  26-DS1:Aşağıdakilerden hangisi karar vermeyi gerektiren moral sorunlarda
  doğru olan veya
  yapılması gerekenleri sorgulayan etik anlayıştır?
  ***a) Normatif etik
  b) Metaetik etik
  c) Deskriptif etik
  d) Araştırma etiği
  e) Hiçbiri
  27-ÜS5,DS2: Aşağıdakilerden hangisi davranışların ahlaksal açıdan sadece
  incelendiği, ahlaksal
  yargılamanın yapılmadığı etik anlayıştır?
  a) Normatif etik
  b) Metaetik etik
  ***c) Deskriptif etik
  d) Araştırma etiği
  e) Hiçbiri
  28-ÜS5,DS1(Vize1):Aşağıdakilerden hangisi bakımda etiğin sağladığı
  yararlardan biri değildir?
  a) Davranışları ve sorumluluğu belirler.
  b) Önyargılı olmayı önler.
  c) Mesleğin statüsünü güçlendirir.
  d) Özgürlük ve otonomi sağlar.
  ***e) Karar vermeyi zorlaştırır.
  29-DS1: Aşağıdakilerden hangisi güç, otorite ve yeteneğe önem veren bir değer
  türüdür?
  a) Estetik değerler
  b) Kuramsal değerler
  c) Sosyal/toplumsal değerler
  d) Ekonomik değerler
  ***e) Politik değerler
  30-ÜS4,DS1(Vize1):Aşağıdakilerden hangisi deneysel, eleştirel, gerçekçi olma ile
  ilgili bir değer
  türüdür?
  a) Estetik değerler
  ***b) Kuramsal değerler
  c) Sosyal/toplumsal değerler
  d) Ekonomik değerler
  e) Politik değerler
  31-ÜS4:Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşayan insanların uymakla sorumlu
  oldukları iyi ve doğru
  davranışlar bütünüdür?
  a)değer
  b)Fikir
  ***c)Ahlak
  d)İnanç
  e)Hiçbiri
  32-ÜS4,Vize2: “Bireyin tedaviyi reddetme hakkına saygı duyma” aşağıdaki
  hemşirelik
  değerlerinden hangisine örnek olarak gösterilebilir?
  a)Alturizm
  b)Eşitlik
  c)Estetik
  d)Adalet
  ***e)Özgürlük(Otonomi)
  33-Vize1:Aşağıdakilerden hangisi insanın yaşamına, haklarına duygu ve
  düşüncelerine ve onuruna
  saygılı olmayı ifade eden etik anlayıştır?
  a) Yarar sağlama
  b) Dürüstlük
  c) Doğruluk
  d) Adalet
  **e)insan onuruna saygı
  34-Vize1:Aşağıdakilerden hangisi bir araştırmanın gerçekten yapılmaya değer
  olup olmadığının
  değerlendirildiği etik kurallardan biridir?
  **a) Araştırma konusunun seçimi
  b) araştırmanın finansmanı
  c) Bilimsel dürüstlük
  d) İnsan deneklerin korunması
  e) Araştırma önerisinin ilgili birimlerin incelemesine sunulması
  35-DS1: Aşağıdakilerden hangisi bir davranış ve kararın eylem veya
  sonuçlarının ahlak kurallarına
  uygunluk derecesini değerlendirmeyi ifade eden yaklaşımdır?
  a) Deontolojik yaklaşım
  ***b) Teleolojik yaklaşım
  c) Yararcı yaklaşım
  d) Profesyonel yaklaşım
  e) Politik yaklaşım
  36-DS1: Optimum sayıda insana en fazla yararı sağlayacak kararın doğru karar
  olduğunu savunan
  etik teorisyen aşağıdakilerden hangisidir?
  e) John Stuart Mill
  b) Jameton
  ***c) Arsitoteles
  d) Immanuel Kant
  e) Sokrat
  37-ÜS5:Bir araştırmanın etik olarak yürütülebilmesi için aşağıdakilerden
  hangisini içermesi
  gerekmez?
  a)Araştırmanın gerçekten yapılmaya değer olması.
  b)Bilimsel dürüstlük
  c)Araştırmalarda insan deneklerin korunması
  d)Araştırma önerisinin ilgili birimlerin incelemesine sunulması
  ***e)araştırmanın örneklem grubunun çok büyük olması
  38-ÜS6,Vize1: Aşağıdakilerden hangisi ilk lisans eğitimi veren hemşirelik
  yüksekokuludur?
  a)Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
  b)Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
  **c)Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
  d)Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
  e)Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
  39-DS2: Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye’ de kurulan ilk hemşirelik okulu
  hangisidir?
  a) Askeri Hemşirelik Okulu
  b) Şişli Hemşire-Laborant Okulu
  c) Haydarpaşa Hemşire-Laborant Okulu
  ***d) Kızılay Hastabakıcı Okulu
  e) Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü
  40-ÜS6:Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  a)Ülkemizde ilk hemşirelik eğitimi Selimiye Kışlaşı’nda başlamıştır.
  ***b)Ülkemizde ilk hemşirelik eğitimi öncüsü Dr. Besim Ömer Paşadır.
  c)Ankara, İzmir Erzurum gibi illerde açılan okullar lisans düzeyinde eğitim
  vermiştir.
  d)Lisans düzeyinde açılan ilkokul Ankara Üniversitesi bünyesindedir.
  e)İlk hemşirelik kanunu 1935 yılında çıkartılmıştır.
  41-ÜS6:Lisansüstü düzeyde eğitim veren ilk hemşirelik okulu aşağıdakilerden
  hangisidir?
  a)Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu
  b)Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi
  c)Florance Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu
  ***d)Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu
  e)Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu
  42-ÜS6: Ülkemizde ilk açılan Hemşirelik Örgütü aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Hemşirelik İstişare Konseyi
  b)Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü
  ***c)Türk Hastabakıcılar Cemiyeti
  d)Kızılay Hemşirelik Okulu
  e) Köy Enstitüleri
  43-DS2:Solunum, beslenme, boşaltım gibi gereksinimler Maslow’un temel insan
  gereksinimlerinden hangisine girer?
  a) Duygusal gereksinimler
  b) Sosyal gereksinimler
  c) Entellektüel gereksinimler
  ***d) Fizyolojik gereksinimler
  e) Hiçbiri
  44-Vize1: Bilmek anlamak ve araştırmak gibi gereksinimler Maslow’un temel
  insan
  gereksinimlerinden hangisine girer?
  a) Duygusal gereksinimler
  b) Sosyal gereksinimler
  **c) Entelektüel gereksinimler
  d) Fizyolojik gereksinimler
  e) Hiçbiri
  45-Vize1:Sağlığı, temel gereksinimlerin bağımsız olarak karşılanması olarak
  tanımlayan kuramcı
  aşağıdakilerden hangisidir?
