Atauzem Hemşirelik Ders Notları

'Etüt Merkezi' forumunda Ezlem tarafından 25 Nisan 2011 tarihinde açılan konu


 1. Atauzem Hemşirelik Dersleri
  Atauzem Hemşirelik Dersleri hakkında,
  atauzem dersleri
  Atauzem Hemşirelik Dersleri programlari

  HEMŞİRELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI
  UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI


  COLOR="red"]BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  Amaç
  MADDE 1 – (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Hemşirelik Lisans Tamamlama Programında uygulanacak olan uzaktan eğitim-öğretim ve sınav esaslarını tespit etmektir

  Kapsam
  MADDE 2 – (1) Bu Uygulama Esasları; Atatürk Üniversitesi hemşirelik lisans tamamlama programının uzaktan eğitim-öğretim ve sınav esaslarına ilişkin hükümleri kapsar

  Dayanak
  MADDE 3 – (1) Bu Uygulama Esasları, Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır

  Tanımlar

  MADDE 4 – (1) Bu Uygulama Esaslarında geçen;
  a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
  b) Genel Müdürlük: Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünü,
  c) Görev Belgesi: Hemşirelik Lisans Tamamlama Programına kayıt yaptıracakların
  kamu kuruluşları veya özel sektör kuruluşlarında halen çalıştıklarını gösteren belgeyi,
  ç) Merkez: Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünü (ATAUZEM),
  d) Öğrenci: Sağlık Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sağlık kuruluşlarında çalışan iki yıllık Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu Önlisans Mezunu olup, Hemşirelik Lisans Tamamlama Programına kayıt yaptıranları,
  e) Program: Hemşirelik Lisans Tamamlama Programını (HELİTAM),
  f) Protokol: Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 09072009 tarih ve 3623 sayılı kararı ile onaylanan Sağlık Bakanlığı ile Atatürk Üniversitesi arasında düzenlenip imzalanan Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı Protokolünü,
  g) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,
  ğ) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,
  ifade eder

  İKİNCİ BÖLÜM
  Başvuru, Kayıt ve Kayıtlarla İlgili Esaslar

  Başvuru ve kayıt yenileme koşulları
  MADDE 5 – (1) HELİTAM uzaktan eğitim programına başvuru, kayıt, kayıt yenileme başvurusu ve kayıt tarihleri ile istenecek belgeler, süresi, şekli, koşulları protokol de dikkate alınarak ATAUZEM tarafından belirlenir

  Başvuru şartları
  MADDE 6 – (1) HELİTAM uzaktan eğitim programına başvuru için aşağıdaki şartlar aranır:
  a) Üniversitelerin iki yıllık Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Ön Lisans programını tamamlayarak ön lisans diploması almış olmak,
  b) Görev belgesine sahip olmak,

  Kayıt için istenilen belgeler
  MADDE 7 – (1) HELİTAM uzaktan eğitim programına kayıt için aşağıdaki belgeler istenir:
  a) Bu Uygulama Esaslarının 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen diploma veya diploma yerine geçen geçici mezuniyet belgesi,
  b) Görev Belgesi,
  c) Öğrenci katkı payının ve uzaktan öğrenim giderlerinin ödendiğini gösterir banka dekontu,

  Kayıt yenileme
  MADDE 8 – (1) HELİTAM uzaktan eğitim programına kayıtlı öğrenciler, öğrenimlerine devam edebilmek için her öğretim yılı başında kayıtlarını yenilemek zorundadırlar
  (2) Haklı ve geçerli bir nedeni olmadan kaydını yenilemeyen öğrenciler, o öğretim yılında sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar Kayıt yenilenmeyen yıllar toplam öğretim süresinden sayılır
  (3) Öğrenci katkı payının ve uzaktan öğrenim giderlerini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez
  (4) Bu Uygulama Esaslarının 5 inci maddesinde belirtilen şartları yerine getirmeyen ve kayıtlarını süresi içinde yaptırmayanlar, kayıt hakkını kaybederler