  **a) Virginia Henderson
  b) Martha Rogers
  c) Florance Nightingale
  d) Ida Jean Orlando
  e) Faye Abdellah
  46-DS2:Aşağıdaki kuramcılardan hangisi insanın biyolojik, psikolojik,
  sosyolojik ve moral
  bileşenleri üzerinde durarak 14 temel insan gereksinim belirlemiştir?
  ***a) Virginia Henderson
  b) Florence Nightingale
  c) Hildegard Peplau
  d) Ida Jean Orlando
  e) Faye Abdellah
  47-ÜS7:Aşağıdakilerden hangisi V. Henderson a göre insanın temel
  gereksinimlerinden değildir?
  a)İnançları doğrultusunda ibadet etme
  b)Çalışırken başarı duygusuna erişme
  c)Eğlence faaliyetlerine katılma
  d)uyku ve istirahat
  ***e)Diğer bireylerle etkileşim içinde olma
  48-ÜS7:İnsan için aşağıdakilerden hangisi öğretim ve taklit yolu ile gerçekleşir.
  ***a)Sosyalleşme
  b)Kültürel seçicilik
  c)Sipürütüalizm
  d)Farklılaşma Süreci
  e)Entelektüel bilinç
  49-ÜS7:İnsanı psikolojik, fizyolojik ve sosyal sistemlere sahip olan birey olarak
  tanımlayan
  kuramcı kimdir?
  ***a)Rogers
  b)Oram
  c)Roy
  d)Travelbee
  e)Wiedenbach
  50-DS2: Aşağıdakilerden hangisi büyüme ve gelişmeyi etkileyen faktörlerden
  biri değildir?
  a) Cinsiyet
  b) Çevresel faktörler
  c) Genetik Faktörler
  d) Metabolizma ile ilgili faktörler
  ***e) Yaş
  51-DS2: Aşağıdaki kuramcılardan hangisi psikoseksüel gelişim kuramını
  geliştirmiştir?
  ***a) S. Freud
  b) E. Erikson
  c) L. Kohlberg
  d) C. Gilligan
  e) J. Piaget
  52-ÜS8,Vize-1:Aşağıdaki kuramlardan hangisi ahlaki ikilemlerde kadınların ve
  erkeklerin farklı
  yargılara sahip olduklarını ileri sürerek cinsiyet farkının önemini
  vurgulamıştır?
  a) Jean Piaget
  b) Lawrance Kohberg
  **c) Carol Gilligan
  d) Sigmoud Freud
  e) Eric H. Erikson
  53-ÜS8,Vize-1:Aşağıdakilerden hangisi insanın üreme sisteminin ve organlarının
  sağlıklı döl
  üretebilecek düzeye ulaşabilmesini ifade eder?
  a) Cinsel Kimlik
  **b) Cinsel Olgunluk
  c) Öz Saygı
  d) Beden İmajı
  e) Rol
  54-ÜS8:Aşağıdakilerden hangisi büyüme ile ilgili bir örnektir?
  ***a)Bir çocuğun basketbol oynayabilmesi için gerekli boy uzunluğuna erişmesi
  b)Bir çocuğun ağaca tırmanması devinimsel bir gelişmedir.
  c)4 yaşındaki bir çocuğun 1 den 10 a kadar ritmik sayamaması.
  d)4 yaşındaki bir çocuğun okuma yazma öğrenememesi
  e)3 yaşındaki bir çocuğun tuvaletini tutabilmesi.
  55-ÜS8:Aşağıdakilerden hangisi kendilikle ilgili bir kavramdır?
  a)Beden imajı
  b)özsaygı
  c)Rol
  d)Kimlik
  ***e)Hepsi
  56-ÜS8:Aşağıdakilerden hangisi özsaygıyı arttırmak için yapılması gerekir?
  a)Gerçekçi hedefler oluşturulmalı
  b)Geçmiş hayal kırıklıkları yâda başarısızlıklar unutulması
  c)Başarı hayal edilmeli ve gerçekçi hedefler konulması
  d)Sağlığa dikkat edilmeli
  ***e)Hepsi
  57-ÜS8:Aşağıdakilerden hangisi beden içi imaj ile ilgili kalıcı
  değişikliklerdendir?
  a)Gençlik ve yaşlılık dönemleri, hamilelik ve doğum
  b)Şişmanlık ve eklem hastalıkları
  c)Yaralanmalar, felçler ve ameliyatlar
  ***d)Ampütasyonlar ve organların alındığı ameliyatlar
  e)Bandaj, alçı, katater
  58-DS2:. Aşağıdakilerden hangisi beden içi biyolojik çevre içinde sayılamaz?
  a) Yaş
  b) Cinsiyet
  c) Kalıtım
  d) Irk
  ***e) Isı
  59-ÜS9,DS2,Vize1:Çevre kavramının önemini vurgulayan ilk kuramcı kimdir?
  ***a) F. Nightingale
  b) V. Henderson
  c) M. Rogers
  d) Ida Jean Orlando
  e) Faye Abdellah
  60-Vize-1:Aşağıdakilerden hangisi beden dışı biyolojik çevre içinde sayılamaz?
  ***a) Cinsiyet
  b) Bitkiler
  c) Su
  d) Hayvanlar
  e) Isı
  61-Vize-1:Aşağıdakilerden hangisi hastanelerde ergonomik açıdan etkili olan
  risk faktörlerinden
  biridir?
  a) Fiziksel risk faktörleri
  b) Biyo-mekanik risk faktörleri
  c) Kimyasal risk faktörleri
  d) Fiziksel risk faktörleri
  **e) Hepsi
  62-ÜS9:Bireye yaşamı içinde toplumsallaşma olgusu sağlayan çevre
  aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Biyolojik çevre
  ***b)Sosyal Çevre
  c)Kültürel çevre
  d)Fiziksel çevre
  e)Hepsi
  63-ÜS9:Aşağıda fiziksel çevreye ilişkin oluşturulan ifadelerden hangisi yanlıştır.
  a)Fiziksel çevre, yapay çevre olarak adlandırılır.
  ***b)Teknolojik gelişmeler fiziksel çevreyi olumlu etkilemektedir.
  c)Endüstrileşmedeki artış, fiziksel çevreyi etkisi altına almıştır.
  d)Barınma imkânları fiziksel çevre içinde değerlendirilmektedir.
  e)Uygun fiziksel çevre, bireyin sağlıklı gelişimi için yeterli değildir.
  64-ÜS10,DS2,Vize2: Aşağıdakilerden hangisi bireyin kendisini fiziksel, sosyal ve
  psikolojik olarak
  nasıl algıladığını ifade eder.
  a) Objektif Sağlık
  ***b) Subjektif Sağlık
  c) Spiritüel Sağlık
  d) Duygusal-Ruhsal sağlık
  e) Fiziksel Sağlık
  65-ÜS10:Aşağıdakilerden hangisi sağlığı bileşenlerinden değildir?
  a)Spiritüel Sağlık
  ***b)Total Sağlık
  c)Sosyal Sağlık
  d)Fiziksel Sağlık
  e)Duygusal ruhsal sağlık
  66-ÜS10:Bireyin sağlık durumunun iç ve dış çevre ile olan uyumundaki
  dalgalanmalar ile ilişkili
  olduğunu ifade eden sağlık modeli hangisidir?
  a)Değişime dayalı model
  b)Sağlığı geliştirme modeli
  ***c)Sağlık-Hastalığın sürekliliği modeli
  d)Sağlık inanç modeli
  e)Ajan-konakçı-çevre modeli
  67-ÜS10:Aşağıdakilerden hangisi hastalık davranışını etkileyen dış
  değişkenlerden değildir?
  ***a)Hastalığın akut ve kronik oluşu
  b)Sosyal destek sistemi
  c)Sosyo ekonomik durum
  d)Kültür
  e)Hastalık belirtileri
  68-ÜS10:Aşağıda bütüncül sağlık kavramı ile ilgili oluşturulan ifadelerden
  hangisi doğrudur?
  a)Hastalığa odaklanır
  b)Çevre ile birey arasında etkileşim yoktur.
  *c)Yaşamda bireysellik önemlidir.
  d)Fiziksel rahatlık bireyin sağlıklı olması için yeterlidir.
  e)Hastalık sadece bir organı etkiler
  69-DS2:Aşağıdakilerden hangi model sağlığın yükseltilmesini ve sağlık
  davranışlarını iyileştirmeyi
  benimser?
  a) Değişime Dayalı Model
  ***b) Sağlığı Geliştirme Modeli
  c) Ajan-Konakçı-Çevre Modeli
  d) Üst Düzey İyilik Modeli
  e) Sağlık-Hastalığın Süreliliği Modeli
  70-Vize-1:Aşağıdakilerden hangisi geçmişten günümüze kadar yapılan
  hemşirelik tanımlarının
  ortak yönlerinden biri değildir?
  a) Mesleğin uygulanmasında açık ve iyi bir kişilerarası iletişim gereklidir.
  b) Hemşirelik bilimsel temele dayalı bir meslektir.
  c) İnsan bir bütün olarak ele alınmıştır.
  **d) Mesleğin birincil amacı bireyin hastalık halinde iyileştirilmesidir.
  e) Sağlık ve hastalık ile ilgili deneyimlerinde bireye yardımcı olmak ve rehberlik
  etmek hemşirenin
  sorumluluğudur.
  71-Vize-1:Aşağıdakilerden hangisi birinci basamak hemşirelik hizmetlerinin
  verildiği sağlık
  alanlarından biri değildir?
  a) AÇS / AP
  b) Verem savaş dispanserleri
  c) Sağlık ocakları
  d) Semt poliklinikleri
  **e) Rehabilitasyon ve Özel bakım merkezleri
  72-ÜS11:Aşağıdaki hemşirelik tanımlarından hangisi Virginia Henderson a
  aittir.
  ***)Hemşirelik, hastanın kendi kendine yapmaya gücü, arzusu ve bilgisi
  yetmediği işlerde
  b)Hemşirelik; iki insan arasındaki kişiler arası süreçtir.
  c)Hemşirelik; bireylere sağlık ve hastalık durumlarında günlük yaşamlarını
  sürdürebilmeleri
  d)Hemşirelik; bilim ve sanattan oluşan öğrenilmiş bir meslektir.
  e)Hemşirelik; kişiler arası bir süreçtir.
  73-ÜS11:Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  a)Hemşirelik bir kadın mesleğidir.
  b)Eğitimdeki farklılıklar meslek kalitesini arttırır.
  c)Hemşirelikteki nicel kalite nitelikten önemlidir.
  d)Hemşireliğin çalışma alanını aldığı eğitim belirler.
  ****e)”İş sağlığı hemşireliği” hemşirelik bilgi ve becerilerinin uygulandığı bir
  halk sağlığı
  hemşireliğidir.
  74-ÜS11:Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin gücünü tanımlamaz.
  ***)Bakımda teorik bilginin yeterli olması
  b)Bilimsel temellere dayanan bilgi
  c)Kanıta dayalı eylemler
  d)Hasta-Hemşire etkileşimi
  e)Sahip olunan iyi bir yaşam felsefesi
  75-Vize1: Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel krize örnektir?
  a) Rol değişimi
  b) Evlilik
  c) Kayıp
  **d) Gebelik
  e) Yeni bir iş
  76-Vize1: Aşağıdakilerden hangisi Selye’nin Genel Adaptasyon Sendromu (GAS)
  aşamalarından
  biridir?
  **a) Alarm aşaması
  b) Dejenerasyon aşaması
  c) Enflamasyon aşaması
  d) Hücre ölümü
  e) Hücre yenilenmesi
  77-Vize1: Vücuttaki fizyolojik olayların dengesini sürdüren, vücut içi
  değişikliklere cevap veren
  mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?
  a) İnternal milleu
  b) Emosyonel denge
  **c) Homeostazis
  d) Negatif geri bildirim
  e) Adaptasyon
  78 ÜS12: Aşağıdakilerden hangisi stresi tanımlamada kullanılan 3 büyük
  modelden biridir?
  ***a) Uyaran modeli
  b) Adaptasyon modeli
  c) Öz bakım modeli
  d) Savunma modeli
  e) Genel adaptasyon
  79 ÜS12: Aşağıdakilerden hangisi Genel Adaptasyon Sendromunun alarm
  aşamasında oluşan
  belirtilerden biridir?
  a) Halüsinasyon görme
  b) Depresyon
  c) Bitkinlik
  *d) Vücut ısısında düşme
  e) Gevşeme ve rahatlama
  80-ÜS12: “Bireyin karılaştığı durumlara uyum sağlamak için çaba göstermesi”
  şeklinde tanımlanan
  kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Alarm
  b) Direnç
  *c) Adaptasyon
  d) Stres
  e) Stresör
  81-ÜS12: “Vücudun primer fizyolojik işlemlerinin organizma içinde devam
  etmesi” şeklinde
  tanımlanan terim aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Hipertrofi
  *b) Homeostazis
  c) Atrofi
  d) Dejenerasyon
  e) İnfiltrasyon
  82-ÜS12:Aşağıdakilerden hangisi homeostazisin bozulduğu durumlardan birisi
  değildir?