  Kayıt iptali
  MADDE 9 – (1) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullananların kayıt işlemleri Müdürlükçe iptal edilir

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Öğretim, Dersler, Uygulama, Sınavlar ve Değerlendirme Esasları
  Öğretim esasları
  MADDE 10 – (1) Yıl esasına göre yapılan HELİTAM uzaktan eğitim programı aşağıdaki esaslara göre yürütülür
  a) HELİTAM uzaktan eğitim programı iki yıllık bir lisans tamamlama programıdır
  b) HELİTAM uzaktan eğitim programında ders geçme sistemi uygulanır
  c) Öğrencilerin, HELİTAM Programını kayıt oldukları tarihten itibaren dört yıl içinde tamamlamaları zorunludur Bu süre sonunda HELİTAM Programını tamamlamayan öğrencilerin kayıtları programından silinerek, Üniversite ile ilişikleri kesilir Öğrencilerin kayıt yenilemedikleri öğretim yılları bu süre hesabına katılır
  ç) Bu programda okuyan öğrenciler örgün, açık ve diğer uzaktan eğitim programlarında okuyabilirler
  Dersler
  MADDE 11 – (1) Derslerin verilmesinde, uzaktan öğretim teknolojileri ile hazırlanmış ders malzemeleri, iletişim araçları ve yöntemleri kullanılır
  (2) Dersler yıllık olarak alınır, öğrenciler başarısız olduğu dersi tekrar eder

  Uygulama
  MADDE 12 – (1) Uygulama derslerinin yürütülmesinden sorumlu koordinatör kuruluş Bakanlıktır
  (2) Uygulamasını tamamlamış öğrencilerin listesi ile birlikte Üniversiteye gönderilmesinden Bakanlık sorumludur
  (3) Uygulamasını tamamlamamış öğrenciler programdan mezun olamazlar

  Sınavlar
  MADDE 13 – (1) Bir öğretim yılında her ders için en az bir ara sınavı, bir yılsonu sınavı ve bütünleme sınavı yapılır Sınavların hangi türde yapılacağı, nasıl uygulanacağı ve sınav programı ATAUZEM tarafından karara bağlanır ve duyurulur
  (2) Belirlenen sınav kurallarını ihlal eden öğrencilerin sınavları, ATAUZEM Yönetim Kurulu kararı ile geçersiz sayılır
  (3) Her ne sebep ve mazeretle olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenciler için başka sınav açılmaz Ancak ara sınavına katılmayan öğrenciler, yılsonu ve bütünleme sınavlarına katılabilirler
  (4) Cumartesi ve Pazar günleri sınav yapılabilir Milli ve dini bayram günlerinde sınav yapılamaz

  Sınavların değerlendirilmesi
  MADDE 14 – (1)Sınavlar mutlak ölçütlere göre değerlendirilir
  (2) Ders başarı notu, ara sınavı ile yıl sonu sınavı veya bütünleme sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir
  (3) Ders başarı notunun hesaplanmasında; ara sınavların ortalamasının etkisi %20, yılsonu/bütünleme sınavının etkisi %80’dir
  (4) Geçme notu 100 üzerinden 50’dir
  (5) Öğrencilerin kaydoldukları derslerde gösterdikleri başarı için, aşağıdaki tabloda karşılıkları belirtilen harf notlarından biri verilir ve bu notlar ders başarı notu olarak adlandırılır
  [/COLOR]
   


Similar Threads: Atauzem Hemşirelik
Forum Başlık Tarih
Etüt Merkezi Atauzem Hemşirelik Dersleri 24 Nisan 2011
Etüt Merkezi Atauzem Hemşirelik Bakım Planı 24 Nisan 2011
Etüt Merkezi Atauzem Hemşirelik Lisans Tamamlama 6 Aralık 2012
Etüt Merkezi Atauzem Not Hesaplama 17 Nisan 2011
Etüt Merkezi Atauzem Kişiler Arası İlişkiler 17 Nisan 2011