  a) Hücrenin yaşlanması
  b) Hücrenin zedelenmesi
  c) Hücrenin genetik yapısının bozulması
  d) Hücrenin kimyasal maddelere maruz kalması
  ***e) Hücrenin büzüşmesi
  83-ÜS12:“İnfiltrasyon” terimini tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Hücre sayısında artma
  b) Hücrenin büyümesi
  c) Hücrenin küçülmesi
  ***d) Hücre dışı bir sıvının hücre içine girerek hücre yapısını bozması
  e) Hücrenin genetik yapısının bozulması
  84-ÜS12:Aşağıdaki mekanizmalardan hangisi hücre adaptasyonunda görev
  almaz?
  a) Hipertrofi
  b) Hiperplazi
  ***c) Hipoksi
  d) Neoplazi
  e) Atrofi
  85-ÜS13:Aşağıdaki felsefi akımlardan hangisi insanın dünyadaki varoluşunu
  sorgulayan felsefi
  akımdır?
  a) Realizm
  b) Hümanizm
  c) Natüralizm
  ***d) Egzistansiyalizm
  e) Pragmatizm
  86-ÜS13:Aşağıdakilerden hangisi toplum gereksinimlerini karşılamaya yönelik
  hemşirelik
  felsefesinin ilkelerinden biri değildir?
  a) Hemşirelik, bireyin sağlıklı bir ortamda yaşama hakkı olduğuna inanır.
  ***b) Hemşireler, sağlıktan sapmalar olduğunda birey adına kararlar alır ve
  uygular.
  c) Hemşirelik, kendine özgü bilgi ve olgular içeriği olan, bağımsız bir sağlık
  disiplinidir.
  d) Hemşirelik mesleği topluma hizmet götürme işlevinde diğer sağlık meslekleri
  ile sıkı işbirliği
  yapılmasına inanır.
  e) Hemşirelik bireyin kendine özgü özelliği, kişiliği ve bütünlüğü içinde hak ve
  mahremiyetine
  saygıyı içerir.
  87 ÜS13: Tabiatı tek gerçeklik, bilgi ve değer kaynağı olarak kabul eden felsefi
  akım
  aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Realizm
  b) Hümanizm
  ***c) Natüralizm
  d) Egzistansiyalizm
  e) Pragmatizm
  88ÜS14:Holistik bakım aşağıdakilerden hangisini savunur?
  a) Öncelikle insanların hastalığı önemlidir.
  b) Bireylerin çevreleri bakım alanının dışındadır.
  ***c) Bireyi ailesi ve çevresi ile birlikte bir bütün olarak ele alınması esastır.
  d) Yalnızca hasta bireylerin bakımı söz konusudur.
  e) Doktorun liderliğinde bakım yönetilir.
  89ÜS14:Aşağıdakilerden hangisi holistik bakım modelinin ilkelerinden değildir?
  a) Hastalıkların etyolojisinin araştırılması esastır.
  b) Bireyin bütünlüğü esastır.
  c) İnsanın değerleri önemlidir.
  ***d) Birincil müdahale ilaçlar ve cerrahidir
  e) Kalitatif verilere (bireyin ifadeleri, sezgileri) güvenilir.
  90ÜS14:Aşağıdakilerden hangisi Holistik Bakım Modeli‟ndeki varsayımlardan
  biri değildir?
  ***a) İnsan yaşamı sürekli ve tek yönlü değildir.
  b) Bireyin ve çevrenin birbiriyle sürekli enerji ve madde alışverişi içinde
  oldukları vurgulanır.
  c) İnsan yaşamı geri dönüşümsüz bir süreçtir.
  d) Bireyleri tanımlayan yönler, özellikler, nitelikler, onların yenilikçi
  bütünlüğünü yansıtır
  e) İnsanın soyutlama ve tasarlama, dil ve düşünce, hassasiyet ve duyguları içine
  alan geniş bir
  kapasitesi vardır.
  91ÜS15: Aşağıdakilerden hangisi bir model türü değildir?
  a) Sembolik Model
  b) Fiziksel model
  c) Mental model
  d) Kavramsal model
  ***e) Uygulamalı model
  92ÜS15: Aşağıdakilerden hangisi sistem kuramcılarından biri değildir?
  a) Rogers
  b) Roy
  ***c) Henderson
  d) Johnson
  e) Leinenger
    2. Cevap: Atauzem Hemşirelik Felsefesi Vize Soruları

  93ÜS15: Aşağıdakilerden hangisi insan gereksinimlerini ele alan kuramcılardan
  biri değildir?
  ***a) Wolf
  b) Henderson
  c) Abdellah
  d) Orem
  e) Roper,Logan, Tierney
  94ÜS16: Florance Nightingale’in kuramında vurgulanmış olan hemşirelik
  kavramı aşağıdakilerden
  hangisidir?
  a) Sağlık
  b) Hastalık
  ***c) Çevre
  d) İnsan
  e) Hemşirelik
  95ÜS16: Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  a) Nightingale insan kavramını ele alan bir kuramcıdır.
  ***b) Nightingale’in kuramında sağlık hemşireliği ve hastalık hemşireliği olmak
  üzere iki tür
  hemşirelik tanımlanmıştır.
  c) Nightingale hemşirelik bilgisinin tıbbi bilgiden bağımsız olamayacağını
  savunmuştur.
  d) Kurama göre sağlığın sürdürülmesinde kültürel yönün desteklenmesi
  önemlidir.
  e) Kurama göre insan ve çevre birbirinden bağımsız incelenmelidir.
  96ÜS16: Nightingale’in kuramında “Fiziksel, entelektüel, emosyonel, sosyal ve
  spiritüel unsurların
  bileşimi” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Çevre
  b) Sağlık
  c) Hastalık
  ***d) İnsan
  e) Hemşirelik
  97ÜS17: Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  a)Henderson’un sağlık tanımı 14 temel gereksinim doğrultusunda bireyin
  bağımsız fonksiyon
  görebilmesine dayalıdır.
  b)Henderson’ın kuramı, insan gereksinimlerini karşılanması görüşünde
  yoğunlaşmaktadır.
  c)Henderson temel gereksinimlerin karşılanmasına yardım etmeyi hemşirenin
  özel işlevi olarak
  görmekteydi.
  d)Henderson’ın varsayımları Thorndike’in çalışmalarından esinlenmiştir.
  ***e) Henderson çevrenin önemini ilk kez vurgulayan teoriysen olup en çok
  fiziksel çevre üzerinde
  durmuştur.
  98ÜS17:Aşağıdakilerden hangisi Henderson’un yayınlanmış olan
  kitaplarındandır?
  I. Hemşireliğin Uygulama ve Prensipleri Ders Kitabı III. Hemşirelik Süreci
  II. Hemşirelik Bakımının Temel İlkeleri IV. Hemşireliğin Doğası
  ***a) I-II-IV
  b) I-II-III
  c) II-IV
  d) Yalnız IV
  e) Yalnız II
  99ÜS17:Aşağıdakilerden hangisi Henderson’un kuramının özelliklerindendir?
  I. Henderson’un kuramı hemşirelikteki genel bilgi yükünün artırılmasına
  hizmet edebilir.
  II. Henderson’ın çalışması herhangi bir yaş ayrımı gözetmeksizin tüm bireyler
  için uygulanabilir.
  III. Henderson’ın 14 komponenti bir teori olarak görülebilir ve test edilebilir
  hipotezler ortaya
  koyabilir.
  a) Yalnız I
  b) I-II
  c) Yalnız II
  ***d) I-II-III
  e) II-III
  100ÜS17:Aşağıdakilerden hangisi Henderson’un temel gereksinimleri arasında
  sayılamaz.
  a) Uygun giysi seçme, giyinme soyunma
  b) Çevreye uygun biçimde giyinme ve beden ısısını normal sınırlarda devam
  ettirme
  c) Hareket etme ve uygun pozisyonu devam ettirme
  d) Bedenin temiz tutulması ve cildin bütünlüğünün korunması
  ***e) Hiçbiri
  101ÜS18:Aşağıdaki “insan” tanımlarından hangisi Orem’in öz bakım kuramına
  aittir?
  a) Üniter İnsan
  b) Hücre, organ ve sistemler topluluğu
  ***c) İçsel, bedensel, psikolojik ve sosyal varlık
  d) Farklı enerji alanlarının etkileşimi
  e) Temel gereksinimleri olan, farklı boyutlardan oluşan varlık.
  102ÜS18:Aşağıdakilerden hangisi Orem’e göre hemşirelik sanatını ifade eder?
  I. Yardım etme sanatını ifade eder.
  II. Yardım yöntemlerini kapsar.
  III. Duruma uygun yardım teknikleri ile yardımı ifade eder.
  IV. Hemşirelik sistemlerini kapsar.
  a) I-II
  b) I-III
  c) II-III-IV
  d) III-IV
  ***e) I-II-III-IV
  103ÜS18:Orem’in öz bakım kuramına göre aşağıdaki gereksinimlerden hangisi
  evrensel öz bakım
  maddeleri arasında yer alır?
  a) Kendini gerçekleştirme
  ***) Hava, su ve besin
  c) Ölüm
  d) Çalışma ve boş zamanlarını değerlendirme
  e) Cinselliği ifade etme
  104-ÜS19.Aşağıdaki kavramlardan hangisi “Üniter İnsan” kuramının temel
  kavramlarından biri
  değildir?
  a) İnsan
  b) Çevre
  c) Hemşirelik Sağlık
  ***d) Sarmallık
  e) Dört Boyutluluk
  105-ÜS19.Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  a) Rogers’in kuramının merkezinde hemşirelik bilinci vardır.
  b) Rogers’a göre her insan aynı düzeyde enerji alanına sahiptir.
  ***c) İnsan ve çevre sürekli olarak birbirleri ile etkileşim içerisindedir.
  d) Açık sistemler parçalar halindedir ve tek yönlü genişler.
  e) Rogers’a göre model enerji dalgasından bağımsız olarak gelişen soyut bir
  oluşumdur.
  106-ÜS19.“…………………., insan ve çevresi arasındaki etkileşim
  sürekliliğidir.” İfadesinde
  noktalı yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?
  a) Sarmallık
  ***) Tamamlayıcılık
  c) Yansıma
  d) Açık sistem
  e) Hemşirelik
  107-ÜS20. Aşağıdakilerden hangisi Tierney, Logan ve Roper ‘in 12 temel
  gereksinimlerinden biri
  değildir?
  a) Yeterli yeme ve içme
  b) Hareket etme ve uygun pozisyonu devam ettirme
  c) Uyku ve istirahat
  ***d) İnançları doğrultusunda ibadet etme
  e) Uygun giyim eşyası seçme, giyinme, soyunma
  108-ÜS20.Aşağıdakilerden hangisi yaşam modelinin bileşenlerinden değildir?
  a) Yaşamda bireysellik
  b) Yaşam aktiviteleri
  ***c) Soysa-ekonomik faktörler
  d) Bağımlılık/bağımsızlık
  e) Yaşam aktivitelerini etkileyen faktörler
  109-ÜS20.Aşağıdakilerden Günlük Yaşam Aktiviteleri Modeli için hangisi doğru
  değildir?
  a) Moncy Roper, Winifred Logan ve Alison Tierney tarafından geliştirildi.
  b) Bu model ilk kez İngiliz hemşireler tarafından kullanıldı.
  c) Yaşam süresi modelin bileşenlerinden biridir.
  d) Öğrenci hemşirelerin klinik deneyimlerini yansıtan bulgulardan ortaya
  çıkmıştır.
  ***e) Model 6 bileşenden oluşur.
  110-ÜS21.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  a) Gordon "11 Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri” formatını geliştirmiştir.
  b) Gordon’a göre ön değerlendirme veri toplamayı, tanılamayı, bilginin
  yorumunu,
  gruplandırılmasını ve isimlendirilmesini kapsar.
  c) Gordon, hemşirelik tanısının üç temel bileşenini PES formatı biçiminde
  tanımlar.
  d) Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri modeli 1974 yılında Marjory Gordon
  tarafından tanımlanmıştır
  ***e)Marjory Gordon’ın varsayımları Thorndike’in çalışmalarından
  esinlenmiştir.
  111-ÜS21. Aşağıdakilerden hangisi Marjory Gordon’un temel gereksinimleri
  arasında sayılabilir.
  a) Beslenme şekli ve metabolik durumu
  b) Boşaltım şekli
  c) Aktivite-egzersiz şekli
  d) Uyku-istirahat şekli
  ***e) Hepsi
  112-ÜS21.Aşağıdakilerden hangisi Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri’ni etkileyen
  faktörler
  arasındadır?
  a) Kültür
  b) Yaş
  c) Gelişim düzeyi
  ***d) Hepsi
  e) Cinsiyet
  113-ÜS22.Aşağıdakilerden hangisi sağlık bakım sistemindeki karar vericilerin
  kabul ettiği şekliyle
  kabul gören kanıt tipleridir?
  a)Deneysel
  b)Deneysel olmayan
  c)Uzman görüşleri
  d)Tarihsel süreç ya da deneyim
  ***e) Hepsi
  114-ÜS22.Hemşirelik uygulamalarının kanıta dayalı olması aşağıdakilerden
  hangisini sağlar?
  a)Bakım kalitesini ve bakım sonuçlarını iyileştirmek
  b)Klinik uygulamalarda ve hasta bakım sonuçlarında fark yaratmak
  c)Bakımı standardize etmek
  d)Hemşire memnuniyetini arttırmak
  ***e)Hepsi
  115-ÜS22. Aşağıdakilerden hangisi sistematik bir süreç olan kanıta dayalı
  uygulama ile ilgili
  adımlardan biridir?
  a)Bir klinik sorun saptama ve belli bir hasta problemi için soru oluşturma
  b)Bir soruyu yanıtlamada kullanılabilecek araştırma kanıtları için sistematik
  araştırma yapma
  c)Klinik başarıyı değerlendirme
  d)Uygulamada yapılacak değişikliğe karar verme
  ***e) Hepsi
  116.ÜS23:Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik sürecinin aşamalarından biri
  değildir.
  a) Planlama
  b) Tanılama
  ****c) Çözümleme
  d) Uygulama
  e) Değerlendirme
  117.ÜS23:Aşağıdakilerden hangisi, hemşirelik sürecinin uygulama
  amaçlarından değildir?
  a) Hemşireler arasında iletişim ve işbirliği sağlama
  b) Sağlık ekibi üyelerinin işlevlerini artırma
  ***c) Hemşirenin bilgisini artırma, uygulamaları geliştirme
  d) Hasta bakımının niteliğini yükseltme
  e) Yasal ve etik dokümanları sağlama
  118.ÜS23:Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik sürecinin özelliklerinde biri
  değildir.
  a) Süreklidir
  b) Sistematiktir
  c) Dinamiktir
  d) Hasta merkezlidir
  *e) Zaman sınırlayıcıdır
  119.ÜS24:Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik sürecinde veri toplama
  yöntemlerinden biri değildir.
  a) Görüşme
  b) Dinleme
  c) Gözlem
  *d) Hemşirelik bakımı
  e) Hemşirelik öyküsü
  120.ÜS24:Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değerlendirme için yanlış bir ifadedir.
  a) Fiziksel değerlendirmede sadece anormal bulgular kaydedilir.
  b) Bireyin fiziksel muayenesi ve hemşirelik öyküsü laboratuar bulgularına yön
  verir.
  *c) Fiziksel muayene hastaya doğru ilacın reçete edilmesini sağlar.
  d) Fiziksel değerlendirme palpasyon, inspeksiyon, perküsyon ve oskültasyon
  tekniklerini kullanarak
  tüm bedenin muayene edilmesidir.
  e) Fiziksel muayeneden önce hemşirelik öyküsü alınmalıdır.
  121.ÜS24:Veri toplamada dikkat edilmesi gereken davranışlardan biri değildir?
  a) Karşılıklı oturulmalı.
  b) Mahremiyete önem verilmeli.
  c) Hastanın anlattıkları kaydedilmeli.
  *d) Fiziksel muayeneden sonra hemşirelik öyküsü alınmalı.
  e) Rahat bir ortam sağlanmalı.
  122.ÜS24: Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik tanısı değildir?
  a) Aktivite İntoleransı
  b) Güçsüzlük
  c) Uykusuzluk
  d) Solunum Biçiminde Yetersizlik
  *e) Astım
  123.ÜS24: Aşağıdakilerden hangisi mevcut tanıdır?
  a) Sıvı volüm eksikliği riski
  b) Travma riski
  *c) Fiziksel harekette bozulma
  d) Doku bütünlüğünde bozulma riski
  e) Aspirasyon riski
  124.ÜS24: Aşağıdakilerden hangi tanı tipi iyi durumda bulunan ve bu iyilik
  halini güçlendirmeye
  hazır olan bir kişinin, ailenin ya da toplumun iyilik düzeyine karı insan tepkisini
  tanımlar.
  *a) İyilik Hali Tanısı
  b) Kollobratif Tanı
  c) RiskTanısı
  d) Olası Tanı
  e) Mevcut Tanı
  125.Vize2:Aşağıdakilerden hangisi felsefenin genel özelliklerindendir?
  a)felsefe, bilgi edinmeye değil bilgi aramaya yönelik bir faaliyettir…
  b)felsefede cevaplardan çok sorular önemlidir.
  c)felsefenin yöntemi her zaman için bilinçli,tutarlı,sistemli bir düşünme
  yöntemidir
  d)felsefe insanı ve evreni bir bütün halinde kavramaya çalışır.
  *e)Hepsi
  126.Vize2:Aşağıdakilerden hangisi doğruluğu ve gerçekliği tek taraflı olarak
  eylemlerin
  sonuçlarıyla değerlendiren ve onlara yalnızca fayda açısından bakan felsefi
  akımdır?
  a)egzistansiyalizm
  b)romantizm
  c)asetizm
  *d)pragmatizm
  e)realizm
  128.Vize2:Aşağıdakilerden hangisi 20. Yy ikinci yarısında avrupada ve özellikle
  fransada büyük
  yankılar uyandırmış felsefi akımdır?
  a) egzistansiyalizm
  b) romantizm
  c) asetizm
  *d) realizm
  e)pragmatizm
  129.Vize2:Aşağıdakilerden hangisi holistik sağlık kavramını kullanmıştır?
  a)f. Nigtingele
  b)abdellah
  c)m. Rogers
  *d)cristian simith
  e)selye
  130.Vize2:Aşağıdaki kuramcılardan hangisi bütüncül insan kuramını
  gerçekleştirerek bu kavramı
  daha detaylı anlamamızı sağlamıştır
  a)Nigtengele
  b)numan
  *c)roger
  d)abdellah
  e)newman
  131.Vize2:Aşağıdaki kuramcılardan hangisi iletişim kuramcılarındandır?
  a)roy
  b)selye
  c)abdellah
  d)orlando
  *e)newman
  132.Vize2:Aşağıdaki kuramcılardan hangisi stres ve adaptasyon
  kuramcılarından değildir?
  a)orlando
  b)roy
  *c)newman
  d)orem
  e)abedella
  131. ve 132 . vize soruları iptal edilmişti atauzem tarafından
  133.Vize2:Aşağıdakilerden hangisi toplum bazında kullanılan hemşirelik
  sınıflama sistemidir?
  a)NIC
  b)ICNP
  c)NANDA
  *d)OMAHA
  E)NOC
  134.Vize2:Aşağıdakilerden hangisi ilk milli hemşire okuludur?
  a)ege üniversitesi hemşirelik yüksek okulu
  b)şişli çocuk hastanesi hemşirelik okulu
  c)küçük sağlık memurları okulu
  d)amiral bristol özel hemşire hastabakıcılık okulu
  *e)kızılay hemşire okulu
  135.Vize2:“hemşirelik üzerine notlar” adlı eser aşağıdaki kuramcılardan
  hangisine aittir
  a)martha roger
  *b)f. nigthengel
  c)doroty orem
  d)virginya henderson
  e)faye g. Abdellah
  136.Vize2:F. Nigtengele in hemşirelik kuramının oluşmasında aşağıdakilerden
  hangisi etkili
  olmuştur?
  a)bilim
  b)feminizm
  c)savaşlar
  d)din
  *e)hepsi
  137.Vize2:F.Nigtingale in çevre kavramı ile ilgili düşüncelerinden hangisi
  yanlıştır?
  a)Nigtengele özellikle fiziksel çevrenin üzerinde durmuştur
  b)Nigtingale göre tıbbi müdahale çevre koşulları kontrol altına alınmadan
  iyileştirici etkiye sahip
  değildir
  c)Nigtingale göre fiziksel psikolojik ve sosyal çevre etkileşim halindedir.
  d)Nigtengale çevrenin iyileştirici özelliğine vurgu yapmıştır
  *e)çevre , sağlıklı-hasta bireyin adaptasyon sistemidir.
  138.Vize2:-Nigtengale kuramında “bireyin iyileşmesinde bireyin iyileşmesinde
  yardım edici çevre
  sağlayan süreç” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  a)hastalık
  *b)hemşirelik
  c)çevre
  d)sağlık
  e)insan
  139.Vize2:virginya henderson a göre hemşirenin temel fonksiyonu
  aşağıdakilerden hangisidir?
  a)bireyin kültürel değerlerini ortaya çıkarmak
  b)bireyin çevresini düzenlemek
  c)bireyin bağımsızlığını arttırmak
  *d)bireye gereksinimleri doğrultusunda yardım etmek
  e)hastanın tıbbi müdahalesini gerçekleştirmek
  140.Vize2:-wirginya hendersonun hemşirelik kuramında özellikle yararlandığı
  kuramcı
  aşağıdakilerden hangisidir?
  a)thorndike
  *b)maslow
  c)erikson
  d)freude
  e)hiçbiri
  141.Vize2:öz-bakım kuramının kurucusu aşağıdaki kuramcılardan hangisidir?
  a)sister calista roy
  *b)doraty orem
  c)Abraham maslow
  d)karen horney
  e)joyce travelbee
  142.Vize2:Öz- bakım kuramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  a)öz bakım çevre değer kültür gibi pek çok faktörden etkilenir
  b)öz bakım bireyin sağlığının devamı için üzerine düşeni yapma çabasıdır
  c)farklı gelişimsel dönemler farklı öz bakım uygulamaları gerektirir
  *d)hemşire bireyin bakımının niçin ve ne zaman gerekli olduğunu açıklar
  e)öz bakım sağlığın geliştirilmesi sürdürülmesinde önemli bir motivasyon
  kaynağıdır
  143.Vize2:rogers ın kuramına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  a)rogersın sentezinde enerji alanı çevreye ait bir özelliktir
  b)çevre ve insan ilişkisi belli zamanlarda kesintiye uğrar
  *c)enerji alanı sonsuzdur ve küçültülemez
  d)insan kapalı bir sistemdir
  e)insan yaşamının çok yönlü olması tamamlayıcılık ilkesi ile ilgilidir
  144.Vize2: günlük yaşam aktiviteleri modeli(GYA) için aşağıdaki ifadelerden
  hangisi doğrudur?
  a)yaşam modelini oluşturan unsurlar GYA ni etkilemez
  *b)GYA modeli hemşirelik uygulamalarına temel olan rahatlama ve koruma
  işlevlerini temel alır
  c)modeldeki GYA leri birbirini etkilemez
  d)GYA Modeli yalnızca sağlıklı bireylere yönelik aktiviteleri kapsar
  e)GYA modeli yalnızca belli bir hemşirelik durumlarına uygulanabilir.
  145.Vize2:Aşağıdakilerden hangisi “yaşam modeli”ni oluşturan unsurlardan
  biri değildir?
  *a)çevre güvenliği
  b)GYA
  c)bağımlılık bağımsızlık dizgesi
  d)yaşam süresi
  e)GYA yı etkileyen faktörler
  146.Vize2:Aşağıdaki hemşirelik modellerinden hangisi marjory gorden a aittir?
  *a)fonksiyonel sağlık örüntüleri modeli
  b)sistemler modeli
  c)çevre modeli
  d)kişiler arası etkileşim modeli
  e)gereksinim modeli
  147.Vize2:Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel sağlık örüntülerini etkileyen
  faktörlerden biridir?
  a)sanitasyon
  b)havalandırma
  c)gürültü
  d)aydınlatma
  *e)yaş
  148.Vize2:-roper,logan,tirneyin modeli kurgularken yararlandıkları
  hipotezlerden değildir
  *a)potansiyel problem kavramı sadece sağlığı koruma ve geliştirmeyi içerir
  b)birey yetişkinliğe doğru geliştikçe bağımsız hale gelir
  c)hemşireler multiprofesyonel sağlık ekibinin bir üyesidir
  d) birey yaşam süresinin her safhasında değerlidir
  e)gya yaşamda bireyselliğe bağlı olarak farklı şekillerde gerçekleştirilir
  149.Vize2:hangisi hemşireliğin temel kavramlarından değildir?
  a-hasta-sağlık
  b-hemşirelik
  *c-bakım
  d-insan
  e-çevre
  150.Vize2:-Henderson’ın görüşleriyle ilgili hangisi yanlıştır?
  A.Bireyin sağlık durumu bağımsızlık derecesini ifade eder.
  B.Toplum, bakımının hemşire tarafından sağlanmasını ister.
  *C.Toplum için standart hemşirelik hizmeti planlamalıdır
  D.Hemşireliğin kendine özgü işlevi vardır
  E.Sağlık ekibinin merkezinde hasta/sağlıklı bireyin olması hedeflenir
  151.Vize2: hangisi doretha oremin varsayımlarından değildir?
  * a-bireyin içinde önceden süregelen tek şey yaşama arzusudur
  b-birey kendi yaşam biçimini düzenler
  c-birey başkalarının sağlığı için sorumluluk alabilmelidir
  d-birey canlı kalmaya çalışır
  e-gereksinimlerini karşılama gücü ve isteğine sahiptir?
  152.Vize2:rogerin üniter insan kuramına göre 'insan ve çevresi arasındaki
  sürekliliği' ifade eden
  hemodinamik ilke aşağıdakilerden hangisidir?
  *a--tamamlayıcılık
  b--sarmallık
  c--enerji alanı
  d--yansıma
  e-dört boyutluluk?
  153 ÜS25) Asağıdakilerden hangisi hemsirelik sürecinin değerlendirme asaması
  için doğru
  değildir?
  a) HemSirelik sürecinin değerlendirme aSamasında giriSimlerin uygulanması
  sonucunda belirlenen
  hedeflere ulaSıp ulaSılmadığına bakılır.
  b) HemSirelik sürecinin değerlendirme aSaması hem bir son hemde bir
  baSlangıçtır.
  c) HemSirelik sürecinin değerlendirme aSamasındaki hedefler kısmen
  gerçekleStirilmiS olabilir.
  d) HemSirelik sürecinin değerlendirme aSamasındaki hedefler
  gerçekleStirilmemiS olabilir.
  **e) HemSirelik sürecinin değerlendirme aSamasındaki hedefler
  gerçekleStirilmiS olmalıdır.
  154 ÜS25). ASağıdakilerden hangisi hemSirelik sürecinin uygulama aSaması
  için doğru değildir?
  a) Problemin etiyolojisine yönelik giriSimlerde bulunulmalı.
  b) Problemin tipine göre uygulamanın amacı değiSir.
  **c) Her hastanın problemi için aynı giriSim uygulanır.
  d) Uygulama öncesi mutlaka hasta bilgilendirilmelidir.
  e) Uygulamalar kaydedilmelidir.
  155 ÜS25). ASağıdakilerden hangisi hemSirelik sürecinin planlama aSamasının
  amaçlarından
  değildir?
  a) Bakım planının yazılması.
  b) Bakımın amaçlarının belirlenmesi.
  c) HemSirelik giriSimlerine karar verilmesi.
  d) Önceliklerin belirlenmesi.
  **e) HemSirelik giriSimlerinin uygulanması.
  156 ÜS25). ASağıdakilerden hangisi birinci öncelikli problemlerden biridir?
  a) Akut ağrı
  **b) Hava yolları problemleri
  c) Mental durum değiSiklikleri
  d) Anormal laboratuar bulguları
  e) Enfeksiyon riski
  157 ÜS26-). ASağıdakilerden hangisi iletiSimin öğelerinden biri değildir?
  a) Kaynak
  b) Alıcı
  **c) Empati
  d) Mesaj
  e) Kanal
  158 ÜS26-).. Asağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  **a) Hasta ile etkin bir iletisim kurulabilmesi için ortamın ısısı, ısığı ve
  havalandırması
  düzenlenmelidir.
  b) Hastaların hastalıkları hakkında tam olarak bilgilendirilmeleri için tıbbi
  terimler sıkça
  kullanılmalıdır.
  c) Hasta ile iletiSimde hasta ailesi iletiSim sürecinin dıSında olmalıdır.
  d) İletiSim becerisi hemSirelik sürecinin sürdürülmesinde önemli değildir.
  e) Hasta-hemSire iletiSiminde sessizlik kullanılmamalı, hasta sürekli konuSması
  yönünde
  desteklenmelidir.
  159 ÜS26-). ASağıdaki faktörlerden hangisi iletiSimi etkileyen çevresel
  faktörlerden birisidir?
  a) Beden yapısı ve fonksiyonu
  **b) Oksijenasyon
  c) KonuSma/ses tonu
  d) İSitme
  e) Görme
  160 ÜS27-) ASağıdakilerden hangisi etkin kayıt ve raporun özelliklerinden biri
  değildir?
  a) Yasal belgedir.
  b) Teslimleri kolaylaStırır.
  **c) Doğru ve güvenilirdir.
  d) ÇeSitli kısaltmalar kullanılır.
  e) Yalnızca dosyalar Seklinde arSivlenir.
  161 ÜS27-) ASağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  a) Yasal kayıtlar hasta eğitiminde kullanılabilecek belge niteliğindedir.
  b) Formlar olabildiğince çok sayıda ve ayrıntılı olmalıdır.
  c) Kayıtta kısaltma kullanılmamalı, kelimeler açıkça yazılmalıdır.
  d) Kayıtta hata yapıldığında belge atılmalı, yeni bir belge hazırlanmalıdır.
  **e) Bilimsel ve yönetsel gerekli tüm bilgileri içermelidir.
  162 ÜS27-) ASağıdakilerden ifadelerden hangisi kaydın “organizasyon”
  özelliğini
  tanımlamaktadır?
  a) HemSirenin belirlediği objektif verilerdir.
  b) HemSirenin yorumlarını belirten kayıt özelliğidir.
  c) Hastaya ait verilerin sadece ilgili kiSilerle paylaSılmasıdır.
  **d) Kayıtların tarih ve saat sırasına göre tutulmasıdır.
  e) Kayıtların hasta hakkında tüm bilgileri içermesidir.
  163 ÜS28). Aşağıdakilerden hangisi spesifik bir amaca yönelik olarak bilgilerin
  çeşitli analiz, sınıflama ve
  gruplama işlemlerinden geçirilerek, ileri zaman diliminde kullanıma hazır hale
  getirilmiş halini tanımlar?
  a- Veri
  b- Bilgi
  **c- Özelleşmiş bilgi
  d- Planlama
  e- Değerlendirme
  164 ÜS28). Aşağıdaki uluslararası alanda kullanılan bilgisayar destekli hasta
  kayıt sistemi örneklerinden
  hangisi, hastaların sağlık durumları ve fonksiyonel yeteneklerinin sistematik
  olarak kayıt edilmesini ve
  ölçülmesini sağlar?
  a- Problem Merkezli Tıbbi Kayıt
  b- Hemşirelik Minimum Veri Seti
  **c- Bilgisayar Destekli Hasta Bakım Kayıtları
  d- Problem Merkezli Tıbbi Bilgi Sistemi
  e- Perioperatif Hemşirelik Veri Seti
  165. ÜS28). Aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
  **a-Hemşirelikte bilişim çalışmaları 1994’te Uluslararası Tıp Bilişim Birliği’nin
  bünyesinde başlamıştır
  b- Hemşireler bilgisayar kullanarak daha fazla bireyselleştirilmiş hemşirelik
  bakımı verebilir.
  c- Bilgisayara dayalı bilişim, hemşirelik bakım uygulamalarını belgelemeyi
  sağlar.
  d- Problem merkezli tıbbi bilgi sistemi bölüm
  leri ile hemşirelik süreci aşamaları paraleldir.
  e- Amerikan Hemşireler Birliğine (AHB) göre; hemşirelik bilişimi veri
  yönetimini sağlar.